Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Особливості ОБЛІКУ у Галузі підпріємств сільського господарства


Реферат Особливості ОБЛІКУ у Галузі підпріємств сільського господарства

План

>Вступ

1.Зміст й заподіянняоблікубіологічнихактивів

2.Поточнібіологічніактиви

3.Довгостроковібіологічніактиви

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

 

>Починаючи із 2005 року, коли було бприйнятеП(С)БО 30 «>Біологічніактиви»,вітчизнянийобліксуттєвозмінився.Очевидним ставши факторієнтаціїобліку аграрноговиробництва наМіжнародністандартибухгалтерськогообліку, щопідтверджуєнаявністьвідповідногоМ(С)БО 41 «>Сільськегосподарство»,змістякоговідповідаєнаціональному стандарту.

>Прийняття стандартувикликало ряднеоднозначних думоксереднауковців із приводудоцільності йоговпровадження у практикусільськогосподарськихпідприємств.Проте, фактнаявностіП(С)БО 30вимагаєузгодженняіснуючогооблікувиробництва ізвимогамиданого документа.

>Біологічний актив —церослина читварина, котра впроцесібіологічнихперетвореньздатнадаватисільськогосподарськупродукціюта/абододатковібіологічніактиви, атакожприноситиекономічнівигоди віншийспосіб.

>Об’єктамиоблікувиробництва угалузірослинництваєокремібіологічніактиви (їхньогогрупи ) тавидиробіт.

>Специфічнимиоб'єктамиобліку всільськомугосподарствієтварини.Вониєживимиорганізмами, щоростуть,розмножуються (>даютьприплід) йдаютьпродукцію (молоко,яйця,прирістживоїмаси),тобто,єбіологічними активами.

Узалежності від видутварин, мети їхніутримання татехнологіївирощування смердотіможутьутримуватись короткий годину (до 1 року) чи жтривалий годину (понад 1 року), тому їхніподіляють напоточні тадовгостроковібіологічніактиви.

>Відповідно доП(С)БО 30 «>Біологічніактиви»,поточнимивважаютьсябіологічніактиви,здатнідаватисільськогосподарськупродукцію та / чидодатковібіологічніактиви,приносити віншійспосібекономічнівигодипротягомперіоду, що неперевищує 12місяців, атакожтварини навирощувані івідгодівлі.

Додовгостроковихбіологічнихактивіввідносяться усііншібіологічніактиви.Виділяють,також,незрілібіологічніактиви —такі, для якіопераційний циклстворенняперевищує 12місяців (>крімтварин навирощуванні тавідгодівлі), котрі узвітномуперіодіще нездатнідаватисільськогосподарськоїпродукції та / чидодатковихбіологічнихактивіввизначеноякості. як правило, перед тимвідносятьбагаторічнінасадження.

>Крім того,розрізняютьподібні танеподібнібіологічніактиви.Подібнимивважаютьсябіологічніактиви одного виду тафункціональногопризначення.Інші ж будутьнеподібними.


>1.Зміст й заподіянняоблікубіологічнихактивів

 

>Поточнібіологічніактивитваринництваскладаютьособливугрупуоборотнихактивів. За своїмекономічнимзмістомтварини навирощуванні тавідгодівлі, якскладовапоточнихбіологічнихактивів,єнезавершенимвиробництвомгалузітваринництва, бо смердоті врезультатібіологічнихперетвореньпостійнозмінюють своюмасу йоцінку.Цізмінипов’язані ізвитратами наутриманнятварин та їхньогогодівлю до моментуреалізації, вибою,переведення до основного стада,реалізації.Тобтопоточнібіологічніактиви ізцихміркувань можнавіднести дозапасів,визнання якірегламентуєтьсяП(С)БО 9 «>Запаси», асаме:

·Утримуються дляподальшого продаж за умівзвичайноїгосподарськоїдіяльності;

·Перебувають упроцесівиробництва ізметоюподальшого продаж продуктувиробництва;

·Утримуються дляспоживання под годинувиробництвапродукції,виконанняробіт танаданняпослуг, атакожуправлінняпідприємством.

>Основнимизавданнямиоблікупоточнихбіологічнихактивівтваринництва усільськогосподарськихпідприємствахє:

·Постійне забезпеченнякерівників йспеціалістівоперативноюінформацією пронаявністьпоголів’ятварин за їхні видами йстатевовіковимигрупами дляприйняттяуправлінськихрішень;

·Своєчасне таправильнеоформлення документамиоперацій та забезпеченнядостовірнихданих про усізміни;

· Контроль зазбереженнямтварин умісцях їхньогоутримання й на всіхетапах їхні руху;

·Забезпеченнящоденноїреєстраціїданих про рухпоголів’я ізметоювизначення потребвиробничихпідрозділів у кормах накожен день:

·Забезпеченнящомісячногозважуваннятварин,щоб матірточнідані проприрістживоїмаси;

·Правильнеобчисленняпервісноївартостітварин при їхнінадходженні тавибутті.

>Необхіднимипередумовамиздійснення контролю зазбереженням молоднякутварин,птиці йтварин навідгодівліє:

·Перевіркачисельностітварин та їхніобов’язковезважування привизначенні приросту,прийманні тавідпуску;

·Проведення контролю засвоєчасним йправильнимведеннямоблікупоголів’я на фермах;

·Систематичнепроведенняінвентаризації ізметоюнедопущеннявтратпоголів’я тамаси;

·Встановленняперелікуосіб йукладання із нимидоговорів проповнуматеріальну відповідальність,якщо смердотівідповідають заприймання йвідпусктварин, їхньогозважування,правильне тасвоєчаснеоформленняцихоперацій, атакожзбереженнязакріплених по нихтварин;

·Звільнення йпереміщенняматеріальновідповідальнихосіб зазгодою головного бухгалтера;

·Затвердженняперелікупосадовихосіб,якимнадано правопідписуватидокументи напереміщеннятварин угосподарстві, атакожвидаватидозвіл (>підписуватиперепустку на їхнівивезення замежі підприємства). Спискицихосіб, атакожзразки їхніпідписівповинні бутипередані вструктурніпідрозділи (до ферми, бригаду, цехи).

 

>2.Поточнібіологічніактиви

 

До складупоточнихбіологічнихактивів (>ПБА) втваринництвівідноситься молодняктварин йтварини навідгодівлі, котрі систематичнодаютьсільськогосподарськупродукцію увигляді приростуживоїмаси, гною уперіод, що неперевищує 12місяців. Це телята,лошата, поросята, ягнята,звірі,кролі,птиця,тварини навирощуванні тавідгодівлі.

Угалузіриборозведення допоточнихбіологічнихактивівслідвідноситирибу, якоїрозводять увнутрішніхводоймах (озерах, ставках тощо).Сільськогосподарськоюпродукцієюєтоварнариба, абіологічними активами —матеріал длярозведенняриби.

Уптахівництвіпоточнимбіологічним активомє дорослаптиця відякоїотримуютьсільськогосподарськупродукціюяйця тапташинийпослід.

Убджільництвіпоточнимбіологічним активомєсім`їбджіл,сільськогосподарськоюпродукцією — мед,віск,прополіс тощо,додатковимибіологічними активамиєновірої.

>Поточнібіологічніактивиобліковуються вскладіоборотнихактивів.

якбудь-якіактиви,ПБАвизнаються придотриманнінаступних умів:

·підприємствуперейшлиризики тавигоди,пов'язані із правомвласності ними;

·підприємствоздійснюєуправлінняПБА та контролю над йоговикористанням;

·євпевненість, щопідприємствоотримає вмайбутньомуекономічнівигоди,пов'язані із йоговикористанням всільськогосподарськійдіяльності;

·вартістьПБА можнадостовірновизначити.

>Економічнівигоди відвикористаннябіологічного активувизначаютьсявиходячи з стану йогофізичнихвластивостей.

>ОцінкаПБА принадходженнірегулюєтьсяП(С)БО ЗО «>Біологічніактиви» таМетодичнимирекомендаціями № 1315. В частности, нимивстановлено, що взалежності відджерелнадходженняПБАоцінюютьсянаступним чином.Придбані за платуПБАоприбутковуються запервісноювартістю, Якаскладається ізфактичнопонесенихпідприємствомвитрат для їхніодержання.Перелік такихвитратвизначеноП(С)БО 9 «>Запаси».БезоплатноодержаніПБАоцінюються за їхньогосправедливоювартістю ізурахуваннямвитрат,безпосередньопов'язаних іздоведенням їхні до стану, уякому смердотіпридатні длявикористання узапланованихцілях.Одержані яквнесок достатутногокапіталуПБАоцінюються запогодженою ззасновниками підприємствасправедливоювартістю ізурахуваннямвитрат,безпосередньопов'язаних іздоведенням до станупридатного длявикористання узапланованихцілях.ПервісноювартістюПБА,отриманого вобмін наподібнийє справедливавартістьпереданогобіологічного активу.ПервісноювартістюПБА,отриманого вобмін (чичастковийобмін) нанеподібнийбіологічний актив, а справедливавартістьпереданогобіологічного активу,збільшена (>зменшена) на сумугрошовихкоштів чи їхньогоеквівалентів, щоналежить досплати заобмінноюоперацією. На датурічного йпроміжного балансуПБАоцінюють засправедливоювартістю,зменшеною наочікуванівитрати продаж.Якщо ж на дату балансувизначитисправедливувартістьнеможливо, тотакіПБАоцінюються запервісноювартістювідповідно доП(С)БО 9 «>Запаси».НайбільшвагомимджереломодержанняПБАєприплідтварин, чи, якзазначено вП(С)БО ЗО «>Біологічніактиви»,додатковібіологічніактиви.

>Приплідсільськогосподарськихтварин із моментународженнявизнаєтьсяпоточнимибіологічними активами таоприбутковується засправедливоювартістю,зменшеною наочікуванівитрати продаж.Первісневизнаннядодатковихбіологічнихактивіввідображається до тогозвітномуперіоді, уякому смердотівідокремлені відбіологічного активу.Оприбуткуванняпоточнихбіологічнихактивіввідбувається по дебетурахунка 21 ">Поточнібіологічніактиви".

>Відповідно доП(С)БО ЗО «>Біологічніактиви»,джереламивизначеннясправедливоївартостіПБАєціни активногоринку натакіактиви. ДлявизначеннясправедливоївартостіПБАпідприємствоможестворитиспеціальнопризначену для цогокомісію, у складякоїповинні бутивключенівідповідніфахівці.КомісіясвоїмирішеннямивизначаєсправедливувартістьПБА чинеможливістьтакоїоцінки йтакірішенняєпідставою працівникамбухгалтеріїоцінюватиПБА вобліку тазвітності.

>Методиоцінкиодержаного приплодурізнихвидівтваринприведені в табл. 1

>Таблиця 1

Виглядтварин Порядокоцінки
1. Принаявності активногоринку таможливостівизначеннясправедливоївартості
>Телята >Виходячи зсправедливоївартості 1 цживоїмаси чи засправедливоювартістю голови приплоду
Поросята >Виходячи зсправедливоївартості 1 цживоїмаси чи засправедливоювартістю голови приплоду
Ягнята чикозенята Засправедливоювартістю голови приплоду
>Курчата,гусенята,каченята,індичата Засправедливоювартістюдобового молодняку
>Щенята норок,лисиць,песців,нутрій,соболів, такроленята Усумі 50 % —справедливоївартості на даний моментвідлучення від маток. Привідлученніприплід дооцінюється нарешту 50 %плановоїсобівартості.
>Лошатаробочих таплемінних коней Засправедливоювартістю голови приплоду

>Продовженнятаблиці 1

Виглядтварин Порядокоцінки
2. Принеможливостівизначеннясправедливоївартості,приплідоцінюється затрансфертноюціною, щовизначається:
>Телята Зафактичноюсобівартістю 60кормо-днівутриманнякорови заминулийрік чиплановоїсобівартості назвітнийперіод
Поросята Зафактичноюсобівартістю 1 цживоїмасивідлучених поросят заминулийрік чиплановоїсобівартості назвітнийперіод
Ягнята чикозенята Завартістю голови приплоду, щорозраховуєтьсявиходячи з тогоприплідвідносять 12 %витрат основного стадароманівськоїпороди, 15 %каракульської та 10 %витрат всіхіншихпорід
>Курчата,гусенята,каченята таіндичата Завартістю, Якарозраховуєтьсявиходячи ізфактичноїсобівартостідобового молодняку заминулийрік чиплановоїсобівартості назвітнийперіод
>Лошатаробочих коней Зафактичноюсобівартістю 60кормо-днівутриманнядорослих коней заминулийрік чиплановоїсобівартості назвітнийперіод
>Лошатаплемінних коней Зафактичноюсобівартістю, котраскладається ізвитрат наосновне стадо безвартостіпобічноїпродукції заминулийрік чиплановоїсобівартості назвітнийперіод

Припереведенніпоточнихактивів вдовгострокові,наприклад,нетеліпереводяться вкорови, смердотіоцінюються засправедливоювартістю,зменшеною наочікуванівитрати продаж (на дату такогопереведення).

 

3.Довгостроковібіологічніактиви

>Біологічніперетворення — процесякісних йкількіснихзмінбіологічнихактивівДовгостроковібіологічніактиви (>ДБА) —усібіологічніактиви, котріздатнідаватисільськогосподарськупродукцію та / чидодатковібіологічніактиви чиприносити віншийспосібекономічнівигодипротягомперіоду, щоперевищує 12місяців,крімтварин навирощуванні тавідгодівлі.

>Біологічний активвизнаєтьсяосновнимзасобом,якщовінвикористовується віншійдіяльності ніжсільськогосподарська таочікуваний рядків йоговикористання понад одного року (чиопераційного циклуякщовіндовший зарік).

Увипадках, колиіснуєймовірність того, щобіологічний актив непринесе умайбутньомуекономічнівигоди, те взвітномуперіодівартість такого активувідноситься доіншихопераційнихвитрат (>наприклад,падіжтварин). Додовгостроковихбіологічнихактивіввідносятьпродуктивних таробочихтварин (>корови,бики,свині,вівці таіншідорослітварини),багаторічнінасадження.Об'єктомбухгалтерськогооблікудовгостроковихбіологічнихактивівєокремий видбіологічнихактивів чи їхні група:видитварин, читехнологічнігрупитварин (>наприклад,корови табики-плідники основного стада,свині йхряки-плідники основного стада),видибагаторічнихнасаджень. Уаналітичномуоблікубіологічніактививідображаються вкількісному тавартісномувимірнику.Одиницеюоблікує: длятварин — голови,маса; длярослин:площа якої смердотізаймають.

Дляцілейбухгалтерськогооблікудовгостроковібіологічніактивикласифікуються за такимигрупами:

1.Довгостроковібіологічніактивирослинництва,оцінені засправедливоювартістю;

2.Довгостроковібіологічніактивитваринництва,оцінені засправедливоювартістю;

3.Довгостроковібіологічніактивирослинництва,оцінені запервісноювартістю;

4.Незрілідовгостроковібіологічніактиви, котріоцінюються засправедливоювартістю;

5.Незрілідовгостроковібіологічніактиви, котріоцінюються запервісноювартістю.

ДонезрілихДБАвідносятьсябіологічніактиви,операційний циклстворення якіперевищує 12місяців (>крімтварин навирощуванні тавідгодівлі), котрі узвітномуперіодіще нездатнідаватисільськогосподарськупродукцію та / чидодатковібіологічніактививизначеноїякості,зокрема,багаторічнінасадження (сади, виноградники,ягідники), що недосягли пориплодоношення.

Добагаторічнихнасадженьвідносятьштучнібагаторічнінасадження:

· Дерева тачагарники;

·Живоплоти;

·Снігозахисні таполезахиснісмуги;

·Яро-балковінасадження;

· таін.

До початкуплодоношеннямолодінасадженнявідносяться донезрілихдовгостроковихбіологічнихактивів.

>Довгостроковібіологічніактививідповідноїгалузі, котріоцінюються запервісноювартістю,об'єднуються до однієїгрупу йобліковуютьсяокремо відДБА,оцінених засправедливоювартістюЯкщостаєможливимвизначитисправедливувартістьДБА,якийоцінюється запервісноювартістю,він перекладатися догрупиДБА, щооцінені засправедливоювартістю.

>Визнанідовгостроковібіологічніактивиобліковуютьсявідповідно довстановленихкласифікаційних груп на активномурахунку 16 «>Довгостроковібіологічніактиви», доякоговідкриваютьсятакісубрахунки:

• 161 «>Довгостроковібіологічніактивирослинництва, котріоцінені засправедливоювартістю»;

• 162 «>Довгостроковібіологічніактивирослинництва, котріоцінені запервісноювартістю»;

• 163 «>Довгостроковібіологічніактивитваринництва котріоцінені засправедливоювартістю»;

• 164 «>Довгостроковібіологічніактивитваринництва, котріоцінені запервісноювартістю»;

• 165 «>Незрілідовгостроковібіологічніактиви, котріоцінюються засправедливоювартістю»;

• 166 «>Незрілідовгостроковібіологічніактиви, котріоцінюються запервісноювартістю».

Насубрахунку 161 «>Довгостроковібіологічніактивирослинництва, котріоцінені засправедливоювартістю»ведетьсяоблікнаявності та рухудовгостроковихбіологічнихактивіврослинництва, котріоцінені засправедливоювартістю,зменшеною наочікуванівитрати продаж.Аналітичнийоблікведеться за видамидовгостроковихбіологічнихактивіврослинництва.

Насубрахунку 162 «>Довгостроковібіологічніактивирослинництва, котріоцінені запервісноювартістю»ведетьсяоблікнаявності та рухудовгостроковихбіологічнихактивіврослинництва,справедливувартість якідостовірновизначитинеможливо,унаслідок чого їхньогооцінказдійсненавідповідно доположень (>стандартів)бухгалтерськогообліку 7 «>Основнізасоби» та 28 «>Зменшеннякорисностіактивів».

>Аналітичнийоблікведеться за видами такихдовгостроковихбіологічнихактивіврослинництва.

Насубрахунку 163 «>Довгостроковібіологічніактивитваринництва, котріоцінені засправедливоювартістю»ведетьсяоблікнаявності та рухудовгостроковихбіологічнихактивівтваринництва, котріоцінені засправедливоювартістю,зменшеною наочікуванівитрати продаж.Аналітичнийоблікведеться за видамидовгостроковихбіологічнихактивівтваринництва. Насубрахунку 164 «>Довгостроковібіологічніактивитваринництва, котріоцінені запервісноювартістю»ведетьсяоблікнаявності та рухудовгостроковихбіологічнихактивівтваринництва,справедливувартість якідостовірновизначитинеможливо,унаслідок чого їхніоцінказдійсненавідповідно доположень (>стандартів)бухгалтерськогообліку 7 «>Основнізасоби» та 28 «>Зменшеннякорисностіактивів».Аналітичнийоблікведеться за видами такихдовгостроковихбіологічнихактивівтваринництва.

Насубрахунку 165 «>Незрілідовгостроковіактиви, котріоцінюються засправедливоювартістю»ведетьсяоблікнаявності та рухунезрілихдовгостроковихбіологічнихактивів (>крімтварин, котріобліковуються нарахунку 21 «>Поточнібіологічніактиви»), котріоцінені засправедливоювартістю,зменшеною наочікуванівитрати продаж.Аналітичнийоблікведеться за видами такихнезрілихдовгостроковихбіологічнихактивів.

Насубрахунку 166 «>Незрілідовгостроковіактиви, котріоцінюються запервісноювартістю»ведетьсяоблікнезрілихдовгостроковихбіологічнихактивів (>крімтварин, котріобліковуються нарахунку 21 «>Поточнібіологічніактиви»),справедливувартість якідостовірновизначитинеможливо,унаслідок чого смердотіоцінюються,виходячи зсумивитрат,зазнаних на їхнівирощування.Аналітичнийоблікведеться за видами такихнезрілихдовгостроковихбіологічнихактивів.ОцінкаДБА. УбухгалтерськомуоблікуДБАоцінюються в порядку, щовизначенийП(С)БО ЗО «>Біологічніактиви».


>Висновок

 

>Галузевіособливостісільськогогосподарствасуттєвовпливають наорганізацію йтехнологіювиробництва йвідповідно напобудовубухгалтерськогообліку. До такихспецифічнихоб’єктівобліку, які немаєжоднагалузь народногогосподарства, належатипоточнібіологічніактивитваринництва, до які,зокрема,відносятьсятварини, щоперебувають навирощуванні тавідгодівлі,птиця,звірі,кролі,сім`їбджіл, худорбавідбракована із основного стада,тварини, щоприйняті від населення дляреалізації. Урослинництві добіологічнихактивіввідносяться:зернові культури,овочеві йтехнічні культури,кормові культури,розсадники.Біологічний активвизнаєтьсяосновнимзасобом (>тобтоналежить додовгостроковихбіологічнихактивів ),якщовінвикористовується віншійдіяльності ніжсільськогосподарська таочікуваний рядків йоговикористання понад одного року (чиопераційного циклуякщовіндовший зарік).

>Облікдовгострокових тапоточнихбіологічнихактивіврегламентуєтьсяП(С)БО 30 «>Біологічніактиви»,відповіднопередбачені Планомрахунківрахунки16«Довгостроковібіологічніактиви» та21«Поточнібіологічніактиви».

>Слідзазначити, щопоряд іздовгостроковими йпоточнимибіологічними активамитакожмаютьмісцедодатковібіологічніактиви,одержані впроцесібіологічнихперетворень (>приплід,саджанці,чубуки,міцелій,новірої).

Тому прихарактеристиціактивівсільськогосподарськихпідприємствособливуувагуслідзвертати натакийоб’єктобліку, яктварини, котрі впроцесівиробництвавиконуютьрізніважливіфункції.


Списоквикористаноїлітератури

 

1.Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку ЗО «>Біологічніактиви»,затверджене наказомМіністерствафінансів України від 18.11.2005 року № 790.

2.Методичнірекомендації ізбухгалтерськогооблікубіологічнихактивів,затверджені наказомМіністерствафінансів України від 29.12.2006 року № 1315.

3.Обліксільськогосподарськоїдіяльності:Навчальнийпосібник / За ред. Жука В.М. — До.:ВидавництвоТОВ «>Юр-Агро-Веста», 2007.

4.Бухгалтерськийоблік усільськомугосподарстві України.Підручник длясільськогосподарськихвузів /В.Я.Плаксієнко,Л.М.Пісьмаченко,Є.І.Рябий /ПідредакцієюВ.Я.Плаксієнко.Дніпропетровськ, 2005.

5.Лишиленко ВВ.Фінансовийоблік:Підручник. –2-ге вид., перероб. йдоповн. –Київ:Вид-во «Центрнавчальноїлітератури», 2008.


Схожі реферати:

Навігація