Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит основних засобів та нематеріальних активів


Реферат Аудит основних засобів та нематеріальних активів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження

1. Теоретичні основи та нормативно-правову базу регулювання аудиторську діяльність

2. Загальні принципи організації аудиту

2.1. Сутність, завдання і цілі аудиту за умов ринкової економіки

2.2. Організація і планування аудиторську діяльність

2.3. Документальне оформлення аудиту

3. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів

3.1. Завдання, джерела та послідовність аудиту

3.2. Аудит надходження, і вибуття основних засобів

3.3. Аудит амортизації і видів використання основних засобів

3.4. Особливості аудиту нематеріальних активів

4. Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю

Висновки

Список використаної літератури


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Потреба незалежному професійному фінансовий контроль (аудит) викликана ринковими відносинами економіки, приватизацією наразі державного майна, самостійністю суб'єктів господарювання і у зв'язку з цим – необхідністю забезпечення користувачів інформацією щодо ділову активність підприємств, підтвердженні достовірності даних їх урахування і фінансової звітності.

Аудит є незалежною економічної експертизою господарську діяльність підприємств.

Серед що у аудит осіб часто виступають і керівники підприємств. Як відомо, "попереджений, отже - озброєний", тому своєчасна інформація допоможе керівнику (власнику) уникнути багатьох негативним наслідкам і, почувши рекомендаціям аудитора, ухвалити правильне господарське рішення.

Тому аудиторська перевірка є надійним підмогою для самостійного встановлення платником податків фактів недоплати, погашення цієї недоплати і тим самим – скорочення непродуктивних втрат.

>Производственно-хозяйственная діяльність й фінансове становище підприємств формуються під впливом різноманітних факторів, і умов. До них належать, зокрема огляду на забезпеченість основні засоби, ефективність їх використання, рівень зношеності, правильність оцінки й ін. раціональна експлуатація основних засобів є важливий чинник оптимізації собівартості продукції, тобто. загальних витрат на виробництво оподаткування підприємства, що надає безпосередній вплив загальний кінцевий фінансовий результат діяльності.

Метою написання даної курсової роботи є підставою ознайомлення вивчення методики аудиту витрат за оплату праці СТОВ ">Степове", ведення обліку заробітної плати утримань з її за дотримання нормативно-правових актів.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ІНОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗАРЕГУЛИРОВАНИЯАУДИТОРСЕОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Встановлення ринкових відносин, поява господарських структур, заснованих на виключно недержавної формі власності, вимагають відповідного фінансового контролю. Нові умови господарювання об'єктивно зумовили необхідність розвитку аудиту. Фінансовий контроль набуває інший склад у зв'язку з освітою аудиту.

Аудит- це окремий ланка у системі контролю, яке особливе місце. Певні наукові діячі з економічної погляду припускають, що аудит- це незалежна перевірка бухгалтерської звітності і тойучетно-отчетной інформації про діяльність підприємства із підтвердження її достовірності й законності. [20.28]

Розвиток аудиту в Україні повною мірою почалося 1989 року (тоді ще союзної республіці) під час виникнення спільних підприємств іноземної стороною було порушене питання про аудиторському підтвердженні результатів фінансово-господарську діяльність спільного підприємства, що було передумовою створення Києві дочірнього відділення союзної аудиторської фірми ">Инаудит" під назвою "Інаудит-Україна". До складу першої аудиторської фірми ввійшли колишнігосслужащиие Контрольно-ревізійного управління МіністерстваФинансов України. Формально говорити про виникненні цілісної системи аудиту України можна лише з 1993 року, після прийняття Закону України "Про аудиторськоїдеятельности".[21.23-24]

Як М.Белуха, аудит належить до інтелектуальної діяльності, яка представляється собою дослідження фінансово-господарську діяльність з удосконалення її й збільшення прибутковості згідно замовлень, виданих на договорі між аудиторськими організаціями та суб'єктами підприємницькоїдеятельности.[13.574]

Аудиторська діяльність у Україні регулюється Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 №3125-ХII (зі змінами та доповненнями, внесеними законами України від 14.03.1995 №81-95-ВР, від 20.01 1996 №54/96-ВР). Цей Закон визначає правові основи здійснення аудиторську діяльність України та спрямовано створення незалежної фінансової контролю з метою захисту інтересів власника. Положення даного Закону діють території України, і навіть поширюються попри всі господарські суб'єкти незалежно від форм власності і деяких видів діяльності. [1]

Відповідно до Закон України "Про аудиторську діяльність" статтею 3 поняття аудиторська діяльність містить у собі організаційні і методичні забезпечення аудиту, практичне використання аудиторських перевірок і надання інших аудиторських послуг.

>Аудиторские послуги можуть надаватися у вигляді аудиторських перевірок і що з ними експертиз, консультацій із питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарську діяльність. Разом з тими видами послуг аудиторські підприємства в Україні проводять роботи з приватизації майна державних підприємств, аукціон підприємств, готують матеріали до розгляду справ клієнтів в арбітражний суд. Завдяки аудитору здійснюються посередницькі операції. [27.29-30]

З метою удосконалення ОБСЄ і уніфікації аудиторську діяльність України на 1993 року створили незалежний самостійний орган- Аудиторська палата України (АПУ). Головним завданням АПУ є впливом геть розвиток аудиту країни, рішення на єдиній методологічній основі принципових питань аудиторську діяльність України. [21.24]

Діяльність АПУ складає принципах демократії, тож самостійності, колегіальності і гласності, виборності органів управління і легалізацію персональної відповідальності, ніж принципово відрізняється від організацій корисною і діяльності інших контрольних органів. [20.30]

АПУ здійснює:

- сертифікацію суб'єктів, які має наміри займатися аудиторської діяльністю.Сертификатом є офіційний документ, власник якого не може здійснювати аудит на підприємствах і господарських товариствах, банках чи цих структурах одночасно

-стверджує програми підготовки аудиторів

-стверджує норми і стандарти аудиту [27.30]

-веде реєстр аудиторських фірм і аудиторів. Відповідно до рішення АПУ від 31.10.2000 року (протокол № 95) затверджене Положення про Реєстрі суб'єктів аудиторської фірми- офіційний загальнодержавний реєстр аудиторських фірм і аудиторів, які зареєстрували своєї діяльності відповідно до Закон України "Про аудиторську діяльність". [5.48]

Затверджені АПУ норми і стандарти є обов'язковими від використання їх підприємствами, організаціями. Основними завданнями АПУ є такі:

> організація через аудиторські фірми незалежного контролю господарюючих суб'єктів

> надання методичної допомоги аудиторських фірм (розробка й твердження нормативів, положень щодо сертифікації й те)

> надання суб'єктам підприємницької діяльності методичну допомогу з питанням обліку, аналізу, контролю

> підготовка і підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів й те. [27.31]

 Отже, аудит в Україні має всі умови подальшого розвитку, тому виникла потреба доопрацювання теоретичних питань фінансового контролю. Законодавцям, науковим і практичним працівникам слід переглянути організацію та влитися правове забезпечення аудиторську діяльність у системі фінансового контролю.

Вітчизняне законодавство вимагає подальшого вдосконалення, оскільки, обгрунтовуватись тільки чітко сформульованих поняттях і навіть може сягнути надійнуправовою захист. Реалізація такий підхід, з погляду, можна буде як впорядкувати фінансове законодавство, а й підвищити рівень аудиту в Україні. [20.30]


2. СПІЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇАУДИТА

2.1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІАУДИТА ЗА УМОВРЫНОЧНОЙ ЕКОНОМІКИ

Відповідно до ст Закон України "Про аудиторську діяльність" ст.3, поняття аудиторськадестельность містить у собі організаційне імеодическое забезпечення аудиту,практическон використання аудиторських перевірок і надання інших аудиторських послуг.Аудиторские послуги можуть надаватися у вигляді аудиторських перевірок і що з ними експертиз, консультацій із питань бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу фінансово-господарську діяльність та інших видів економічно правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних юридичних осіб.

Разом з тими послугами аудиторські підприємства у Україні проводить роботи з приватизації майна державних підприємств, комерціалізації торгівлі, акціонування підприємств, готують матеріали до розгляду справ клієнтів в арбітражний суд. З допомогою аудитора здійснюється посередницькі контакти.

У остаточному підсумку аудитор є дуже дорогу форму організації та реалізації економічних ідей.

Аудит - незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів й іншої інформації щодо фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання з метою визначення достовірності звіту, обліку, його повноти та відповідності законодавству й встановленимнормативам.[23.58-59]

Основними завданнями і метою аудиту є становлення:

1.Правильности документального оформлення і своєчасності відображення в обліку операцій із основні засоби, надходження енергоносіїв, внутрішнього переміщення і вибуття.

2. Перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу (нарахування амортизації)основних коштів.

3. Контроль за витратами перегляд.

4. Перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (зокрема ліквідації) основних засобів.

5. Контроль за основні засоби.

6. Перевірка правильності проведенняиндексаци основних засобів.

2.2.ОРГАНИЗАЦИЯ І ПЛАНУВАННЯАУДИТОРСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Процес аудиту необхідно організувати у порядку виконання. доцільно здійснювати аудит поетапно, у наступному послідовності:

Схема 1

>Предшествующее обстеження діяльності клієнта

Упорядкування плану аудиту


Перевірка системи обліку, і внутрішнього контролю

Аналітична перевірка фінансової інформації


>Виборочное обстеження- отримання аудиторських свідчень

Заключний огляд фінансової звітності


Підготовка аудиторського укладання

>Предшествующее обстеження діяльності клієнта складається з таких питань: розмах, попит продукції, особливості економічної галузі, стратегія діяльності, напрями інвестицій, наявність справ у суді, претензії різних організацій. Необхідно вивчити звітність підприємства попередній рік, проаналізувати зміни у поточного року тоді як минулим із виробництва валової продукції, собівартість їх та інші показники. І тому аудитор вивчає: різні звіти клієнтів, інформацію про зборах акціонерів,внутреннею фінансову звітність, інструкції, нові нормативні акти, інформацію з преси, отриману усну інформацію під час співбесіди з керівником, бухгалтерами. Слід також ознайомитися з усіма актами податкової інспекції, Пенсійного фонду, й інших контрольно-ревізійних організацій. Після цього складається договір для проведення аудиту.

Планування аудиту необхідне чіткого визначення напрями аудиту, об'єктів і методів перевірки.

Експертиза системи обліку, і внутрішнього контролю варта вивчення системи обліку, і відображення операцій на дисконтних регістрах для підприємства, оцінки їхньої придатності на підготовку фінансової звітності, і навіть визначення способів проведення аудиторської перевірки.

Аналітична перевірка фінансової інформації здійснюється визначення тенденцій процесів виробництва, взаємозв'язок економічних показників і виявлення про надзвичайних відхилень, розрахунків економічних коефіцієнтів з метою оцінки фінансового становища і підготовки огляду фінансової інформації. Аналітична перевірка включає: аналіз показників в динаміки, тоді як планом, з аналітичними показниками іншого підприємства, яке функціонує у тих самих умовах. Важливе значення має тут структурний аналіз, що дозволяє виділити найважливіші об'єкти контролю.

>Виборочное обстеження здійснюється щоб одержати достатньої обсязі аудиторських свідчень (доказів), основі яких складається аудиторський висновок про достовірності фінансової звітності.

Під час проведення аудиту бухгалтерського обліку основних засобів аудитор використовує такі аудиторські докази:

1. Первинні документи з обліку основних засобів.

2.Учетние регістри синтетичного обліку основних засобів (відомості, журнали, книжки).

3.Инвентаризационние відомості, які свідчать про фактичний стан і наявності основних засобів.

4. Рахунки Головною книжки, призначені для основних засобів та його зносу.

5. Бухгалтерський баланс звітний період.

6. Звіт про фінансові результати.

7. Результати опитувань іанкетирований керівництва підприємства з питанням обліку основних засобів.

8. Документація внутрішнього аудитора у контролі основних засобів.

9. Відповіді на запит від постачальників основних засобів чи підрядників.

10. Робітники документи і звіт попереднього аудитора.

11. Контракти, угоди про оренду, страхові поліси.

12. Кошториси і плани ремонтів основних засобів.

13. Розрахунки амортизаційних відрахувань по основних засобів.

14. Наказ про облікову політику у частині обліку основних засобів.

 Цей етап є найвідповідальніших й значним. Тож тут необхідно визначити об'єкт перевірки, обсяг аудиторської вибірки, джерела інформації, прийоми і нові методи аудиторських процедур.

Основними методами, що використовуються при аудит основних засобів, є опитування, фізична перевірка, порівняння, перерахунок, документальна перевірка, вибіркове дослідження.

Опитування керівництва підприємства може спонукати аудитора для реалізації додаткових аудиторських процедур й застосування інших методів, оскільки не може виникнути необхідність отримати даних про прогнозованих угодах, планах продажу основних засобів, наявності застав чи претензій, судових позовів.

У процесі опитування чи документальної перевірки аудитору важливо з'ясувати дисконтну політику щодо основних засобів, методи нарахування амортизації і постійність їх застосування; відбувалися зміни облікової політики і методів нарахування амортизації; досліджувати наявність необхідних пояснень в примітках до звітності. Слід також сказати отримати дані про основні засоби, переданих і збереження одержаних у найм, вивчити умови орендних угод; з'ясувати питання, чи відповідає облік орендованих об'єктів цим угодам; проконтролювати правильність визначення орендної і щодо оплати кошти і відповідне її віднесення з доходів чи витрати в орендодавця чи орендатора.

Оскільки перевірка аудитором обліку основних засобів є процесом досить трудомістким, вимагає опрацювання великих обсягів інформації, аудитор може застосувати вибіркове дослідження основних засобів при прийнятному рівні аудиторського ризику.

Огляд фінансової інформації складає кінцевому етапі аудиту з урахуванням всіх зібраних факторів, і матеріалів аудиторської перевірки. Висновки, зроблені з урахуванням великої кількості тестів, що з вивченням звітності, дозволяють сформувати аудиторський висновок.

Підготовка аудиторського укладання - це кінцевою метою аудиторської перевірки, якої є аудиторський судження про достовірності фінансової інформації, і навіть розробка рекомендацій, надання порад щодо виправлення помилок, і ліквідації виявлених недоробок. [11.28-30]

При проведення аудиту основних засобів аудит також потрібен здійснювати поетапно. Є певна послідовність, що допомагає аудитору ефективніше здійснювати цю перевірку.

Етапи проведення аудиту основних засобів:

I. Підготовчий етап.Аудитор з'ясовує склад основних засобів, їх види, рівень забезпеченості підприємства основні засоби, матеріальну відповідальність них, їх технічні характеристики. Важливою проблемою є оцінка надійності внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту основних засобів для підприємства.

Оцінка внутрішнього контролю основних засобів може здійснюватися зовнішнім незалежним аудитором за такими напрямами:

» перевірка наявності первинної документації за всі господарським операцій із основні засоби;

» розподіл функціональних обов'язківдолжносних осіб, які визначають стан і рух основних засобів;

» забезпечення належних умов збереження і експлуатації основних засобів для підприємства;

» наявність необхідних дозволів керівництва за проведення операцій із основні засоби;

» періодичне проведення інвентаризації основних засобів;

» належне ведення інвентарногопообъектного обліку основних засобів;

»конnроль записів у журналі обліку руху основних засобів та інші напрями перевірки.

Оцінивши ступінь довіри до системи внутрішнього контролю основних засобів й можливості використання результатів роботи внутрішнього аудитора, зовнішній аудитор повинен оцінити загальний аудиторський ризик перевірки.

II. Етап фізичної перевірки.Аудитор повинен оцінити достовірність представлених підприємством результатів проведеної інвентаризації основних засобів. Для цього він аудитор або його асистент повинні стежити ходом проведення інвентаризації, оцінити правильність її методики, документальне оформлення. З іншого боку, аудитору потрібно зробити вибіркову перевірку записів в інвентаризаційних відомостях шляхом самостійного перерахунку окремих видів основних засобів. При виявленні відхилень від наданих даних підприємством аудитор спрямовує лист відповідного змісту керівнику підприємства з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.

III. Основний етап

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація