Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Особливості формування проміжної бухгалтерської звітності


Реферат Особливості формування проміжної бухгалтерської звітності

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>ОРЛОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ Й ТОРГІВЛІ

Кафедра фінансового обліку

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «бухгалтерська (фінансова) звітність»

Тема: Особливості формування проміжної бухгалтерської звітності

Спеціальність 080109.65 – Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит

Спеціалізація - Бухгалтерський облік, контроль оподаткування

ісудебно – бухгалтерська експертиза

Студент

СФ, 3 курс, грн. 31 УС Н.А. Столярова

Керівник

>к.е.н., доцентЕ.А. Боброва

Орел 2009

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Види, призначення та склад бухгалтерської (фінансової) звітності

2. Нормативне регулювання та організаційні принципи формування показників бухгалтерської (фінансової) звітності, загальні вимоги, які пред'являються ній

3. Організаційно – економічна характеристика господарюючого суб'єкту

4. Особливості процедури складання проміжної бухгалтерської звітності

5. Вплив облікової політики організації складу й оцінку показників бухгалтерської (>финансовой)отчетности

6. Бухгалтерський баланс як джерело інформації фінансове становище організації.

Оцінка статей бухгалтерського балансу

7. Показники звіту прибутки і збитках та його взаємозв'язок з бухгалтерським урахуванням

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

>ПРИЛОЖЕНИЯ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Звітність є заключним етапом будь-який системи обліку, завершальній стадією облікового процесу. Бухгалтерська (фінансова) звітність — це взаємопов'язаний комплекс фактичних, планових, прогнозних даних, і розрахункових показників функціонування господарської організації, як економічної та виробничої одиниці. Вона містить сукупність даних, і показників як у підприємству цілому, і у розрізі структурних наукових і виробничих підрозділів, центрів витрат і прибутків.

Звітність необхідна й у оперативного керівництва господарської діяльністю, до ухвалення правильних управлінські рішення.

Звітність мусить бути достовірної і своєчасної. Достовірної вважається бухгалтерська звітність, сформована і складена з правил, встановлених нормативними актами системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку Російській Федерації.

У бухгалтерську звітність мають включатися дані, необхідних формування достовірного і сповненого ставлення до фінансове становище підприємства, фінансові результати своєї діяльності і такі щодо змін у його фінансове становище. Якщо виявляється недостатність даних на формування повного ставлення до фінансове становище підприємства, фінансові результати своєї діяльності і про зміни у його фінансове становище, то бухгалтерську звітність підприємства включають додаткові показники і пояснення. У цьому необхідно забезпечити нейтральність інформації, котра міститься у бухгалтерській звітності, тобто. виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп зацікавлених користувачів бухгалтерської звітності над іншими. Якщо у вигляді відбору чи форми уявлення інформація впливає рішення з оцінкою користувачів з досягнення перед певних результатів, інформація перестав бути нейтральній.

Бухгалтерська звітність підприємства повинна відбивати склад майна, і джерела її формування, включаючи майно виробництв, господарств, інших структурних підрозділів, і навіть філій, представництв та інших підрозділів, виділених на окремий баланс і є юридичних осіб.

Кожен суттєвий показник повинен представлятися у бухгалтерській звітності окремо.Несущественние суми аналогічного характеру, чи призначення можуть об'єднуватися і представлятися окремо.

Якщо показник несуттєвий в відособленому вигляді, він об'єднується коїться з іншими у бухгалтерському балансі, звіті прибутки і збитках чи поясненнях до них (в додатках до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках чи пояснювальної записки). У цьому слід пам'ятати, що окремі показники, які досить істотні у тому, щоб вимагалося їх окреме подання до бухгалтерському балансі і звіті прибутки і збитках, можуть бути досить суттєвими, щоб представлятися осторонь поясненнях.

Показник вважається істотним, якщо його нерозкриття може спричинити економічних рішень зацікавлених користувачів, прийняті з урахуванням звітної інформації. Рішення підприємством питання, чи є цей показник істотним, залежить від оцінки показника, його характеру, конкретних обставин виникнення. Принаймні підприємство має розкрити у бухгалтерській звітності дані про групам статей, включеною у бухгалтерський баланс, і статтям, включеною у звіт прибутки і збитках, відповідно до вимогою Положення по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації»ПБУ 4/99.

За відсутності тих чи інших показників, необхідні вироблення у користувачів звітності повного ставлення до фінансове становище підприємства, слід улягати вимогам принципу суттєвості, що у бухгалтерську звітність включаються додаткові показники, необхідні користувачеві ухвалення рішення. З іншого боку, у бухгалтерському балансі і звіті прибутки і збитках, (як «зокрема» чи «їх», до відповідним групам статей чи статтям) чи поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках мусить бути розкрито вся істотна інформація (істотною визнається сума, ставлення якої зводилася до загальному підсумку відповідних даних за звітний 2005 рік становить щонайменше 5% згідно з наказом Мінфіну Російської Федерації від 22 липня 2003 р. №67н). Підприємство може затвердити рішення про застосування з метою відображення у бухгалтерській звітності істотною інформації критерію, відмінного від вищезгаданого.

Під час розробки і прийняття змісту пояснень до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках підприємство вправі з метою відображення у бухгалтерській звітності істотних показників чи ні знання про які зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового стану підприємства чи фінансових результатів своєї діяльності окремі показники, включені в Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5), відповідно до зразком форми, представляти як самостійних форм бухгалтерської звітності чи включати ці показники у пояснювальну записку.

Істотним вимогою, що ставляться до бухгалтерської звітності, є його відкритість. Вона має бути відкритої ознайомленняпользователей-учредителей (учасників), інвесторів, банків, кредиторів, покупців, постачальників та інших. Організація має забезпечити змога зацікавлених користувачів ознайомитися з бухгалтерської звітністю.

Інколи справа, передбачених законодавством Російської Федерації, бухгалтерська звітність підлягає обов'язковому аудиту. Уряд РФ видало Постанова від 7 грудня 1994 р. № 1355 «Про основних критеріях (системі показників) діяльності економічних суб'єктів, за якими їх бухгалтерська (фінансова) звітність підлягає обов'язкової аудиторської перевірці». З іншого боку, вийшла постанова Уряди РФ від 25 квітня 1995 р. № 408 «Про зміни основних критеріїв (системи показників) діяльності економічних суб'єктів, за якими їх бухгалтерська (фінансова) звітність підлягає обов'язковій щорічній перевірці».

>Целями і завданнями бухгалтерської фінансової звітності є достовірне відбиток фінансового стану підприємства, відбиток правильного обліку для підприємства, підставі цього буде зроблено відповідні висновки щодо організації. Така процедура узагальнення облікової інформації необхідна насамперед самому підприємству і пов'язана з необхідністю уточнення, а деяких випадках і коригування подальшого курсу його фінансово-господарську діяльність. Тому бухгалтерська звітність повинна виявляти будь-які факти, зміст яких може уплинути оцінку користувачами інформації про стан власності, фінансової ситуації, прибутках і збитках.Пользователями такий інформації є керівники, засновники, учасники і власники майна підприємства.


1. Види, склад, значення і завдання бухгалтерської (фінансової) звітності

Інформації про господарських операціях, вироблених економічним суб'єктом за певний період, узагальнюється у дисконтних регістрах і їх перенесено усгруппированном вигляді у бухгалтерську (фінансову) звітність. У системі нормативного регулювання обліку бухгалтерська звітність сприймається як система показників, що відбивають майнове і фінансовий становище організації на звітну дату, і навіть фінансові результати її діяльність за звітний період. Натомість, звітний період — це, протягом якого організація повинна бути бухгалтерську звітність.

Зміст звітності про діяльність підприємства, майновому становищі й ступеня фінансової стійкості цікавить потенційних інвесторів, зацікавлених у вкладанні капіталу.

Бухгалтерська звітність — це єдина система даних про майновому й фінансовому становищі організації та про результати її господарсько-фінансової діяльності, підготовлена за встановленими формам з урахуванням облікової інформації. Принцип упорядкування та публікації бухгалтерської звітності одна із визначальних принципів, належних у основу методології бухгалтерського обліку.

Значення звітності — у достовірності, цілісності, своєчасності, простоті,проверяемости, порівнянності, економічності, дотриманні суворо встановлених процедур оформлення і публічності.

Достовірність виходить з інформації як бухгалтерського, а й інших напрямів обліку, насамперед статистичного. Порушення такого підходу унеможливлює складання бізнес-плану, і навіть оперативне управління майном різних рівнях господарську діяльність. Це умова вимагає порівнянності звітних і планових показників.

Задля порівнянності даних бухгалтерського обліку зміни облікової політики повинні вводитися початку фінансового року. Якщо така порівнянність відсутня, то дані у період, що передував звітному, підлягають коригуванні. У цьому слід керуватися положеннями, встановленими діючими нормативними актами системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку Російській Федерації. У цьому вся — методологічне єдність показників звітності. Сама коригування із причини й методику його проведення повинні прагнути бути розкрито в пояснювальній записці до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати.

Достовірність бухгалтерської звітності посилюється їїцелостностью, т. е. вона повинна переважно включати показники фінансово-господарську діяльність, як самої організації, і її філій, представництв та інших структурних підрозділів, зокрема виділених на самостійні баланси. Цілісність чи повнота звітності дозволяють ухвалювати більш обгрунтовані управлінські рішення. Для цього він дані синтетичного і аналітичного обліку мають бути підтверджені результатами інвентаризації і укладанням незалежної аудиторської організації.

Своєчасність передбачає уявлення відповідної бухгалтерської звітності на відповідні адреси у призначений термін. Організації, незалежно від організаційно-правових форм власності (крім бюджетних), зобов'язані представляти квартальну бухгалтерську звітність за тридцяти днів після закінчення закінчення кварталу. Річна бухгалтерська звітність представляється протягом 90 днів після закінчення року, якщо інше не передбачено законодавством РФ. З січня 1999 р. установлено крайній ранній термін уявлення річний бухгалтерської звітності — не раніше 60 днів після закінчення звітного року, тобто. вона повинна переважно представлятися не раніше 1 березня і пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

Таке обмеження пов'язаний із необхідністю відображення в звітності впливу наслідків оцінку користувачами цієї звітності фінансового стану, руху коштів чи результатів діяльності організації на звітну дату під впливом умовних фактів господарську діяльність, аналізованих з погляду наслідків як невизначені події. З іншого боку, вказане обмеження обумовлене потребою розкрити в звітності події, які мали місце у період між звітної датою і датою надходження бухгалтерської звітності за звітний рік. Саме на цей період, як свідчить аналіз, мають місце факти господарську діяльність, які надають значний вплив на фінансове становище організації.

Звітність комерційної організації повинна бути затвердженою гаразд, встановленому установчими документами власника. Бюджетні організації зобов'язані представляти місячну, квартальну і річну бухгалтерську звітність вищестоящому органу в встановлені ним терміни. День уявлення бухгалтерської (фінансової) звітності економічним суб'єктом визначається по дати її поштового відправлення чи дати фактичної передачі за належністю. Звітність, представлена за порушенням за встановлені строки, втрачає своє значення.

Простота звітності виявляється у її спрощення і доступності. Перехід бухгалтерського обліку міжнародних стандартів об'єктивно сприяє реалізації цього вимоги.

>Проверяемость звітності припускає можливість підтвердження поданої у ній інформацією час. Побічно дане умова передбачає нейтральність представленої у ній інформації.

>Сравнимость передбачає наявність однакових показників протягом різних термінів для виявлення розбіжностей тенденції розвитку фірми. Однак цьому не можна уникнути принципу обмеження корисності інформації, але це може уплинути формування неправильних висновків. Наприклад, з метою зниження обсяги виробництва у звітній року фірма вирішила реструктуризації виробництва та у зв'язку з цим залучила довгострокові кредити банку. За даними представленої звітності немає, що тенденція поліпшити фінансового становища компанії може з'явитися лише в довгостроковій перспективі. Для ясності у бухгалтерській звітності має бути представлено порівняння інформації з конкретному показнику, наведеній в звітності попередній і звітний роки.

>Сравнимость відповідає поняттю «порівнянність» звітні показники з показниками за період минулого року у частині змін, як чинного законодавства, і самої облікової політики організації. Порушення такий порівнянності зобов'язує організацію здійснити корекцію поточних даних звітного року з розкриттям її причин.

Економічність досягається шляхом уніфікації і стандартизації відповідних форм звітності, скорочення окремих показників над збитки якості звітних даних. Ідеться, передусім, показників, які мають довідково-інформаційний характер.

Оформлення відповідно до встановленої процедурою — наступну вимогу, пропоноване до бухгалтерської звітності. Воно означає, коли на складання звітності, як і ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань та господарських операцій, складає російській мові, у валюті РФ — в рублях. Звітність підписується керівником організації та фахівцем, провідним бухгалтерський облік (головний бухгалтер тощо. п.).

Публічність бухгалтерської звітності здійснюється організаціями, перелік яких регламентований чинним законодавством. До них віднесено відкриті акціонерні товариства, кредитні і страхові організації, біржі, інвестиційні й інші фонди, створені з допомогою приватних, громадських і державних джерел.

Річна фінансова (бухгалтерська) звітність відповідно до наказом Мінфіну РФ від 13.01.2000 р. №4н входять такі форми:

—Бухгалтерський баланс (форма № 1);

—Звіт прибутки і збитках (форма № 2);

—Звіт про зміни капіталу (форма №3);

—Звіт про рух коштів (форма №4);

—Додатка до бухгалтерського балансу (форма №5);

—пояснювальну записку;

—підсумкову частина аудиторського укладання.

Наведений перелік форм звітності організація може використовувати є основою розробки нею самостійно форм бухгалтерської звітності. Важливо, щоб цьому вона підтверджувала загальні вимоги, запропоновані діючими нормативними актами до цієї звітності. Перелік цих вимог включає, передусім, повноту, суттєвість, нейтральність, порівнянність, порівнянність тощо. п.

Форми бухгалтерської звітності організацій, і навіть інструкції про порядок заповнення затверджуються зазначеним міністерством. Інші відомства, регулюючі порядок бухгалтерського обліку, у своїх повноважень стверджують форми бухгалтерської звітності банків, страхових та інші організації, суперечливі нормативних актів Міністерства фінансів РФ.

Техніка складання бухгалтерського балансу передбачає його заповнення з урахуванням рахункових записів, підтверджених виправдувальними документами чи прирівняними до них технічними носіями інформації.Составлению балансу має перевірка оберту і залишків за рахунками аналітичного обліку з оборотами та рештками за рахунками Головною книжки. У цьому має бути досягнуто їх тотожність.

Структура Звіту прибутки і збитках (ф. № 2) побудована в такий спосіб, що це доходи і від продажу продукції, виконаних робіт чи наданих послуг розмежовані чотирма групи:

- доходи і від продажу товарів, продукції, робіт, послуг прибуток, збиток);

-операційні доходи і (відсотки за векселях і з облігаціях, дивіденди, результати від переоцінки майна України та зобов'язань та ін.);

-позареалізаційні доходи і (прибуток або збиток минулих років, виявлені у звітній року, доходи від здачі майна

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація