Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік власних коштів підприємства


Реферат Облік власних коштів підприємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РФ

>Кемеровский державний сільськогосподарський інститут

Економічний факультет

Кафедра «>Бухгалтерского обліку та аналізу господарську діяльність»


>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни: «Бухгалтерський управлінський облік»

На тему: «>Учет власні кошти підприємства»

Приклад підприємства: ТОВ «>Златозара»

Виконала: студентка заочній форми навчання

спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз

і аудит», 2 потоку, 4 семестру,

Дьоміна Катерина Олександрівна

Перевірив науковий керівник:

ЄлисєєваТ.А.

Кемерово 2010 р.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Теоретичні основи обліку власні кошти підприємства

1.1 Сутність і склад власні кошти

1.2 Особливості обліку власні кошти

1.2.1 Облік статутного капіталу

1.2.2 Облік резервного капіталу

1.2.3 Облік додаткового капіталу

1.2.4 Облік невикористаної прибутку (збитку)

Глава 2. Економічна характеристика підприємства

2.1 Організаційна характеристика підприємства ТОВ «>Златозара»

2.2 Основні економічні показники

Глава 3. Аналіз обліку власні кошти

Висновки та пропонування

Список використаної літератури

Додаток


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У процесі організації фінансування підприємницької діяльності слід класифікувати джерела фінансування. Зазначимо, що класифікація джерела фінансування у російській практиці відрізняється від зарубіжної. У Росії її все джерела фінансування підприємницької діяльності діляться чотирма групи:

1. кошти підприємств і закупівельних організацій;

2. позикові кошти;

3. залучені кошти;

4. кошти державного бюджету.

У зарубіжній практиці окремо класифікують кошти підприємства міста і джерела фінансування своєї діяльності. Кошти підприємства поділяються коштом короткострокового призначення і авансований капітал (довгостроковий кошти). Останній своє чергу підрозділяється на позиковий й викохує власний капітал. У цьому класифікації коштів підприємства основний елемент є власний капітал, оскільки саме його забезпечує основу фінансової складової діяльності підприємства.

Головне завдання управління власним капіталом пов'язані з забезпеченням ефективність використання накопиченої його частину і з формуванням власних фінансових ресурсів, які забезпечують майбутнє розвиток підприємства.

Актуальною проблемою є збереження і підвищення власного капіталу підприємства.

Мета курсової роботи: провести дослідження обліку власні кошти підприємства, проаналізувати джерела майна, і структуру власного капіталу.

Завдання:

· визначити сутність власного капіталу;

· вивчити внутрішні і його зовнішні джерела формування власних фінансових ресурсів;

· розглянути особливості обліку власні кошти;

· проаналізувати наявності власного капіталу.

Об'єкт дослідження: ТОВ «>Златозара».

Структура роботи: курсова робота містить запровадження, три глави, які у своє чергу поділяються наподглави, висновок, бібліографічний список 14 джерел постачання та додаток на 8 аркушах.

У запровадження обгрунтована актуальність теми, мету і завдання курсової роботи.

У першій главі «Теоретичні основи обліку власні кошти підприємства» дано поняття власного капіталу, розглянуті мету формування та особливості обліку власні кошти.

У другій главі «Економічна характеристика підприємства» дана коротка економічна характеристика ТОВ «>Златозари» і проведений аналіз основних економічних показників.

У третій главі «Аналіз обліку власні кошти» проведено аналіз структури власного капіталу і вибір джерел її формування.

Наприкінці сформульовані висновків та пропозицій.

Як інформаційних джерел використані: дані бухгалтерського обліку, і статистичні дані ТОВ «>Златозара», і навіть підручники з бухгалтерського управлінському обліку.


ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫУЧЕТАСОБСТВЕННЫХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1  Сутність і склад власні кошти

Фінансовою основою підприємства представляє сформований їм власний капітал. Під власним капіталом розуміється загальна сума коштів, що належать підприємству на правах власності і використовуваних їм на формування активів. Вартість активів, сформованих з допомогою інвестованого у яких власного капіталу, є «чисті активи підприємства».

Загальна сума власного капіталу підприємства відбивається результатом першого розділу «>Пассива» звітного балансу. Структура статей цього розділу дозволяє чітко ідентифікувати спочатку інвестовану його частину (тобто. суму, вкладених власниками підприємства у процесі її створення) і накопичену його у процесі здійснення ефективної господарську діяльність.

Основу першій його частині власного капіталу підприємства становить його статутний капітал. (2,стр.27)

Другу частина власного капіталу представляють додатково вкладений капітал, резервний капітал, нерозподілена прибуток та інших його види.

Формування власного капіталу підприємства підпорядковане двом основних цілей:

1. Формуванню з допомогою власного капіталу необхідного обсягувнеоборотних активів. Сума власного капіталу підприємства, авансована у різноманітні види йоговнеоборотних активів (кошти; нематеріальні активи; незавершені будівництво; довгострокові фінансові на інвестиції та ін.), характеризується терміном власний основний капітал.

Суму власного основний капітал підприємства розраховують за такою формулою №1:

>СКОС = ВА –ДЗКВ, формула 1

деСКОС — сума власного основний капітал, сформованого підприємством;

ВА — загальна сумавнеоборотних активів підприємства;

>ДЗКВ — сума довгострокового позикового капіталу, використовуваного на фінансуваннявнеоборотних активів підприємства.

2. Формуванню з допомогою власного капіталу певного обсягу оборотних активів. Сума власного капіталу, авансована у різноманітні види його оборотних активів (запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів; обсяг незавершеного виробництва; запаси готової продукції; поточну дебіторської заборгованості; грошові активи та інших.), характеризується терміном власний оборотний капітал.

Суму власного обігового капіталу підприємства розраховують за такою формулою №2:

>СКОБ =ОА –ДЗК0 –КЗК, формула 2

деСКоб — сума власного обігового капіталу, сформованого підприємством;

>ОА — загальна сума оборотних активів підприємства;

>ДЗК0 — сума довгострокового позикового капіталу, використовуваного на фінансування оборотних, активів підприємства;

>КЗК — сума короткострокового позикового капіталу, залученого підприємством. (16,стр.27)

Управління власним капіталом пов'язано лише з забезпеченням ефективне використання вже накопиченої його частину, але й формуванням власних фінансових ресурсів, які забезпечують майбутнє розвиток підприємства. У процесі управління формуванням власних фінансових ресурсів вони класифікуються за різними джерелами цього формування.

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів. Основне місце належить прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, — вона формує переважну частину його власних фінансових ресурсів.

Певну роль складі внутрішніх джерел грають також амортизаційні відрахування; хоча суму власного капіталу підприємства де вони збільшують.

Інші внутрішні джерела не грають помітну роль у формуванні власних фінансових ресурсів підприємства. (8,стр.27)

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового чи акціонерного капіталу. Для окремих підприємств однією з зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може бути надана їм безплатна фінансову допомогу (зазвичай, такої допомоги виявляється лише окремим державних підприємств різного рівня).

До інших зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів входять безплатно передані підприємству матеріальні і нематеріальні активи,включаемие у складі його балансу.

Примножування власного капіталу підприємства пов'язано першу чергу, з управлінням формуванням його власних фінансових ресурсів. Основне завдання цього управління забезпечення необхідного рівня самофінансування розвитку господарську діяльність підприємства у майбутньому періоді.


1.2  Особливості обліку власні кошти

 

1.2.1  Облік статутного капіталу

Для узагальнення інформації стану війни і русі статутного капіталу (>складочного капіталу, статутного фонду) організації призначений рахунок 80 "Статутний капітал".

Сальдо за рахунком 80 "Статутний капітал" має відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованим в установчих документах організації. Записи за рахунком 80 "Статутний капітал" виробляються для формування статутного капіталу, соціальній та випадках збільшення і зменшення капіталу лише після внесення відповідних змін в установчі документи організації.

Після державної реєстрації речових організації її статутний капітал у сумі вкладів засновників (учасників), передбачених установчими документами, відбивається за кредитами рахунки 80 "Статутний капітал" в кореспонденції з рахунком 75 "Розрахунки з засновниками". Фактичне надходження вкладів засновників проходить за кредиту рахунки 75 "Розрахунки з засновниками" в кореспонденції із рахівницею з обліку коштів та інших цінностей. (6,стр.27)

Аналітичний облік за рахунком 80 "Статутний капітал" організується в такий спосіб, щоб забезпечувати формування інформації з засновникам організації, стадіям формування капіталу і видам акцій.

Рахунок 80 також застосовується для узагальнення інформації стану війни і русі вкладів у загальне майно за договором простого товариства. І тут рахунок 80 іменується "Вклади товаришів".

Майно, внесена товаришами у простої товариство має значення їхніх вкладів,приходуется по дебету рахунків обліку майна (51 "Розрахункові рахунки", 01 "Основні кошти", 41 "Товари" та інших.) і кредиту рахунки 80 "Вклади товаришів". За повернення майна товаришам при припинення договору простого товариства у бухгалтерському обліку виробляються зворотні записи.

Аналітичний облік за рахунком 80 "Вклади товаришів" ведеться за кожному договору простого товариства кожного учасника договору.

Під номером 80 упорядники плану рахунків розуміють двоє геть різних рахунки: власне "Статутний капітал" і "Вклади товаришів".

На рахунку 80 "Статутний капітал" враховується не весь капітал організації, лише та його частину, яка вказується у її статуті, звідси виникло і назву цієї маленької частини капіталу.

Статутний капітал - це мінімальний розмір майна організації, що гарантує інтереси її кредиторів. За рішенням засновників (учасників) величина статутного капіталу може збільшуватися чи зменшуватися, та заодно мають вноситися відповідні зміни до статут про те, щоб сальдо рахунки 80 "Статутний капітал" відповідало розмірі статутного капіталу, зафіксованої у статуті. (7,стр.27)

Статутний капітал акціонерних товариств дорівнює від номінальної вартості їх акцій незалежно від фактично сплаченої них ціни. Аналогічно статутний капітал ТОВ дорівнює від номінальної вартості часткою його.

Деякі організації (повне товариство, товариство на вірі (командитне)) за законодавством немає у складі установчих документів статуту, тому в них сума коштів, внесених засновниками, називається складовим капіталом.

Зовні рахунок здається символічним, оскільки з нього немає руху, але саме його служить першоджерелом, що дає життя підприємству і це життя які підтримують.

Багатьом організаційно-правових форм організацій законом передбачається мінімальний величину статутного капіталу (наприклад, для ВАТ - щонайменшетисячекратной, для ЗАТу і ТОВ - щонайменшестократной суми мінімальної відстані оплати праці, встановленого федеральним законом на дату державної реєстрації речових суспільства). Це за захистом інтересів кредиторів організації.

Збільшення статутного капіталу організації може або з допомогою її ж таки джерел (додаткового капіталу, нерозподіленого прибутків і ін.) або додаткових вкладів учасників.

У акціонерному суспільстві збільшення статутного капіталу з допомогою:

· коштів, отриманих акціонерним суспільством – емітентом від продажу

· своїх акцій понад їх від номінальної вартості (емісійного доходу);

· нерозподіленого прибутку акціонерногообщества-емитента;

· від переоцінки основних фондів акціонерногообщества-емитента відбувається внаслідок розміщення додаткових (зокрема конвертовані) акцій шляхом розподілу їх у своїх акціонерів.

При збільшенні статутного капіталу сума збільшення відбивається за кредитами рахунки 80 "Статутний капітал" в кореспонденції зі своїми рахунками:

· 75.1 "Розрахунки за депозитними вкладами у статутний (>складочний) капітал" - з допомогою додаткових вкладів учасників;

· 83 ">Добавочний капітал" - з допомогою додаткового капіталу;

· 84 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)" - з допомогою нерозподіленого прибутку;

· 66 "Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог" і/або 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитів і допомог" - з допомогою конвертації в акції облігацій суспільства. (12,стр.27)

За зменшення статутного капіталу сума зменшення відбивається по дебету рахунки 80 "Статутний капітал" в кореспонденції зі своїми рахунками:

· 75.1 "Розрахунки за депозитними вкладами у статутний (>складочний) капітал" - у сумі неповну оплату вкладів у встановлених термінів чи недотримання вимог до реєстрації змін - у установчі документи;

· 84 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)" - при зменшення статутного капіталу з приведення їх у відповідність до розміром чистих активів суспільства;

· 81 "Власні акції (частки)" - анулювання акцій (часткою), викуплених акціонери (учасників).

У поясненнях до рахунку 80 "Статутний капітал" сказано: "Аналітичний облік за рахунком 80 "Статутний капітал" організується в такий спосіб, щоб забезпечувати формування інформації з засновникам організації, стадіям формування капіталу і видам акцій". І тому до рахунку 80 "Статутний капітал" необхідно відкрити аналітичні рахунку за кожного засновника із зазначенням суми його внеску до статутний капітал. Цю інформацію необхідна вирішення питань величину доходів від участі у організації, які підлягають виплаті кожного учасника, розподілу майна між засновниками підприємства за його ліквідації тощо. (15,стр.27)

Засновники протягом 3 місяців із моменту реєстрації товариства чи акціонерні товариства повинні внести вклади у сумі щонайменше 50% статутного (>складочного) капіталу, а решту суми - протягом за встановлений термін (зазвичай, протягом року з реєстрації організації). Тому аналітичного обліку до рахунку 80 "Статутний капітал" слід вести в такий спосіб, щоб репрезентувати інформацію величину оплаченого і неоплаченого капіталу і дотримання термінів оплати. І тому, зокрема, в акціонерних товариствах рекомендується до рахунку 80 "Статутний капітал" відкривати такі субрахунка: "Оголошений капітал" (у сумі, записаній у статуті акціонерного товариства), ">Подписной капітал" (на вартість акцій, якими зроблена передплата), "Оплачений капітал" (у вигляді коштів, внесених засновниками), "Вилучений капітал" (на вартість акцій, вилучених у звернення шляхом викупу їх в акціонерів) тощо.

Після державної реєстрації речових акціонерного товариства у сумі його статутного капіталу робиться запис:

>Д-т 75/1 –К-т 80

На вартість акцій у номінальною оцінці, куди було проведено передплата:

>Д-т 80 –К-т 80

Акціонерні суспільства вправі розміщувати звичайні акції, і навіть чи кілька типів привілейованих акцій. Якщо це має місце,

чи до рахунку 80 "Статутний капітал" в акціонерних товариствах має бути передбачений розріз аналітичного обліку за видами розміщуваних акцій.

1.2.2  Облік резервного капіталу

Для узагальнення інформації стану війни і русі резервного капіталу призначений рахунок 82 "Резервний капітал".

Відрахування в резервний капітал із прибутку відбиваються за кредитами рахунки 82 "Резервний капітал" в кореспонденції з рахунком 84 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)".

Використання коштів резервного капіталу враховується по дебету рахунки 82 "Резервний капітал" в кореспонденції із рахівницею: 84 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)" - у частині сум резервного фонду, спрямованих на покриття збитку організації за звітний рік; 66 "Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог" чи 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитів і допомог" - у частині сум, спрямованих погашення облігацій акціонерного товариства. Будь-яка господарську діяльність пов'язані з ризиком, тобто. з можливими втратами від прийнятих управлінські рішення. Ці втрати виникають як об'єктивними, і суб'єктивними причинами. Щоб якось забезпечити стабільність господарського розвитку будь-яка фірма має частина отриманих результатів відкладати в резерв. У активі балансу звані зарезервовані цінності, перебувають у поточному обороті, але кредитове сальдо рахунки 82 "Резервний капітал" хіба що проводить межу між тими активами, що у обороті без обмеження і тією їх частиною, яка нібито недоторканна, тобто. може бути знижена - і є резерв. (18,стр.27)

Це

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація