Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Роль внутрішнього аудиту в удосконаленні системи Управління ризиків компанії


Реферат Роль внутрішнього аудиту в удосконаленні системи Управління ризиків компанії

>Міністерствоосвіти й науки України

Київськийнаціональнийторгівельно-економічнийуніверситет

>Обліково-економічний факультет

Кафедрафінансовогоаналізу й контролю

>Доповідь

на задану тему: "Рольвнутрішнього аудиту вудосконаленнісистемиуправлінняризикамикомпанії"

>Виконала:

Студентка 5 курсу

4групи,ОЕФ,

>денноїформинавчання

ЖурАльона

>Київ 2010


>Доповідьвиконано наоснові журналу ">Круглийстіл" № 1-2,січень-лютий 2006 р.,стаття "Рольвнутрішнього аудиту вудосконаленнісистемиуправлінняризикамикомпанії"Сергія Орлова,Радника генеральний директоркомпанії ">Розвитокбізнес систем".

Уберезні 2005 року США набрали чинностіновістандартирозкриттяінформаціїпублічнимиакціонернимикомпаніями (>встановлені ЗакономСарбейнса-Окслі1), дефактично до центрууваги поставлено запитанняпосвідченнянезалежними аудиторами та менеджментомкомпаніїінформації проповноту іефективністьіснуючих системвнутрішнього контролю, впершучергу, припідготовціфінансовоїзвітності.

Таким чином,торікфондовийринок вступивши уновуеру, децентральнимпитанням дляінвесторівстає запитанняефективності системвнутрішнього контролю -прекраснихфінансовихрезультатів й просто доброго корпоративногоуправліннявиявляєтьсянедостатньо,щобзахиститиінвестиціїміноритарнихакціонерів усередньостроковійперспективі.

>Слідзазначити, щокорпоративнеуправління,повнотарозкриттяінформації і організаціявзаємовідносин ізінвесторами в багаточомуєпохіднимипроцесами, котрі сам пособі насередньостроковомувідрізку годинивпливають навартістькомпаніїнабагатоменшоюмірою, ніжвпровадженняефективних системвнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту.Надзвичайноважливимелементомсистемивнутрішнього контролює системауправлінняризикамикомпанії, нанеобхідністьстворенняякої упублічнихкомпаніяхвказуютьположення ЗаконуСарбейнса-Окслі.

>Ефективність роботислужбивнутрішнього аудитузначноюміроюзалежить відправильноїорганізації.Тотальний контролю надфінансово-господарськоюдіяльністюкомпанії,якийхотілося б матіракціонерам, усучаснихумовахнеможливий.Передовіросійськікомпанії активновпроваджуютьсистемиуправлінняризиками, щопредставляють собоюособливийпідхід доуправліннякомпанією,якийполягає упередбаченні йзменшеннінегативнихнаслідківневизначеностіочікуванихрезультатівдіяльності. Службавнутрішнього аудиту винна будувати свою роботу наосновіоцінкиефективності роботисистемиуправлінняризикамикомпанії.

>Аналізуючи роботусистемиуправлінняризиками,внутрішній аудит впроцесіперевіроксвоєчасноотримаєінформацію пронедолікицієїсистеми (>ризиквиникненняфінансовихпорушень,можливімахінації,некоректневідображення воблікубухгалтерськоїінформації,порушеннязаконодавства й т. п.). За результатами роботи службавнутрішнього аудиту виннапредставитипропозиції радідиректорів й менеджментукомпанії, щоспрямовані напідвищенняефективності роботисистемиуправлінняризиками. Таким чином,може бутидосягнутийпопереджувальний характер роботивнутрішнього аудиту.

>Власники йкерівництвокомпанійпроявляютьготовністьйти наризик вумовахневизначеності,оскількиводночас зризикомвтратіснує іможливістьодержаннядодатковихприбутків. Хочазрозуміло, щоодержаннядодатковогоприбуткунікому негарантовано,винагородою завитрачені годину йзусилляможутьвиявитися якприбуток, то йзбитки.

>Управлінняризиками -явищевідносноновенавіть длязахіднихкраїн. УРосію воно таприйшлощепізніше.Слідзазначити, що протягом годинизмінивсяпідхід доорганізації системуправлінняризиками узахіднихкомпаніях. Активновпроваджується нова модельуправлінняризиками:ризик-менеджмент у межахвсієїорганізації (>enterprise -wideriskmanagement).Йогоще можнаназватикомплекснимризик-менеджментом.

>Особливістьцієїмоделіякраз йполягає до того, щоуправлінняризиками ворганізаціїнабуваєвсебічного характеру йкоординується у межахвсієїорганізації.

>Керівникибільшостіросійськихкомпанійтрадиційновважаютьризик-менеджментспеціалізоаним йвідокремленим виглядомдіяльності.Наприклад,цестосуєтьсяуправліннястраховими чивалютнимиризиками.Новийпідхідполягає ворієнтаціїпрацівників йменеджерівкомпанії всіхрівнів наризик-менеджмент. Утаблиці 1представленіосновніриси нового й старогометодологічнихпідходів доризик-менеджменту.

>Сліддодати, щонеобхіднорозглядати усіризики, яквнутрішні, то йзовнішні, якіможутьперешкодитикомпаніїдосягнутисвоїхцілей. Упершучергунеобхідноприділятиувагувнутрішнім,найбільшматеріальнимризикам.Аджесаме смердотіпризвели дочисленнихкорпоративнихскандалів (Enron,Worldcom,Partalat таін.).Вибірнайбільшефективнихметодів йтехнологійвнутрішнього аудитувизначаєтьсяцілями й видамидіяльностікомпанії,оточуючимсередовищем йвідповідним наборомвластивихсамеїйризиків.

>Внутрішній аудит виненохоплювати усібізнес-процесикомпанії. При цьомуосновну відповідальність заправильнефункціонуваннясистемивнутрішнього аудитунесевищекерівництвокомпанії, аакціонери кровнозацікавлені вефективностісистемивнутрішнього аудиту,оскільки вонсприяєзниженнюризикованості їхнівкладень.

>Важливу рольслужбивнутрішнього аудиту упідвищенніефективності роботисистемиуправлінняризикамипідкреслюютьпрофесійністандарти,розробленіМіжнароднимінститутомвнутрішніхаудиторів:професійнівнутрішніаудиторивідіграютьключову рольоцінці йгарантуванніефективності системуправлінняризиками, контролю й корпоративногоуправління.Крім того, дофункціївнутрішнього аудиту входитиоцінкадостовірностізвітності (якзовнішньої,фінансової йрегулярної, то йвнутрішньої,управлінської),перевіркадоцільності іекономічноїефективностіоперацій,схоронностіактивів й,безумовно,перевіркадотриманнязаконодавства,вимогнормативнихдокументіврегуляторнихорганів йконтрактнихзобов'язанькомпанії.

Алі навідміну відроліподібногопідрозділу вмоделі тотального контролю, длявнутрішнього аудитуважливіша не особіставідданістькерівникукомпанії, анезалежність, нефіксуванняпорушеньпунктівінструкції, акваліфікованийаналізризиків,процесів й причин, щопризвели до такихпорушень, невзірцевепокараннявинних, австановлення йвдосконалення форм контролю, щопом'якшуютьвпливвиявленихризиків4.

>Головніінструментивнутрішнього аудитора -цеконцепціяуправлінняризикамикомпанії йвибудувана наїїбазіметодологіявнутрішнього аудитора.Самеціінструментидозволяютьприступити допланування роботивнутрішнього аудиту,сформувати план йпрограмуперевірки йраціональнорозподілитиресурси.Саме смердотідозволяютьвідокремити входіперевіркивипадковупомилкувиконавця відвипадківшахрайства завідсутності чи жпорушеннірегламентіввнутрішнього контролю.Гнучкість йшвидкістьреакції назмінивнутрішньогосередовищакомпанії й великаефективністьєосновнимиперевагамиризик-орієнтованоговнутрішнього аудиту порівняно ізідеєю тотального контролю.


Список літератури

1 - ЗаконСарбейнса-Окслі (Закон 107-204) "Про захистінвесторів зарахунокполіпшенняточності йдостовірностірозкриттякорпораціямиданих, котрі передбаченерозкривативідповідно дозаконодавства процінніпапери наіншихпідставах",прийнятий сенатом йПалатоюПредставників США перевищив на 107сесіїконгресу 30.07.2002 р.

2 - Т. Бартон, У. Р.Шенкір, П. Л. Вокер, ">Комплекснийпідхід доризик-менеджменту", М.,Видавничийдім ">Вільямс", 2003 р.

3 - Institute ofInternalAuditors, США.Міжнародніпрофесійністандартивнутрішнього аудиту ізурахуваннямдоповнень відгрудня 2003 року,введених вдію із 1 января 2004 р.

4 - Р.Гініятов. ">Ризик й контроль. МодельCOSO", сайтІнститутувнутрішніхаудиторів -iia-ru/.


Схожі реферати:

Навігація