Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Особливості бухгалтерського ОБЛІКУ операцій з іншого вібуття товарів в роздрібній торгівлі


Реферат Особливості бухгалтерського ОБЛІКУ операцій з іншого вібуття товарів в роздрібній торгівлі

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Курсова робота

>Особливостібухгалтерськогооблікуоперацій ізіншоговибуттятоварів вроздрібнійторгівлі


>Зміст

>Вступ

>Розділ 1Теоретичніосновиоблікутоварнихоперацій

1.1Договори якпередумоваздійсненнягосподарськихоперацій вторгівлі

1.2Огляднормативноїбази таспеціальноїлітератури

>Розділ 2Організаційно-економічна характеристика «>Єуроста Україна»

>Розділ 3Особливостібухгалтерськогооблікуоперацій ізіншоговибуттятоварів вроздрібнійторгівлі

3.1Поняття таоцінкаобміну товарами

3.2Облікторгівлі назамовлення

3.3Облікторгівлі зазразками

3.4Облікреалізаціїтоварівпоштою

3.5Облікіншоговибуттятоварів

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури

>Додатки


>Вступ

 

>Питання основбухгалтерськогообліку всучаснихумовахєнайактуальнішим йнайважливішим вінформаційному забезпеченню підприємства.Розвитокринковихвідносин,впровадженнярізноманітних формвласності,охопленняприватизацієюрізнихгалузейвисуваютьдедаліновівимоги добухгалтерськогообліку як основногозасобу контролю зафінансово-господарськоюдіяльністюпідприємств.Бухгалтерськийоблікєоднією ізосновнихфункційуправлінняпідприємством, щоформуєекономічнуінформацію дляаналізугосподарчоїдіяльності,складаннябізнес-планів,прийняттяуправлінськихрішень.

>Торгово-посередницька діяльністьзаймаєособливемісце в народномугосподарстві України. Томудуже актуальновивченняособливостейоблікуопераційоптової йроздрібноїторгівлі.Торгівля —цегосподарська діяльність,пов'язана ізреалізацієютоварів.

Товар –це продукт роботи,вироблений дляобміну чи продаж,якиймаєспоживчу таміновувартість.

>Торгова діяльність –цеініціативнасамостійна діяльністьюридичнихосіб йгромадян зздійсненнякупівлі та продажтоварів народногоспоживання ізметоюотриманняприбутку.Торгова діяльністьможездійснюватись у сферахроздрібної таоптовоїторгівлі, а й уторгово-виробничій (>громадськехарчування) сфері.

>Бухгалтерськийобліктоварів й їхньогореалізаціїєосновноюділянкоюбухгалтерськогооблікуторговельного підприємства, Яказабезпечуєвизначення й контролю надточністю йоб’єктивністю основногопоказникадіяльності підприємства –обсягу товарообігу та валового прибуткуторгівлі якджерелапокриттявитратобігу тастворенняприбутку підприємства.

>Теоретичні запитаннябухгалтерськогооблікузаслуговуютьтеж наувагу.Нинііснуютьпотужні роботивідомих у світіекономістів, щозаймаютьсяпитаннямибухгалтерськогообліку. Унинішній годинувипущено чималометодичноїлітератури танауковихпрацьщодовисвітленняекономічноїсутіоблікуторгівельнихоперацій,особливостей нормативногобухгалтерськогооблікуреалізаціїтоварів уторгівельних підприємства всучаснихумовах.

>Середпровіднихучених світує і укра-їнськіфахівці, котрі багато роківзаймаютьсявивченнямспецифікиоблікузаробітної плати,формуваннястатутнихкапіталів, йокремі роботиприсвяченісамеспецифіцібухгалтерськогообліку вторгівлі.Найвідомішими на УкраїнівченимиєФ.Ф.Бутинець, М.М. Ткаченко, Ю. С.Цал-Цалко, В.В.Сопко та рядіншихвідомих в Україні та заїї межамифахівців.

>Актуальністьданоїкурсової роботиполягає взмістовномуаналізуоблікувибуттятоварів напідприємствіроздрібноїторгівлі,якиймає своїсутоспецифічніаспекти.Специфічноює системаобліку рухутоварів, бобухгалтерськийоблікроздрібного товарообігуведуть лише увартісномувираженні зацінамиреалізації.Ґрунтовневивченняспецифікицієїгалузібухгалтерськогооблікуважливе дляоптимізаціїобліку напідприємствахроздрібноїторгівлі.

Метаданоїкурсової роботи –вивченнязаконодавчої танормативноїбази, щоіснує в Україністосовнооблікуторговихоперацій,дослідженняорганізаційно-економічної характеристики,фінансово-господарськихпоказниківдіяльності таспецифікиоблікувибуттятоварів напідприємствіроздрібноїторгівлі.

Длядосягненняданої мети ми поставили собі за ряднаступних >завдань:

·розглянутиправовіаспекти договору якпередумовиздійсненнягосподарськихоперацій уторгівлі;

·проаналізуватиіснуючунормативну базу та спе-ціальнулітературуприсвяченуспецифіцібухгалтерськогообліку уроздрібнійторгівлі;

·датиекономічно-організаційну характеристику підприємствароздрібноїторгівлі «>Єуроста Україна» м. Ужгород;

·визначитиособливостібухгалтерськогооблікуоперацій ізіншоговибуттятоварів вроздрібнійторгівлі наприкладіданого підприємства.

Предметдослідження укурсовійроботі –сукупністьтеоретичних йпрактичнихаспектівоблікувибуттятоварів уроздрібнійторгівлі.

>Об’єктдослідження у нашійкурсовійроботі –господарська діяльність ПП «>Єуроста Україна», якузаймаєтьсяроздрібною та оптовуторгівлеюспеціалізованимвзуттям.

>Курсова роботаскладається звступу,трьохрозділів, з висновками, спискувикористаноїлітератури тадодатків. Упершомурозділі «>Теоретичніосновиоблікутоварнихоперацій» мирозглядаємоправовіаспекти договору якважливоїскладової торговельноїдіяльності танормативно-правову й спе-ціальнулітературу,присвяченупитаннямбухгалтерськогообліку уроздрібнійторгівлі. У іншомурозділі миподаємоорганізаційно-економічну характеристику підприємства, наприкладіякого ми будемодосліджуватипрактичні запитанняоблікуоперацій уроздрібнійторгівлі. Утретьомурозділі «>Особливостібухгалтерськогооблікуоперацій ізіншоговибуттятоварів вроздрібнійторгівлі» мирозглядаємо рядпрактичнихаспектівобліку,пов’язаних ізреалізацієютоварів наприкладі ПП «>Єуроста Україна».


>Розділ 1Теоретичніосновиоблікутоварнихоперацій

 

1.1Договори якпередумоваздійсненнягосподарськихоперацій вторгівлі

>Відповідно доІнструкції ізбухгалтерськогооблікуроздрібного товарообігу йтоварнихзапасів,затвердженої наказомМінстату України від 28.12.96 № 389, подроздрібним товарообігомрозуміють оборот по продажтоварівбезпосередньонаселенню як заготівку, то й зарозрахунковими чекамиустановбанків, черезспеціальноорганізовануторговумережу (>магазини,універмаги,супермаркети,автозаправністанції тощо),незалежно відвідомчоїпідпорядкованості та формвласності, атакожвідпусктоварів побезготівковомурозрахункудрібним оптомокремимустановам[1].

Дороздрібного товарообігу належатитакож продажівтоварів,прийнятих відюридичних йфізичнихосіб накомісію.

>Товари вроздрібнуторгівлюнадходять напідставідоговорівкупівлі-продажу (>замовлень) відоптовихторговихпідприємств чибезпосередньо відвиробників.Основнумасу продовольчихтоварівроздрібні підприємстваодержують відмісцевихпостачальників.[2]

Навідвантажені (>відпущені)роздрібномупідприємствутоварипостачальниквиписуєрахунок-фактуру таіншітоваросупровіднідокументи, атакожподатковунакладну. Заданимизазначенихдокументівроздрібні підприємстваприймаютьтовари, атакожперевіряютьправильністьцін,націнок)тарифів наперевезення,нарахованоїсуми ПДВ й акцизногозбору.

>Товарообіг уроздрібнійторгівлізабезпечується задопомогою договоруроздрібноїкупівлі-продажу,укладенняякоговідбувається напідставізагальних правил прокупівлю-продаж таспеціальних правил про захист правспоживачів,застосування якімаєзначніособливості.

>Відповідно в Україну «Про захист правспоживачів»продавцемвиступаютьпідприємство,установа, організація чигромадянин-підприємець, котріреалізуютьтовари за договоромкупівлі-продажу, апокупцем (>споживачем) – громадянин,якийпридбаваєцітовари.[3]

>Змістпоняттяторгівлідосить широкий,аджеїї можнарозуміти й як систему (>мережу) всіхторговельнихпідприємств (у томучисліроздрібних) та їхніінфраструктуру, й як процестоварообігу.

>Законодавствочітко невизначилопоняття «>роздрібнаторгівля», «>роздрібнеторговельнепідприємство», «>договірроздрібноїкупівлі-продажу». УЗаконі України «Про захист правспоживачів»цітермінивзагалі незастосовуються (уньомувживаютьсяпоняття «>торговельнепідприємство», «>торговельнеобслуговування»). Уіншихзаконодавчих актахвживаютьсяпоняття «>роздрібнаторгівля», «>роздрібний продажів». Це вноситипевнуневизначеність управоверегулюванняторговельнихвідносин,ускладнюєзастосуваннячинногозаконодавства,аджевизнання,наприклад, підприємстваторговельнимтягне за собоюдещоіншіправовінаслідки уразіпридбання уньоготоварівгромадянином, ніжвизнання йогонеторговельним.[4]

>Учасникамиторговельногообслуговування вроздрібнійторгівлі ізоднієїсторони, якпродавці,виступаютьсуб'єктипідприємництва тагромадяни-підприємці, а іздругої –громадяни (>покупці). Дляпродавців,однак,недостатньо бутисуб'єктомпідприємництва. У необходимихвипадках смердотіповинніодержатиспеціальнийдозвіл (>ліцензію).

>Відповідно до ст. 4 Закону України «Пропідприємництво» безліцензії, щоїївидаєКабінет міністрів України чиуповноважений ним орган, не моглаздійснюватися,зокрема,торговельна діяльність у сферіоптовоїторгівлі тагромадськогохарчуваннящодореалізації продовольчих йнепродовольчихтоварів,алкогольнихнапоїв,тютюновихвиробів. 23грудня 1997 р. в Україну «Пропідприємництво» буливнесенізміни проскороченнявидівліцензованоїдіяльності, у томучислі і у сферіторгівлі.

>Відповідно в Україну «Пропатентуваннядеякихвидівпідприємницькоїдіяльності» від 23березня 1996 р. (>зізмінами від 12 июля 1996 р. та від 10 лютого 1998 р.) для окремихвидівторгівлінеобхідноодержатиторговий патент –державнесвідоцтво, якузасвідчує правосуб'єктапідприємницькоїдіяльності чи його структурного (>відокремленого)підрозділузайматисязазначеними в цьомузаконі видамипідприємницькоїдіяльності.

Дляпродавцівсистемироздрібноїторгівлібагатьма актамизаконодавствавстановлюєтьсяціла низькадодатковихвимог та обовязків,зокремащодо правового режиму роботигосподарюючихсуб'єктів,організації продажтоварів,ціноутворення,санітарнихвимог.[5]

>Іншоюєситуація у правовомустановищіпокупця,якийволодієпереважно правами, аобов'язки уньогоможутьвиникнутилише послеукладення договорукупівлі-продажу.Головноюпередумовоювступугромадянина-споживача удоговірнівідносини ізторговельнимипідприємствами (>громадянами-підприємцями)єнаявність уньогонеобхідноїдієздатностівідповідно доцивільногозаконодавства.Згідно із п. 41 Порядкузаняттяторговельноюдіяльністю й правиламиторговельногообслуговування населення продажівтоварівокремимкатегоріямгромадянздійснюється увстановленому порядку, а продажівтоварівповсякденногопопитудітям – лише увипадку,якщо смердотіможутьсамостійнозробити купівлю йрозрахуватися запридбаний товар.Звичайно тутмаютьвраховуватисявідповідніположення ЦК України прообсягдієздатностінеповнолітніх (з статтею 13 й 14).

Ос-кількидоговіркупівлі-продажу вроздрібнійторговельніймережівиконується, як правило, под годину йогоукладення, закон невимагає йогообов'язковогописьмовогооформлення.Введенняобов'язковогописьмовогооформленняугод уроздрібнійторгівлілишезагальмувало бтоварообіг утакійнаймасовішійторговельнійсистемі. Натаківипадкирозрахована ст. 43 ЦК України,змістякоїдаєпідстави длявисновку про ті, щогромадянину-споживачу,якийпридбав уторговельного підприємства (>громадянина-підприємця) заусноюугодою товар,видається документ, щопідтверджуєодержання грошей тапідставу їхньогоодержання.[6]

Уроздрібнійторгівлі ним, як правило,єкасовий чек,якийвідповідно в Україну «Прозастосуванняелектроннихконтрольно-касовихапаратів йтоварно-касових книжок прирозрахунках зспоживачами у сферіторгівлі,громадськогохарчування тапослуг»має бутивиданийспоживачеві разом ізпокупкою черезелектроннийконтрольно-касовийапарат, наякомузазначеноповну суму купівлі. Ос-кількизаконодавствомдопускаєтьсяможливістьроздрібноїторгівлі ізвикористаннямтоварно-касових книжок,постає запитання про ті,який документможевидаватисяпокупцеві напідтвердження купівля вданомувипадку чи віншихможливихвипадках. [7]

>Відповідно до п. 9 ст. 14 Закону України «Про захист правспоживачів» под годину продажтоварівпродавецьзобов'язанийвидатиспоживачевіквитанцію,товарний чикасовий чек чиіншийписьмовий документ. Це правиломожестосуватися тихийпродавців, котрі зазаконодавствомзобов'язані матірвідповідніможливості дляоформленняпереліченихдокументів.Загальновідомо, що вдрібнороздрібнійторгівлі через намети, лотки,автомагазини, тощо такихдокументівпродавці невидають,оскільки для цого немаєвідповіднихтехнічнихможливостей, аможливо і не так накожну купівлю,зроблену за таких умів,видавативідповідний документ.

Порядокукладення договоруроздрібноїкупівлі-продажумає ііншіособливості,зумовлені характером йпризначеннямроздрібноїторговельноїмережі.

Зазагальним правиломцивільногозаконодавстваіснуєдвістадіїукладеннябудь-якого договору. Напершійстадіїзацікавлена особанаправляєіншійособіпропозиціюукластидоговір назапропонованихумовах. Дачавідповіді проприйняттяпропозиціїдругоюстороною – другастадія.Договірвважаєтьсяукладеним, колиміж ними уналежнійформідосягнутозгодищодо всіхістотних умів договору (ст. 153 ЦК).

як правило,продавецьвисловлюєпропозицію увигляді такзваноїпублічноїоферти, котраполягає до того, щоторговельнепідприємствовиставляєзразкитоварів наспеціальнообладнанихвітринах, прилавках,рекламнихпристосуваннях йпропонуєневизначеному паліосібукластидоговір.Незважаючи наце, така офертамаєтакесамеюридичнезначення, як й оферта,запропонованаконкретнійособі.Другоюстадієюукладення договоруроздрібноїкупівлі-продажуєприйняттяпокупцемпропозиції,тобто акцепт.Надзвичайноважливоює таобставина, щопродавець помиляюсявідмовити такомупокупцеві вукладеннідоговору.[8]

>Своєрідно туттакожпроявляється акцептпокупцем.Вінможесамостійновідібрати товар успеціальний кошику (присамообслуговуванні),вказатипродавцевіщобвідклав товар тощо.Укладення договорувважатиметьсязавершеним уразісплатиобумовленоїціни, аякщо продажівздійснюється ізвикористаннямконтрольно-касовогоапарату – із моментукасовогооформлення.

>Істотнимиумовами договоруроздрібноїкупівлі-продажуєумови про предмет,ціну, адеякихвипадках й про рядків.Умова про рядківєістотною приздійсненнікупівлі-продажу в кредит.Торгівля товарами в кредитздійснюєтьсявідповідно до Правилторгівлі урозстрочку,затвердженихпостановоюКабінету міністрів України від 1 июля 1998 р.

як правило,вимогищодо предметазавчасновизначаютьсязаконодавчими актами. У Україніздійсненоперехід відвиключно державногоцентралізованогорегулюванняцінрадянськогоперіоду до принципувільногоціноутворення, задеякимивинятками, щовизначаєтьсяПостановоюКабінету міністрів України «Проціноутворення вумовахреформуванняекономіки» від 21жовтня 1994 р. (ізнаступнимизмінами).[9]

>Договірроздрібноїкупівлі-продажу, як йбудь-якийіншийдоговіркупівлі-продажу, служитипохідним способом (>правовоюпідставою)набуттягромадянами таіншимисуб'єктами прававласності.Вінпідтверджуєнаявністьзобов'язальнихправовідносинміжторговельнимпідприємством йпокупцем.

>Існуючий порядокоформленнядоговірнихвідносин уроздрібнійторгівлієоптимальним й непотребуєкардинальнихзмін,оскількивстановленнядодаткових процедурщодооформлення договорулишегальмувало бтоварообіг.Водночас було б бдоцільнопередбачити вЗаконі України «Про захист правспоживачів» правило про ті, що при продажтоваріввисокоївартості навимогупокупцяпродавецьзобов'язанийукластиписьмовийдоговіркупівлі-продажу.[10]

>Договірроздрібноїкупівлі-продажу служитиналежноюправовоюгарантієюзахиступорушених правгромадян-споживачів.

>Договірроздрібноїкупівлі-продажумаєознакипублічного договору, вякому за законом напродавцяпокладаютьсядодатковіобов'язки, апокупцевінадаютьсяпевніпривілеєві права.


1.2Огляднормативноїбази таспеціальноїлітератури

>Правоверегулюваннябухгалтерськогооблікуздійснюється Державою, Яка,діючи вінтересахвсьогосуспільства,встановлюєправовінорми,окреслюючимежіможливоїповедінкисуб'єктів. У основу правовогорегулюванняпокладено принципобов'язковостідотриманняправових норм.Економічнадоцільність таюридичнаобов'язковість неєвзаємнимипротилежностями. Однак,якщопершаорієнтована наособистіінтереси підприємства, яку Ведеоблік, то другабазуєтьсяпередусім напублічномуінтересі,якийскладається ізінтересів як самого підприємства, то й всіхіншихсуб'єктів.

>Регулюванняобліку в Україніздійснюється задопомогоюнормативнихдокументів КМУ,міністерствафінансів,Держкомстатистики,головної державноїподатковоїслужби,Національного банку таіншихдержавнихорганів.Нормативніорганирегламентують якоб'єктиобліку, то й схемукореспонденціїрахунків

>Законодавчіосновирегулюваннябухгалтерськогообліку, до тогочислі й вторгівлівизначені Законом України «Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в Україні»,якийвизначаєправовіпринципирегулювання,організації,веденнябухгалтерськогообліку йскладанняфінансовоїзвітності.Розглянемоперелікнормативнихдокументів, наоснові яківедетьсяоблік уторгівлі:

1. Закон № 168 – Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР «Проподаток надоданувартість».

2. Закон № 507 – Закон України від 03.12.90 р. №507-XII «Проціни йціноутворення».

3. Закон № 996 – Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV «Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в Україні».

4.Інструкція №6 –Інструкція про порядокприйманняпродукціївиробничо-технічногопризначення йтоварів народноговжитку закількістю,затвердженапостановоюДержарбітражу при раді міністрів СРСР від 15.06.65 №>П-6.

5.Інструкція №7 –Інструкція про порядокприйманняпродукціївиробничо-технічногопризначення йтоварів народноговжитку заякістю,затвердженапостановоюДержарбітражу при раді міністрів СРСР від 25.04.66 №>П-7.

6.Інструкція прооблікроздрібноготоварообігу йтоварнихзапасів,затверджена наказомМінстату України від 28.12.96 р. №389.

7. Ліст №15-03 – ЛістМЗЕЗТоргу України від 17.03.98 № 15-03/29-192 «>Роздрібна,оптоваторгівля.Основніпоняття.Терміни йвизначення».

8. Наказ №95 – НаказДерж.комітету України постандартизації,метрології тасертифікації від 30.06.93 №95.

9.П(С)БО 15 –П(С)БО 15 «Доход»,затверджене наказомМінфіну України від 29.11.99 р. № 290.

10.П(С)БО 16 –П(С)БО 16 «>Витрати»,затверджене наказомМінфіну України від 31.12.99 р. № 318.

11.П(С)БО 2 –Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку 2 «Баланс»,затверджене наказомМінфіна України від 31.03.99 р. № 87;

12.Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку 3 «>Звіт профінансовірезультати»ЗатвердженоНаказомМіністерствафінансів України N 87 від 31.03.99

13.Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку 9 «>Запаси»ЗатвердженоНаказомМіністерствафінансів України N 246 від 20жовтня 1999 р.

14. Порядокзаняттяторговоюдіяльністю й правилаторговельногообслуговування населення,затвердженіпостановою КМУ від 08.02.95 р. №108.

15.Положення № 120 –Положення про порядокуцінки йреалізаціїпродукції, котра залежалась, ізгрупитоварів широкоговжитку йпродукціївиробничо-технічногопризначення,затверджено наказомМіністерствафінансів України від 10.09.96 р. № 120/190.

16.Положення №72 –Положення проведеннякасовихоперацій унаціональнійвалюті в Україні,затвердженепостановоюПравління НБУ від 19.02.01 №72.

17.Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку 1.Затверджено наказомМіністерствафінансів України від 31березня 1999 р. N 87.Зареєстровано вМіністерствіюстиції України від 21червня 1999 р. N 391/3684 «>Загальнівимоги дофінансовоїзвітності».

18. Порядок № 07 – Порядокпроведеннядооцінкизалишківтоварно-матеріальнихцінностей,затверджено наказомМіністерстваекономіки України від 31.05.93 р. № 37-20/248, наказомМіністерствафінансів України від 31.05.93 р. № 07-104.

19. Порядок № 124 – Порядокведенняобліку приросту (>убутку)балансовоївартостіпокупнихтоварів (>крімактивів, котрі належатиамортизації,ціннихпаперів йдеривативів),матеріалів,сировини (>палива),комплектуючихвиробів йполуфабрикатів на яких складах, внезавершеномувиробництві йзалишкахготовоїпродукції (до тогочислімалоціннихпредметів на яких складах),затверджено наказомМіністерствафінансів України від 11.06.98 р. № 124.

20.Постанова № 997 –Постанова КМУ «Прозатвердження правилторгівлі урозстрочку» від 01.07.98 р. № 997.

21.Постанова №1999 –ПостановаКабінету міністрів України від 18.12.98 №1999 «Проудосконалення порядкуформуванняцін».

22.ЦКУ –Цивільний кодекс України.

Унинішній годинувипущено чималометодичноїлітератури танауковихпрацьщодовисвітленняекономічноїсуті торговельноїдіяльності,вивченняособливостейбухгалтерськогообліку уоптовій тароздрібнійторгівлі.

>Особливоїувагизаслуговує рядзмістовнихпраць,присвяченихбухгалтерськомуобліку уторгівлі.Наприклад, «>Бухгалтерськийоблік вторгівлі.Підручник длястудентіввузівспеціальності» заредакцієюпрофесораФ.Ф.Бутинця тадоц. М.М.Малюги. Упідручникувисвітлено запитанняорганізаціїобліку вторгівлі таособливості йоговедення.Значнуувагуприділеноосновним формам продажтоварів, порядкусертифікації йліцензуванняторговельноїдіяльності, документальномуоформленнюторговихоперацій,облікутоварнихзапасів.Виданняміститьзразкизаповненихпервиннихдокументів, щовикористовуютьсяторговельнимипідприємствами,прикладиоперацій та їхньогобухгалтерськевідображення.Найскладнішімоментипроілюстровано схемами, щополегшуєсприймання тазасвоєнняінформації.

>Дуже доступнорозкритадосліджувана тема вкнизіГрабової М.М.,Добровського В.М.: «>Бухгалтерськийоблік увиробничих йторговельнихпідприємствах». Книжкаскладається із двохрозділів: «>Теоретичніосновибухгалтерськогообліку» й «>Бухгалтерськийоблік увиробничих йторговельнихпідприємствах». Упершомурозділі книжкирозкриваєтьсятеоретичнийзмістосновнихкатегорій йпринципіворганізаціїбухгалтерськогообліку. Іншийрозділмістить запитання методики йтехнікибухгалтерського йподатковогооблікустосовно додіючихзаконодавчих йнормативнихактів вобластіобліку,звітності іоподатковування.

>Метоюпосібника «>Облік напідприємстві»єрозкриттябухгалтерськогообліку наприкладах зпрактикоюзаповненняпервинноїдокументації.Посібникпризначений дляпочатківців, для тихий,хто мало знаком ізбухгалтерськоюнаукою, але ймрієопануватипрофесією бухгалтера.

>Ціль книжки «>Бухгалтерськийоблік уторгівлі», М.М.Грабової –розкритиособливостіорганізаціїбухгалтерськогооблікуторгово-комерційноїдіяльності; напідставідіючихнормативнихдокументіввикласти порядокоблікутоварнихоперацій напідприємствах;включаючизовнішньоекономічну діяльність,основнихзасобів йнематеріальнихактивів, роботи йзаробітної плати,витратзвертання йфінансовихрезультатівдіяльності.

Упідручнику «>Бухгалтерськийфінансовийоблік напідприємствах України»описаніосновитеоріїбухгалтерськогофінансовогообліку, його організація напідприємствах України. Великаувагаприділяєтьсявивченнюекономічногозмістурахунківбухгалтерськогообліку йметодології йоговедення ізурахуваннямвимогпропонованихНаціональними стандартами, ізвикористаннямостанніхнормативнихдокументів,введених в Україні із 1червня 2000 року. Авторпідручника –професоркафедриобліку і аудиту Українського державногоуніверситетухарчовихтехнологій М.М. Ткаченко.

>Підручникскладається із двохрозділів. Упершомуописуютьсяосновибухгалтерськогообліку. У іншому –бухгалтерськийфінансовийоблік напідприємствах України. Упідручникучіткабудівлябухгалтерськогооблікукоштівзізмінами, щовідбувалися в йогоорганізації йтехнікуведення. Цепідвищує рольобліку як основногозасобуодержаннядостовірноїінформації дляприйняттяекономічнообміркованихрішень йпередбаченняризику увиробничо-господарськійфінансовійдіяльності підприємства, усистеміоподатковування, ускладанні балансу,фінансовоїзвітності іін.

>Крімрозглянутих намипосібників тапідручників,цікавими в практичномупланіє ряд статей,присвячених зособливостямобліку уторгівлі. Це ряд статейБакуна Ю. таких як «>Методологічніаспектибухгалтерського таподатковогооблікутоварів напідприємствахторгівлі», «>Методологічніаспектиоблікузапасів напідприємствахторгівлі вумовах діїнаціональнихстандартівбухгалтерськогообліку», «Школа бухгалтера. Основиорганізаціїроздрібноїторгівлі». Уцихстаттях авторрозглядаєокремі запитанняпрактичноїбухгалтерії напідприємствахторгівлі,надає рядконсультацій тарекомендацій пооптимізаціїобліку.


>Розділ 2Організаційно-економічна характеристика «>Єуроста Україна»

 

>Основним виглядомдіяльності підприємстваєроздрібна таоптоваторгівляспеціалізованимвзуттям.Підприємство ПП «>Єуроста Україна»єюридичноюособою,маєсамостійний баланс, печатку,розрахунковийрахунок в «Укрсоцбанк»,здійснює своюгосподарську діяльність наосновіповногогосподарськогорозрахунку,самоокупності тасамофінансування. ПП «>Єуроста Україна» вУжгородієофіційнимпредставником проекту «>Взуття»фірмиEUROSTAs.r.o.Чехії йСловаччини.Ранішепродукціяфірмипоставлялися в СРСР подторгівельноюмаркою «>CEBO».

>Прихід нариноквиробників із південносхідноїАзії йінші заподій привели доти, що багатофірм, у томучислі йзісвітовимім'ям невитрималиконкуренції йзакінчили свою діяльність чи буливимушенівивестивиробництво ізЄвропи. Алідеякіфірмиінвестуваликоштиперш на вдослідно-конструкторську діяльність,новітехнології,сучасніякісніматеріали,підготовкукадрів йзапропонували наринку дійсноякіснівироби.ФірмаEUROSTA поставила собі за заподіяннязібратитакіфірми йдопомогтиїмзайнятиналежнемісце на ринкахРосії, України йреспублікиБілорусі. У годину ПП «>Єуроста Україна» якпредставникEUROSTAs.r.oексклюзивнопредставляє наринкуфірмиPrabos,Moleda,MoraviaPlast,LeonShoes,Vulkan,Wintoperk.

>Підприємство ПП «>Єуроста Україна»маєвласнийІнтернет-магазин, укаталозіякого можнаознайомитися ізроздрібнимицінами із ПДВ з складу вЗліне (>Чехія), йзробитизамовленнятоварівпоштою.Ціна доставки поРосійськійФедерації, Україні йреспубліціБілорусівираховуєтьсяавтоматично впроцесіоформленнізамовлення.Оптовіціни можнадізнатисязв'язавшись телефоном із менеджером вЧехії.

Дляоформленнязамовленнянеобхіднопоміститивибранітовари до кошика,натискувати кнопку «>Оформитизамовлення»,вибратиспосіб доставки,спосіб оплати й принеобхідностіуточнити адресоюпостачання вразі,якщовінвідрізняється відзаданого приреєстрації.Реєстрація неєобов'язковою, але й рекомендована длязаощадження години приоформленні новихзамовлень.Крім тогореєстраціядозволяєскористатисясистемоюнакопичувальнихзнижок.Абозамовлення можназробитибезпосередньо вофісі м. Ужгород, за бланкомпоштовогозамовлення.

>Фірмадаєзнижки до 15%залежно відвартостізамовлення йнакопичувальнузнижку до 5%. Оплатаробитьсяперерахуванням нарахунок вЧехії,Росії чи Україні чи ізвикористаннямплатіжних карт. Товарпоставляється послевступузасобів.

Товар можнаотримати наскладі чипоштою.Вартість доставкипрораховується у моментоформленнязамовлення привиборі способу доставки.Відвантаження товару з складувиробляєтьсялише попопереднійдомовленості.

Уразі,якщо товар пояких-небудь причинах непідійшов,збережений воригінальнійупаковці, немаєслідіввикористання, працює системаобміну товару,відіславши його на адресоюфірмизручним дляпокупця способом йписьмовоповідомивши менеджера проце.Вартістьпересилки якповертаного товару, то й товару, щопосилається назамінуоплачуєпокупець. Натоваривстановлюєтьсягарантія 2 рокта із моментупридбання.

Райондіяльності підприємства в м. Ужгородзнаходиться заадресою Ужгород, пл.Кирила іМефодія 1, кому 64. ПП «>Єуроста Україна»має правоздійснюватибудь-якупідприємницьку діяльність, що несуперечитьзаконодавству України йвідповідаєцілям,передбаченимСтатутом [>Додаток А].Підприємствомаєсамостійний баланс,поточний таінші,включаючивалютнийрахунок в банку,власнусимволіку, штамп гаіншіреквізити.

Відповідальним зафінансово-господарську діяльність підприємстває: директор, заступник директора покомерційнійдіяльності таголовній бухгалтер.

>Штатнийрозклад підприємстварозроблений,виходячи із завдань підприємства таоб’ємівдіяльності.Управлінняпідприємствомпокладенезасновниками навиконавчого директора та головного бухгалтера, котрібезпосередньопідлеглізасновникам.

>Бухгалтерськийоблік напідприємствіведеться згідно ізвимогами Закону України «Пробухгалтерськийоблік йфінансовузвітність» таП(С)БО та наказу прооблікуполітику попідприємству. [>Додаток Б].Бухгалтерськийоблікведеться згідно із Планомрахунків від 30.11.1999 р.Регістрибухгалтерськогообліку та порядок їхньогозастосуваннявідповідаютьвимогам «>Методичнихрекомендацій позастосуваннюрегістрівбухгалтерськогообліку»,затверджених наказомМінфіну України № 356 від 29.12.2000 р. Дляавтоматизаціїоблікузастосовуєтьсяпрограмний комплекс 1С «>Підприємство 8.0» [>Додаток У, Р, Д, Є].

>Обліктоварів напідприємствіздійснюють згідно із Планомрахунківбухгалтерськогооблікуактивів,капіталу,зобов'язань йгосподарськихопераційпідприємств таустанов ізвикористаннямрахунка 28 «>Товари» врозрізісубрахунків:

282 «>Товари вторгівлі»призначений дляоблікунаявності й

рухутоварів, щознаходяться напідприємствіроздрібноїторгівлі;

284 «Тара под товарами»проводятьобліктари под товарами

>порожньої,купленої;

285 «>Торгованацінка»єконтрактивнимрахунком досубрахунку 281 «>Товари наскладі» та 282 «>Товари вторгівлі»,якийпризначено длявизначенняреалізаційноївартостітоварів, знаючи їхньогокупівельнувартість.

286 «>Купівельнівироби»;

289 «>Транспортно-заготівельнівитрати»призначений дляокремогооблікувитрат ізтранспортування,вантажно-розвантажувальнихробіт, щопов'язані іздоставкоютоварів.

Номенклатура статейвитратобігу дляпідприємствторгівлікласифікується на:

·витрати натранспортування;

·витрати на оплату роботи;

·витрати наоренду йутриманнянеоборотнихактивів;

·знос таутриманнямалоцінних йшвидкозношуванихпредметів;

·витрати напаливно-мастильніматеріали, газ,електроенергію;

·витрати назбереження,сортування,пакуванняматеріалів;

·витрати реклами;

·відсотки за кредит;

·витрати на тару;

·страхування таін.

>Витратиобігуобліковувати нарахунку 92 «>Адміністративнівитрати», 93 «>Витрати назбут», 94 «>Іншівитратиопераційноїдіяльності».


>Розділ 3Особливостібухгалтерськогооблікуоперацій ізіншоговибуттятоварів вроздрібнійторгівлі

3.1Поняття таоцінкаобміну товарами

>Підприємницька діяльністьєефективною, коли товар чипослуга, котрівиробляє чинадаєфірма,знаходятьпопит наринку, азадоволенняпевних потребпокупцівзавдякипридбаннюданого товару чипослуги приноситиприбуток. Товар –це продуктвиробництва чидіяльностілюдини,створений длязадоволенняякихось потреб задопомогоюобміну. З цоговизначеннявипливаютьдвівластивості товару,дві йогосторони:споживнавартість таздатністьобміну одного товару наінший.

>Споживнавартість,тобтоздатність товарузадовольняти тих чиіншіпотреби –цеякісна сторона товару.Їїхарактеризуютьпевнівідмінніриси.Споживнавартість товарумає бути продуктом роботи,людськоїдіяльності.Споживнавартість товарузавждимаєсуспільний характер,аджезадовольняєпотребиринку. Дватовариобмінюються наринку через ті, щопересіклисяпотреби їхньоговласників. Отже,споживнавартість товару якекономічнакатегоріявиражаєринковівідносиниміжтоваровласниками ззадоволенняїхніхпотреб.[11]

Другавластивість товару, щовипливає із йоговизначення,полягає в йогоздатностіобмінюватися наінший товар.Основоюцієївластивостієвартістьпевного товару.Якщоспоживнавартість –цекількісна сторона товару, товартістьєякісноюстороною.Вонавизначаєтьсявитратами роботи,капіталу,фізичних йдуховних силлюдини, йогознаннями,досвідом ймайстерністю,потрібними длявиготовленняданого товару.Обмін одного товару наіншийможливий заумовирівностіцихвитрат на їхністворення,тобторівності їхньоговартостей.Обмінтоваріввідбувається впевнійпропорції.Наприклад,якщо при бартерномуобміні (>обміні безпосередництва грошей) однаодиницядеякого товаруобмінюється начотириодиниціінакшого товару, томіж ними, таким чином,встановлюєтьсяпевнапропорція.Такеспіввідношення, вякому дин товаробмінюється наінший,називаєтьсяміновоювартістю. Отже,вартість товарувиявляється наринку задопомогоюміновоївартості.Міновавартістьуявляє собою формупроявувартості товару наринку.[12]

>Виготовлений продуктможе бутизапропонованийринку,якщомаєвідповіднийрівеньякості,ефективну упаковку, а так самемарочнуназву. Продукт,якийпредставляєтьсяринку йволодієвказанимивищевластивостями,звичайноназивається товаром в реальномувиконанні. Ужиттііснуєбезлічрізнихтоварів.

3.2Облікторгівлі назамовлення

>Відповідно до п. 2НаказуМЗЕЗторгу № 199 под «>продажемтоварів назамовлення» варторозумітитаку формуроздрібного продажтоварів, заякої:покупецьздійснюєпопереднєзамовлення такихтоварівбезпосередньо воб’єктаторгівлі, чи ж через торгового агента, чи задопомогою телефону, персональногокомп’ютера,іншихтехнічнихзасобівзв’язку;покупецьодержуєзамовленітовари вобумовленомумісці та взазначенийчас.[13]

Приздійсненні цого видуторгівліпродавець винендотримуватисязагальнихвимогнормативно-правовихактів, щорегулюютьторговельну діяльність, таких як Закон «Про захист правспоживачів» йПостанова КМУ № 108 «Прозатвердження Порядкупровадженняторговельноїдіяльності та правилторговельногообслуговування населення».Крім того,продавець винендотримуватисявимогчинногозаконодавства,установлених для окремихвидівпродукції. Алі все-такиосновнимнормативним документом,якийнеобхідно знатіпродавцеві,є НаказМЗЕЗторгу № 199 «Прозатвердження Правил продажтоварів назамовлення тавдома упокупців»,аджесаме нимзатверджені правила продажтоварів назамовлення.

>Операції із продажтоварів назамовленнявідображаються вобліку зазагальноприйнятими дляроздрібноїторгівлі правилами. У цьомузв’язку можнавиділитилишенайбільшхарактерніособливостіторгівлі назамовлення, котріпов’язані із порядком оплатизамовленого товару, асаме:

· оплатаздійснюєтьсяпокупцем-консультантомвідразу приодержаннізамовленого товару;

·покупцю-консультантунадаєтьсявідстрочення платежу поотриманому ним товару;

·покупцем-консультантомздійснюєтьсяпопередня оплатазамовленого товару. [14]

>Розглянемоприкладивідображення убухгалтерськогооблікуреалізаціїтоварів,замовлених із каталогу підприємства «>Єуроста Україна».Товари було бзамовленобезпосередньо із каталогукомпанії йреалізованофізичним особамзі складуужгородськогопредставника підприємства.Бухгалтерські проводки,яким чиноммагазин-продавецьвідобразивоперації,пов’язані ізреалізацієюзамовленого товару див.таблицю 3.1.1. [>Додаток З].

 

>Таблиця 3.1.1

>Відображення вбухгалтерськомуоблікуоперацій ізреалізаціїтоварів назамовлення

№ зарплатню >Змістоперації >Бухгалтерськийоблік Сума, грн.
>Дт >Кт
1 2 3 4 5
1

>Магазином-продавцемпридбано товар

>ЧеревикиSportlinewinter (>610грн.Х20шт)

281 631 12200,00
2 >Податковий кредит із ПДВ (12200,0 грн. x 20% /100%) 6411 631 2440,00
3 >Здійсненорозрахунки ізпостачальником (12200,0 грн. + 2440,00 грн.) 631 311 14640,00
>Реалізаціязамовленого товару заготівку
5 09.08.2008 р.реалізовано 15 парвзуття заготівкузамовнику –підприємству-представнику (9150,00 грн. + 1830,00 грн.) 301 702 10980,00
7 >Замовлений товар переданопокупцям-консультантам (>відображенособівартістьреалізованих (>610,00Х15.) 902 282 9150,00
8

>Списаноторговельнунацінкуреалізованого товару (>націнку =дистриб’юторськавартість (2440,00 грн.)мінуспокупнавартість

(9150,00 грн.)).

285 282 6710,00
9 >Визначенофінансовірезультати відреалізації товару

791

702

902

791

6710,00

2200,00

>Реалізаціязамовленого товару ізвідстроченням платежу
10

05.09.2008 р.реалізовано 10 парвзуттяНапівчоботиKanadaконсультантам-покупцям ізвідстроченням платежу

(4560грн.+912,00)

361 702
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація