Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Особливості економічних і фінансових розрахунків на підприємстві


Реферат Особливості економічних і фінансових розрахунків на підприємстві

Зміст

 

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Список літератури


Завдання 1

За даними таблиці розрахувати виробнича й повну собівартість вироби

Собівартість продукції - це виражені в грошової форми витрати (витрати виробництва) на спожиті під час виготовлення продукції засоби виробництва, оплату праці робочих, і навіть витрати з управлінню в обслуговування виробництва.

Для планування і врахування, і навіть вивчення структури собівартості, видатки виробництво і продукції групуються з економічних елементам витрат і з численних статтях видатків.

Угруповання витрат з економічним елементам потрібна визначення загальної потреби фірми в матеріальних й грошових ресурсах; для ув'язування плану з собівартості з виробничою програмою; з планами по матеріально-технічного забезпечення, за працею і реальної заробітної платі; визначення структури собівартості і запровадження основних напрямів зниження витрат виробництва.

Собівартість з економічних елементам витрат враховує видатки виробництво всього обсягу продукції (робіт, послуг) фірми. Припоелементной класифікації витрати групуються характером їх знань незалежно від цільового призначення і слабким місця виникнення.

Елементи собівартості - це групи виробничих витрат, освічених з їхньої економічному призначенню.

Розрізняють технологічну, цехову, виробничу та повну комерційну собівартість.

Технологічна собівартість вироби - частину його собівартості, обумовлена сумою витрат за здійснення технологічних процесів виробу. Вона містить у собі все прямі витрати й витрати, пов'язані із вмістом і експлуатацією технологічного устаткування, з якого виготовляється продукція.

Цехова собівартість включає витрати цеху виробництва продукції, тобто технологічну собівартість і цехові витрати.

Виробнича собівартість, крім цехової, включає загальновиробничі витрати, втрати від шлюбу, витрати на освоєння виробництв і підготовці виробництва.

Повна собівартість включає виробничу собівартість івнепроизводственние витрати.

Таблиця 1

Елементи витрат Сума
1 Сировина і матеріали з відрахуванням відходів 3290
2 Паливо 200
3 Енергія 231
4 Заробітну плату 2215
5 Відрахування на соціальне страхування 202,8
6 Амортизація основних фондів 740,5
7 Інші витрати 440,90
8 Витрати непромислового характеру 111
9 >Внепроизводственние витрати 215
10 Зміни залишків незавершеного виробництва +2

Цехова собівартість = 4250+151+230+2214+739,50 = 7584,50

Виробнича собівартість =7584,50+440,9+111+2+202,85= 8341,25

Повна собівартість = 8341,25+215 = 8556,25

Завдання 2

Зробити бухгалтерські записи припозаказном методі урахування витрат

Господарська операція Сума Проведення
>Дебет Кредит
1 >Приобретени основні матеріали 10000 10 60
2 >Приобретени допоміжні матеріали 2000 10 60
3

>Отпущени у виробництві:

А) основні матеріали

Б) допоміжні матеріали

1000

700

20

23

10

10

4

У зв'язку з виконанням замовлення нарахована вести:

А) основним робочим

Б)всмогательним робочим

1000

600

20

23

70

70

5 >Списана загальна сума очікуваних загальновиробничих витрат 3300 20 25
6 Передача своєї продукції склад поусловно-фактической собівартості 15300 43 20
7 Продукція відвантажено замовнику по договірної вартості 22000 62 90/1
8 >Начислена заборгованість бюджету із ПДВ (за відвантаженням) 3667,40 90/3 68
9 >Списана собівартість реалізованої продукції 15300 90/2 43
10 >Списивается частина загальновиробничих витрат до їхньою фактичною величини 500 20 25
11 >Списивается фінансовий результат 2532,60 90/9 99

Завдання 3

Визначте точку беззбитковості.

Дані до розрахунку точки беззбитковості

Показники Сума
Постійні витрати
Оренда офісу 8200
Заробітну плату персоналу 3845
Податки на ФОП 999,70
Складські витрати 2900
Абонентська плату телефон 1000
Знос ОС, НМА 790
Реклама 790
Послуги банку 300
Господарські витрати 850
Разом 19674,70
Змінні витрати 620
Закупівельна ціна 590
Послуги банку з конвертації валюти 3
Відсотки за кредит 12
Податки з товарообігу 15
Разом 20294,70

Перший спосіб

Для визначення точки беззбитковості (порога рентабельності) міжнародної практиці також використовують метод рівнянь чи математичний метод, заснований на обчисленні прибутку підприємства з формулі:

Виручка — Змінні витрати — Постійні витрати = Прибуток.

>Детализируя порядку розрахунку показників формули, її можна подати наступного вигляді:

(Ціна за одиницю x Кількість одиниць) — (Змінні видатки одиницю x Кількість одиниць)- Постійні витрати == Прибуток

Для розрахунку точки беззбитковості використовуються значення змінних (прямих) і постійних (загальних) витрат. Але потрібно враховувати, що цілком постійних витрат й не існує вони також можуть змінюватися з часом, наприклад, зміна вартості оренди приміщення, зростання зарплати, зміна вартості енергоносіїв є й т.п. Розрахунок точки беззбитковості то, можливо зроблено щодо різноманітних періодів часу наново, якщо відбулися зміни у структурі підприємства чи системі його фінансування. Причому у ролі постійних витрат мають приймати середні значення загальних витрат підприємства за певний період.

Крапка беззбитковості (поріг рентабельності) - це такий прибуток від реалізації, коли він підприємство чи вже немає збитків, але ще має і прибутків, тобто. результату від після відшкодування змінних витрат у точності вистачає на покриття постійних витрат, і прибуток дорівнює нулю. Крапка беззбитковості визначається так:

Крапка беззбитковості = річні постійні витрати продажна ціна - перемінні одиниці виробленої продукції удільні витрати

У натуральному вираженні:ТБД = 20294,70 / (700-620) = 253,68 = 254 од.

У грошах: 254 * 700 = 177800 тис. крб.

Другий спосіб

>Маржинальний дохід - це відмінність між виручкою від продукції (робіт, послуг) і перемінними видатками.

Методмаржинального доходу (валовий прибутку). Запишемо формулу розрахунку прибутку:

П =Дмарж – Р посаду

Після перетворень:

Про = Д маржХ-Р посаду

Або

Х =Рпост/Д марж

Д марж = Цінаед.продукции – перемінні витрати

Д марж на од. = 700-620 = 80

Х = 20294,70 / 80 = 254 од.

У вартісному вираженні: 254* 700 = 177800 тис. крб.

Третій спосіб

При графічному методі перебування точки беззбитковості (порога рентабельності) зводиться побудувати комплексного графіка “витрати — обсяг — прибуток”. Послідовність побудови графіка ось у чому.

1.Наносим на графік лінію постійних витрат, навіщо проводимо пряму, паралельну осі абсцис.

2. Вибираємо якусь точку на осі абсцис, тобто. якусь величину обсягу. Для перебування точки беззбитковості розраховуємо величину сукупних витрат (постійних і змінних). Будуємо пряму на графіці, відповідальну цьому значенням.

3. Знову вибираємо будь-який пункт на осі абсцис для неї знаходимо суму виручки від. Стоїмо пряму, відповідальну цьому значенням.

Крапка беззбитковості на графіці — це точка перетину прямих, побудованих за значенням витрат і виручки.

 


Список літератури

>1.ГлушковИ.Е. ">Бух. облік на сучасних підприємствах", ">ЭКОР", р. Новосибірськ, 2001 р.- 64 стор.

>2.Друри. Колін, "Введення у управлінський облік і виробничий облік", М; 2001 р.- 265 стор.

>3.Карпова Т. П. "Основи управлінського обліку", М.; ''>ИНФРА-М'',2003г.-120 стор.

>4.Кондратова І. Р. ''Основи управлінського обліку'', '' Фінанси і статистика'',М.;2002г.-150 стор.

>5.Нидлз Б.,Х.Андерсон,Д.Колдуелл "Принципи бухгалтерського

>6.Николаева С.А. "Облікова політика підприємства", М.; ">ИНФРА-М",2001г.-125 стор.

>7.Палий У.,Вандер Управлінська облік (із елементами фінансового обліку), М.: «>Экономика»,2003г.-238 стор.

>8.Рахмат З.,А.Шеремет "Бухгалтерський облік трапилося в ринковійекономике",М.; ">ИНФРА-М",2001г.-350 стор.


Схожі реферати:

Навігація