Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Система позамовного калькулювання собівартості


Реферат Система позамовного калькулювання собівартості

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Вступ

>Функціонуванняпромислового підприємствавимагаєвідповіднихвитратвиробничихресурсів такоштів.Окремі із нихвідшкодовуються зарахунокприбуткупідприємств такоштів, щоспрямовуються накапітальнівкладення.Більшістьвитрат,пов’язаних ізвикористанням упроцесівиробництвапродукції (>робіт тапослуг),природнихресурсів,сировини,матеріалів,паливаенергії,основнихфондів,нематеріальнихактивів,трудовихресурсів, атакожіншихвитрат наїївиробництво тареалізацію,становлятьсобівартістьпродукції.

У наше годинуобліквитрат навиробництво йкалькулюваннясобівартостізаймаютьдомінуючемісце взагальнійсистеміобліку напідприємстві.Управліннясобівартістюпродукції підприємстваєпланомірний процесформуваннявитратвиробництва йсобівартості, яквсьогооб'єму, то йодиниціпродукції,визначенняпродажнихцін йвідповідно,рентабельностівиробництва й окремихвидівпродукції,виявленнярезервівекономії,зниженнясобівартості й забезпеченнясистематичного контролю завиконаннямвстановленихпідприємствомпланових (>нормативних)завдань пособівартості.

>Організаціяоблікувитратзалежитьпередусім відособливостейтехнологіївиробництва та характерупродукції, щовипускається.Сукупністьприйомівоблікувиробничихвитрат таспособівобчисленнясобівартостіодиниціпродукції (>робіт,послуг)називається методомоблікувитрат йкалькулювання.

>Витративиробництва взалежності від його типуможутьобліковуватисядекількома методами:позамовним,попередільним такомбінацієюцих двохметодів.

>Позамовний методоблікувитрат навиробництвозастосовують, в основному, наіндивідуальних тадрібносерійнихвиробництвах.Об'єктомобліку привикористанні цого методуєокремеіндивідуальнезамовлення,окремий контракт (проект) чипартіяпродукції, Якаскладається ізідентичнихзразків, щопроходятьоднаковийтехнологічний процесвиготовлення.

>Фірми котрідіють вгалузяхпозамовноговиробництва,виробляють широкий, спектрпродуктів чизамовлень, котрізвичайновідрізняються один від одного.Пристосовані до потребклієнта чипобудовані зазамовленнямипродукти,відповідаютьційкатегорії як йпослуги, щовідрізняються навимогуклієнта. У системахзамовноговиробництвавитратиакумулюються заокремимизамовленнями.Цейпідхід довіднесеннявитратвідомий як системакалькулювання зазамовленнями.

Данакурсова роботамає наметірозглянутиособливостісистемикалькулювання зазамовленнями та наприкладі підприємства ПП «Колобок»показати котріоблікові записивикористовуються всистеміпозамовногокалькулюваннясобівартості.


1.Методичніосновикалькулюваннясобівартості зазамовленнями

1.1Нормативно-законодавча база

Дляздійсненняпланування,веденняобліку йкалькулюваннясобівартостіпромисловоїпродукції,робіт йпослугпромислового характеру як напромисловихпідприємствах, то й внепромисловихорганізаціях, щовипускаютьпромисловупродукцію,незалежно від формвласності йгосподарюваннязастосовується «>Типовеположення ізпланування,обліку йкалькулюваннясобівартостіпродукції (>робіт,послуг) упромисловості».

«>Типовеположення ізпланування,обліку йкалькулюваннясобівартостіпродукції (>робіт,послуг) упромисловості»розробленовідповідно в Україну «Прооподаткуванняприбуткупідприємств» та Правилзастосування Закону України «Прооподаткуванняприбуткупідприємств» тазатвердженопостановоюКабінету міністрів України від 26 апреля 1996 р. №473.

Уданомуположеннінаведеніосновні правилазастосуванняпозамовного методукалькулювання, котрі будутьрозкритіширше внаступнихрозділах.

1.2Розрахуноксобівартостіодиниці продукту всистемікалькулювання зазамовленнями

У тієї годину, якрізноманітністьвизначеньсобівартості продукту можназастосовувати прикалькулюванні зазамовленнями й запроцесами, я будувикористовуватитрадиційневизначеннясобівартості продукту дляілюстрації процедуркалькулювання зазамовленнями.Тобтопродуктивнівитратискладаються ізпрямихматеріальнихвитрат,прямихвитрат на оплату роботи танакладнихвитрат.Накладнівитратиможуть бутивіднесені ззастосуваннямпідходу докалькулювання наосновідіяльності чифункціональноорієнтованихпідходів,залежно відпотреби вточностікалькулюваннясобівартості продукту дляокремоїкомпанії, вякійіснуєпозамовневиробництво.Требазрозуміти, щофункціональноорієнтованіпідходи довіднесеннянакладнихвитратпропорційнообсягувиробництває простоокремимивипадками болеезагальноїсистемикалькулювання наосновідіяльності (АВС).Системивіднесеннянакладнихвитратпропорційнообсягувипущеноїпродукціїможуть бутиефективнозастосовані, колизадовольняєтьсяпринаймні одна ізтрьох умів: 1)накладнівитрати, котрі непов'язані ізобсягомвипуску,складаютьневеликучастку взагальнійсумінакладнихвитрат; 2)продукти,вироблені всередовищі, дезастосовуєтьсякалькулювання зазамовленнями,маютьоднаковікоефіцієнтиспоживаннянакладнихвитрат; 3)витрати,пов'язані ізвикористанням якчинників нарівніодиниціпродукції, то йчинників, що незалежать відобсягувиробництва,перевищуютьвигоди.Важливим длясередовищапозамовногокалькулюванняєтакожвикористаннянормативних (>заздалегідьвизначених) ставокнакладнихвитрат,оскількизавершенняробітрідкозбігається ззавершеннямфінансового року.

>Собівартістьодиниці продукту для шкірногозамовлення простоскладається ззагальноївартостівикористанихматеріалів,витрат роботи танакладнихвитрат,віднесених звикористанням одного чи понадчинниківдіяльності.Незважаючи тих, щоконцепціяє простою, практиказастосуваннярозрахунківможе бути вдеякихвипадках болеескладною, особливощодопродуктів, котрівідрізняються один від одного.

>Розглянеморозрахуноксобівартостіодиниціпродукції наприкладі підприємства «Колобок».Приклад 1: навиробництво 20тістечок длязамовника кафе «Крапля»потрібніпряміматеріали (борошно,яйця, олію,цукор таін.), прямазаробітна плата (>заміс,випічка,прикраси) танакладнівитрати.Припустимо, щонакладнівитративідносяться задопомогоюєдиногочинникавитрат,пов'язаного ізобсягомвиробництва, – часівпрямої роботи (>загальнозаводської ставкинакладнихвитрат).Даліприпустимо, щоматеріальнівитратисягають 50 грн., апрямівитрати на оплату роботи – 30 грн. (3години x 10 грн. за годину).Якщонормативна ставканакладнихвитратстановить 2 грн. на годинупрямої роботи, тодінакладнівитрати,віднесені нацезамовлення,становлять 6 грн. (3години x 2 грн. на годину).Тепер мибачимо, щоповнівитрати навиготовленнятістечок (>собівартістьзамовлення)складають,собівартістьодиниціпродукції (>тістечка)складає.Розглянемонаведенінижчерозрахунки:

>Пряміматеріали 50 грн.

Прямапраця 30 грн.

>Накладнівитрати 6 грн.

>Повнівитрати 86 грн.

>кількістьодиниць 20

>Собівартість одноготістечка 4,30 грн.

>Цей приклад, вякомунаведеніповнівитратиматеріалів, роботи танакладнівитрати дляокремогозамовлення,єнайпростішим прикладомвідомості (>картки)облікувитрат назамовлення.Відомістьоблікувитрат назамовленняготується для шкірногозамовлення.Вонаєрегістроманалітичногообліку дорахунку «>Незавершеневиробництво» йвихідним документом длянагромадження всіхвитрат,пов'язаних ізконкретнимзамовленням.Звичайно,єщенабагато понадінформації, Якаможе бути представлена увідомостіоблікувитрат назамовлення, але й проце мовапіденижче.

1.3 Рухвитрат порахунках

Колі миговоримо про рухвитрат, то, наувазіспосіб, задопомогоюякогообліковуємовитрати із моменту, коли смердотіпонесені, доти моменту, коли смердотівизнаютьсявитратамизвітногоперіоду узвіті проприбуток. Усистемікалькулювання зазамовленняминайбільшийінтересвикликає рухвиробничихвитрат. Таким чином, мирозглянемо рухтрьохелементіввиробничихвитрат –пряміматеріальнівитрати,прямівитрати на оплату роботи танакладнівитрати –рухаються черезтакірахунки: «>Матеріали», «>Незавершеневиробництво», «>Контрольнийрахунокнакладнихвитрат», «Готовапродукція» та «>Собівартістьреалізованоїпродукції».

>Рахунок «>Матеріали» –церахунокзапасів.Крім того,цеконтрольнийрахунок для всіхвидівсировини йматеріалів. Коліпридбаноматеріали,їхнявартість «>рухається» нарахунокматеріалів шляхомдебетуваннярахунку «>Матеріали».

Колімайстер цехупотребуєматеріалів длявиконаннязамовлення, смердотівідпускаютьсязі складу.Вартістьматеріалівсписується ізрахунку «>Матеріали» йдодається дорахунку «>Незавершеневиробництво».Звичайно впозамовномусередовищіматеріалипереміщуютьсязі складу внезавершеневиробництво йповинні бутипов'язані ізвідповіднимзамовленням.

>Заробітна платавідображається нарахунку «>Заробітна плата» йдодається дорахунку «>Незавершеневиробництво» наосновінарядів чикартокоблікуробочого години покожномуокремомузамовленню.

Рухвитрат на оплату роботивідображаєлишепрямівитрати роботи.Непрямівитрати роботивідносяться на продукт якчастинанакладнихвитрат.

>Застосування нормальногокалькулюванняозначає, щофактичнінакладнівитратиніколи невідносяться безпосередньо взамовлення.Накладнівитратирозподіляються накожнеіндивідуальнезамовлення ізвикористаннямнормативної ставки чи ставок.Більшзагальнимвипадкомє,звичайно,розподілнакладнихвитрат ізвикористаннямкалькулювання наосновідіяльності (АБС).Використання єдиноїзагальнозаводської ставкинакладнихвитратєокремимвипадкомкалькулювання наосновідіяльності.Нарешті,понесеніфактичнінакладнівитратимають бутитакожобліковані, але й не так назагальній (безурахуванняспецифікизамовлення)підставі.

>Калькулювання наосновідіяльності (АБС) йкалькулювання зазамовленнями.Калькулювання наосновідіяльностіпотребує відфірмивизначитипродуктивнівидидіяльності йвідповіднічинникицихвидівдіяльності.Потімобчислюється ставка длякожноїоперації (чиоднорідних групвидівдіяльності.

>Розглянемо приклад 2:накладнівитратистановлять 9600 грн.Ця сумаможе бутирозділена втричікатегорії:закупівля (>пошукпостачальників,підготовкадокументів назакупівлю йзакупівляматеріалів),утримання таексплуатаціяобладнання (>електроенергія,мастильніматеріали йвикористання машин) тасукупністьвидівдіяльності нарівніодиниціпродукції, щоназивається «>інші».Витрати назакупівлюспричиняютьсякількістюзамовлень назакупівлю,витрати наутримання таексплуатаціюобладнанняспричиняютьсякількістюмашино-годин, асукупністьвитрат нарівніодиниціпродукціївідноситься наоб'єктвитратпропорційнокількості часівпрямої роботи.Бюджетнівитрати накожнусукупністьвидівдіяльності іочікуванийпопит накожнийчинниквитратмаютьтакийвигляд:

>Сукупністьвидівдіяльності

>Витрати

>Чинниквитрат

>Попит

>Закупівля

>Утримання таексплуатаціяобладнання

>Інші

3000

4200

2400

>Замовлення назакупівлю

>Машино-години

>Годинипрямої роботи

100

2800

4800

Ставкинакладнихвитрат за видамидіяльності (наодиницючинника) будуть такими:

>Закупівля: 3000 грн. / 100 = 30 грн. наоднезамовлення

>Утримання таексплуатація

>обладнання: 4200 грн. / 2800 = 1,50 грн. однієюмашино-годину

>Інші: 2400 грн. / 4800 = 0,50 грн. однією годинупрямої роботи

А,щобвіднестинакладнівитрати накожнезамовлення,потрібно знатіпопит шкірногозамовлення втричічинникидіяльності.Попит двохзамовлень якщо таким:


>Замовлення №1

>Замовлення №2

>Замовлення назакупівлю

>Машино-години

>Годинипрямої роботи

3

60

120

1

30

50

>Накладнівитрати,віднесені накожнезамовлення

>Замовлення №1

>Замовлення №2

>Закупівля (3*30); (1*30)

>Утримання таексплуатаціяобладнання (60*1,50) (30*1,50)

>Інші (120*0,50) (50*0,50)

>Загальна сумарозподіленихнакладнихвитрат

90

90

60

240

30

45

25

100

>Накладнівитрати,розподілені ззастосуванням АВС,відносяться на кредитрахункунакладнихвитрат всумі 340 грн. (240 грн. дозамовлення №1 та 100 грн. дозамовлення №2).Підсумовуюча проводкавідбиваєзагальну суму 340 грн. (>відносячи усінакладнівитрати дозамовлень):

4.НезавершеневиробництвоКонтрольнийрахунокнакладнихвитрат

340

340

Сума (оборот) за кредитамирахунку «>Контрольнийрахунокнакладнихвитрат»дорівнюєзагальнійсумірозподіленихнакладнихвитрат у даний момент години. Заумовизастосуваннякалькулюваннянормальноїсобівартості лишерозподіленінакладнівитратизаписуються нарахунок «>Незавершеневиробництво».

>Розподілнакладнихвитрат ззастосуваннямфункціональнихпідходів.Накладнівитратитакожможуть бутивіднесені задопомогоюзагальнозаводських ставокнакладнихвитрат чи ставокнакладнихвитратпідрозділів.Типовогодинипрямої роботиєпоказником,якийвикористовується длярозрахунку єдиної ставкинакладнихвитрат, у тому годину як ставкинакладнихвитратпідрозділівбазуються начинникахвитрат нарівніодиниціпродукції, таких якгодинипрямої роботи,машино-години тавартістьпрямихматеріалів.Використання єдиної ставкинакладнихвитратмаєтакуперевагу як простота, йзменшуєвимоги дозбиранняданих. Дляілюстраціїцих двоххарактерних риснаведемо приклад 3: суманакладнихвитрат (ізпопереднього приклада)становить 9600 грн.Припустимо, щобюджетнакількість часівпрямої роботистановить 4800 часів.Відповіднонормативна ставканакладнихвитратвизначається так:

Ставканакладнихвитрат = 9600 грн. / 4800 = 2 грн. на годинупрямої роботи.

Длязамовлення №1 ззагальноюкількістювідпрацьованих часів 120 суманакладнихвитрат,віднесених нарахунок «>Незавершеневиробництво»,складає 240 грн. (2 грн. x 120). Длязамовлення №2накладнівитратискладатимуть 100 грн. (2 грн. x 50). Упорівнянні ізвіднесеннямнакладнихвитрат всистемі АВС, маємоменшукількістьрозрахунків. Хочузвернутиувагу, що длявіднесеннянакладнихвитрат назамовленняпотрібно знатілише ставкунакладнихвитрат йкількість часівпрямої роботи,використанихзамовленням. Ос-кількиінформація прокількість часівпрямої роботи ужезібрана длявіднесеннявитратпрямої роботи назамовлення,віднесеннянакладнихвитрат непотребуватименіякихдодатковихданих.

На шкода,використаннязагальнозаводської ставкиможесуттєвознизититочністьвіднесеннявитрат.Використанняєдиногочинникавитрат нарівніодиниціпродукціїможе невідбивати реальногоспоживанняресурсівокремимизамовленнями.Наприклад,третєзамовлення, якупотребує 6замовлень назакупівлю, 200машиногодин й 100 часівпрямої роботи,отримає привіднесеннінакладнихвитрат ззастосуванням АВС 530 грн. [(6 x 30грн.)+(200 x 1,50грн.)+(100 x 0,50 грн.)] йлише 200 грн. (100 x 2 грн.) привикористанні ставкибазіпоказниківвипуску.Зрозуміло, щособівартість цогозамовлення якщозаниженою,якщовикористовуватиєдину ставку,оскількивплив болеевисокогорівнявикористання машин на цьомузамовленні тазакупівліігнорується, у тому годину яквикористовуєтьсялише Єдинийвиробничийчинник –кількість часівпрямої роботи. Цезростаннясобівартості могло б матірсуттєвийвплив нарішення що доасортиментупродукції таціноутворення (>середінших).

>Облікфактичнихнакладнихвитрат.Щобпроілюструвати, якреєструютьсяфактичнінакладнівитрати,розглянемо приклад 4:

>припустимо, щопідприємство понеслотакінепрямівитрати:

>Сплатаоренди 200 грн.

>Комунальніпослуги 50

>Амортизаціяобладнання 100

>Непрямівитрати роботи 65

>Загальнінакладнівитрати 415 грн.

>Зауважу, щоцінакладнівитративідбивають ті, що було бвитрачено покатегоріяхрахунків, а чи не покатегоріяхвидівдіяльності.Ціресурси буливикористані,щоб забезпечитивиконаннятрьохвидівдіяльності:закупівля,утримання іексплуатаціяобладнання таіншівидидіяльності, щовиконуються нарівніодиниціпродукції. Усистемі АБСвизначенняфактичнихвитратдіяльностіпотребує,щобцівитрати булирозкриті йвіднесені до окремихвидівдіяльності.Наприклад, стількивитратнепрямої роботивідноситься дозакупівлі?Якщоіснуютьокремідопоміжніпідрозділи,витрати навидидіяльностіпростежуються перед тим, апотімвідносяться допродуктів наосновіступеняспоживаннявидівдіяльності продуктами. Колиєважливим в даний момент, такцезрозуміти, щофактичнінакладнівитратиніколи незаписуються нарахунок «>Незавершеневиробництво».Звичайноюпроцедурою якщозаписатифактичнінакладнівитрати в дебетрахунку «>Контрольнийрахунокнакладнихвитрат».Наприклад,фактичнінакладнівитратиреєструються таким чином:

Сума обороту по дебету нарахунку «>Контрольнийрахунокнакладнихвитрат»даєзагальну сумуфактичнихнакладнихвитрат на даний момент години. Ос-кількифактичнінакладнівитратизаписуються в дебет цогорахунку, арозподілені за нормативомнакладнівитрати в кредит цого жрахунку,залишок порахунку «>Контрольнийрахунокнакладнихвитрат»відбиваєвідхиленнянакладнихвитрат на даний момент години. Знашого приклада накінецьмісяцяфактичнінакладнівитрати в 415 грн. тарозподілені (>списані) за нормативомнакладнівитрати в 340 грн.призвели довиникненнянерозподіленихнакладнихвитрат всумі 75 грн. (415 грн. – 340 грн.).

>Зауважу, щозагальна сумарозподіленихнакладнихвитрат від всіхзамовленьпройшла порахунку «>Незавершеневиробництво»

1.3Облікготовоїпродукції

Ми ужепобачили, щовідбувається, колизамовленнявиконано.Сумипрямихматеріальнихвитрат,прямихвитрат на оплату роботи тарозподіленихнакладнихвитратдодаються,щободержативиробничусобівартістьзамовлення.Цявідомістьоблікувитрат назамовленняпотімпередається до файлуготовоїпродукції.Одночасновитрати,пов'язані ззавершенимзамовленням,списуються ізрахунку «>Незавершеневиробництво» нарахунок «Готовапродукція». Привиконаннізамовлення,загальна сумавиробничихвитратмає бути перенесена ізрахунка «>Незавершеневиробництво» нарахунок «Готовапродукція».

Цесписаннявитрат можнапроілюструвати такоюпроводкою:

6. Готовапродукція

>Незавершеневиробництво

2320 2320

>Завершеннязамовленняєважливимкроком для рухувиробничихвитрат.Собівартістьвиконаногозамовлення винна бутивиключена ізсобівартостінезавершеноговиробництва тадодана дособівартостіготовоїпродукції йнарештідодана довитратперіоду узвіті проприбуток яксобівартістьреалізованоїпродукції.Щоб забезпечититочність вобчисленніцихвитрат,готуєтьсязвіт прособівартістьвиробленоїпродукції.Важливозвернутиувагу тих, що дляскладаннязвіту прособівартістьвиробленоїпродукціївикористовуютьсярозподіленінакладнівитрати.Запасинезавершеноговиробництва тазапасиготовоїпродукціїоцінюються понормальнійсобівартості, а чи не пофактичній.

1.4Обліксобівартостіреалізованоїпродукції

Уфірмі, котразастосовуєпозамовнекалькулювання,одиниціпродукціїможутьвироблятися дляокремогоклієнта чи дляпоповненнязапасів ізметоюподальшого продаж.Якщозамовленнявиконуєтьсяспеціально дляклієнта, тоді, колизамовленнявідвантажуєтьсяклієнту,собівартістьзакінченогозамовленнястаєсобівартістюреалізованоїпродукції. Колівиробництвозамовлення завершено, будутьзробленітакі проводки:

7.Собівартістьреалізованоїпродукції

Готовапродукція

8.Рахунки доотримання

>Дохід відреалізації

2320

3480

2320

3480

Надодаток доцих проводок вкінці шкірногозвітногоперіоду (>наприклад,щомісячно тащоквартально)готуєтьсязвіт прособівартістьреалізованоїпродукції. як правило,відхиленнянакладнихвитратєнесуттєвим, аотжесписується нарахунок «>Собівартістьреалізованоїпродукції».Собівартістьреалізованоїпродукції докоригування на сумувідхиленнянакладнихвитратназиваєтьсянормальноюсобівартістюреалізованоїпродукції.Після того, яквідбудетьсякоригування на сумувідхиленнянакладнихвитратперіоду, результатназиваєтьсяскоригованоюсобівартістюреалізованоїпродукції.Цяостання величиназ'явиться взвіті проприбуток яквитратиперіоду.

>Протесписаннясумивідхиленнянакладнихвитрат нарахунок «>Собівартістьреалізованоїпродукції» часто вже неробиться докінця року.Відхиленняочікується шкірногомісяця черезколиванняобсягувиробництва танерівномірнопонесеніфактичнінакладнівитрати.Протягом рокуцімісячнівідхиленняповинні вціломукомпенсуватиодне одного таким чином,щобвідхилення накінець року було бнезначним заприпущення, щонормативна ставканакладнихвитратприйнята.

>Списаннясуминерозподіленихнакладнихвитрат насобівартістьреалізованоїпродукціїпотребуєтакої проводки:

9.Собівартістьреалізованоїпродукції

>Контрольнийрахунокнакладнихвитрат

75 75

Хочузвернутиувагу, щодебетуваннярахунку «>Собівартістьреалізованоїпродукції»еквівалентнезбільшеннювеличининормальноїсобівартостіреалізованоїпродукції на сумунерозподіленихнакладнихвитрат.Якщонакладнівитрати були бнадмірнорозподілені, проводка стала бзворотною йрахунок «>Собівартістьреалізованоїпродукції»треба було б бкредитувати (>зменшити).

>Списаннявідхиленнянакладнихвитрат нарахунок «>Собівартістьреалізованоїпродукції»завершує процесопису рухувиробничихвитрат.Щобсприятиоглядовіцихважливихконцепцій,розглянемонаступнуілюстрацію:


Хочузауважити, щоці проводкипідсумовуютьінформацію, Якаміститься у відомостяхоблікувитрат назамовлення.Хочзображення рухувитрат навищенаведенійілюстраціїмаєпевнуспецифіку, наведеньзразок рухувитрат можназнайти вбудь-якійвиробничійфірмі, котразастосовує систему нормальногопозамовногокалькулювання.

>Проте потокивиробничихвитрат неєєдиними потокамивитрат,характерними дляфірми.Фірмазавждимає йневиробничівитрати.

1.5Облікневиробничихвитрат

>Витрати,пов'язані ззбутовою тазагальноадміністративноюдіяльністю,класифікуються якневиробничівитрати.Відповідно дотрадиційноговизначеннясобівартості продукту,цівитратирозглядаються яквитратизвітногоперіоду йніколи невідносяться до продукту.Вони неєскладовоюпотоківвиробничихвитрат й не належати докатегоріїнакладнихвитрат,виокремлюючись уповністюсамостійнукатегорію.

>Щобпроілюструвати,яким чиномобліковуютьсяцівитрати наведу приклад 5:припустимо, щофірма малатакідодатковігосподарськіоперації замісяць:

>Рекламніоголошення

>Збутовікомісійні

>Заробітна плата поофісу

>Амортизаціяофісногообладнання

75 грн.

125

500

50

>Можнавикористатитакускладнужурнальну проводку длязаписуцихвитрат:

>Контрольнірахункинакопичують усівитрати назбут таадміністративнівитрати заперіод. Укінціперіоду усіцівитрати будутьпоказані узвіті проприбуток зазвітнийперіод.Описавшиобліковіпроцедури длязбутових таадміністративнихвитрат, ми завершилирозгляд основсистеми нормальногопозамовногокалькулювання.

>Контрольнийрахунокзбутовихвитрат

>Контрольнийрахунокадміністративнихвитрат

>Рахунки досплати

>Нарахована зарплата

>Нарахованаамортизаціяофісногообладнання

200

550

75

625

50


2.Документальніджерела:відстеження окремихвидіввитрат

>Документообіг вумовахкалькулювання назамовленняграфічно можназобразити так:


Привикористанніпозамовного методуоблікувитрат навиробництвокожномузамовленнюнадаєтьсявласний номер,якийвказується у всіх документах провитрати зазамовленнями. Ми Бачили, яквитрати покожномузамовленнюпроходять черезрахунки йпотрапляють уфінансовізвіти.Заразподивимосяпильніше наобліквиробництва зазамовленнями,зосереджуючись на документах, котрієджереломінформації дляскладаннявідомостіоблікувитрат назамовлення.

2.1Відомістьоблікувитрат назамовлення

>Кожного разу, колинадходитьновезамовлення,готуєтьсявідомістьоблікувитрат назамовлення.Згадаємо, щовідомість служитиосновою длязаповненнядопоміжного журналу дорахунку «>Незавершеневиробництво» тамістить всюінформаціюстосовнозамовлення.

>Деякікомпаніївважають, що дляідентифікаціїзамовленнядостатньо знатілишеім'язамовника, але йякщокомпаніявиконує все понад і понадзамовлень, то частоїйзручнішеприсвоїтиїмномери. Таким чином, миможемопобачитизамовлення №16,замовлення №28,замовлення №57.Можливо, номерзамовлення викличе всвоїйосновірік, колипочинаєтьсязамовлення, тоді першезамовлення 2004 року якщо 2004–1, одному 2004–2 й так далі.Важливимє ті, щокожнезамовленняунікальне ймусить матір своюособливу, легковизначенуназву.Цяназва чи номерзамовленняочолюєвідомістьоблікувитрат назамовлення.

Уобліковійсистемі, котраведетьсявручну,відомістьоблікувитрат назамовленняєпаперовим документом.Проте всучасному світібільшістьоблікових системавтоматизовано.Відомістьоблікувитратзвичайновідповідаєзапису у головномуфайлінезавершеноговиробництва.

>Сукупність всіхвідомостейоблікувитратвизначає файлнезавершеноговиробництва. Усистемі ручноговеденняоблікуцей файл якщоперебувати вкартотеці, тоді як вавтоматизованійсистемівінзберігається велектронномувигляді. Уобох системах файлвідомостейоблікувитрат назамовленняслугуєаналітичнимобліковимрегістромнезавершеноговиробництва.

>Обидвісистеми –ручна таавтоматизована –вимагаютьоднаковихданих дляакумулюваннявитрат йвідстеженнявиконаннязамовлення. Системазамовногокалькулювання винна матірможливістьвизначитикількістьпрямихматеріалів,прямої роботи танакладнихвитрат,спожитихкожнимзамовленням.Інакшекажучи,документація тапроцедурипотрібні у тому,щобпов'язативиробничіресурси, котрівикористовуютьсязамовленням, з самимзамовленням.Ця потребазадовольняється шляхомвикористанняматеріальнихвимог (заявок) дляпрямихматеріалів,картокоблікуробочого години дляпрямої роботи тапервиннихдокументів дляіншихчинниківдіяльності, котріможутьвикористовуватись прирозподілінакладнихвитрат.


2.2Вимоги навідпускматеріалів

>Вартістьпрямихматеріаліввідноситься назамовлення задопомогоюпервинного документа,якийназивається >вимогою навідпускматеріалів (>Додаток №3). Формавимоги навідпускматеріаліввключаєінформацію про тип,кількість йвартістьодиницівідпущенихпрямихматеріалів й, щодужеважливо, номерзамовлення. Задопомогоюцієїформивідділоблікувитрат (>виробничогообліку)зможе перенестивартістьпрямихматеріалів довідповідноївідомостіоблікувитрат назамовлення.

>Якщо системаоблікуавтоматизована,цеперенесенняінформаціїможеозначатипрямевведенняданих закомп'ютернимтерміналом,використовуючивимоги навідпускматеріалів якпервиннідокументи. Програму вводитивартістьпрямихматеріалів вреєстр для шкірногозамовлення.Крімфункції забезпеченняважливоюінформацією длявіднесенняпрямихматеріальнихвитрат назамовлення,вимога навідпускматеріалівможе матіріншіважливі характеристикиданих,такі як номервимоги, дату тапідпис.Ціданієдужеважливими дляздійсненняналежного контролю за запасамипрямихматеріалівфірми.Підпис,наприклад,передає відповідальність заматеріализі складу долюдини, котраодержуєматеріали,звичайноцемайстер цеху.

як правило, неробитьсяспробипростежитивитратиіншихматеріалів, таких якдопоміжніматеріали,мастила тощо, до конкретногозамовлення.Цінепряміматеріаливідносяться назамовлення задопомогоюнормативної ставкинакладнихвитрат.

2.3Карткиоблікуробочого години

>Прямівитрати на оплату роботитакожмають бутипов'язані ізкожнимокремимзамовленням.Вонивідносяться наокремізамовлення задопомогоюкарткиоблікуробочого години. Коліробітник працює надконкретнимзамовленням,він чи воназаповнюєкарткуоблікуробочого години, Якавизначаєім'яробітника, ставкузаробітної плати,кількість часів,відпрацьованих на цьомузамовленні та номерзамовлення.Цікарткизбираються шкірного дня йпередаються до відділенняоблікувитрат (>виробничогообліку), де данаінформаціявикористовується длявіднесенняпрямихвитрат на оплату роботи наокремізамовлення.Знову ж таки, вавтоматизованійсистемівіднесеннявитратвключаєвведенняданих укомп'ютер.

>Карткиоблікуробочого годинивикористовуються лише дляробітників,витрати напрацю якієпрямими. Ос-кількинепрямівитрати на оплату роботиєспільними для всіхзамовлень,цівитрати належати донакладнихвитрат йрозподіляються задопомогоюоднієї чи понаднормативних ставокнакладнихвитрат.

2.4Іншідокументальніджерела

>Використаннякалькулювання наосновідіяльності длявіднесеннянакладнихвитрат назамовленнячітковимагає відкомпаніївідстежувати більше, ніж одинчинникдіяльності.Цііншібазивіднесеннявитраттребатакожобліковувати.Тобтофактичнакількістьіншихвикористанихчинниківвитрат (>наприклад,машино-години,кількістьзамовлень назакупівлю,кількістьпереналагодженьобладнання) винна бутизібрана івіднесена довідомостейоблікувитрат зазамовленнями.Якщокількістьчинника ужеоблікована (>наприклад,кількістьзамовлень назакупівлю), тоновийпервинний документ непотрібен.Проте,якщочинниквитрат невідстежується,требарозробитиновийпервинний документ.Наприклад,первинний документ,який якщовідстежуватимашино-години,використанікожнимзамовленням,може бутизмодельованим накарткахоблікуробочого години.

>Всізавершенівідомостіоблікувитрат назамовленняможутьслугуватидопоміжниманалітичнимобліковимрегістром дорахунку «>Незавершеневиробництво». Усистеміручноїобробкиобліковихданихзавершенівідомостіпередаються ізфайлівнезавершеноговиробництва до файлузапасівготовоїпродукції. Усистеміавтоматизованоїобробкиобліковихданихпрограмаавтоматичнозітреінформацію прозавершенезамовлення із головного файлунезавершеноговиробництва тадодастьцюінформацію до головного файлуготовоїпродукції. Уобохвипадкахпідбиттяпідсумків всіхзавершенихвідомостейоблікувитрат назамовленнядаєсобівартістьзапасівготовоїпродукції в останній момент години. Колі готовапродукція якщореалізована та доставленапокупцям,відомостіоблікувитрат будутьвилучені (чистерті) із файлузапасівготовоїпродукції.Ціобліковіданіпотімформують основу длярозрахункусобівартостіреалізованоїпродукції заперіод.


3.Облікові запис усистеміпозамовногокалькулюваннясобівартості напідприємстві

3.1Техніко-економічна характеристика підприємства

>Приватнепідприємство «Колобок»створено в 1995році тазаймаєтьсявиготовленнямхлібобулочних такондитерськихвиробів, асаме булочки ізяблуками, вишнями, абрикосами, грушами, грибами,капустою таіншими начинками;піца із грибами,м'ясом,ковбасою таінші;випічкоюрізнихтістечок (кошик,дитяче,доміно,заварне,лимонне,картопля таін.);випічкоюрізнихтортів (>Пражський,Медовик,Рафаело, Київський таін.).Підприємствозаймається якмасовимвиробництвомпродукції то йздійснюєіндивідуальнізамовлення для населення, кафе,ресторанів й т.д.

За рокта свогостановлення,Приватнепідприємство ізнапівкустарноговиробництвавиросло вдостойнепідприємство повиробництвухлібобулочних такондитерськихвиробів.

>Основневиробництво підприємстваскладають:

- цех повиготовленнюсироїпродукції;

-пекарний цех;

-кондитерський цех;

- цехготовоїпродукції;

- цех порозфасовці,упаковціпродукції.

>Статутний фонд ПП. «Колобок»становить 5,6 тис. грн.

>МетоюдіяльностіПриватного підприємства «>Батер»єотриманняприбутку зарахуноквиробничої тапідприємницькоїдіяльності.

Предметомдіяльностіє:

1.Виробництво тареалізаціяхлібобулочних такондитерськихвиробів;

2.Реалізація наосновіотриманогоприбуткусоціальних йекономічних потребпрацівників,створеннябезпечних умів роботи;

3.Комерційна,посередницька,торгова таіншівидигосподарськоїдіяльності, незабороненічиннимзаконодавством.

>МайноПідприємстваскладається ізосновнихзасобів таобіговихкоштів, атакожцінностей,вартість яківідображена вбалансі.

>Підприємствомаєсамостійний баланс,поточнийрахунок вустанові банку, печаткузісвоєюназвою.

>ПрибутокПідприємстваутворюється ізнадходжень відгосподарськоїдіяльності послепокриттяматеріальних таприрівняних перед тимвитрат йвитрат на оплату роботи. З балансовогоприбуткуПідприємствавідраховуютьсяпередбаченізаконодавством Україниподатки таіншіплатежі до бюджету.

>Чистийприбуток,одержаний послезазначенихрозрахунків,залишається уповномурозпорядженні підприємства.

ЗарішеннямзагальнихзборівПідприємствостворює:

1)резервний (>страховий) фонд;

2) фондвиплати дивідентів.

ПП. «Колобок»здійснюєоперативний,бухгалтерський таподатковийоблік згідно ізновимиНаціональними стандартамибухгалтерськогообліку таЗаконодавством України.

Дляаналізуосновнихпоказників, котріхарактеризують діяльність підприємства взвітному 2003роцідоцільноскластинаступнутаблицю:

>Техніко-економічна характеристика ПП. «Колобок»
>Показники >Одиницявиміру 2003рік
>Виробництво
>Обсягпромисловоїпродукції воптовихцінах без ПДВ та акцизногозбору тис. грн. 98,8
>Зміназалишківнезавершеноговиробництва тис. грн. 6,9
>Фінансовірезультати
>Балансовийприбуток (>збиток) тис. грн. 5,3
>Собівартістьреалізованоїпродукції тис. грн. 83,0
>Виручка відреалізаціїпродукції тис. грн. 63,8
>Основніфонди
>Середньорічнавартістьосновнихфондів тис. грн. 42,4
>Праця
>Середньосписковачисельністьштатнихпрацівниківосновноїдіяльності >чол. 20
Фонд оплати роботи тис. грн. 120,0

Напідприємствізастосовуєтьсяпозамовний тапопередільний (>попроцесний)методикалькулювання. Усерійномувиробництвізастосовуютьпопередільний (>попроцесний) методкалькулювання, аіндивідуальнихзамовленьзастосовуютьпозамовний методкалькулювання. Цевідображено внаказі прообліковуполітику підприємства.

3.2Облікові запис усистеміпозамовногокалькулюваннясобівартості на приватногопідприємстві «Колобок»

>Об'єктомоблікуєокремевиробничезамовлення на якувідкриваєтьсядоговір. До договоруобов'язковододаєтьсякошторисвитрат (>плановакалькуляція), напідставіякоговизначаєтьсяціна догоди. Убухгалтерії накожнезамовленняокремовідкриваєтьсякарткааналітичногооблікувитрат, депроставляється шифрзамовлення,кошториснавартість. Уаналогічнійкартціведетьсяоблікзагальновиробничихвитрат. Укінцімісяцязагальновиробничівитратирозподіляютьсяміжзамовленнями й таким чиномформуєтьсясобівартістьзамовленнящомісяця.

Напідприємстві «Колобок» за вересеньмісяць 2003 року було бвиконано тризамовлення:

1. дляфізичної особини – «>Шоколадний торт»,маса 3 кг.;

2. для кафе «Крапля» –тістечка «>Еклер», вкількості 30 прим.;

3. для кафе «Вітрило»тістечка «>Корзинки ізгоріховим кремом», вкількості 40 прим.

Дляздійсненняданихзамовлень було бскладеновідомостіоблікувитрат назамовлення (>Додаток 2) задопомогоювимоги навідпускматеріалів (>Додаток 3),карткиоблікуробочого години (>Додаток 4) такарткирозподілузагальновиробничихвитрат.

>Відомістьоблікувитратєрегістроманалітичногообліку дорахунку «>Незавершеневиробництво».Формуваннярахунку «>Незавершеневиробництво», в нашомувипадку, вбухгалтерськомуоблікуце якщовідображенонаступними проводками:

>Списанняматеріалів: 43,67 грн.

>Д-т 23 «>Незавершеневиробництво»

>К-т 201 «>Сировина йматеріали»

>Відображеннязаробітної плати: 14,75 грн.

>Д-т 23 «>Незавершеневиробництво»

>К-т 661 «>Заробітна плата»

>Відображеннянарахувань назаробітну плату: 5,75 грн.

>Д-т 23 «>Незавершеневиробництво»

>К-т 65 «>Розрахунки застрахуванням»

>Списаннязагальновиробничихвитрат: 29,41 грн.

>Д-т 23 «>Незавершеневиробництво»

>К-т 91 «>Загальновиробничівитрати»

Ос-кількизамовленнявироблені,загальна сумавиробничихвитрат урозмірі 93,58 грн.має бути перенесена ізрахунка «>Незавершеневиробництво» нарахунок «Готовапродукція»:

>К-т 23 «>Незавершеневиробництво»

>Д-т 26 «Готовапродукція».

Колізамовленнявідвантажуєтьсяклієнту,собівартістьзакінченогозамовленнястаєсобівартістюреалізованоїпродукції й будутьзробленітакі проводки:

>Д-т 901 «>Собівартістьреалізованоїготовоїпродукції»

>К-т 26 «Готовапродукція».

>Продажнавартість «>Шоколадного торта»становить 38 грн. із ПДВ,тістечка «>Еклер» – 2,20 грн. із ПДВ кожне,тістечка «>Корзинка ізгоріховим кремом» – 2,60 грн. із ПДВ кожне.

Привідвантаженнізамовленняклієнтуформуєтьсярахунок «>Дохід відреалізаціїготовоїпродукції». У нашомувипадку сума прибуткускладає 208,00 грн.

>Д-т 361 «>Розрахунки ізвітчизнянимипокупцями»

>К-т 701»Дохід відреалізаціїготовоїпродукції»

З прибуткувираховуєтьсяподаток надоданувартість всумі 34,66 грн.

>Д-т 701 «>Дохід відреалізаціїготовоїпродукції»

>К-т 641 «>Розрахунки заподатками»

>Фінансовий результат відреалізаціїготовоїпродукції позамовленнямскладає 79,76 грн. (>валовідоходимінуссобівартість). Длявизначенняфінансового результату,залишківнезавершеноговиробництва,залишківготовоїпродукціїскладаєтьсязведенавідомістьвиконанихробіт (>Додаток №5).


>Висновок

>Позамовний методоблікувитрат навиробництвозастосовують, в основному, віндивідуальних тадрібносерійнихвиробництвах.Об'єктомобліку привикористанні цого методуєокремеіндивідуальнезамовлення,окремий контракт (проект) чипартіяпродукції, котраскладається ізідентичнихзразків, щопроходятьоднаковийтехнологічний процесвиготовлення. До такихвиробництввідносятьсясуднобудівне,авіабудівне,видавниче,будівельне,меблеве таінші,включаючиаудиторську діяльність,наданняконсалтингових,бухгалтерських таіншихпослуг, ремонтавтомобілів (>тобто

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація