Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит розрахунків з персоналом з оплати праці


Реферат Аудит розрахунків з персоналом з оплати праці

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Московський відкритий соціальний університет

(інститут)

 

 

Курсова робота

Студентки 3 курсу

фінансово-економічного факультету

>Липодаевой Галини

ТЕМА: Аудит розрахунків із персоналом з праці

Науковий керівник:

Кудрявцева М. У.

         Защищена Оцінка

«___»__________>2007г. «__________»

>Ижевск - 2007


Зміст

 

Запровадження 3

1. Теоретичні і методологічні основи обліку розрахунків із

персоналом з праці 7

2.Организационно-економическая і правова характеристика

ТОВ «>ЭПРОМ». 20

2.1Местоположение, правової статус організації. 20

2.2 Організаційне пристрій, розміри і спеціалізація організації 22

2.3 Основні економічні показники організації (фінансовий стан та платоспроможність) 24

2.4 Організація бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю 28

3. Аудит розрахунків із персоналом з праці 31

3.1. Цілі, завдання й об'єкти аудиту 31

3.2 Планування аудиту 35

3.2.1 Оцінка системи внутрішнього контролю розрахунків із

персоналом з праці 37

3.2.2 Оцінка матеріальності (суттєвості) і

аудиторський ризик 42

3.2.3. Упорядкування плану і програми аудиту 44

3.3. Методичні прийоми і знаходять способи проведення аудиту 49

3.4. Оцінка й результатів аудиту розрахунків

з персоналом з праці 54

Укладання 59

Література 61


Запровадження

Контроль поруч із плануванням, регулюванням, урахуванням психології та аналізом є одним із функцій управління будь-якого економічного суб'єкта. Однією з ланок системи контролю виступає фінансовий контроль. Його призначенням є забезпечення дотримання законодавства надають у процесі формування та використання фінансових ресурсів, оцінка економічну ефективність фінансово-господарських операцій переважають у всіх ланках економіки.

Аудит, будучи методом здійснення позавідомчого незалежного контролю, не підміняє державний фінансовий контроль. Проте його основними суб'єктами є передусім підприємства міста і організації недержавного сектору економіки, які входять до системи наявних у країні міністерств та і з на цій причині не охоплюються відомчим контролем. На відміну від державної контролю аудит виконує скоріш роль радника, консультанта, помічника всіх фахівців, котрі займаються опрацюванням і використанням бухгалтерської інформації.Аудитор як оцінює достовірність фінансової звітності підприємства, законність скоєних господарських операцій, а й виявити допущені помилки, виправити їх, і навіть рекомендує побудова такої системи обліку, що дозволить надалі максимально уникати помилок.

У разі ринку інформацію про фінансовий стан і результатах діяльності економічних суб'єктів предмет уваги різних користувачів. Підприємства, кредитні установи, біржі виступають на договірні відносини з використанню майна, коштів, здійсненню інвестицій. Всі учасники угод зацікавлених у тому, щоб одержувати і використовувати достовірну інформацію про своє партнерах до ухвалення обгрунтованих рішень.

Адміністрації важливо оперативно контролювати хід господарських процесів, зможе ефективно управляти майном, попереджати запобігати негативним явищам, збільшувати доходи громадян та знижувати витрати, що необхідність своєчасного отримання якісної інформації про діяльність різних підрозділів підприємства.

Інтереси користувачів фінансової інформації який завжди збігаються, і тому існує об'єктивна потреба у незалежної її оцінці аудиторами – фахівцями, мають підготовку, кваліфікацію, досвід минулого і дозволу право надання таких послуг.

За останнє десятиліття сталися кардинальні зміни у багатьох сферах економічної діяльності, зокрема у системі оплати праці та відрахувань страхових внесків у соціальні фонди. Склалися нові відносини держави, підприємством, і працівником щодо організації праці. Сьогодні підприємства може вибирати системи та форми оплати праці самостійно, з специфіки і завдань, їхніх насущних, а безпосередньої юридичної формою регулювання трудових відносин між роботодавцем і працівником тепер є тарифні угоди, і колективний договір.

Розглядаючи проблеми аудиту обліку праці та зарплати, навіть недосвідчений у тому занятті то вона може помітити, що вже саме визначення величини зарплати може викликати значні труднощі в усіх учасників трудових взаємовідносин. Робітник завжди хоче мати максимально високий рівень доходу, тоді як роботодавець прагнути скоротити свої витрати.

Більшість людей вести є є основним джерелом доходів населення і найчастіше саме вона тієї причиною, що призводить робочого з його робоче місце. У той самий час усе підприємства міста і організації зобов'язані сплачувати єдиний соціальний податок у вигляді 26% із оплати праці. Тому підприємства міста і організації, природно, зацікавлені у зниження витрат на оплату праці, а й у зменшенні суми обов'язкових відрахувань з неї соціальні фонди, що дозволить збільшити чистий прибуток підприємства.

Метою написання даної роботи є підставою вивчення методики аудиту обліку праці та зарплати, розробка програми аудиту й рекомендацій для вдосконалення обліку й контролю праці та зарплати.

Досягнення поставленої мети вирішити наступний коло завдань:

- визначити засадничі поняття, мети, завдання й об'єкти аудиту обліку праці та зарплати;

- перерахувати основні нормативні документи, які регламентують облік праці та зарплати, і навіть єдиного соціального податку;

- дати характеристику джерел інформації з аудиту розрахунків;

- розкрити методику аудиту нарахування оплати праці, і навіть порядку утримань з зарплати;

- розглянути методику перевірки розрахунків з єдиному соціальному податку з позабюджетними соціальними фондами (Пенсійного фонду РФ, Фондом соціального страхування РФ і фондом обов'язкового соціального страхування).

Під час написання даної роботи було використано спеціальна література, яка сприяла розкриття теоретичної частини матеріалу. З іншого боку, багато уваги приділялася нормативних документів, який регламентує порядок обліку праці та зарплати, і навіть порядок обчислення та сплати єдиного соціального податку які у час.

Курсова робота складається з трьох глав, запровадження і укладання. У першій главі розглянуті теоретичні основи аудиту, у другому розділі організаційно економічна характеристика і організація контролю у ТОВ «>ЭПРОМ», у третій главі викладено методика аудиту, складено звіт аудитора. Наприкінці описані підсумки проведення аудиторської перевірки.

Об'єктом дослідження є ТОВ «>ЭПРОМ», з прикладу якої іде ця аудит обліку розрахунків із персоналом з праці.


1.  Теоретичні і методологічні основи аудиту розрахунків із персоналом з праці

 

Аудиторська діяльність, аудит - підприємницька діяльність із незалежної перевірці бухгалтерського обліку, і фінансової (бухгалтерської) звітності організацій корисною і індивідуальних підприємців. [3]

Зовнішній аудит є, передусім підприємницьку діяльність аудиторів і аудиторських фірм з проведення перевірок, консультуванню клієнтів із метою підтвердження достовірності бухгалтерської звітності і підвищення ефективності фінансово-господарську діяльність організації. Оскільки кожна аудиторська перевірка обмежена у часі, аудитору завжди важливо чітко визначити її мети, безпомилково вибрати досліджувані об'єкти перевірки, грамотно спланувати свої дії, застосувати ефективні аудиторські процедури і зібрати необхідні докази для формулювання об'єктивного укладання.

Для забезпечення успіху цілей конкретної аудиторської перевірки необхідно, щоб послідовно виконувалися основні етапи проведення аудиту.

Є різноманітні думки фахівців, зокрема автор практичного посібники з аудитуКамишанов П.І. ділить проведення аудиторської перевірки на дві основні етапу:

1. підготовка і планування – ознайомлення з економікою й участі програми перевірки;

2. документування й результатів – проведення аудиторських процедур, збирання та документування аудиторських доказів, формування інформації керівництвопроверяемого підприємства, оцінка результатів проведення аудиту, оформлення аудиторського укладання. [23]

>Предпочтительной представляється думка Ковальової О.В. і КонстантиноваЮ.П., які свідчить про необгрунтованість об'єднання на однієї етапу таких різних за змісту і тривалості проведення елементів аудиту як отримання аудиторських доказів і формулювання аудиторського укладання. Відповідно, вони виділяють три основні етапи проведення аудиту:

1. підготовка і планування аудиторської перевірки;

2. виконання аудиторських процедур й робочої документації;

3. складання аудиторського укладання. [21]

До основних комплексів завдань, які потрібно перевірити при аудит розрахунків обліку праці та зарплати, ставляться такі:

1. дотримання положень законодавства про працю, стан внутрішнього контролю у трудовим відносинам;

2. облік контроль вироблення і нарахування зарплати робітникам-відрядникам;

3. облік і нарахуванняповременних та інші видів оплат;

4. розрахунки утримань з зарплати фізичних осіб;

5. аналітичного обліку по працюючим (за видами нарахувань і утримань);

6. зведені розрахунки з заробітної плати;

7. розрахунок оподатковуваної бази із оплати праці, облік податків і платежів із оплати праці;

8. розрахунки з депонованої заробітної плати. [16]

Джерелами інформації є документи з зарахуванню, звільнення і перекладу співробітників, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, і звітність. Як первинних документів переважно використовуються уніфіковані форми первинної документації, розробленіНИПИстатинформом Держкомстату Росії. Так, з обліку особового складу використовуються наказ (розпорядження) про зарахування працювати (ф. №>Т-1), особиста картка (ф. №>Т-2), наказ (розпорядження) про переведення в іншу роботу (ф. №>Т-5), наказ (розпорядження) про надання відпустки (ф. №>Т-6), наказ (розпорядження) про яке припинення трудового договору (контракту) (ф. №>Т-8). По обліку використання робочого дня і розрахунків із персоналом з праці застосовуються табель обліку використання робочого дня і розрахунку зарплати (ф. №Т-12),расчетно-платежная відомість (ф. №Т-49), розрахункова відомість (ф. №>Т-53), лицьової рахунок (ф. № Т-54). Використовуються первинні документи з обліку вироблення і відрядній заробітної плати: наряди, рапорти, маршрутні листи інші документи. [26]

До регістрам, які підлягають перевірці, ставляться зведені відомості розподілу зарплати (за видами, шифрам витрат та інших.), регістри за рахунком 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» у частині розрахунків з виконавчим листам і депонованої заробітної плати, журнали-ордери № 8 і № 10 (при журнально-ордерною формі обліку), Головна книга, баланс (ф. № 1). [26]

У процесі рішення першого завдання аудитор визначає основні категорії працюючих, види нарахування і Порядок їх оформлення. Підтвердження достовірності вироблених нарахувань здійснюється вибірково. У обсяг вибірки вмикаються всілякі категорії працюючих поруч або звільнених (керівники, фахівці, робочі, службовці та інших.), різні тимчасові періоди (зазвичай місяць кварталу) й освоєно основні види нарахувань. Якщо облікова інформація обробляється вручну, то аудитор за даними книжки нарахувань чи з даним розрахункових відомостей підтверджує достовірність вироблених розрахунків й які у розрахунках показників. У цьому вивчаються первинні документи, що є основою нарахування зарплати. Особливу увагу звертається на правильність заповнення, відповідність вимогам нормативних документів за нарахуванню і виплаті зарплати.

Під час перевірки первинних документів встановлюється наявність підписів посадових осіб, відповідальних за облік виконаних робіт, правильність заповнення всіх реквізитів, чи немає у документах підчищень, необумовлених виправлень. Аналізуючи наряди на відрядну роботу з дат їх видачі, зіставляючи прізвища робітників у убраннях і табелях обліку робочого дня з цими обліку особового складу, аудитор визначає, чи немає випадків них вигаданих осіб, повторного нарахування сум за раніше оплаченим первинним документам. Методом арифметичного контролю визначаються неточності в підрахунках в первинних документах чи розрахункових відомостях. [26]

Доплату до праці у нічний час складає підставі табеля обліку робочого дня з підсумковим кількістю протягом місяця і регулюється ст. 96 і 154 ТК РФ.

Доплату до праці в понаднормове час також підтверджується даними табеля. Відповідно до ст.152 ТК РФ понаднормова робота оплачується за перші двоє години щонайменше ніж у полуторному розмірі, а й за наступні годинник – щонайменше ніж у подвійному. Наднормові роботи мають перевищувати кожному за працівника чотирьох годин на протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік (ст. 99 ТК РФ). За бажання працівника понаднормова робота замість підвищеної оплати може компенсуватися наданням додаткового часу відпочинку, але з менш часу, відпрацьованого надурочно.

Оплата роботи у святкові дні повинна підтверджуватися наказом працювати у дні і табелем обліку робочого дня. Праця у вихідний і неробочий вихідний день оплачується щонайменше ніж у подвійному розмірі (ст. 153 ТК РФ) За бажання працівника, що у вихідний чи свято день, йому може бути наданий наступного дня відпочинку. І тут робота у неробочий вихідний день оплачується водинарном розмірі, а день відпочинку оплаті заборонена.

Відповідно до ст. 114 ТК РФ штатним працівникам щорічно надаються чергові відпустки з графіку, затвердженого адміністрацією підприємства. Підставою до розрахунку суми відпускних є наказ, де вказують, кому надається відпустку, від якого числа, тривалість відпустки. З 01.02.2002 р. мінімальна тривалість відпустки – 28 календарних днів. [26]

Під час перевірки даного об'єкта аудиту необхідно проконтролювати правильність обчислення відпускного посібники. Розрахунок сплати відпустку виробляється виходячи з середньої заробітної плати кількості днів наданого відпустки. Для обчислення середньої зарплати розрахунковим періодом є три календарних місяці (із першого по 1 число), попередніх місяцю початку відпустки.

>Аудитору пам'ятаймо, що у розрахунковому періоді чи тому місяці, коли працівник іде у відпустку, сталося підвищення тарифних ставок чи окладів за галуззю чи підприємстві, то заробіток працівника повинен коригуватися на коефіцієнт підвищення. Ця коригування немає, якщо тарифна ставка чи оклад підвищено у конкретного працівника.

Слід зазначити, що заміна відпустки компенсацією для неї заборонена. Лише частина відпустки, що перевищує 28 календарних днів, по письмової заяви працівника то, можливо замінена грошової компенсацією (ст. 126 ТК РФ).

Якщо працівник звільняється мовою або перекладено інше підприємство, не використавши черговий відпустку, йому нараховується компенсація (ст. 127 ТК РФ). І тому також розраховують середньоденний заробіток і кількість днів невикористаного відпустки. [26]

Далі аудитор вдається до перевірці посібників з тимчасової непрацездатності. Ці посібники виплачують робітникам і службовцям з допомогою відрахувань на соціальне страхування відповідно до «Положення про порядок забезпечення посібниками з державного соціального страхування». Підставою з виплати посібників є лікарняні аркуші, видані лікувальними установами. Розмір посібники з тимчасової непрацездатності залежить від стажу роботи працівники правоохоронних і середнього заробітку:

при безупинному стажі роботи до 5 років – 60% заробітку;

від 5 до 8 років – 80% заробітку;

більш як вісім років – 100% заробітку.

Незалежно від стажу роботи посібник видається в 100% внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання; особам, у яких своєму утриманні трьох і більше дітей, які досягли 16 років; вагітним і пологам та інших випадках. [26]

На закінчення аудитор перевіряє правильність складання бухгалтерських записів. Як відомо, синтетичний облік по нарахуванню зарплати ведеться за кредиту рахунки 70 «Розрахунки з персоналом з праці». Тому, за нарахуванні заробітної плати інших виплат

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація