Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит фінансових результатів


Реферат Аудит фінансових результатів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

1. Бухгалтерський облік фінансових результатів

2. Аудит фінансових результатів

2.1 Мету й завдання аудиту фінансових результатів

2.2 Аудит фінансових результатів від видів діяльності

2.3 Аудит фінансових результатів від інших видів діяльності

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Ринкова економіка Російській Федерації набирає все більшої сили. Разом із нею набирає сили й конкуренція як основний механізм регулювання господарського процесу.

За сучасних умов виживання підприємства у конкурентному середовищі залежить з його фінансової стійкості, що досягається через підвищення ефективності виробництва з урахуванням економічного використання всіх видів ресурсів, зниження витрат, виявлення наявних резервів підвищення виробництва (робіт, послуг) і збільшення прибутку.

Прибуток служить критерієм ефективності діяльності підприємства міста і основним внутрішнім джерелом формування її фінансових результатів.

Економічно обгрунтоване визначення величини прибутку має значення підприємствам, дозволяє правильно оцінити його фінансові ресурси, розмір платежів до бюджету, можливості розширеного відтворення й матеріальним стимулюванням працівників. Від обсягу прибутку, ще, залежить реалізація дивідендної політики акціонерного підприємства.

Для ознайомлення з діяльністю будь-який організації необхідно вивчити можливо більше її сторін, сформувати цій основі об'єктивне думка про позитивних і негативних моментів у роботі колективу, виявити вузькі місця та можливості їх лікування. У цьому необхідно скористатися низкою ключових показників, що відбивають результати господарську діяльність аналізованої організації, які безпосередньо впливають на фінансові результати своєї роботи.

Детальна аудиторська перевірка правильності визначення фінансових результатів господарську діяльність економічного суб'єкта істотно відрізняється від перевірки балансових статей активів та зобов'язання організації.

Фінансовий результат включає результат всіх операцій, згрупованих по відповідним категоріям прибутків і витрат за звітний період.

Об'єктом перевірки фінансових результатів є бухгалтерська прибуток (збиток), що є кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період виходячи з бухгалтерського обліку усіх господарських операцій організації і оцінки статей бухгалтерського балансу за правилами, що у відповідність до Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації.

Мета аудиту фінансових результатів - сформувати думка про достовірності кінцевого фінансового результату бухгалтерської звітності за фінансовими результатами.

Фінансові результати діяльності підприємства відбито у системі показників.

Багато показників, характеризуючих фінансові результати діяльності підприємства створює методичні труднощі їх системного розгляду.

Відмінність призначенні показників ускладнюють вибір кожним учасником товарного обміну тих, які у найбільшою мірою задовольняють його в інформації про реальний стан цього підприємства.

Досягнення мети перевірки фінансових результатів та його використання необхідно проконтролювати:

правильність формування фінансового результату від продажу (продаж продукції (робіт, послуг); продажу основних засобів та інші активів; операційні витрати й доходи; відповідність звітності даним синтетичного і аналітичного обліку;

облік позареалізаційних прибутків і витрат (позареалізаційні доходи, позареалізаційні витрати);

облік використання прибутку (податки, фінансові санкції).


1. Бухгалтерський облік фінансових результатів

Фінансовий результат діяльності організації окреслюється відмінність між статками і здійсненими у зв'язку з отриманням доходів видатками.

Поняття, порядок визнання у бухгалтерський облік і класифікація прибутків і витрат визначені уПоложениях по бухгалтерського обліку "Доходи організації" (>ПБУ 9/99) і "Витрати організації " (>ПБУ 10/99.

>Доходами організації визнається збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів (коштів, іншого майна) і (чи) погашення зобов'язань, що веде до збільшення капіталу цієї організації, крім вкладів учасників (власників майна).

Не зізнаються доходами організації надходжень від інших юридичних і фізичних осіб:

сум податку додану вартість, акцизів, експортного мита та інших аналогічних обов'язкових платежів;

за договорами комісії,агентским й іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала тощо.;

гаразд попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;

авансів як оплата продукції, товарів, робіт, послуг;

задатку;

під заставу, якщо договором передбачено передачу закладеного майна заставодержателю;

для погашення кредиту, позики, наданого позичальнику.Расходами організації визнається зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів і (чи) виникнення зобов'язань, що веде до зменшенню капіталу цієї організації, крім зменшення вкладів у вирішенні учасників (власників майна).

Не належить до витрат організації вибуття активів: у зв'язку з придбанням (створенням)внеоборотних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів тощо.);

вклади в статутні капітали інші організації, придбання акцій та інших цінних паперів;

за договорами комісії,агентским й іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала тощо.;

гаразд попередньої оплати матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;

як авансів, задатку як оплата матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;

для погашення кредиту, позики, отриманих організацією. Доходи й витрати організації у залежність від їх характеру, умови отримання й здійснення, і навіть від напрямів діяльності організації поділяються на:

а) доходи і зі звичайних видам діяльності;

б) інші доходи і.

Інші доходи і, своєю чергою, діляться втричі виду: операційні, позареалізаційні і надзвичайні. Встановлений порядок ведення бухгалтерського обліку прибутків і витрат дозволяє визначати фінансовий результат від видів роботи і від іншій діяльності. Завдання бухгалтерського обліку прибутків і витрат полягають у наступному:

1) ідентифікація фактів господарському житті, які кваліфікуються у бухгалтерському обліку як доходи і;

2) визначення моменту виникнення (визнання) прибутків і витрат;

3) визначення величини прибутків і витрат;

4) віднесення прибутків і витрат до звітним періодам, які визначається фінансовий результат.

Фінансовий результат є прибуток або збиток. Відповідно доп.79 Положення ведення бухгалтерського облік і звітність Російській Федерації бухгалтерська прибуток (збиток) є кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період виходячи з бухгалтерського обліку усіх господарських операцій організації і оцінки статей бухгалтерського балансу за діючими відповідно до нормативними документами правилам. Фінансовий результат у бухгалтерському обліку виявляється відбивається щомісяця.

Кінцевий фінансовий результат - свята прибуток (чисті збитки), яка як відмінність між сумою прибутку (збитку) поточного звітний період і сумою прибуток, і навіть сумою належних податкових санкцій. Сума прибутку (збитку) поточного звітний період складається з фінансової результату від видів роботи і фінансового результату від інших прибутків і витрат. Для узагальнення інформації формування кінцевого фінансового результату діяльності організації у звітному року використовують рахунок 99 "Прибули і збитки". За кредитом цього рахунки відбивають доходи громадян та прибутку, а, по дебету - витрати і збитки.

>Сопоставлением кредитового і дебетового оборотів визначається кінцевий фінансовий результат за звітний період. Перевищення кредитового обороту над дебетовим відбивається у ролі сальдо за кредитами рахунки 99 "Прибули і збитки" і характеризує розмір чистий прибуток організації, а перевищення дебетового обороту над кредитовим записується як сальдо по дебету рахунки 99 "Прибули і збитки" і характеризує розмір чистих збитків організації.

Кінцевий фінансовий результат діяльності організації за звітний період (чистий прибуток чи чисті збитки) формують такі показники:

фінансовий результат від видів діяльності;

інші доходи і;

нараховані платежі прибуток і належних податкових санкцій.

Організації отримують основну частину прибуток від продажу продукції, товарів, робіт й нових послуг (фінансовий результат від видів діяльності). Прибуток (збиток) від продажу продукції (робіт, послуг) окреслюється відмінність між виручкою від продажу продукції, товарів (робіт, послуг) у чинних цінах без ПДВ і акцизів, експортного мита та інших відрахувань, передбачених законодавством Російської Федерації, та реальними витратами виробництво та продаж продукції і на товарів, виконання робіт, надання послуг.

Фінансовий результат від продажу продукції (робіт, послуг) формується на рахунку 90 "Продажі"". Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про доходи та витратах, що з звичайними видами діяльності організації, і навіть визначення фінансового результату із них. У цьому рахунку відбиваються, зокрема, виручка і собівартість:

по готової продукції, напівфабрикатах власного виробництва та товарам;

роботам і послугам промислового й непромислового характеру;

покупним виробам (придбаним для комплектації);

будівельним, монтажним,проектно-изискательским,геолого-разведочним, науково-дослідним тощо. роботам;

послуг зв'язку й з перевезення вантажів і пасажирів;

транспортно-експедиційним іпогрузочно-разгрузочним операціям;

надання за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів за договором оренди, надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, брати участь у статутних капіталах інші організації (коли це предмет діяльності організації) тощо. За кредит рахунки 90 Продажі" відбиваються суми виручки (доходів від продажу), а, по дебету - суми витрат, що з продажем.Сопоставлением сум дебетового і кредитового оборотів рахунку визначатиметься величина фінансового результату - прибутку чи збитків від продажу.

Для деталізації прибутків і витрат, що з продажем, до рахунку 90 "Продажі" відкриваються такі субрахунка:

90-1 "Виручка";

90-2 "Собівартість продажів";

90-3 "Податок на додану вартість";

90-4 "Акцизи";

90-9 ">Прибиль/убиток від продажу".

У бухгалтерський облік операцій із продажу продукції, товарів, робіт й нових послуг відбиваються такими записами:

>Дебет 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Кредит 90-1 "Виручка" - у сумі виручки від продажу;

>Дебет 90-2 "Собівартість продажів" Кредит 41 "Товари" - на собівартість проданих товарів;

>Дебет 90-2 "Собівартість продажів" Кредит 43 ">Готовая продукція" - на собівартість проданої продукції;

>Дебет 90-2 "Собівартість продажів" Кредит 20 "Основне виробництво" - на собівартість виконаних робіт, наданих послуг;

>Дебет 90-3 "Податок на додану вартість" Кредит 68 "Розрахунки із податків і зборів", субрахунок "Розрахунки із ПДВ" - у сумі нарахованого по проданої продукції, товарам, роботам, послуг податку додану вартість;

>Дебет 90-4 "Акцизи" Кредит 68 "Розрахунки із податків і зборів", субрахунок "Розрахунки по акцизам" - у сумі акцизів, включених у ціну проданої продукції (товарів).

Записи посубсчетам 90-1 "Виручка", 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи" виробляють накопичувально протягом звітного року.

Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту посубсчетам 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи" і кредитового обороту по субрахунку 90-1 "Виручка" визначають фінансовий результат від продажу за звітний місяць.Виявленную прибуток або збиток щомісяця заключними проводками списують з субрахунка 90-9 ">Прибиль/убиток від продажу " з цього приводу 99 "Прибули і збитки":

>Дебет 90-9 ">Прибиль/убиток від продажу" Кредит 99 "Прибули і збитки" - сума прибутку від продажу;

>Дебет 99 "Прибули і збитки" Кредит 90-9 ">Прибиль/убиток від продажу" - сума збитку від продажу.

Отже, синтетичний рахунок 90 "Продажі" щомісяця закривається і сальдо на звітну дату немає.

Після закінчення звітного року всі субрахунка, відкриті до рахунку 90 "Продажі" (крім субрахунка 90-9 ">Прибиль/убиток від продажу "), закриваються внутрішніми записами на субрахунок 90-9 "Прибуток/ втрати від продажів":

>Дебет 90-1 "Виручка" Кредит 90-9 ">Прибиль/убиток від продажу" - закриття субрахунка 90-1 "Виручка";

>Дебет 90-9 ">Прибиль/убиток від продажу" Кредит 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи" - закриття субрахунків 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи".

Фінансовий результат від інших операцій, які пов'язані з процесом продажів, формується на рахунку 91 "Інші доходи і".

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації інших прибутках і видатках (операційних і позареалізаційних) звітний період, крім надзвичайних прибутків і витрат. Функції рахунки 91 "Інші доходи і" аналогічні функцій рахунки 90 "Продажі". Він слугує винятково виявлення величини фінансового результату від інших прибутків і витрат (крім надзвичайних).

До цього рахунку відкриваються такі субрахунка:

91-1 "Інші доходи";

91-2 "Інші витрати";

91-9 "Сальдо інших прибутків і витрат".

Насубсчете 91-1 "Інші доходи" враховуються надходження активів, визнаних іншими доходами (крім надзвичайних). Насубсчете 91 - 2 "Інші витрати" враховуються операційні і позареалізаційні витрати, визнані іншими видатками.Субсчет 91-9 "Сальдо інших прибутків і витрат" використовується виявлення сальдо інших прибутків і витрат за звітний місяць.

Записи посубсчетам 91-1 "Інші доходи" і 91-2 "Інші витрати" виробляють накопичувально протягом звітного року.

Щомісяця зіставленням дебетового обороту по субрахунку 91-2 "Інші витрати" і кредитового обороту по субрахунку 91-1 "Інші доходи" визначається сальдо інших прибутків і витрат. Це сальдо щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунка 91-9 "Сальдо інших прибутків і витрат" з цього приводу 99 "Прибули і збитки". Отже, на звітну дату рахунок 91 "Інші доходи і" сальдо немає.

Після закінчення звітного року субрахунка 91-1 "Інші доходи" і 91-2 "Інші витрати" закриваються внутрішніми записами на субрахунок 91 - 9 "Сальдо інших прибутків і витрат". Надзвичайні доходи і відразу ставляться з цього приводу 99 "Прибули і збитки" без попередньої записи на проміжних рахунках кореспонденції зі своїми рахунками обліку тих матеріальних цінностей, розрахунків із персоналом з праці, коштів тощо.

З іншого боку, по дебету рахунки 99 "Прибули і збитки" відбивають нараховані платежі прибуток та незначною сумою належних податкових санкцій в кореспонденції з рахунком 68 "Розрахунки із податків і зборів".

Отже, кінцевий фінансовий результат діяльності організації (чистаприбиль/убиток) формується на рахунку 99 "Прибули і збитки" внаслідок відображення у цьому рахунку прибутку (збитку) від продажу, прибутку (збитку) від інших операцій (сальдо інших прибутків і витрат), надзвичайних прибутків і витрат, нарахованих платежів з податком з прибутку і належних податкових санкцій. Кінцевий фінансовий результат у цьому рахунку формується накопичувально початку звітного року. Аналітичний облік за рахунком 99 "Прибули і збитки" має забезпечити формування даних, необхідні складання звіту прибутки і збитках.

Після закінчення звітного року заключній записом грудня рахунок 99 "Прибули і збитки" закривається. Закриття цього рахунки виробляється записами:

>Дебет 99 "Прибули і збитки" Кредит 84 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)" - у сумі чистий прибуток звітного року;

>Дебет 84 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)" Кредит 99 "Прибули і збитки" - у сумі збитку, отриманого у звітній року.

Наприклад, У звітному періоді у створенні мали місце такі доходи і:

доходи і зі звичайних видам діяльності: прибуток від продажу продукції - 590000 крб., зокремаНДС-90 000 крб.; собівартість проданої продукції - 400000руб.; Витрати продаж продукції - 20000руб.;

операційні доходи і прибутки від продажу матеріалів - 11800руб., зокрема ПДВ - 1800 крб.; собівартість проданих матеріалів -8000руб.; витрати

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація