Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аналіз та оцінка економічного стану організації


Реферат Аналіз та оцінка економічного стану організації

Запровадження

Ринкова економіка вимагає від комерційних підприємств високої ефективності виробництва, конкурентоздатності їхніх продукції та послуг з урахуванням запровадження науково-технічного прогресу, ефективніші форми господарювання та управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи й т. буд. Важлива роль цих завдань відводиться економічному аналізу результатів діяльності господарюючих суб'єктів. З її допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль їх виконання, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів, і працівників.

Кваліфікований економіст, фінансист, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою системного, економічного аналізу, майстерністю точного, своєчасного, всебічного аналізу результатів господарську діяльність.

Значимість фінансової звітностімногоаспектна і то, можливо розглянута як у межах теорії бухгалтерського обліку, і фінансів, і з позиції практикуючих бізнесменів та фахівців. Будь-яке підприємство у тій чи іншій ступеня постійно потребує додаткових джерела фінансування. Знайти їх можна на ринки капіталу. Залучити потенційних інвесторів і кредиторів можливий лише шляхом об'єктивного інформування їх про своє фінансово-господарську діяльність, тобто. переважно з допомогою звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, поточне і перспективне фінансове становище підприємства, настільки висока, і можливість отримання додаткові джерела фінансування. Тому концепція упорядкування та публікації звітності є наріжним каменем системи національних стандартів бухгалтерського обліку переважно економічно розвинутих країн. Зв'язок бухгалтерії і фінансів, поза всяким сумнівом, то, можливо охарактеризована у різних аспектах, зокрема, невипадково бухгалтерську звітність в економічно розвинених країн нерідко називають фінансової.


Методика аналізу та оцінки економічне становище організації

Завдання 1.Детерминированние методи факторного аналізу

Є такі дані про підприємству за звітний період:

Показники

>Ед.

ізм.

>Услов.

>обозн.

>Базисний період >Отчетний період
>1.Объем виробництва (робіт, послуг) >тис.р  >Q 22000 24000
>2.Затрати предметів праці в виробництво продукції. >тис.р М 5000 5500
>3.Материалоотдача (вихід своєї продукції 1 крб. витрачених предметів праці). коп.  МО  44 45

Визначити:

Абсолютна відхилення за обсягом виробництва;

Вплив нею зміни:

середньорічний вартості основних фондів;

рівня фондовіддачі.

Розрахунки здійснити: способом різниць із допомогою абсолютних величин; способом різниць із допомогою відносних величин і інтегральним методом

факторного аналізу.

Рішення.

Метод цепних підстановок (метод різниць). Цей метод залежить від одержанні низки проміжних значень узагальнюючого показника шляхом послідовної заміни базисних значень чинників на фактичні. Різниця двох проміжних значень узагальнюючого показника у ланцюги підстановок дорівнює зміни узагальнюючого показника, викликаного зміною відповідного чинника.

1. Абсолютна відхилення за обсягом виробництва.


>FQ=(Q1-Q0)*Ф0, деF-абсолютное відхилення.

>FQ=(24000-22000)*5000=10000000тис.р.

>Рассчитаем інтегральним методом.

>FQ=F0(IQ-1), деF0=Q0*Ф0, IQ=Q1/Q0

>F0=22000*5000=110000000,

>IQ=24000/22000=1,09,

>FQ=110000000*(1,09-1)=9900000тис.р.

2. Вплив на абсолютне відхилення за обсягом виробництва зміна:

середньорічний вартості основних фондів.

Середньорічна вартість основних фондів – це кількісний чинник, то застосуємо таку формулу:

>Fф=(Ф1-Ф0)*Q1,

>Fф=(5500-5000)*24000=12000000тис.р.

>РассчитаемFф інтегральним методом:

>Fф=F0(Iф-1), деIф=Ф1/Ф0

>Iф=5500/5000=1,1,

>F0=110000000,

>Fф=110000000*(1,1-1)=11000000тис.р.

рівня фондовіддачі.

Це якісний чинник, то використовуватимемо таку формулу:


>Fфо=F00*IQ*(IФ0-1)

>F00=Q0*ФО0=22000000*4,4=96800000 р. чиF00=96800тис.р.

>IQ=1,09

>IФ0=ФО1/ФО0=45/44=1,02

>Fфо=96800*1,09*(1,02-1)=2110,24тис.р.

>РассчитаемFфо інтегральним методом:

>Fфо=Q0*ФО+(Q*ФО)/2

>Q=Q1-Q0,ФО=ФО1-ФО0,

>Q=24000000-22000000=2000000 р.

>ФО=4,5-4,4=0,1 р.

>Fфо=101100тис.р.

Оскільки, використовувалися різні методи факторного аналізу, результати розрахунків можуть розходитися в значеннях.

Завдання 2. Методи стохастичного факторного аналізу

Є вибіркові дані про 10 однорідним підприємствам:

Номер

підприємства

>Электровооруженность праці в робочого

кВт.годин. (>Xi)

Випуск готової своєї продукції 1 робочого

(>Yi, т)

1 3 2
2 6 5
3 4 3
4 8 5
5 3 3
6 7 7
7 5 5
8 10 8
9 9 8
10 5 4

З метою нормування витрат коштів у ремонт устаткування потрібно:

1. Провестикорреляционно-регрессионний аналіз залежності витрат за ремонт від його віку устаткування;

2. Побудувати лінії емпіричну і теоретичної залежності витрат за ремонт від його віку устаткування;

3.Рассчитать коефіцієнт кореляції рангів і коефіцієнтФехнера.

Рішення.

Рішення завдань стохастичного факторного аналізу вимагають: глибокої економічної дослідження виявлення основних чинників, які впливаютьрезультатний показник; добору виду регресії, який би найкраще відбивав справжню зв'язок досліджуваного показника з набором чинників; розробки методу, що дозволяє визначити вплив кожного чинника нарезультатний показник.

Кореляційний аналіз застосовується у тому випадку, як між окремими ознаками (показниками) є зв'язок (залежність), тобто. середній розмір одного ознаки змінюється залежно через зміну іншого ознаки. Цей метод дає можливість аналітично висловити форму зв'язку показників, оцінити її тісноту.

Сенс регресійного аналізу полягає у виведенні рівняння регресії, з допомогою якої оцінюється величина випадкової перемінної, якщо величина інший перемінної відома.Регрессионние моделі- статичні рівняння,составляемие визначення значень змінних з оцінкою їхнього впливу на потрібну величини.

Допоміжні розрахунки проведемо в таблиці наступного виду:

№>п/п x y >x-xср >y-yср (>x-xср) (>y-yср) >x >xy >y
 1  3 2 -3 -3 9 9 9 6 4
 2  6 5  0 0 0 0 36 30 25
 3 4 3 -2 -2 4 4 16 12 9
 4 8 5 2 0 4 0 64 40 25
 5 3 3 -3 -2 9 4 9 9 9
 6 7 7 1 2 1 4 49 49 49
 7 5 5 -1 0 1 0 25 25 25
 8 10  8 4 3 16 9 100 80 64
 9 9  8 3 3 9 9 81 72 64
10 5  4 -1 -1 1 1 25 20 16
 ∑ 60 50 0 0 54 40 414 343 290
>средн.зн. 6 5 0 0 5,4 4 41,4 34,3 29

Тіснота зв'язок між показником віку устаткування й витратами ремонт виражається коефіцієнтом кореляції, який становить за такою формулою:

>V=xy/x*y

>x=(xi-xср)/n=5,42.32

>y=(yi-yср)/n=42

>xy=1/n*(xi-xср)/(yi-yср)

>xy 1/10*(9+0+4+0+6+2+0+12+9+1)4,3

Коефіцієнт кореляціїV=4,3/2.32*20,93, отже сила зв'язку дуже висока.

Вважаючи формулу зв'язку лінійної (>y=a0+a1x), визначимо залежність віку устаткування від витрат за ремонт. І тому вирішується система нормальних рівнянь:

>na0+a1xi=yi

>a0xi+a1xi=xiyi


Схожі реферати:

Навігація