Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік формування і розподілу доходу


Реферат Облік формування і розподілу доходу

Страница 1 из 6 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

>Центрально-Казахстанский УніверситетМГТИ- Лінгва

Кафедра

Фінанси, облік і аудит

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни: «Проміжний фінансовий облік»

Тема: «Облік формування та розподілу доходу»

Виконала:

студенткагр.УиА 05-32

>КубайР.В.

Перевірив:

доцентШакирова Г.А.

Караганді - 2007

Зміст


Запровадження

1.Теоретико-методологические основи обліку доходу підприємства

1.1 Економічна суть і стала класифікація прибутків і витрат підприємства

1.2 Принципи обліку, і порядок визнання доходів підприємства

1.3 Необхідність, цілі й завдання обліку прибутків і витрат підприємства

2. Облік освіти і розподілу доходу для підприємства ТОВ «>Аркада-Индастри»

2.1 Облік освіти прибутку для підприємства

2.2 Облік розподілу прибутків

3. Віддзеркалення фінансового результату у фінансовому звітності підприємства

Укладання

Список використаної літератури

Додаток


Запровадження


Розвиток підприємництва Казахстані супроводжується зростанням ролі бухгалтерської інформацією сферах управління, контролю та аналізу підприємницької діяльності [1].

У процесі здійснення підприємницької діяльності підприємство отримує доходи і доходи несе витрати, які потрібно своєчасно й достовірно відбивати в обліку відповідно до чинним законодавством Республіки Казахстан.

У законі Республіки Казахстан «Про бухгалтерський облік і втрати фінансової звітності» від 24 червня 2002 р., №329-11 й уКонцептуальной основі на підготовку і її уявлення фінансових звітів, затвердженої постановою Національної комісій Республіки Казахстан по бухгалтерського обліку від 12.11.96 р. №2, відзначається, що «доходи – це кошти активів, або зменшення зобов'язань у звітній періоді, а «витрати» - це зменшення активів, або збільшення зобов'язань у звітній періоді» [2,с.39].

Бухгалтерський облік дає інформацію необхідну управління підприємством, попереджаючи негативні явища у ході здійснення господарську діяльність, контролю станом активів, капіталу та зобов'язання господарюючого суб'єкту, аналізу фінансового становища.

Показники прибутків і витрат підприємства використовуються у сфери управління діяльністю підприємства, але й розрахунку оподатковуваного прибутку і контролюються Податковим і АдміністративнимКодексами Республіки Казахстан, якими передбачає відповідальність порушення правил обліку прибутків і витрат.

>Многоаспектное значення доходу підприємства посилюється переходити економіки держави щодо основи ринкового господарства. Річ у тім, що це підприємство будь-який форми власності, отримавши фінансову самостійність і, вправі вирішувати які цілі у яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишилася після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і відрахувань.

Відповідно до вищевикладеним, дана тема актуальна, у зв'язку з необхідністю своєчасного і достовірного ведення обліку прибутків і витрат для підприємства, що дозволяє отримувати повну і розгорнуту інформацію про доходи та витратах, і навіть правильно й у строк буде розраховуватися з податковими органами.

Метою курсової роботи є підставою вивчення обліку формування та розподілу доходу підприємства.

Відповідно до поставленої метою було сформульовано такі:

- вивчити економічну суть і класифікацію прибутків і витрат підприємства;

- розглянути принципи обліку прибутків і витрат підприємства;

- вивчити діючу практику обліку формування та розподілу доходу підприємства.

Предметом дослідження є дохід підприємства. Об'єктом дослідження є чинне підприємство ТОВ «>Аркада-Индастри».

>Теоретико-методологической базою для написання курсової роботи послужили праці вітчизняних ученихРадостовцаВ.К.,Дюсембаева Г.Б., ПоповоїЛ.А.,НурпеисоваЭ.О.,ТоршаевойШ.М. і зарубіжних провідних вченихТерехова В.А., Шеремет А.Д., і навіть різні нормативно-правові акти Республіки Казахстан.


1.Теоретико-методологические основи обліку доходу підприємства

1.1 Економічна суть і стала класифікація прибутків і витрат підприємства

Існування людського нашого суспільства та розвиток обумовлені процесом вироблених матеріальних благ та його споживанням. Процес виробництва складається з чотирьох взаємозалежних моментів - виробництва, розподілу, обміну та споживання. Виробництво є, передусім, процес створення матеріальних благ, необхідні існування й розвитку людського суспільства. Під розподілом розуміють розподіл коштів виробництва, робочої сили й тих матеріальних цінностей, виділені на споживання. Обмін - це процес передачі продукції з виробників до споживачів. Споживання - використання створених продуктів за призначенням. Головна роль належить виробництву, оскільки це процес створення потрібних в існуванні та розвитку людського суспільства матеріальних благ.

Виробництво характеризується багатьма ознаками, властивостями, показниками. Суть виробництва полягає у перетворення виробничих ресурсів у економічний продукт, необхідний людини й суспільству. Кількість і якість цього продукту залежить від ресурсів, які втягуються у виробництві.

Метою підприємницької діяльності є забезпечення суспільних потреб й витягування доходу. У виробничому підприємстві дана мета реалізується упроизводственно-хозяйственном процесі.Производственно - господарську діяльність підприємства складається із окремих господарських операцій іззаготовлению сировини й матеріалів, випуску готової продукції, реалізації її споживачам, виплаті зарплати, тощо.Совершаемие господарські операції відрізняються одна від друга за змістом, тривалості скоєння, технічних засобів, що використовуються за її виконанні, і з низки інших ознак. Проте вони взаємозв'язані й є складові елементи господарського єдиного процесу.

>Элементами господарського процесу, безпосередньо пов'язані з результативністю діяльності підприємства, є доходи і.

Господарська діяльність підприємства складається із окремих господарських операцій іззаготовлению сировини й матеріалів, виготовлення продукції, реалізації її споживачам, виплаті зарплати, тощо. У господарському процесі кошти підприємства роблять кругообіг, все фази якого підпорядковані єдиної мети - вилучення доходів від виробничо-господарської діяльності. Також процес виробництва не обходиться без витрат матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.

Отже, у процесі діяльності підприємства заробляють доходи громадян та несуть витрати.

Доход як економічна категорія висловлює фінансові результати діяльності підприємства. Цю ухвалу не включає до доходоотримувачів тих, хто вже чи не може брати участі у економічній діяльності. У цьому слід наголосити такі відмінні риси доходу як економічної категорії:

1. Доход, зазвичай, представлений грошима;

2. Регулярність отримання;

3. Критерій законності [19,с.6].

Відповідно до Законом Республіки Казахстан «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» за №>329-II від 24.06.2002 року (з цим і доповненнями від11.06.2004г. за №562-II), доходи – це кошти економічних вигод протягом звітний період у вигляді збільшення активів чи його вартості або зменшення зобов'язань, що веде до збільшення власного капіталу, не пов'язаний із внесками власників [>2,с.8].

Відповідно до ПоповоїЛ.А., доходи – це кошти економічних ресурсів шляхом припливу чи зростання активів, або шляхом зменшення зобов'язань, внаслідок звичайній діяльності суб'єкта [12,с.207].

У міжнародному стандарті фінансової звітності 18 «Виручка» дається таке визначення доходу: «Доход - будь-які надходження, які збільшують власний капітал (крім вкладів акціонерів), як під час звичайній діяльності (виручка), і інші надходження» [20,с.216].

Доход може приносити власність на чинники виробництва, є підстави отримані приватна особа, фірмою, державою готівкової чи безготівковій формі. До того ж надходити як регулярно, і одноразово, виплачуватися іноді у суворої послідовності, наприклад, під час банкрутства підприємства.

Підприємство може отримувати прибуток від реалізації товарно-матеріальних запасів, надання послуг, передачі у користування активів, що належать підприємству і приносять відсоток, роялті і дивіденди [13,с.501].

Чітка класифікація доходів є базою обгрунтованого визначення чистого результату діяльності у певного періоду. Доходи класифікують по джерелу, способам, регулярності і черговості отримання.

Для визначення джерел отримання доходів вся діяльність підприємства поділяється на:

- основну чи операційну діяльність (виробництво і реалізація продукції, робіт й нових послуг підприємства);

- фінансову діяльність (отримання кредитів і видача їх іншими підприємствами; участь підприємства у діяльності інших кампаній; операції підприємства на фінансові ринки, курсові різниці та інших.);

- надзвичайні статті (операції, які є притаманними діяльності підприємства).

Такий поділ дуже важливо, оскільки він дозволяє визначити, який питому вагу доходів, отриманих як основної діяльності підприємства, що з інших джерел, особливо з цих, які загалом є притаманними діяльності цього підприємства не можуть розглядатися як постійний джерело отримання його доходів.

У бухгалтерський облік існує поділ доходів ми такі види:

- прибуток від основний діяльності, що може бути отримано від готової продукції (робіт, послуг), від придбаних товарів, реалізації будівельно-монтажних, науково – дослідницьких тощо. робіт, соціальній та вигляді винагород, відсотків, дивідендів, гонорарів, роялті тощо.;

- прибуток від неосновний діяльності, що може бути отримано від матеріальних активів і основних засобів, цінних паперів тощо. [11,с.233].

Доходи, одержані від основний рахунок і неосновний діяльності підприємства, становлять її сукупний прибуток. Сукупний річний дохід юридичного особи-резидента складається з доходів, які підлягають отриманню (отриманих) їм у Республіці Казахстан і її межами протягом податкового періоду [3,с.40].

Для цілей податкового обліку застосовується також поняття «оподатковуваний дохід», що визначається як відмінність між сукупним річним доходом і відрахуваннями, передбаченими статтями 80-103, 105-114 Податкового кодексу з урахуванням коригувань, вироблених відповідно до статті 122 Податкового кодексу [3,с.41].

Спільно видів діяльності підприємства найбільше місце відводиться процесу реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг). Реалізація готової продукції (товарів, робіт, послуг) - процес передачі прав власності за продану продукцію, товари послуги навозмездной чи основі. Під реалізацією продукції розуміється як продаж вироблених товарів, маютьнатурально-вещественную форму, а й виконання робіт, надання послуг.

Результат реалізації продукції приймає грошову форму - форму доходу реалізацію продукованих товарів, робіт, послуг.

Отже, доходом від продукції (робіт, послуг) називаються кошти, що надійшли на розрахунковий державний кошт або до каси підприємства за відвантажену покупцю продукцію [20,с.59].

Відповідно до статтею 81 Податкового кодексу Республіки Казахстан, доходом від товарів (робіт, послуг) є вартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім податку додану вартість будівництва і акцизу, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Казахстан з питань державного фінансового контролю при застосуванні трансфертних цін.

Для управління підприємством необхідно мати такі показники доходів:

- чистий прибуток від продукції (робіт, послуг) – це валовий прибуток від реалізації з відрахуванням податку додану вартість, акцизів, повернутих товарів хороших і цінових знижок. Чистий прибуток (збиток) окреслюється різницю між доходом (збитком) до оподаткування нафтопереробки і корпоративним прибутковим податком, розрахованим від суми оподаткованого доходу за діючою на поточної нинішнього року періоді податкової ставці [17,с.127].

- валовий прибуток від реалізації – чиста прибуток від реалізації з відрахуванням виробничих витрат на реалізовану продукцію. Це дозволяє аналізувати ефективність виробничої діяльності підприємства;

- дохід (збиток) основної діяльності (операційний прибуток чи операційний збиток) – валовий прибуток від реалізації з відрахуванням витрат за управлінню і витрат за збуту. Це відбиває вплив витрат за управлінню і збуту на фінансовий результат від;

- прибуток від фінансової складової діяльності – сальдо прибутків і витрат із питань фінансової діяльності. Це необхідний, щоб відокремити прибуток від виробничо-господарської діяльності підприємства від такого типу джерел отримання доходів, як на одержання відсотків і дивідендів підприємством, операції з іноземною валютою та інших.

- дохід (збиток) до сплати податку. Це є точкою переходу від бухгалтерського доходу доналогооблагаемому прибутку. Бухгалтерський дохід – це дохід, розрахований відповідно до вимогами бухгалтерського обліку. Основна мета визначення бухгалтерського доходу – показати ефективність діяльності підприємства за звітний період.Налогооблагаемий дохід – це бухгалтерський дохід,пересчитанний відповідно до податковим вимогам;

- прибуток (збиток) звітного року – дохід після сплати податку. У разі ринкової економіки, це найважливіший показник діяльності підприємства. Саме він перебуває у центрі уваги управляючих підприємства міста і фінансових ринків. Від його динаміки залежить саме існування підприємства, робочі місця щодо його працівників, виплата дивідендів в акціонерної компанії.

Показником, найповніше відбиваючим ефективність виробництва, об'єм і якість вироблену продукцію, стан продуктивність праці, рівень собівартості, є чистий прибуток підприємства. Чимало економістів, передусімЙ.Шумпетер, вважали, що чистий прибуток (прибуток) представляє дохід підприємців, отримуваний у результаті застосування нових технологій [19,с.112].

Основними функціями, що виконує чистий прибуток підприємства, є:

- оцінна, що дає змогу оцінку ефективності роботи підприємства;

- розподільча (чистий прибуток підприємства є інструментом розподілу доходів);

- котра стимулює. Її сутність у тому, що прибуток використовують як у сфері підприємства, і у інтересах її працівників.

Отже, доходи підприємства – це кошти активів, або зменшення зобов'язань у звітній періоді.

>Производственно-хозяйственная діяльність підприємства вимагає витрат на матеріальні, трудові, фінансові ресурси, на просте та розширене відтворення основних фондів і оборотних засобів, виробництво і продукції, зарплату своєї команди та інших. Отже, заробляючи доходи, підприємство вона несе певні витрати. Витрати – це зменшення активів, або виникнення зобов'язань (чи те чи інший одночасно) внаслідок виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) й інший діяльності [12,с.220].

Спеціального стандарту за витратами середМСФО немає, як, наприклад, для обліку доходів (>МСФО 18 «Виручка»). Визначення витрат і їх визнання у фінансової звітності містить документ «Принципи підготовки й складання фінансової звітності». Документ перестав бути стандартом. Він є концептуальну основу, фундамент і розробити з оцінкоюМСФО.

Відповідно до даними принципами, витрати - це зменшення економічних вигод протягом звітний період, що у формі вибуття чи зменшення вартості активів або збільшення зобов'язань, які ведуть зменшенню капіталу, не пов'язаному з його розподілом між учасниками [16,с.478].

Визначення витрат включає у собі витрати, пов'язані з міським управлінням власністю, виробництвом, і реалізацій товарно-матеріальних запасів, виконанням робіт і наданням послуг і збитки. Збитки є зменшення за економічну вигоду і в природі немає з інших витрат. Збитки можуть за продажу довгострокових активів чи внаслідок стихійних лих.

Певний вид витрат підприємства то, можливо важливий на одне типу прийняття рішень та може бути узятий до уваги іншому. Насправді витрати підприємства можна класифікувати за багатьма різним ознаками.

Найбільшу питому вагу переважають у всіх витратах підприємств займають видатки виробництво продукції, тобто. виробничі витрати. Собівартість вироблену продукцію - це грошовий вираз витрат виробничих чинників, необхідні здійснення підприємством виробничу краще й комерційної діяльності, що з випуском і реалізацією продукції, тобто то, у що обходитися підприємству виробництво і продукції. Собівартість є одним із найважливіших категорій, що найбільш повно проявляється у умовах ринкової економіки у взаємній зв'язки України із такими категоріями, як ціна, дохід [12,с.136].

Але, крім витрат, безпосередньо чи опосередковано обумовлених процесом виробництва, підприємство несе і безпосередні витрати, які пов'язані у реалізації продукції

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація