Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Довгострокові інвестиції та фінансові вкладення


Реферат Довгострокові інвестиції та фінансові вкладення

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження. 3

1 Довгострокові на інвестиції та фінансові вкладення. 4

1.1 Поняття фінансових вливань. 4

2.2 Довгострокові інвестиції. 14

2 Фінансова і бухгалтерська звітність з прикладу ЗАТ «>Эрида». 21

2.2 Заповнення бухгалтерського балансу ЗАТ «>Эрида». 28

2.3 Звіт прибутки і збитках ЗАТ «>Эрида». 30

Укладання. 32

Список використовуваної літератури.. 33

Додаток А.. 34

Додаток Б. 36

 


Запровадження

Актуальність аналізованої теми, у тому, що довгострокові на інвестиції та фінансові вкладення є привабливим виглядом доходів у час. Нині більшість населення переконалася у цьому, що грошей до цінні папери довгострокові інвестиції як вигідно, але ще й надійно оскільки носить заставний характер, який має практично 100-відсотковій надійністю й гарантує вкладнику повернення коштів. Якщо у країні валютні накопичення досягали від 60 до 100 млрд дол. Це – заморожені непрацюючі гроші, перебувають у панчосі. Те дедалі більше людей стали вкладати гроші вільні фінансові ресурси в короткострокові цінних паперів, оскільки вони одержали понад дохідні, ніж довгострокові, що зумовлює поступового розвитку реального виробництва та пожвавленню економіки загалом і сприятливо позначається розвиток ринку.

Метою згаданої курсової роботи є підставою:

1. Визначення статей бухгалтерського балансу, виділені на відображення об'єктів обліку.

2. Виявлення об'єктів бухгалтерського обліку, які підлягають відображенню у бухгалтерському балансі розгорнуто.

3. Визначення об'єктів бухгалтерського обліку, які підлягають відображенню різноманітні статтям бухгалтерського балансу, залежно від термінів погашення зобов'язань.

4. Упорядкування бухгалтерського балансу (форма №1).

5. Визначення суми виручки, собівартості продажу та комерційних витрат.

6. виявлення суми операційних і позареалізаційних прибутків і витрат.

7. встановлення показників відкладеного прибуток.

8. складання звіту прибутки і збитках (форма №2).

Дані завдання курсової роботи будуть розкрито і відбиті з прикладу ЗАТ «>Эрида», де докладно опишу діяльність цієї фірми і постараюся повністю розкрити питання, що стосуються фінансової складової діяльності цієї організації. Приклад ЗАТ «>Эрида» буде приведено та показано таблиці зі зведеним даними, що відбивають участь цієї організації в акціонерних товариствах, господарюючих суб'єктів, комерційних і некомерційних організаціях. Буде представлений зовнішнім користувачам бухгалтерський баланс (>форма№1), що складає рух коштів ЗАТ «>Эрида» і звіт прибутки іубитках(форма №2).


1 Довгострокові на інвестиції та фінансові вкладення

 

1.1 Поняття фінансових вливань

Фінансові вкладення є вклади в статутні капітали, придбання акцій, облігацій сторонніх організацій корисною і державних цінних паперів, і навіть позики, надані інших організацій або фізичним особам. Фінансові вкладення поділяються на довгострокові і короткострокові.

Довгострокові фінансові вкладення припускають відволікання коштів організації терміном понад рік. До них належать вклади в статутні (>складочние) капітали різних організацій корисною і видатки придбання акцій з наступного отримання доходів у вигляді дивідендів. Бо у нинішніх умовах на високі дивіденди годі сподіватися через низьку рентабельності і навіть збитковості більшу частину організацій, то довгострокові фінансові вкладення основному є низьколіквідними статтями активу, малопривабливими для вкладників.

Короткострокові фінансові вкладення (терміном до один рік) є придбання державних облігацій (ДКО), облігацій федеральних і місцевих позик, акцій різних організацій за умови, що це акції котируються біржі, вклади на депозитні рахунки і придбання депозитних сертифікатів комерційних банків. Незалежно від терміну, який організації виробляють ті чи інші фінансові вкладення, для урахування їхніх наявності і рух використовується синтетичний рахунок 58 «Фінансові вкладення». До цього рахунку відкриваються субрахунка для обліку окремих видів фінансових вливань, наприклад, 1 – «>Паи й акції», 2 – «Боргові цінних паперів», 3 – «Надані позики», 4 – «Вклади за договором простого товариства» та інших.

Найпоширеніший вид довгострокових фінансових вливань – внесок у статутні капітали інших організацій та комерційних банків.

Внески в статутні (>складочние) капітали інші організації можуть здійснюватися у грошової форми і у вигляді основних засобів, нематеріальних активів, сировини й матеріалів, товарів хороших і інших цінностей. Якщо статутний капітал сторонньої організації вносяться кошти шляхом перерахування з розрахункового рахунки вкладника, то, на рахунках бухгалтерського обліку війни операція відбивається так:

·Д-т 58 « Фінансові вкладення », субрахунок «>Паи й акції»

·К-т 51 «Розрахункові рахунки».

Можливі випадки, коли внесок роблять готівкою (розмір витрат на пальне обмежується нормативними актами). Тоді записи на рахунках виглядають так:

·Д-т 58 «Фінансові вкладення », субрахунок «>Паи й акції»

·К-т 50 «Каса».

На терені Росії чимало організацій з участю іноземного капіталу. Натомість, російські підприємці будують чи виступають пайовиків зарубіжних організацій. У разі грошові внески роблять вибір на іноземній валюті, що впливає записом на бухгалтерських рахунках:

·Д-т 58 «Фінансові вкладення », субрахунок «Паи й акції »

·К-т 52 «Валютні рахунки».

Коли внесками виступають не кошти, а різні види майна організації, то облік таких внесків має свої особливості. Передача товарно-матеріальних цінностей повинна відбиватися на рахунку 91 «Інші доходи і» як його вибуття. Наприклад, передача окремого об'єкту основних засобів відбивається через рахунок 01 «Основні кошти». Вклади в статутні капітали інші організації зазвичай оцінюються по договірної вартості. Тому спочатку на рахунку 01 «Основні кошти» визначається залишкова вартість переданого об'єкта основних засобів, тобто. з його початкової вартості (рахунок 01 «Основні кошти») віднімається сума накопиченої у ній амортизації (рахунок 02 «Амортизація основних засобів»). Потім, принципами російського бухгалтерського обліку, ця вартість переноситься з цього приводу 91 «Інші доходи і», тобто. робиться бухгалтерська запис:

·Д-т 91 « Інші доходи і »

·К-т 01 « Основні кошти » – по залишкової вартості.

При передачі об'єкта основних засобів як внеску до статутні (>складочние) капітали інших підприємств на рахунках бухгалтерського обліку війни операція відбивається так:

·Д-т 58 « Фінансові вкладення », субрахунок «Паи й акції »

·К-т 91 «Інші доходи і» – по договірної вартості.

Якщо договірна вартість перевищує залишкову, то, на рахунку 91 «Інші доходи і» утворюється дохід, Якщо ж залишкова вартість перевищує договірну – то виникають додаткові видатки організації.

При нарахуванні доходів на вклади в статутні капітали інші організації слід пам'ятати, що реальні доходи від дольової участі оподатковуються. Податок утримується біля джерел виплати доходу. Нарахування доходів віддзеркалюється в рахунках наступній записом:

·Д-т 76 « Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами »

·К-т 91 «Інші доходи і».

Іноді організація набуває акції якийсь інший організації, користується популярністю як прибуткова і стабільно працююча. Як відомо, акція – цінний папір, дає власнику дохід у вигляді дивідендів, розмір яких залежить від результатів фінансово-господарську діяльність організації за звітний рік.

Витрати у придбанні акцій, як у принципі та інших цінних паперів, формуються та узагальнюються на рахунку 58 «Фінансові вкладення». Усі цінних паперів мають бути описані в Книзі обліку цінних паперів. Книжка обліку цінних паперів має такі обов'язкові реквізити: найменування емітента, номінальна вартість цінних паперів, її покупна вартість, номер, серія та інші, загальна кількість, дата купівлі, дата продажу. Книжка обліку цінних паперів мусить бутисброшюрована, скріплений печаткою організації та підписами керівника і головного бухгалтера, сторінки пронумеровано.

На термін акції набувають для одержання багаторічних постійних доходів або заради здобуття права впливати на господарську політику стороннього акціонерного товариства. І тому необхідно розташовувати контрольний пакет акцій, тобто. 50% плюс одна голосуюча акція. Однак у деяких випадках організація набуває пакет акцій терміном менше року. Метою такого придбання зазвичай є отримання доходів у результаті вигідною продажу пакети акцій у разі підвищення їх курсу на фондову біржу. Тут важливе значення має правильний вибір моменту продажу, коли курс продовжує зростати, але близький момент зупинки його розвитку і міст початку падіння.

Придбання організацією цінних паперів за плату віддзеркалюється в рахунках бухгалтерського обліку наступній записом:

·Д-т 58 «Фінансові вкладення», субрахунок «>Паи й акції»

·К-т 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки».

Якщо акції оплачені в повному обсязі, але інвестор має право отримання дивідендів, то акціїприходуются за повною сумі фактичні витрати. У цьому робиться проводка:

·Д-т 58 «Фінансові вкладення», субрахунок «>Паи й акції»

·К-т 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки», 50 «Каса» – на оплачену вартість акцій

·К-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» – на неоплачену частина вартості акцій.

Замість коштів організація може передавати їх у сплату акцій кошти, нематеріальні активи та інші товарно-матеріальні цінності. Порядок відображення їх передачі у бухгалтерський облік аналогічний відображенню передачі майна має значення вкладів у статутний капітал інший організації.

Мета придбання акцій – отримання як дивідендів. Але трапляються випадки, коли організація стає збитковою і дивіденди виплачуються лише з привілейованим акціям з допомогою спеціально створених резервів. По звичайним акціям ніяких виплат вже не може. Тому дивіденди рік у рік можуть істотно відрізнятися зі своєї величині залежно від розміру одержаного прибутку, і навіть від рішень про її розподілі з єдиною метою сформувати резервний і спеціальний фонди. Розмір виплачуваних дивідендів стверджує загальні збори акціонерів, після що їхні виплачують власникам акцій. У цьому у джерела виплат (тобто. акціонерного товариства, який отримав прибуток, з якої виплачують дивіденди) утримують податку з прибутку. Дивіденди можуть виплачуватися раз на рік, раз на півроку чи щокварталу. Оскільки остаточний розмір прибутку, яке б на виплату дивідендів, стає відомий тільки після закінчення року, проміжні виплати дивідендів здійснюються у імовірному розмірі із наступною коригуванням.

 

1.2 Нарахування дивідендів відбивають на бухгалтерських рахунках:

·Д-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» , субрахунок «Розрахунки за належними дивідендам та інших доходах»

·К-т 91 «Інші доходи і».

З отриманням дивідендів на розрахунковий рахунок організації робиться бухгалтерська запис:

·Д-т 51 «Розрахункові рахунки»

·К-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» , субрахунок «Розрахунки за належними дивідендів та інших доходах».

Якщо акції стають непотрібні, вони приносять маленькі дивіденди чи організації потрібні додаткові кошти, вони можуть продати акції. Продаж акцій оформляється на рахунках такими записами:

·Д-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

·К-т 91 «Інші доходи і» – на вартість, через яку продаються акції;

·Д-т 91 «Інші доходи і»

·К-т 58 «Фінансові вкладення» – на балансову вартість акцій;

·Д-т 91 «Інші доходи і»

·К-т 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», 51 «Розрахункові рахунки» – на додаткові видатки продажу акцій.

Різниця між дебетовим і кредитовим оборотом рахунки 91 показує фінансовий результат від продажу акцій.

Організації можуть купувати і боргові цінних паперів. Боргові цінних паперів – зобов'язання, розміщені емітентами на фондовий ринок для запозичення коштів. До борговим цінних паперів можна віднести облігації, депозитні сертифікати і векселі.

Часом не тільки держава, а й окремі фінансові інститути (банки, фонди, корпорації та інших.) можуть випускати облігації.Облигация – дебентура як цінних паперів, що гарантує власнику щорічне на одержання відсотків і погашення в обумовлений термін від номінальної вартості облігації. Якщо величина дивіденда, одержуваного з акцій, залежить від результатів фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства, то відсоток за облігаціями є твердої, фіксованою величиною. Тому облігація поряд з іншими обов'язковими реквізитами (номером, номіналом, найменуванням емітента, на суму позики, умовами і порядком виплати відсотків) містить і відсоткову ставку.

Як зазначалося, випущені облігації би мало бути погашені у визначений термін, залежно від якої вони діляться на короткострокові (до один рік) і довгострокові (понад один рік). Аналітичний облік боргових зобов'язань ведуть з їхньої видам, емітентам, термінів погашення з підрозділом на вітчизняних і зарубіжних.

Купівля боргових цінних паперів віддзеркалюється в рахунку 58 «Фінансові вкладення» по фактичних витрат з їхньої придбання, які складаються з покупної вартості і витрат за придбання паперів.

>Покупная вартість боргових цінних паперів може відрізнятиметься від номінальною, тому надалі до терміну погашення покупна вартість доводиться до номінальною.

Придбання зобов'язань віддзеркалюється в рахунку 58 «Фінансові вкладення», субрахунок 2 «Боргові цінних паперів». Порядок бухгалтерського відображення цієї операції аналогічний відображенню придбання акцій. Після набуття організацією свідчення про переході прав на боргові цінних паперів вониприходуются бухгалтерської записом:

·Д-т 58 «Фінансові вкладення»

·К-т 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки».

Суму нарахованих відсотків з таким цінних паперів відбивають:

·Д-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Розрахунки за належними дивідендів та інших доходах»

·К-т 91 «Інші доходи і».

Поруч із нарахуванням відсотків частина різниці між покупною і номінальною вартостями цінних паперів відносять на фінансовий результат організації.

Якщо покупна вартість цінних паперів вище від їхнього номінальною ціни, то, при кожному нарахуванні належного відсотка доходу виробляється списання частини різниці записом на рахунках:

·Д-т 91 «Інші доходи і»

·К-т 58 «Фінансові вкладення».

Якщо покупна вартість цінних паперів нижче їх номінальною ціни, то, при кожному нарахуванні належного із них доходу виробляється донарахування частини різниці між покупної і номінальною вартостями. На рахунках війни операція відбивається так:

·Д-т 58 «Фінансові вкладення»

·К-т 91 « Інші доходи і ».

Отже, на момент погашення боргових цінних паперів їх покупна вартість повинна збігатися зі своїми акцій становить.

При погашенні чи продажу боргових цінних паперів робляться такі бухгалтерські записи:

·Д-т 91 «Інші доходи і»

·К-т 58 «Фінансові вкладення».

Якщо ж купівля чи продаж боргових цінних паперів є основними видами діяльності організації, їх вибуття віддзеркалюється в рахунку 90 «Продажі».

Організації виробляють фінансові вкладення надані інших організацій або фізичним особам

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація