Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахункових операцій


Реферат Облік розрахункових операцій

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Сутність і форми безготівкових розрахунків

1.1 Сутність безготівкових розрахунків

1.2 Форми безготівкових розрахунків

1.3 Короткий огляд тих нормативних документів Республіки Білорусь у і літературних джерел на тему дослідження

2. Організація обліку розрахункових операцій

2.1 Облік розрахунків із постачальниками

2.2 Облік розрахунків із використанням векселів

2.3 Облік розрахунків із підзвітними особами

2.4 Облік розрахунків із різними дебіторами і кредиторами

2.5 Облік розрахунків із засновниками

2.6 Міжнародні стандарти досвід розвинених країн з обліку розрахункових операцій

2.7 Оцінка стану обліку розрахункових операцій на ВАТ "Борисовський м'ясокомбінат" і Порядок його вдосконалення

2.8 Облік розрахункових операцій із використанням ЕОМ

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Господарські зв'язку - необхідна умова підприємств, оскільки вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесу виробництва та своєчасність відвантаження та її реалізації продукції. Оформляються і закріплюються господарські зв'язку договорами, за якими одне нове підприємство виступає постачальником товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, а інше - їх покупцем, споживачем, отже, і платником.

Чітка організація розрахунків між постачальниками і покупцями надає безпосередній вплив прискорення оборотності обігових коштів та своєчасне надходження коштів.

Підприємство виникають стосунки з персоналом, виконуючим виробниче завдання, що також тягне у себе розрахунки з працівниками підприємства, з органами соціального забезпечення та інші організаціями та особами. Всі ці розрахунки здійснюються у грошової форми.

Між підприємствами, установами i організаціями більшість розрахунків проводяться безготівково. Безготівкові розрахунки ведуться шляхом перерахування (перекладу) коштів із рахунку платника з цього приводу одержувача з допомогою різних банківських операцій (кредитних і розрахункових), які заміняють готівка в обороті. У цьому посередником під час розрахунків між підприємствами і міжнародними організаціями виступають відповідні установи банків (державні та комерційні).

Банківська система нашій країні складається з центрального (Національного Банку Республіки Білорусь у) і численних комерційних банків. Стосунки між банками і клієнтами носять договірної характер. Клієнти самостійно вибирають банки для розрахункового і касового обслуговування і може виготовляти всі види банківських операцій на одному (по розрахунковим операціям) чи навіть кількох банках (по кредитним).

Кредитні відносини банків з підприємствами оформляються кредитними договорами. Їх мета - підвищення ефективність використання ресурсів й пожвавлення впливу кредитного механізму на кінцеві результати своєї роботи підприємств. Крім розрахункових рахунків, у трилітрові банки відкриваються поточні і спеціальні рахунку зберігання коштів суворо цільового призначення (Приватизаційний фонд, акредитиви і чекові книжки).

Усе сказане вище пояснює актуальність обраної теми.

Мета написання роботи: розглянути питання, пов'язані улаштуванням обліку, і регулюванням розрахункових операцій на Республіки Білорусь у.

Досягнення поставленої мети вирішити ряд завдань:

розкрити суть і стала форми безготівкових розрахунків;

провести короткий огляд тих нормативних документів Республіки Білорусь у і літературних джерел на тему дослідження;

перерахувати завдання обліку, і аналізу розрахункових операцій;

проаналізувати організацію бухгалтерського обліку розрахункових операцій (зокрема на конкретному підприємстві).

Під час написання роботи використовувалися нормативно-справочные джерела, періодична література і навчальні посібники білоруських і російських авторів.


1. Сутність і форми безготівкових розрахунків

1.1 Сутність безготівкових розрахунків

З удосконаленням платежно-расчетных відносин змінювалося і співвідношення між готівкою й безготівковими сферами грошового звернення. Не варто 19 в. переважали платежі готівкою. За сучасних умов питому вагу готівки, особливо у промислово розвинених державах, невеликий, наприклад, США становить близько 10%. [11, с.8]

Безготівкові розрахунки - це розрахунки, здійснювані без використання готівки, у вигляді перерахування коштів за рахунками в кредитних закладах державної і заліків взаємних вимог. Безготівкові розрахунки мають важливе економічне значення у пришвидшенні оборотності коштів, скороченні готівки, необхідні звернення, зниженні витрат звернення. [11, с.8]

Особливості безготівкових розрахунків виявляється у наступному: [11, с.91. Серед на конкретному підприємстві бухгалтерського обліку розрахункових операцій () літературних джерел на тему дослідження;]

під час розрахунків готівкою беруть участь платник і одержувач, передають наявні кошти. У безготівкових грошових розрахунках учасників троє: платник, одержувач і, у якому здійснюються такі розрахунки у вигляді записи за рахунками платника і одержувача;

учасники безготівкових грошових розрахунків перебувають у кредитних стосунки з банком. Ці відносини виявляється у сумах залишків на рахунках учасників таких розрахунків. Такі кредитні відносини у налично-денежном обороті відсутні;

переміщення (перерахування) грошей, що належать одному учаснику розрахунків, на користь іншого виробляються шляхом записів з їхньої рахунках, у результаті змінюються кредитні відносини банки з учасниками таких операцій. Інакше кажучи, тут виробляється кредитна операція, чинена з допомогою грошей. Тим самим було оборот готівки заміщується кредитної операцією.

Безготівкові розрахунки обслуговують переважно сферу господарських зв'язків підприємств та його стосунки з фінансово-кредитної системою. Отже, сутність в тому, що господарські органи виробляють платежі одна одній за товарно-матеріальні цінності й надані послуги, і навіть стосовно фінансових зобов'язань шляхом перерахування належних сум із рахунку платника з цього приводу одержувача чи заліку взаємної заборгованості.

1.2 Форми безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки здійснюються через кредитні організації (філії) і/або Національний Банк Республіки Білорусь у за рахунками, відкритим виходячи з договору банківського рахунку підприємства чи договору кореспондентського рахунки (субрахунка) (далі, залежно від виробничої необхідності, - рахунку підприємства чи рахунок), якщо інше встановлено законодавством і зумовлено використовуваної формою розрахунків. [11, с.47]

Розрахункові операції з переліченню коштів через кредитні організації (філії) можуть здійснюватися з допомогою:

1) кореспондентських рахунків (субрахунків), відкритих у Національному Банку Республіки Білорусь у і численних комерційних банках;

2) кореспондентських рахунків, відкритих за іншими кредитних організаціях;

3) рахунків учасників розрахунків, відкритих в небанківських кредитних організаціях, здійснюють розрахункові операції;

4) рахунків межфилиальных розрахунків, відкритих всередині однієї кредитної організації.

Списання коштів із рахунку здійснюється за розпорядженню його власника чи ні розпорядження власника рахунки випадках, передбачених законодавством.

Списання коштів із рахунку складає підставі розрахункових документів, складених відповідно до вимогами Положення, не більше наявних на рахунку коштів, якщо інше не передбачено в договорах, укладених між банком чи кредитними організаціями та їх клієнтами.

Порядок оформлення, прийому, обробки електронних платіжних документів і майже здійснення розрахункових операцій із використанням регулюється окремими нормативними актами.

При недостатності коштів на рахунку задоволення всіх пред'явлених щодо нього вимог списання коштів здійснюється за мері надходження енергоносіїв в черговості, встановленої законодавством: [11, с.48]

насамперед здійснюється списання по виконавчим документам, яка передбачає перерахування чи видачу коштів із рахунку задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'я, і навіть вимог про стягнення аліментів;

у другу чергу виробляється списання по виконавчим документам, яка передбачає перерахування чи видачу коштів для розрахунків з виплаті вихідної допомоги і про оплату роботи з особами, що працюють за трудовому договору, зокрема за контрактом, виплаті винагород по авторському договору;

у третій чергу виробляється списання по платіжним документам, яка передбачає перерахування чи видачу коштів для розрахунків, з праці з особами, що працюють за трудовому договору (контракту), і навіть по відрахувань Пенсійного фонду Республіки Білорусь у, Фонд соціального страхування Республіки Білорусь у і Державний фонд зайнятість населення Республіки Білорусь у;

в четверту чергу виробляється списання по платіжним документам, яка передбачає платежі до бюджету і позабюджетні фонди, відрахування на які передбачені в цьому третьої черги;

в п'яту чергу виробляється списання по виконавчим документам, яка передбачає задоволення інших грошових вимог;

в шосту чергу виробляється списання по платіжним документам гаразд календарної черговості.

Форми безготівкових розрахунків: [11, с.52]

розрахунки платіжними дорученнями;

розрахунки з акредитиву;

розрахунки чеками;

розрахунки з інкасо;

розрахунки з допомогою банківських карт;

вексельна форма розрахунків;

Форми безготівкових розрахунків обираються клієнтами банків самостійно й більше передбачаються в договорах, укладених ними зі своїми контрагентами (текстом - основний договір).

У межах форм безготівкових розрахунків у ролі учасників розрахунків розглядаються платники та одержувачі коштів (взыскатели), і навіть обслуговуючі їх банки і банки-кореспонденти.

Банки не втручається у договірні відносини клієнтів. Взаємні претензії за розрахунками між платником і одержувачем коштів, крім котрі виникли з вини банків, вирішуються на встановленому законодавством порядку й без участі банків. Банки здійснюють операції з рахунках виходячи з розрахункових документів.

Розрахунковий документ є оформлене як документа на паперовому носії чи встановлених випадках електронного платіжного документа: [11, с.52]

розпорядження платника (клієнта чи банку) про списання коштів зі свого рахунку та його перерахування з цього приводу отримувача коштів;

розпорядження отримувача коштів (взыскателя) на списання коштів із рахунку платника і перерахування з цього приводу, зазначений одержувачем коштів (взыскателем).

Аккредитив є умовне грошове зобов'язання, прийняте банком (далі - банк-емітент) за дорученням платника, зробити платежів до користь отримувача коштів по пред'явленні останнім документів, відповідних умовам акредитива, чи надати повноваження іншому банку (далі - виконуючий банк) зробити такі платежі. [11, с.54]

Банками можуть відкриватися такі види акредитивів:

покриті (депоновані) і непогашені (гарантовані);

відкличні і безвідкличні (може бути підтвердженими).

Відкриття вкритого (депонированного) акредитива банк-емітент перераховує рахунок коштів платника чи наданого йому кредиту суму акредитива (покриття) у розпорядження виконуючого банку все термін дії акредитива. Відкриття непокритого (гарантованого) акредитива банк-емітент надає виконуючому банку право списувати кошти, із яке ведеться в нього кореспондентського рахунки межах суми акредитива. Порядок списання коштів із кореспондентського рахунки банку-емітенту по гарантованого акредитиву визначається за згодою між банками.

Отзывным є акредитив, що може бути змінено чи скасовано банком-емітентом виходячи з письмового розпорядження платника без попереднього погодження з одержувачем засобів і без будь-яких зобов'язань банку-емітенту перед одержувачем засобів після відкликання акредитива. Безотзывным визнається акредитив, що може бути скасовано тільки за згодою отримувача коштів. На прохання банку-емітенту виконуючий банк при нагоді підтвердить безвідкличний акредитив (підтверджений акредитив). Порядок надання підтвердження по безотзывному підтвердженого акредитиву визначається за згодою між банками.

Чек - це цінний папір, яка містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку зробити платіж яка вказана у ньому суми чекодержателю. Чекодателем є обличчя (юридичне чи фізична), має кошти у банку, яким він вправі розпоряджатися шляхом виставляння чеків, чекодержателем - обличчя (юридичне чи фізична), на користь котрої видано чек, платником - банк, де знаходяться кошти чекодавця. [11, с.53]

Порядок й умови використання чеків в платіжному обороті регулюються Цивільним кодексом Республіки Білорусь у, а частини, не врегульованою, - інших законів і встановлюваними відповідно до ними банківськими правилами.

Розрахунки по інкасо є банківську операцію, з якої банк (далі - банк-емітент) за дорученням і завдяки клієнта виходячи з розрахункових документів здійснює дії з отриманню від платника платежу. Для розрахунків з інкасо банк-емітент вправі залучати інші банки (далі - виконуючий банк). [11, с.54]

Розрахунки по інкасо здійснюються виходячи з платіжних вимог, оплата яких може здійснюватися з розпорядження платника (з акцептом) чи її розпорядження (в безакцептном порядку), і інкасових доручень, оплата яких виробляється без розпорядження платника (в безспірному порядку).

Платежное вимога є розрахунковим документом, що містить вимога кредитора (отримувача коштів) по основному договору до боржника (платникові) про сплату певної грошової суми через банк. [11, с.55]

Платіжні вимоги застосовуються під час розрахунків за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, соціальній та деяких випадках, передбачених основним договором.

1.3 Короткий огляд тих нормативних документів Республіки Білорусь у і літературних джерел на тему дослідження

Основними нормативними документами з організації обліку розрахункових операцій на Республіці Білорусь є: Закон Республіки Білорусь у "Про бухгалтерський облік і звітності" (регламентує порядок ведення бухгалтерського облік і звітність підприємствами Республіки Білорусь у незалежно від форм власності); "Типовий план рахунків бухгалтерського обліку, і інструкція з його застосування" (встановлює порядок відображення за рахунками бухгалтерського обліку господарських операцій на підприємств і організаціях всіх форм власності).

Основними літературними джерелами на тему дослідження є навчальні посібники білоруських (Н.І. Ладутько, В.Ф. Бабин, Т.И. Панов, І.Н. Ковалевич, Т.И. Василевська, В.А. Стасенко, Н.В. Мартынво, та інших.), російських (В.І. Семашка, С.Л. Єфімов, И.Л. Мельникова, С.Р. Єфименка ін.) авторів. У посібниках викладено основи теорії бухгалтерського обліку, методика ведення бухгалтерського обліку в організаціях (підприємствах) різної форми власності. Матеріал дається відповідно до діючими законодавчими і нормативними актами Республіки Білорусь у.

1.4 Завдання обліку, і аналізу розрахункових операцій на умовах початку ринкової економіки

Основними завданнями обліку, і аналізу розрахункових операцій є: [18, с.112]

забезпечення контролю над правильністю оформлення договорів та інших документів, регулюючих і які регламентують взаємини між підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами;

забезпечення контролю над правильністю дотримання форм розрахунків між суб'єктами ринку;

правильне відбиток операцій на первинних документах і регістрах синтетичного і аналітичного обліку по розрахунковим операціям;

своєчасне виконання розрахунків із організаціями, підприємствами, установами i фізичними особами;

ліквідація прострочених заборгованостей і недопущення заборгованостей з истекшими термінами позовної давності.

Методологічні основи організації обліку розрахунків встановлюють правила документального оформлення прийому, зберігання, відпустки товарів хороших і відображення товарних операцій на бухгалтерський облік і звітності, є елементом системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку товароматериальных цінностей.


2. Організація обліку розрахункових операцій

2.1 Облік розрахунків із постачальниками

На рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" узагальнюється інформацію про розрахунках із постачальниками і підрядчиками: [8, с.103]

за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та послуги, включно з наданням електроенергії, газу, пара, води та т.п., так само як з доставки чи переробці тих матеріальних цінностей, якими розрахункові документи акцептованы і підлягають оплаті через банк;

за отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті праці та спожиті послуги, якими розрахункові документи від постачальників чи підрядників не надійшли (неотфактурованные поставки);

за надлишки товарно-матеріальних цінностей, виявлені за її приймання;

за отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті праці та спожиті послуги,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація