Реферат Аудит основних засобів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«ТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни: «Аудит»

На тему: «Аудит основних засобів»

Заводоуковск, 2009


Зміст:

Запровадження

Глава 1. Аудит операцій із основні засоби

1.1 Цілі, завдання й об'єкти аудиторської перевірки основних засобів

1.2 Робоча програма аудиту операцій із основні засоби

Глава 2. Методика аудиту основних засобів

2.1 Аудит надходження, і вибуття основних засобів

2.2 Перевірка порядку оподаткування операцій надходження, і вибуття основних засобів

2.3 Аудит операцій із обліку амортизації основних засобів

2.4 Аудит витрат на: ремонт основних засобів

2.5 Звіт аудитора з перевірки основних засобів ТОВ «Маяк»

Укладання

Список використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2


Запровадження

З основні засоби як об'єктом обліку пов'язані багато проблем сучасному російському економіки: недостатня конкурентоспроможність продукції зв'язки Польщі з надмірним фізичним і моральних зносом устаткування, незагрузка виробничих потужностей, необгрунтоване роздрібнення майнових комплексів, низькі фондовіддача і інвестиційна активність, недостатньо реальна оцінка активів, завищена податкове навантаження при надмірному майні. Посилюється вплив обліку основних засобів як у фінансове становище господарюючих суб'єктів, і на якість представленої ним звітності. Тому кошти у справжніх умовах стають багатьом організацій дуже серйозним об'єктом аудиту.

 У традиційних методиках аудиторських перевірок операцій із основні засоби відбивається лише процес відтворення цих активів у створенні. У цьому поза аудиту, зазвичай, залишаються такі важливі питання, як орендні і заставних операціях, обгрунтованість консервації основних засобів, реальність активів, аналітичні процедури та інших.

Відповідно до Федеральним законом від 07.08.2001 № 119-ФЗ «Про аудиторську діяльність» і Правилом (стандартом) аудиторську діяльність № 1 «Мету й основні засади аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності» (затверджено Постановою Уряди Російської Федерації від 23.09.2002 № 696) метою аудиту основних засобів є з'ясування відповідності застосовується у організації методики обліку, оподаткування операцій із руху основних засобів нормативних актів, які у Російської Федерації.

Досягнення мети аудитору необхідно:

- оцінити систему внутрішнього контролю организации-клиента;

- визначити методи перевірки;

- розробити програму аудиторських процедур сутнісно.

Завдання аудиту операцій із основні засоби можна підрозділити на основні додаткові.

За позитивного рішення основних цілей аудиту основних засобів здійснюється перевірка правильності:

- документального оформлення та необхідність своєчасного відображення в дисконтних регістрах надходження основних засобів;

- нарахування і відображення в обліку сум зносу;

- визначення фінансових результатів при выбытии (ліквідації) основних засобів;

- документального оформлення і відображення у дисконтних регістрах операцій із руху основних засобів.

Аудит операцій із основні засоби має значення. Від будуть чи ні, виявлено помилки, залежить думка аудитора про достовірності бухгалтерської звітності у частині основних засобів. У випадку виявлення недоліків, помилок чи необумовлених виправлень, аудитору рухається у письмовій формах довести до керівника підприємства рекомендації внесення виправлень, що дасть можливість уникнути штрафних санкції з боку податкові органи під час перевірок. Аудит основних засобів важливий ще й тому, що собівартість готової продукції (через амортизаційні відрахування), у результаті може спричинити фінансовий результат.


1.  Аудит операцій із основні засоби

 

1.1  Цілі, завдання й об'єкти аудиторської перевірки основних засобів

Основними завданнями аудиту схоронності, обліку основних засобів є перевірка:

— забезпечення контролю над наявністю і збереженням основних засобів;

— правильності віднесення предметів до основних засобів, їх угруповання за класифікацією, належності і характером участі у виробничому процесі;

— правильності оцінки основних засобів в обліку;

— правильності оформлення і відображення в обліку операцій із надходженню і выбытию основних засобів;

— правильності обчислення і відображення в обліку амортизацияа і ремонтів основних засобів;

— правильності та ефективності використання основних засобів;

— правильності відображення даних про наявність і рух основних засобів у бухгалтерському обліку і звітності.

Зважаючи на ці завдання, необхідно перевірити:

— прийнято чи заходи схоронності основних засобів. І тому необхідно встановити, призначені чи наказом керівника підприємства матеріально відповідальні особи, відповідальні за схоронність основних засобів. Укладено з ними письмові договору повної індивідуальної матеріальну відповідальність.

— чи відповідають посади матеріально-відповідальних осіб Перечню посад та виконання робіт, замещаемых і виконуваних працівниками, із якими підприємством можуть полягати письмові договору повної індивідуальної матеріальну відповідальність.

— створено чи умови материально-ответственным особам задля забезпечення схоронності тих матеріальних цінностей, чи є закрываемые приміщення зберігання, шафи, сейфи тощо.;

— обладнані чи приміщення пожарно-охранной сигналізацією;

— організований чи порядок вивезення тих матеріальних цінностей із території підприємства;

— призначена чи наказом керівника постійно діючу комісію щодо перевірки схоронності тих матеріальних цінностей;

— проводилися чи інвентаризація і вибіркові перевірки схоронності основних засобів; оформлені їх результати; які вжито заходів до винним у разі виявлення недостачі основних засобів.

Аудиторська перевірка основних засобів є частиною загального аудиту організації – клієнта. Її метою є формування думки про достовірності бухгалтерської звітності у розділі основних засобів встановлення відповідності застосовується у організації методики обліку, і оподаткування операцій із основні засоби які у Російської Федерації нормативних документів.

1.2 Робоча програма аудиту операцій із основні засоби

При плануванні аудиту основних засобів, передусім, складається робоча програма. У ній утримуються юридична ні економічна характеристики організації, перелік джерел аудиторських доказів, тести системи внутрішнього контролю та аудиторські процедури. Характеристика організації повинна мати інформацію про правовий статус, ступеня технічної оснащеності, обсязі діяльності, месторасположении тощо.

До джерелам аудиторських доказів ставляться: Статут організації; облікова політика; бухгалтерський баланс і додатки щодо нього; документи з обліку основних засобів (акти, картки, відомості та інших.); матеріали попередніх аудиторських перевірок; відомості, отримані розмови із керівництвом організації; відомості, одержані від третіх осіб; інформація, отримана від служби внутрішнього аудиту.

Під час перевірки операцій із обліку основних засобів аудитору доцільно використовувати тест внутрішнього контролю (Додаток 1). Це дозволить як оцінити його надійність, а й скоригувати програму перевірки.

Процедури тестування полягають у оцінці системи внутрішнього контролю, що складається з середовища контролю (ставлення керівництво до систему контролю, до створення умов контролю), засобів контролю та системи бухгалтерського обліку.

Оскільки чимало організації застосовують автоматизовану форму бухгалтерського обліку, виникла потреба тестування системи автоматизації обліку. Наведений перелік тестів засобів контролю можна змінити, скорочено чи розширено залежно від галузевої спеціалізації конкретної організації, виду тощо. З допомогою аудиторських процедур здійснюється перевірка достовірності даних бухгалтерського облік і звітність. При виявленні порушення аудитор визначає їх характері і суть, і навіть рівень суттєвості. У цьому аудитор описує аудиторські процедури чи методи виявлення порушень, порядок побудови аудиторської вибірки у її застосуванні, тобто. обгрунтовує достатність аудиторських доказів. За результатами проведених аудиторських процедур аудитор може розробити рекомендації з ліквідації помилок у бухгалтерському обліку й удосконаленню системи бухгалтерського обліку (Додаток 2). Наведений перелік аудиторських процедур, сутнісно, дозволяє їм отримати повну інформацію про достовірності даних бухгалтерського облік і звітність основних засобів і системи внутрішнього контролю. Однак у кожному конкретному випадку розробляється свій перелік тестів і аудиторських процедур, оскільки організації різних деяких галузей і правових форм мають певну специфіку. Під час проведення аудиту основних засобів у крупних організаціях доцільно розбивати ряд аудиторських процедур на блоки (наприклад, перевірка нарахування амортизації, перевірка наявності основних засобів та інших.). У разі автоматизованої форми бухгалтерського обліку аудит слід провести з огляду на специфіку застосовуваних бухгалтерських програм. З іншого боку, необхідно розробити ряд аудиторських процедур з метою перевірки стану автоматизації обліку у створенні.

При аудиторської перевірці необхідно одержати підтвердження належного оформлення прав власності організації на об'єкти основних засобів. Аудитору мають бути надані договори створення, придбання, передачу об'єктів основних засобів, а необхідних випадках – й свідчення реєстрацію угод на відповідно до законодавства. Важливим питанням під час перевірки збереження і наявності основних засобів є з'ясування правильності оцінки основних засобів, оскільки від цього залежать розрахунки з бюджетом з податку майно, і навіть достовірність відображення фінансових результатів організації та складання звітності. Для перевірки аудитор приваблює первинні документи (ф. ОС -1, ОС – 6 та інших.), якими кошти прийняті до обліку. Перевірка правильності оцінки основних засобів то, можливо суцільний (при невелику кількість об'єктів) чи вибіркової. Аудитор перевіряє: оформлені чи протоколи узгодження цін, і відбиті чи грошова оцінка в установчих документах; правомірність включення інших витрат у початкову вартість; достовірність встановлення ринкової ціни. Для визначення ринкової ціни можна використовувати даних про цінах на аналогічну продукцію, отримані в письмовій формах від організацій – виготовлювачів; відомості про рівень цін, опубліковані засобах масової інформації та спеціальної літературі; експертні висновку про вартості окремих об'єктів основних засобів. Витрати, понесені організацією з доставки таких основних засобів, також входять у вартість об'єкта.

Оцінка об'єктів, придбаних за іноземної валюти, виробляється у рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом за Центральний банк Росії, чинному на дату придбання об'єктів у власність, господарське ведення чи оперативне управління. Аудитор повинен перевірити, правильно чи визначено момент переходу права власності відповідно до умовами контракту; чи до вартості митні платежі (мита, збори) та інші витрати, пов'язані після придбання основних засобів. Під час перевірки правильності оцінки основних засобів аудитор повинна звернути увагу, були випадки зміни початкової вартості об'єктів, які причини викликали ці зміни; відбиті чи витрати з капітальним вкладенням на рахунку 08 «Капітальні вкладення». На підтвердження наявності основних засобів проводиться перевірка організації аналітичного обліку, і результатів інвентаризації основних засобів. Перевірка проведення інвентаризації основних засобів здійснюється аудитором з допомогою первинних документів – інвентаризаційних описів, протоколів засідань інвентаризаційних комісій, рішень керівництва організації з підсумкам проведення інвентаризації. Перевірка результатів інвентаризації необхідна аудитору у тому, аби переконатися, наскільки можна довіряти результатам внутрішнього контролю, щоб скоригувати аудиторський ризик та аудиторські процедури. З допомогою процедури простежування проводиться перевірка відповідності показників форм бухгалтерської звітності по основних засобів; показників звітності і Головною книжки; показників Головною тогочасні книги й регістрів синтетичного і аналітичного обліку.


2. Методика аудиту основних засобів

 

2.1 Аудит надходження, і вибуття основних засобів

Метою перевірки обліку надходження основних засобів є підтверджує те, що придбані кошти були правильно відбито у обліку і є вартість реальних об'єктів, введених у експлуатацію.

Аналізуючи цей етап необхідні такі процедури:

- отримати список (із кількості і вартості) придбаних об'єктів основних засобів, звірити отримані показники з цими оборотів по дебету рахунки 01 «Основні кошти»;

- перевірити первинні документи та фізичне наявність нових об'єктів. Перевірка проводиться вибірково при істотне збільшення об'єктів основних засобів;

- визначити, що вартість об'єктів основних засобів, уведених у експлуатацію, міг би належно відбито на рахунках бухгалтерського обліку. Приступаючи до аудиту надходження основних засобів, слід провести формальну перевірку первинних дисконтних документів з погляду оформлення в відповідно до встановлених правилами. Аудитор повинен перевірити: відбиваються чи витрати з об'єктах основних засобів, придбаним за плату, зведенню (спорудженню), виготовлення на рахунку 08 «Капітальні вкладення», у якому формується початкова (інвентарна) вартість об'єкта. У цьому перевіряється склад витрат, які включаємо в інвентарну вартість основних засобів, їх зв'язку з створенням даного об'єкта. У бухгалтерський облік кошти творяться у результаті бухгалтерської проводки:

Дебет 01 «Основні кошти» Кредит 08 «Вкладення у внеоборотные активи». Підставою для даного запису є відповідних документів, так наприклад, якщо обліку приймається об'єкт основних засобів, є об'єктом нерухомості, то право власності нею має бути зареєстровано.

Законом про державної реєстрації речових прав на нерухомого майна і операцій із ним встановлено, що із моменту набуття даного Закону на силу (з 31 січня 1998 р.) право власності на об'єкти нерухомості підлягає обов'язковій державній реєстрації. Відсутність державної реєстрації речових права власності на об'єкт нерухомості означає, що угоди у придбанні цього майна є незначними, тобто недійсними вже у момент їх здійснення.

Отже, по дебету рахунки 01 «Основні кошти» може бути зображена тільки ті об'єкти нерухомості (підлягають обов'язковій державній реєстрації), якими право власності організації зареєстроване установленому порядку. Отже, досі державної реєстрації речових об'єктів нерухомого майна витрати організації придбання основних коштів підлягають відображенню по дебету рахунки 08 «Вкладення у внеоборотные активи».

Питання вибуття основних засобів регламентуються в.п. 29 – 31 разд. V ПБУ 6/01, яка передбачає, що вибуття об'єкта має місце у випадках: продажу (реалізації об'єкта іншому юридичному чи фізичній особі); безоплатної передачі (дарування об'єктів основних засобів); списання у разі морального і (чи) фізичного зносу; ліквідації при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайні ситуації; передачі у вигляді внеску до статутний (складочный) капітал інші організації; списання об'єктів основних засобів, раніше зданих з правом викупу, в останній момент переходу права власності на зазначені кошти до орендарю; з інших причин.

Метою перевірки операцій, що з выбытием основних засобів, є визначення те, що:

- початкова вартість будівництва і сума накопиченої амортизації цілком і належно своїх списані з рахунку їхнього суворого обліку;

- фінансові результати (прибуток або збиток), які утворилися внаслідок операцій, правильно відбиті на рахунку 90 чи 91.

У цьому можуть бути виконані процедури:

- отримати список об'єктів основних засобів, вибулих протягом звітний період, із зазначенням початкової вартості та незначною сумою накопиченої амортизації на день вибуття; причин вибуття; продажною ціни; фінансового результату від операції. Сверить дані отриманої інформації з цими за кредитами рахунки 01 «Основні кошти», дебету рахунки 02 «Амортизація основних засобів», даними рахунків

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація