Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Правила оформлення основних видів організаційно-розпорядчих документів


Реферат Правила оформлення основних видів організаційно-розпорядчих документів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

«>Документационное забезпечення управління, діловодство: галузь діяльності, забезпечує документування й організацію роботи з документами».

Будь-яка справа закінчується таким рішенням, що слід закріпити як документа. Належне оформлення, правильна організація роботи з документами у державних установах, організаціях, на підприємствах, фірмах, забезпечення зберігання архівних документів – неодмінні умови, що забезпечують законність і правопорядок у суспільстві, стабільність та гарантувати захист громадських інтересів, права і свободи громадян, нарешті, нормальну діяльність держави. Від організації діловодства залежать оперативність, надійність, економічність управлінської праці, культура роботи, зокрема можливість використання у майбутньому інформації, зафіксованої в документах. Саме тому держава регулює цю галузь діяльності, видаючи відповідні нормативно-правові акти і методичні документи (вказівки, рекомендації).

>Нормативно-методическую базу діловодства становить сукупність законів, нормативних правових актів і методичних документів, що регламентують технологію створення, обробки, збереження та використання документів, в поточної діяльності установи, і навіть роботу служби діловодства, її структуру, функції.

Дисципліна «>Документационное забезпечення управління» входить у циклобщепрофессиональних дисциплін навчального плану.


1. Організаційні документи

Організаційні документи (іноді їх називають організаційно-правовими документами) необхідні здобуття права створити організацію, встановити структуру, визначити штатну чисельність і склад працівників із посадам, визначити функції структурних підрозділів, дорадчих, колегіальних органів, встановити режим роботи, здійснити організацію праці та розподіл обов'язків між працівниками, визначити порядок реорганізації та ліквідації організації.

До організаційним документам ставляться: установчого договору; статут організації; становище про організацію; положення про структурних підрозділах організації, колегіальних і дорадчих органах; регламенти роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про персоналі; структура і штатна чисельність; штатний розклад; інструкції із певних напрямів діяльності; посадові інструкції працівників; пам'ятки.

Будь-який організаційний документ містить становища, обов'язкові виспівати. Фактично організаційні документи реалізують норми адміністративного правничий та є правовими підвалинами діяльності організації.

Організаційний документ оформляється спільною для бланку із зазначенням конкретної. Датою підписання організаційних документів є дата,проставляемая в бланку дома реквізиту 08. Підписує організаційний документ, зазвичай, керівник організації (наприклад, статут) чи структурного підрозділи (наприклад, посадову інструкцію). Особливістю організаційних документів і те, що вона вступає у дію тільки після їхнього затвердження.

Організаційні документи мають, зазвичай, складну структуру тексту, що складається із розділів (часом і підрозділів), мають власні заголовки і розділених на пункти (підпункти),нумеруемие арабськими цифрами. Найменування розділів в кожного виду організаційних документів різні. Наприклад, в інструкції найменування розділів залежить від того, яке напрям діяльності висвітлюється у цій інструкції. Зміст тексту організаційних документів має відповідати чинного законодавства, у цій групі організаційно-розпорядчих документів найчастіше застосовуються типові і приблизні організаційні документи (наприклад, Типове положення про середньому спеціальному навчальному закладі), які є підвалинами розробки конкретних документів.

На розробку конкретних документів мають у організації залучаються найкваліфікованіші фахівці і керівники структурних підрозділів. Організаційні документи проходять встановлений організації порядок узгодження та перевірку щодо відповідності чинного законодавства.

Узгодження здійснюється усіма задіяними підрозділами та посадовцями, з допомогою юридичної службою (юрисконсультом), заступниками керівника організації, або однією з заступників, що курирує певний напрям діяльності організації.

Організаційні документи діють до їх скасування чи заміни новими. Особливістю організаційних документів і те, що мені можна вносити зміни і у разі, коли не потрібно переробляти весь документ. Частота внесення зміни й доповнення обумовлена як зміною умов діяльності організації, і зміною чинного законодавства. Що стосується реорганізації організації розробляють нові організаційні документи, які відбуваються встановлений порядок узгодження й затвердження.

Порядок внесення зміни й доповнення та його перегляду обумовлений виглядом організаційного документа. Наприклад, зміни і Доповнення в організаційний документ, затвердженим керівником організації, - положення про структурному підрозділі - вносяться наказом цього керівника. Якщо організаційний документ, наприклад, статут, затвердили вищестоящої організацією чи рішенням вищого органу управління організацією (загальних зборів акціонерів чи учасників тощо.), то зміни у нього вносяться шляхом їхнього затвердження цими органами і з обов'язковим інформуванням органу, здійснює державної реєстрації.

До основним організаційним документам ставляться установчі документи - установчого договору, статут, або становище. Загальні засади, що визначають найменування виду установчого документа, порядок упорядкування та зміст тексту, наведені у Цивільному кодексі (год. I, гол. 4). Так, організація, що є юридичною особою, «діє підставі статуту, або установчого договору ЄС і статуту, або тільки установчого договору. У нещасних випадках, передбачені законами, юридична особа, не що є комерційної організацією, може діяти виходячи з загального стану про організації цього виду» (ст. 52 ДК РФ).

У тексті установчих документів має міститися:

- найменування юридичної особи, що містить указівку з його організаційно-правову форму; найменування некомерційних організацій, і навіть унітарних підприємств й у передбачені законами випадках інших комерційних організацій повинні містити вказівку на характер діяльності юридичної особи;

- місце перебування юридичної особи, що визначається місцем його державної реєстрації речових, тоді як відповідно до закону в установчих документах юридичної особи встановлено інше; предмет і цілі діяльності юридичної особи (для некомерційних і унітарних підприємств);

- порядок управління діяльністю юридичної особи; інші відомості, передбачені Законом для юридичних відповідного виду.

Юридична особа, створене відповідність до ДК РФ одним засновником, діє підставі статуту, затвердженого цим засновником.

У установчому договорі засновники зобов'язуються створити юридична особа, визначають порядок спільної прикладної діяльності із створення умови передачі свого майна, і участі у своєї діяльності. Договором визначаються умови, і Порядок розподілу між учасниками прибутку, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників (учасників) з її складу.

Статут - правової акт, визначальний порядок освіти, компетенцію, структуру, функції, завдання, права підприємства, організації, установи. Статут регулює діяльність організацій, підприємств, установ незалежно від форми власності і розширення сфери.

Статут може також регулювати певну сферу державної діяльності, внутрішнього водного транспорту, військову службу та інших.

Становище - правової акт, визначальний порядок освіти, правове становище, права, обов'язки, організацію діяльності державні органи, організацій, установ, структурних підрозділів.

Положення про організацію - це правової акт, виходячи з якого діють державні бюджетних організацій (передусім органи державної влади управління всіх рівнів та інших).

Положення про організацію оформляється спільною для бланку організації із зазначенням виду документа, підписується керівником організації зпроставлением гербової печатки організації та стверджується, зазвичай, розпорядницьким документом вищестоящої організації. Зміни у становище про організацію можуть вноситися лише наказом керівника вищестоящої організації.

Положення про структурних підрозділах можна класифікувати так:

- положення про структурних підрозділах;

- положення про колегіальних органах (рада директорів, правління, вчена рада, науково-технічну раду, педраду);

- положення про тимчасових органах (наради, комісії, поради).

Положення про колегіальних і дорадчих органах (рада директорів, правління, вчена рада, науково-технічну раду, педрада) також носять нормативний характері і визначають склад, порядок формування, компетенцію, порядок роботи, правничий та відповідальність тієї чи іншої органу управління. Структура тексту що така положень також нормативно не встановлено. Проте, з практики праці та призначення цього виду документа, вимог закону до організації діяльності колегіальних органів управління, виробляється стійка структура тексту положень про колегіальних і дорадчих управління.

Положення про тимчасових органах (нарадах, комісіях, радах). Цей документ створюється у разі потреби на період дії такого органу. Структура тексту нормативно не закріплена. Стверджується органом, до компетенції якого входить створення тимчасового органу, і діє до припинення діяльності цього важливого органу.

Регламент роботи - правової акт, який встановлює порядок діяльності керівництва організації, колегіального чи дорадчого органу (якщо порядок роботи недостатньо чітко описаний вагітною звідси органі).Регламенти роботи визначають порядок планування роботи, порядок підготовки й внесення документів в руки, порядок ухвалення, й оформлення рішень засідань колегіального органу, доведення їх до виконавців.

>Регламенти оформляються спільною для бланку організації із зазначенням виду документа, затверджуються керівником організації, або керівником колегіального органу.

Правила внутрішнього трудового розпорядку - правової акт, який регламентує організацію роботи організації, взаємні обов'язки працівників й адміністрації, надання відпусток, відрядження співробітників,внутриобъектний режим й питання. Правила оформляються спільною для бланку організації із зазначенням виду документа, підписуються керівником кадрової служби, погоджуються зборах колективу і затверджуються керівником організації.

У недержавних організаціях поруч із Правилами внутрішнього трудового розпорядку розробляється Положення про персоналі, у якому відбиваються питання професійного та розвитку колективу, стосунки з адміністрацією, правничий та відповідальність адміністрації, і персоналу, правила ділового поведінки (ділової етики) та інших.

Оформляється Положення про персоналі спільною для бланку організації із зазначенням виду документа, підписується керівником служби управління персоналом, узгоджується загальні збори персоналу, але стверджувати Положення про персоналі рекомендується раді директорів організації.

Структура і штатна чисельність - правової акт, який встановлює структуру організації, найменування структурних підрозділів, і посад, штатну чисельність з кожної посади на відповідність до групою з праці. Документ входить до складуУСОРД і має уніфіковану форму.

Документ оформляється спільною для бланку організації із зазначенням виду документа, підписується керівником кадрової служби, візується головний бухгалтер, заступниками керівника організації та стверджується керівником організації зпроставлением гербової печатки (чи його замінної). Текст документа складається у вигляді таблиці, у якій наводяться найменування структурних підрозділів організації, найменування посад, включених у ці підрозділи, і навіть їх кількість відповідно до рівнем оплати по відповідним групам.

Штатний розклад - правової акт, що закріплює посадовий склад працівників організацій із зазначенням посадових окладів (у державних установах - зазначенням розряду по Єдиної тарифної сітці - ЄТС), регулюючий співвідношення різних категорій фахівців, який встановлює фонд зарплати організації у цілому протягом місяця.

Документ оформляється спільною для бланку організації із зазначенням виду документа, в заголовку до тексту вказується рік, який складається штатний розклад, візується головний бухгалтер, юрисконсультом, керівниками структурних підрозділів, заступником керівника організації, що курирує це питання, підписується керівником відділу кадрів (служби персоналу) й утверджується керівником зпроставлением гербової печатки (чи його замінної). У недержавних організаціях документ може затверджуватися радою директорів.

Інструкція - правової акт, у якому правила, регулюючі організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні боку діяльність науково-дослідних закладів, організацій, підприємств, їх підрозділів, служб, посадових осіб і громадян.

Інструкції оформляються спільною для бланку організації із зазначенням виду документа. Заголовок має чітко визначати питання (область діяльності), куди поширюються вимоги інструкції.

Інструкція - документ тривалого користування. Усі зміни у інструкцію вводяться наказом керівника, і діє до її скасування чи затвердження нової інструкції.

>Должностная інструкція - правової акт, друкований організацією з метою регламентації організаційно-правового становища працівника, його обов'язків, прав, відповідальності.

>Должностная інструкція буває типова (приблизна) і конкретна. Типова посадова інструкція розробляється при посаді, мають однаковий набір обов'язків, прав, відповідальності незалежно від цього, як і галузі функціонує дана організація. Проте наявність типовий посадовий інструкції значить, що не потрібно розробляти конкретну посадову інструкцію. Такі посадові інструкції необхідно розробити попри всі посади, передбачені штатний розклад організації, а типові інструкції можуть бути підвалинами їх розробки.

>Должностная інструкція як і будь-який офіційний документ мусить бути оформлена спільною для бланку організації із зазначенням виду документа.

Текст посадовий інструкції складається з таких типових розділів:

1. Загальні засади.

2. Функції.

3. Посадові обов'язки.

4. Права.

5. Відповідальність.

6. Взаємини (зв'язку з посади).

Пам'ятка - документ, який регламентує порядок роботи з наголошеного напрямку діяльності організації.

Пам'ятка не входить до складуУСОРД, немає уніфікованої форми, складається по довільній формі, підписується заступником керівника організації, що курирує дане напрям, стверджується керівником організації. Інформацію, включену в пам'ятку, можна уявити і розділ інструкції, яка висвітлює правила роботи з наголошеного напрямку.


2.Распорядительние документи

>Распорядительние документи необхідні здобуття права регулювати діяльність, з допомогою якій здійснюється реалізація функцій і завдань, поставлених перед організацією, незалежно від характеру та змісту діяльності організації, її організаційно-правовою форми й інших чинників.

З допомогою розпорядчих документів вдосконалюються організаційну структуру організації, зміст, засоби і способи здійснення основний діяльності, забезпечення організації усіма видами ресурсів, т. е. дозволяються все ці проблеми і ситуації.

До розпорядницьким документам ставляться: постанову; рішення; наказ; розпорядження; вказівку.

Правовий акт - документ, у якому офіційнеподзаконное рішення, прийняте органом виконавчої влади чи посадовцем уодносторонне-властном порядку і з повним дотриманням встановленої процедури у тій чи того питання, яке належить у його компетенцію, убране в передбачену законом форму і породжує, юридичні наслідки. З погляду прийняття рішень розпорядницькі документи діляться на дві групи.

До першої групи ставляться документи, створювані за умов колегіальності (колегією, зборами, радою, правлінням чи; іншим колегіальним органом управління). До них належать постанови, рішення.

До другої групи ставляться документи, створювані за умов одноосібного прийняття рішень (з урахуванням єдиноначальності) посадовою особою, зазвичай, керівником організації, а окремих випадках керівниками інших рівнів - заступниками керівника, керівниками структурних підрозділів організації у межах їхніх компетенції. До таких документам ставляться наказ, розпорядження, вказівку. У разі єдиноначальності право прийняття рішень щодо кожному питання управління належить керівнику організації, що підвищує оперативність управління і відповідальність за прийняті рішення.

>Распорядительние документи, лунаючи органами федеральної виконавчої, ставляться до категорії відомчих нормативних актів. Їх можна розділити втричі групи:

1) акти, які заторкують права, свободи, законні громадян Російської Федерації;

2) акти міжвідомчого характеру;

3) акти, регулюючі відносини органів федеральної виконавчої влади підвідомчими установами, організаціями, підприємствами.

Оформлення даних правових актів регламентується ГОСТ Р 6.30-2003, а підготовка їх ввозяться відповідність до Правилами підготовки нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади і структурі державної влади, затвердженими постановою Уряди Російської Федерації від 13

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація