Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік грошових коштів на ВАТ ВМП "Авитек"


Реферат Бухгалтерський облік грошових коштів на ВАТ ВМП "Авитек"

Страница 1 из 21 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Огляд і аналізнаучно-економической і нормативної інформації

1.Организационно-економическая характеристика ВАТ «>ВМП «>АВИТЕК»

1.1 Державний статус підприємства

1.2 Історія створення такого підприємства

1.3 Види діяльності, цілі й завдання підприємства

1.4 Характеристика трудових ресурсів

1.5 Аналіз фінансового становища підприємства

1.6 Організаційна структура ВАТ «>ВМП «>АВИТЕК»

2. Бухгалтерський облік коштів на ВАТ «>ВМП «>АВИТЕК»

2.1 Обліку касових операцій та грошових документів

2.2 Теоретичні аспекти обліку операцій на розрахунковий рахунок

2.3 Облік коштів у інших рахунках банку

3. Аналіз коштів і - оцінка платоспроможності підприємства

3.1 Оцінка платоспроможності ВАТ «>ВМП «>АВИТЕК» з урахуванням показників ліквідності

3.2 Оцінка платоспроможності ВАТ «>ВМП «>АВИТЕК» з урахуванням вивчення потоків коштів

4. Аудит коштів

4.1 Мету й завдання аудиту

4.2 Джерела інформації щодо аудиту

4.3 Планування аудиторської перевірки

4.3.1 Оцінка систем бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю для підприємства

4.3.2 Визначення аудиторських ризиків і розрахунок ризику не виявлення

4.3.3 Оцінка суттєвості в аудит

4.3.4 Упорядкування плану і програми аудиторської перевірки

4.4 Збір аудиторських доказів

4.4.1 Методи отримання аудиторських доказів

4.4.2Аудиторские процедури

4.4.3 Проведення аудиторської перевірки

4.5 Результати аудиторської перевірки обліку коштів

4.5.1 Аналіз виявлених порушень

5. Автоматизація бухгалтерського обліку

5.1 Завдання автоматизації бухгалтерського обліку

5.2 Поточний рівень автоматизації бухгалтерського обліку на ВАТ «>ВМП «>АВИТЕК»

5.3 Рекомендації для вдосконалення обліку коштів на ВАТ «>ВМПАВИТЕК»

Укладання

>Библиографический список джерел інформації

Додатка


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

За сучасних умов підвищується самостійність підприємств у прийнятті та реалізації управлінські рішення, їх економічна і юридичну відповідальність за результати господарську діяльність. Об'єктивно зростає значення фінансового становища суб'єктів господарювання. Усе це підвищує роль бухгалтерського обліку й контролю щодо оцінки їхнього виробничого і комерційної роботи і насамперед у наявності, розміщення та використання капіталу і доходів. Результати такого обліку й контролю необхідні, передусім, власникам, кредиторам, інвесторам, постачальникам, податковим службам, менеджерам керівникам організацій.

Дослідження управління грошовими потоками є новим напрямом для російського обліку, аналізу та аудиту. У корпораціях управління потоками готівки – із ключових об'єктів діяльності головного фінансового менеджера (директора).

На підприємствах Росії систематичний облік контроль руху коштів допомагає забезпечувати їхню стійкість і платоспроможність нинішнього року і майбутньому періодах.

Для оцінки результатів підприємств найважливішу значення мають три показника:

- прибуток від продажів товарів (продукції, робіт, послуг);

- прибуток;

- потік коштів.

Абсолютна величина цих показників і динаміка їх змін у протягом року характеризує ефективності роботи фірми. Однак за умов хронічних неплатежів в народному господарстві Росії першочергового значення набуває потік коштів, вступників підприємству від різних видів діяльності.

Що стосується перевищення надходжень коштів над платежами підприємство отримує конкурентна перевага, необхідне поточного і перспективного розвитку. У процесі виробничо-торгової діяльності підприємство зобов'язане враховувати дві обставини:

- з одного боку, підтримки поточної платоспроможності потрібна наявність достатнього обсягу коштів;

- з іншого, завжди є отримати додатковий прибуток на вкладення цих коштів.

Управління грошовими потоками особливо важливо задля підприємства з погляду необхідності:

- регулювання ліквідності балансу;

- оптимізації оборотних активів (Оцінка короткострокових потреб у грошових засобах, управлінняматериально-производственними запасами та дебіторської заборгованості);

- планування тимчасових параметрів капітальних видатків і вибір джерел фінансування;

- управління поточними витратами та їх оптимізації у процесі виробництва та реалізації готової продукції (робіт, послуг);

- прогнозу економічного зростання.

Основна мета обліку, і аналізу грошових потоків залежить від виявленні причин дефіциту (надлишку) коштів та засобами визначення джерел надходження енергоносіїв і сучасних напрямів витрати контролю за поточної ліквідністю і платоспроможністю підприємства.

Головна мета дипломної роботи вивчити порядок обліку та аналізу коштів у сучасних умовах з прикладу ВАТ «>ВМП «>АВИТЕК».

Завдання дипломної роботи:

- вивчення теоретичних і методичних аспектів обліку та аналізу коштів;

- розглянутиорганизационно-економическую характеристику підприємства;

- вивчити порядок обліку касових операцій та грошових документів;

- вивчення порядку обліку банківських операцій;

- вивчення проведення інвентаризації коштів;

- проведення оцінки майна;

- аналізплатежеспособности підприємства;

- аналіз грошових потоків.

Об'єктом дослідження є відкрите товариствоВятское машинобудівне підприємство «>АВИТЕК».

У цьому роботі використані такі методи лікування й прийоми дослідження: загальнонаукові (аналіз, діалектичний,абстрактно-логический, монографічний); економіко-статистичний (порівняння, зведення, угруповання) та інші.

Як теоретичної, методичної й інформаційної основи дослідження виступають роботи російських вчених і фахівців, що з вивченням теорії та практики, аналізованих у роботі труднощів і можливих напрямів їх вирішень, законодавчі і нормативні акти.

Для дослідження діяльності підприємства ВАТ «>ВМП «>АВИТЕК» використані такі джерела конкретної інформації:

1. Статут

2.Учетная політика

3. Бухгалтерська звітність

4. Первинні документи ВАТ «>ВМП «>АВИТЕК»,учетние регістри.


>ОБЗОР І АНАЛІЗНАУЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ІНОРМАТИВНОЙ ІНФОРМАЦІЇ

У процесі господарську діяльність організації постійно ведуться розрахунки з постачальниками за придбані вони кошти, сировину, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності й надані послуги, з покупцями за куплені ними товари, замовниками за виконані роботи та послуги, з кредитними установами з позик та інших фінансовим операціям, з бюджетом і фізичними особами з різних господарським операціям. [3]

Господарські зв'язку - необхідна умова підприємств, оскільки вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесу виробництва та своєчасність відвантаження та її реалізації продукції. Оформляються і закріплюються господарські зв'язку договорами, за якими одне нове підприємство виступає постачальником товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, а інше - їх покупцем, споживачем, отже, і платником. [6]

Основними завданнями обліку коштів є:

- перевірка правильності документального оформлення і принцип законності операцій із грошима, розрахункових і кредитних операцій, вчасна й повне відбиток їхньої в обліку;

- забезпечення своєчасності, повноти і правильності розрахунків з всіх видах платежів і надходжень, виявлення дебіторської та кредиторської заборгованості;

- своєчасне виявлення результатів інвентаризації коштів, грошових документів і майже розрахунків, забезпечення пошуки дебіторської і погашення кредиторську заборгованість і позик кредитних установ у встановлених термінів;

- забезпечення схоронності коштів, грошових документів мають у касу і інших містах їх збереження й видачі, безперебійне задоволення готівкою невідкладних потреб організації, де за умовам розрахунків чи з характеру діяльності необхідна;

- пошук можливостей найбільш раціонального вкладення вільних коштів як джерела фінансових інвестицій, приносять дохід. [5]

Грошові розрахунки виконуються або готівкою, або у формі безготівкових платежів.

Залежно від змісту операцій розрахунки виконуються з приводу товарних операціям, якщо підприємство виступає постачальником своєї готової продукції або що заготовляють товарно-матеріальні цінності, і з нетоварним операціям, пов'язаним тільки з рухом коштів, тобто. з погашенням заборгованостей бюджету, банку, органам соціального страхування і забезпечення, працівникам тощо.

Підприємства, постачальники та покупці залежно від місцезнаходження виробляють іногородні іодногородние розрахунки. Форми безготівкових розрахунків встановлює Центральний банкРФ.[5]

Підприємства використовують такі форми і знаходять способи розрахунків: платіжними дорученнями, у вигляді акредитивів і окремих рахунків, гаразд планових платежів, перекладами через підприємства міністерства зв'язку, чеками з чекових книжок та інших.

Вибір найбільш раціональної форми розрахунків дозволить скоротити розрив часом отримання покупцями товарно-матеріальних цінностей і скоєнням платежу, ліквідувати освіту необгрунтованої кредиторську заборгованість і зростання залишків товарно-матеріальних цінностей на шляху.

Розрахунки платіжнимитребованиями-поручениями зводяться до того що, що постачальник,отгрузив продукцію, виписує платіжне вимога напокупателя-плательщика, відсилає або йому доставляє кур'єром. Отримавши платіжне вимога, платник зобов'язаний заповнити другу частину - платіжного доручення, доручивши банку списати із його розрахункового рахунки цю суму, оскільки обов'язки (умови договору) постачальником виконані.Предприятие-плательщик здає цей документ ще на свій банк на оплату. Банк після списання коштів пересилає документи до банку постачальника для зарахування платежу.

У бухгалтерський облік розглянута форма розрахунків оформляється такими записами на рахунках:

Таблиця 1 – Розрахунки платіжними дорученнями
Показники >Дебет Кредит >Регистри бухгалтерського обліку
У постачальника
У час відвантаження

45 «Товари відвантажені»,

 90 «Продажі»,

62 «>Расчети з покупцями і замовниками»

43 «>Готовая продукція» чи

>20»Основное виробництво

>Журнал-ордер № 11
У час зарахування коштів нарасчетний рахунок 51 «>Расчетний рахунок»

90 «Продажі» чи

62 «>Расчети з покупцями і замовниками»

>Журнал-ордер № 10/1
У покупця
У час акцептуплатежних документів, на час вступу матеріалів 10, 15 60 «>Расчети з постачальниками і підрядчиками» >Журнал-ордер № 6
У час списання коштів ізрасчетного рахунку 60 «>Расчети з постачальниками і підрядчиками» 51 «>Расчетний рахунок» >Журнали-ордера № 6 і 2

Розрахунки по акредитивам полягають у тому, що банк покупця дає доручення (акредитив)иногороднему банку постачальника виробляти оплату рахунків постачальника за відвантажене товар чи надані послуги за умов, передбачених уаккредитивном заяві покупця. Кошти у сумі акредитива перераховуються з розрахункового рахунки покупця з цього приводу акредитивів чи покупцю видається позичка.

Розрахунки за особливими рахунках - форма іногородніх розрахунків покупця з однією або кількох постійними постачальниками, які у одному місті, коли він оплата товарів чи послуг здійснюються у банку за місцем розташування постачальника з допомогою депонованих коштів покупця. Оплата вимог відбувається за наявності акцепту представника покупця. З особливого рахунки допускається виплата представнику покупця готівки на оплату витрат за приймання і відвантаженнітоваров.[31]

Розрахунки гаразд планових платежів здійснюються між підприємствами за постійних, рівномірних поставках товарно-матеріальних цінностей чи наданні послуг.

Договором між споживачем і постачальником встановлюється стала, планова сума вартості продукції або послуг, підлягаючий оплаті щодня. Оплата оформляється чи платіжними дорученнями, чи платіжними вимогами. У узгоджені терміни розрахунки регулюються, тобто.сопоставляются виплачені суми з фактичним обсягом (вартістю) отриманої продукції або послуг. Зайве сплачені суми можуть зараховуватися у наступних платежах чи повертатися покупцю, а відсутні -доплачиваться. Дані розрахунки ведуться у постачальника на рахунку 62 ”Розрахунки з покупцями і замовниками”, субрахунок 2 ”Розрахунки по плановим платежах”.Дебитуется рахунок на суми виконаних зобов'язань, а кредитується на суми які поступили платежів. Аналітичний облік організується в відомості №7 у межах кожного дебітора, а синтетичний - в журналі-ордері №11 (обертів за кредитами).

Розрахунки по акредитивам та особливим рахунках враховуються на рахунку 55 ”Спеціальні рахунки банках”, субрахунок 1 ”>Аккредитиви”. Аналітичний і синтетичний облік цих розрахунків організується в журналі-ордері №3 виходячи з виписок банку.

Однією форму розрахунків є розрахунки платіжними дорученнями (перекладами).Платежное доручення - наказ банку про переведення з розрахункового рахунки суми коштів іншому підприємству, організації, або установі.

При розрахунок із підприємствами міністерства зв'язку за переклади, скоєних поштою, за пересилку поштових посилок, при разових розрахунках із транспортними організаціями застосовуються акцептовані доручення.Акцептуют доручення банки, якби рахунку платника достатній залишок вільних коштів.

Враховуються ці розрахунки на рахунках 68 ”Розрахунки із податків і зборів”, 73 ”Розрахунки з персоналом по іншим операціям”, 76 ”Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами”, 69 ”Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення”.

Розрахунки можуть здійснюватися чеками. Розрахунковий чек - письмове доручення банку перерахувати із рахунку чекодавця зазначену в чеку суму.Чековие книжки підприємства одержують у своєму банку.

Облік видачі чеків ведеться на рахунку 55 ”Спеціальні рахунки банках”, субрахунок 2 ”>Чековие книжки”, в журналі-ордері №3.

Для узагальнення інформації про всі види розрахунків підприємства з різними юридичними і фізичними особами, і навіть внутрішньогосподарських розрахунків застосовується цілу групу спеціальних рахунків, зокрема:

рахунок 60 ”Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”;

рахунок 62 ”Розрахунки з покупцями і замовниками”;

рахунок 68 ”Розрахунки із податків і зборів”;

рахунок 69 ”Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення”;

рахунок 70 ”Розрахунки з персоналом з праці”;

рахунок 71 ”Розрахунки з підзвітними особами”;

рахунок 76 ”Розрахунки з різними дебіторами ікредиторами”.[32]

Кошти організації перебувають у касі готівкою грошей немає та грошових документів, на рахунках банках, в виставлених акредитивах і великих відкритих особливих рахунках, чекових книжках тощо. Їх примноження, правильне використання, контролю над збереженням – найважливіше завдання бухгалтерії. Від успішності її вирішення великою мірою залежить платоспроможність організації, своєчасність виплат зарплати її персоналу, розрахунків із постачальниками і підрядчиками, платежів до бюджету та інших.. Бухгалтерський облік коштів має важливого значення для правильної організації грошового звернення, розрахунків й кредитування у народному господарстві, у зміцненні платіжної дисципліни, в ефективне використання фінансових ресурсів. [12]

Для розрахунків готівкою підприємство повинен мати касу і вестиме касову книжку з встановленої формі. Підприємства може мати у касах готівка не більше лімітів, встановлених банками, за узгодженням із керівниками підприємств. (Порядок ведення касових операцій. Затверджене Центральним Банком Росії від 22.09.93 № 40).

Прийом готівки підприємствами під час здійснення розрахунків із населенням здійснюється з обов'язковим застосуванням контрольно-касовихмашин.(Федеральний Закон Російської Федерації від 22.05.03 № 22–1 «Про застосуванняконтрольно-кассовой техніки під час здійснення грошових розрахунків з населенням»).

>Кассовие операції оформляються типовими міжвідомчими формами первинної облікової документації підприємствам і закупівельних організацій, які затверджуються Держкомстатом Російської Федерації за узгодженням із Центральним банком Російської Федерації і Російської Федерації. (Про первиннихучетних документах: Постанова Уряди РФ від 12.12.98 №1787–р.)

Прийом готівки касами підприємств проводиться у разіприходним касовим ордерам, підписаним головний бухгалтер або посадовою особою цього уповноваженим письмовим розпорядженням керівника підприємства.

Видача готівки з кас підприємств проводиться у разі видатковими касовим ордерам чи належним чином оформленим іншим документам (платіжним чирасчетно-платежним даними, заявам видачу грошей, банківських рахунках і ін.) з накладенням цих документах штампа з реквізитами витратного касового ордера. Документи видачу грошей мають бути підписані керівником, головний бухгалтер підприємства чи особами цього уповноваженими.

При видачі грошей по видаткового касовому ордеру чизаменяющему його документа окремому особі касир вимагає пред'явлення документа (паспорти чи іншим документом), який засвідчує особистість одержувача, записує найменування і номер документа, хто, і що він видано і відбирає розписку одержувача.

Безготівкові розрахунки за умов розвиненою ринковою економіки здійснюються з допомогою платіжних доручень

Страница 1 из 21 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація