Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський управлінський облік


Реферат Бухгалтерський управлінський облік

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Тема курсової: Бухгалтерський управлінський облік


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

За сучасних умов, коли підприємствам дана самостійність з розробки своїх виробничих програм, планів виробничого та розвитку, у визначенні стратегії у сфері цінової газової політики, істотно зростає відповідальність керівників над прийняті ними управлінські рішення. Для вироблення ефективних і оперативних рішень управляючим необхідна достовірна інформація як "про виробничому, і фінансове становище підприємства. Рішенням другій частині це завдання й займається бухгалтерська служба підприємства.

Управління є спрямований вплив адміністрації організації на господарські процеси із збільшення прибутків і збереження власного капіталу.

Основою ухвалення, й здійснення управлінські рішення є інформацію про всі аспекти діяльності організації.

Інформаційна система складається з низки взаємозалежних підсистем — конструкторської, технологічної, економічної та інших.

У управлінському обліку використовують у основному економічна інформація, що складається з планової, нормативної, облікової (дані фінансового, статистичного, податкового і управлінського обліку) й іншим інформації.

Склад іншої інформації не завжди однаковий. До неї можна віднести матеріали аудиторських перевірок, пояснювальні і доповідних записок, коментарі фахівців із проблем виробництва та збуту відповідних продуктів тощо. У складі іншої інформації факти немає кількісної і вартісної оцінки, наприклад припущення експерта про можливі фінансових утрудненнях основного покупця продукції. Але такі факти можуть бути дуже важливі для менеджерів, котрі займаються збутом продукції.

За оцінками низки фахівців, частку бухгалтерського обліку доводиться 2/3 всієї економічної інформації.

Метою роботи є підставою дослідження організації управлінського обліку для підприємства.

Досягнення поставленої цілі треба досліджувати теоретичні і методичні питання управлінського обліку, і складу облікової політики;

Предметом дослідження є комплексна система організації обліку.

Об'єктом дослідження виступає ЗАТ «>Иртишское» Омського району, Омської області.

У процесі роботи над даної темою використовувалася спеціалізована література, законодавчі і нормативні акти, облікова політика.


>1.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУТНІСТЬУПРАВЛЕНЧЕСКОГОУЧЕТА

Управлінська облік можна з'ясувати, як самостійне напрям бухгалтерського обліку, що забезпечує інформаційну підтримку системи управління підприємницької діяльності. Цей процес відбувається включає виявлення, вимір, фіксацію, збір, зберігання, захист, аналіз, підготовку, інтерпретацію, передачу і достойний прийом інформації, необхідної управлінському апарату до виконання його функцій. Управлінська облік є важливим елементом системи управління організацією і функціонує паралельно і системи фінансового обліку. [1, стор. 14]

Процес збору інформації про господарську діяльність організації залежить від визначенні, класифікації, оцінки якості та вимірі господарських операцій та інших економічно значимих подій з наступного їхні відбитки у системі управлінського обліку. До інформації бухгалтерського управлінського обліку пред'являються такі вимоги: адресність, оперативність, достатність, аналітичність, гнучкість і ініціативність, корисність, достатня економічність. Зазвичай, інформація бухгалтерського управлінського обліку носить конфіденційний характері і вимагає захисту.

Під реєстрацією розуміють упорядкований і послідовне відбиток господарських операцій та інших економічно значимих подій у первинних документах і дисконтних регістрах. Узагальнення інформації є аналіз, підготовку інтерпретацію інформації. У процесі аналізу інформації визначають склад інформації, представленої користувачам, коло користувачів, взаємозв'язок різних показників діяльності організації, залежність показників від економічно значимих подій і ситуацій. Процес підготовки й інтерпретації інформації передбачає уявлення логічно пов'язаної планової, облікової й інший інформації, що включає в разі потреби аналітичні і прогнознізаключения.[3 стор. 6]

Предметом бухгалтерського управлінського обліку є планування, облік, аналіз, контроль і мотивація діяльності сегментів бізнесу (центрів відповідальності), створені задлясоизмерение доходів з витратами щодо окремих сегментам і оптимізацію цього співвідношення з метою підвищення ефективності функціонування організації у цілому.

У управлінському обліку під центром відповідальності розуміють структурне підрозділ організації, на чолі якого стоїть менеджер, контролюючий витрати, доходи і доходи кошти, інвестовані у цей сегмент бізнесу, — показник, визначається для цього підрозділу керівництвом

Сегменти бізнесу, діяльність якого є предметом бухгалтерського управлінського обліку, може бути юридичної самостійністю чи входити до складу організації на правах структурних підрозділів.

У першому випадку за приклад можна послатися на холдинг, що з материнської компанії, залежних і дочірніх організацій. Постановка системи управлінського обліку, єдиного всім організацій, входять до складу такої освіти, дозволяє ефективніше вести господарську діяльність як у окремих підприємствах, і по холдингу загалом, оперативнішою отримувати необхідну бухгалтерську інформацію, враховувати інтереси своїх всіх учасників бізнесу, а кінцевому підсумку — уникати хибних управлінські рішення.

У другий випадок йдеться про організації, що мають у собі окремі структурні підрозділи розміщуються, наприклад заочний вуз з безліччю філій; будівельний трест, до складу якої входять будівельно-монтажні управління; Видавничий дім, який мав низку напрямів діяльності, тощо. буд. Зазвичай, це менше великі (тоді як вищенаведеними) центри відповідальності.

З іншого боку, предметом управлінського обліку може бути діяльність окремих цехів заводу, відділів магазину, відділень лікарні, тобто. зовсім дрібних сегментів бізнесу. У цьому треба пам'ятати, що кожен структурне підрозділ має свогоруководителя.[1 стор. 15]

Основна мета управлінського обліку - надання керівникам фахівцям організації та структурних підрозділів планової, фактичної і прогнозної інформації про діяльність організації та зовнішньому оточенні задля забезпечення можливість прийняття обгрунтованих управлінські рішення. Процес підготовки такий інформації може істотно відрізнятимуться від що у фінансовому обліку.

Основними користувачами інформації управлінського обліку є найвище керівництво організації, керівники структурних підрозділів, і фахівці.

Вище керівництво, формуючи стратегічні цілі управління організацією, отримує:

інтегровані управлінські звіти про результати виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності організації та її основних структурних підрозділів за минулий звітний період, і на конкретний період;

матеріали аналізу впливу внутрішніх та зовнішніх чинників
на результати діяльності організації та її основних структурних підрозділів;

планові і прогнозні показники на майбутній період.
Керівники структурних підрозділів формують оперативну стратегію реалізації довгострокових цілей розвитку організації. Вони отримують управлінські звіти про діяльність підрозділів на конкретний час, результати їх аналітичної обробки, планову і прогнозовану інформацію про підрозділі, і навіть інформацію про суміжних підрозділах і контрагентах.

Спеціалісти отримують інформацію не більше своєї компетенції про діяльність організації та її структурних підрозділів, і навіть прогнози внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на результати господарську діяльність [4 стор. 16]

У ЗАТ «>Иртишское» дане планування здійснюється на підставі звітів про діяльність підрозділів, інформації про підрозділах, аналізу самого ринку (наприклад, фінансового становища покупців).


2. завдання й функції управлінського обліку.

Завданням бухгалтерського управлінського обліку є складання звітів другої і третьої груп, інформація яких варта власників (організації), де проводиться облік, та її управляючих (менеджерів), тобто. для внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації. Ці звіти повинні містити інформацію як про спільний фінансове становище підприємства, а й станом справ у області виробництва. Зміст звітів не може змінюватися залежно від своїх цільового призначення і компанії посади адміністратора, котрій вони призначені, наприклад: аналіз собівартості вироби — з метою визначення собівартості продукції; кошторису — для планування майбутніх операцій; поточні оперативні звіти центру відповідальності (виробничого ділянки) — з оцінки результатів його роботи; звіти про понесених витратах — до ухвалення короткострокових рішень; аналіз кошторису капітальних вкладень — з метою довгострокового планування тощо. Менеджери потребують інформації, яка допоможе їм у прийняття рішень, постійному контролі й регулюванні управлінської діяльності. До такої інформації можна віднести, наприклад, продажні ціни, видатки виробництво, попит, конкурентоспроможність, рентабельність товарів, випущених їхпредприятием.[1 стор. 11] Відповідно до вищезазначеного, варто виокремити такі основні завдання управлінського обліку:

облік наявності і рух матеріальних, фінансових і трудових ресурсів немає і надання інформації з ним менеджерам;

урахування витрат і доходів населення і відхилень із них від встановлених доз, стандартів, і кошторисів з організації загалом, структурних підрозділах, центрам відповідальності, групам виробів, технологічними рішеннями та інших позиціям;

літочислення різних показників фактичної собівартості продукції (робіт, послуг) і відхилень від нормативних і планових (показників повної виробничої собівартості, неповної виробничої собівартості, повної собівартості реалізованої продукції, собівартості реалізованої продукції з зонам реалізації тощо.);

визначення фінансових результатів діяльності окремих структурних підрозділів по центрам відповідальності, новим технологічними рішеннями, реалізованою виробам, виконаним роботам і послугам та інших.;

контроль і аналіз фінансово-господарську діяльність організації, її структурних підрозділів, і інших центрів відповідальності;

планування фінансово-господарську діяльність організації у цілому, її структурних підрозділів, і інших центрів відповідальності;

прогнозування і - оцінка прогнозу (уявлення висновку про вплив очікуваних у майбутньому подій не основі аналізу минулих подій та його кількісну оцінку з метою планування);

складання управлінської звітності і його уявлення управлінському персоналові й фахівцям керувати виробництвом і які прийняття рішень наперспективу.[4 стор. 17]

Основні функції управлінського обліку:

надання фактичної і прогнозної інформації про діяльність організації та зовнішньому оточенні задля забезпечення можливість прийняття обгрунтованих управлінські рішення.

Контроль поточного стану підприємства міста і вимір результатів діяльності.

Управління витратами;

Планування контроль виконання планів;

Бюджетне управління;


3. методи, Способи, Принципи управлінського обліку.

Сукупність різних прийомів та способів, з яких об'єкти управлінського обліку позначаються на інформаційної системі підприємства, називають методом управлінського обліку.

У управлінському обліку, що є підсистемою бухгалтерського обліку, передусім, використовуються елементи методу останнього: рахунки і подвійна запис, інвентаризація і документація,балансовое узагальнення і звітність. Проте на відміну від фінансового обліку, де процедура застосування названих методів визначено законодавчо, та систему управлінського обліку вони стають інструментом управління за умови їхнього багатоваріантного використання. Наприклад, оцінка майна у системі управлінського обліку може здійснюватися по інвестиційної, ринкової, страхової, балансовою і ліквідаційної вартості. Вибір тієї чи іншої методу оцінки на системі управлінського обліку залежить від завдань, завдань, які менеджером. Відомо, наприклад, йдеться: занижена оцінка основних засобів веде до їх зниження податку майно у разі зростання прибуток. Отже, приймаючи рішення про уцінці основних управляючий повинен оцінити, яке співвідношення з цих двох податків вигідніше підприємству. Підвищення вартості основних засобів веде до зростання власного капіталу, поліпшенню показників фінансової стійкості, але рентабельність виробництва з цьому знижується. І навпаки, занижена оцінка основних засобів підвищує рентабельність. З іншого боку, в організаціях, використовують витратний механізм ціноутворення, наслідком заниженою оцінки основних засобів стало зниження повної собівартості продукції, її ціни, і, можливо, зростання позитивного потоку коштів організації.

Крім методів бухгалтерського обліку управлінський облік використовує сукупність методів статистики, економічного аналізу, і навіть економіко-математичні методи. Можливості застосування статистичних методів з метою прогнозування, глибоко опрацьовані поруч вітчизняних авторів, що й успішно використовують у господарської практиці вітчизняних підприємств. У разі антикризового управління виробничо-господарської діяльністю організацій особливої актуальності набирає одну з провідних розділів комплексного економічного аналізу – параметричний аналіз.

З розвитком інформаційних технологій дедалі більше затребуваними стають різноманітні інтелектуальні системи, дозволяють, наприклад, аналізувати результати фінансово-господарську діяльність організації, оцінювати її фінансове становище, здійснювати експертизу інвестиційних проектів, управлятибизнес-процессами (закупівель, реалізації тощо.), моделювати їх. Існуючі і цій галузі на наукові розробки також має знайти широке застосування в управлінському обліку.

Розвиток інформаційних технологій дозволяє отримати і під час здійснення управлінського обліку користуватися результатами досліджень у сфері побудовиимитационних моделей, спроможних виконуватислабоструктурируемие завдання.Имитационное моделювання дає можливість експериментувати зпроизводственно-финансовими процесами (існуючими чи імовірними) у випадках, коли робити це реальному об'єкті або неможливе, або недоцільно. У процесі побудови імітаційної моделі можна використовувати регресійний і кореляційний види аналізу. Наявні у цій галузі наукові результати затребувані управлінським урахуванням.

Отже, усе різноманіття розглянутих вище методів, інтегруючись на єдину систему, дозволяє управлінському обліку ефективно вирішувати які стоять проти нього завдання — як ретроспективного, поточного, і прогнозного характеру.

Принцип (від латів.principium — основа, початок) — це основне, початкове положення будь-якої теорії, вчення. Досліджувати принципи управлінського обліку необхідно приймаючи до уваги дві обставини:

>1)место, займане управлінським урахуванням у спільній бухгалтерської системі;

>2)цель, реалізовану системою управлінського обліку.

Оскільки управлінський облік є підсистему бухгалтерського обліку, їм об'єктивно використовується низку надзвичайно важливих бухгалтерських принципів (вимог, правил) — економічності і своєчасності представленої інформації, її порівнянності та інших. Найважливіше мета управлінського обліку полягає у формуванні звітності, спеціально підготовленої для менеджерів різних рівнів управління (на відміну фінансового обліку, узагальнюючого ін формацію з урахуванням використання загальних правил ведення обліку). Це створює передумова:

—ефективнішою реалізації названих бухгалтерських принципів у системі управлінського обліку;

—використанню управлінським урахуванням низки власних принципів, не властивих фінансового обліку.

 У таблиці 1 розглянемо ряд принципів, не використовуваних системою фінансового обліку.

Поруч із управлінському обліку властивий ряд власних принципів, не використовуваних системою фінансового обліку. Їх перелік і змістом представлені у табл. 1 видно, що принципи, властиві управлінському обліку, дозволяють їй вирішувати комплекс взаємозалежних завдань:

—оперативного обліку, аналізу, контролю, планування і прогнозування діяльності сегментів підприємницької діяльності (У ЗАТ «>Иртишское» даним контролем і плануванням діяльності сегментів займаються менеджери – економісти);

—створення мотиваційних механізмів, дозволяють гармонізувати інтереси і цілі сегментів підприємницької діяльності, зі тактичними і стратегічними цілями організації.

Це своє чергу, дозволяє реалізувати основну мета управлінського обліку: забезпечити інформаційну підтримку з прийнятті ефективних управлінські рішення, спрямованих, зрештою, на максимізування прибутків організації за умови збереження йогокапитала.[1 стор. 29]

Таблиця 1. Принципи управлінського обліку

Назва принципу Зміст принципу
Оперативність подання Передбачає ослаблення вимог до повноті інформацією користь її оперативності
>Конфиденциальность представленої інформації Передбачає відособлене ведення управлінської бухгалтерії
Корисність представленої інформації Передбачає застосування тих методик планування, обліку, і аналізу, що забезпечують отримання корисною інформації, у зв'язку з, із чим їх вибір залежить від розв'язуваних управлінських завдань
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація