Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит основних засобів на прикладі ВАТ "Дальтрубопроводстрой"


Реферат Аудит основних засобів на прикладі ВАТ "Дальтрубопроводстрой"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1. Теоретичні аспекти аудиту основних засобів

1.1 Поняття аудиту й порядок його здійснення по основних засобів

1.2 Первинні документи щодо перевірки основних засобів

1.3 Прийоми аудиту й законодавчо-нормативна база

2. Огляд методик аудиту основних засобів

2.1 Методика Шеремета А.Д. іСуйца В.П.

2.2 Методика АгеєвоїЮ.Б. і Агеєвої Г.Б.

2.3 МетодикаСуглобова А.Є. іЖаригласовойБ.Т.

2.4 Типові помилки з обліку основних засобів

3. Аудит основних засобів ВАТ ">ДАЛЬТРУБОПРОВОДСТРОЙ"

3.1 План і яскрава програма аудиторської перевірки обліку основних засобів

3.2 Первинний облік і - оцінка основних засобів

3.3 Перевірка обліку основних засобів сутнісно

3.4 Аудит основних засобів

Укладання

>Библиографический список


Запровадження

Перехід Росії до ринкових відносин виявив необхідність створення нових незалежних економічних інститутів, здатних дати об'єктивна оцінка достовірності даних, які у бухгалтерський облік і звітності. У цьому у Росії останніми роками проведена певна робота з становленню інституту аудиторства. Затверджено нормативні документи з регулювання аудиторську діяльність Російській Федерації, визначено порядок проведення атестації на право здійснення аудиторську діяльність і Порядок видає ліцензії за проведення аудиторську діяльність, визначено суб'єкти, які мають піддаватися обов'язковому аудиту.

Розгляд всіх актуальних питань аудиторську діяльність здійснюється за особистої участі професійного аудиторського співтовариства насамперед у межах Ради з аудиторську діяльність при Мінфіні Росії. Російські аудитори затребувані у приватний сектор економіки, а й у державному - проводяться аудиторські перевірки державних унітарних підприємств і акціонерних товариств. Розвиваються процеси саморегулювання у межах рішень Уряди Російської Федерації по адміністративну реформу. Усе це сприяє російському аудиту надавати певною мірою позитивний вплив в розвитку вітчизняної економіки, робити прозорішою фінансову звітність і поліпшити інвестиційний клімат. Аудит, в такий спосіб, став складовою частиною розвитку економіки країни.

Аудит можна проводити як у всіх напрямах бухгалтерського обліку, як за окремим його напрямам. Зокрема, дуже актуальне аудит основних засобів. Пояснюється це тим, що під впливом виробничого процесу, у якому кошти використовуються багаторазово, вони зношуються і переносять початкову вартість до витрат виробництва упродовж нормативного терміну їхніх служби шляхом нарахування амортизації, яка, своєю чергою впливає на оподатковуваний прибуток. Зайве нарахована амортизація зменшує оподатковуваний прибуток.

Для правильного обліку основних засобів важливо правильно їх оцінити, тому що від правильності оцінки основних засобів залежить достовірність відображення фінансових результатів, розрахунків із бюджетом з податку майно і складання бухгалтерської звітності.

Перелічені аспекти зумовили актуальність теми даної роботи.

Мета роботи - провести аудит основних засобів. Досягнення поставленої мети вирішити такі:

розглянути теоретичні аспекти аудиту, його сутність;

розглянути порядок проведення аудиту по основних засобів;

визначити законодавчо-нормативну базу аудиту;

здійснити аудит основних засобів з прикладу ВАТ ">Дальтрубопроводстрой".


1. Теоретичні аспекти аудиту основних засобів

 

1.1 Поняття аудиту й порядок його здійснення по основних засобів

Аудит - це незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності з єдиною метою вираження думки про рівень достовірності цієї звітності. [1]

Метою аудиту є вираження думки про достовірності фінансової (бухгалтерської) звітностіаудируемих осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації. У цьому під достовірністю розуміється ступінь точності даних фінансової (бухгалтерської) звітності, що дозволяє користувачеві цієї звітності виходячи з її даних робити правильні висновки про результати господарську діяльність, фінансовому та майновому становищіаудируемих осіб і вчасно приймати що базуються цих висновках обгрунтованірешения[2].

Результатом аудиту є:

висновки про стан фінансової звітності - реальності статей балансу;

достовірності бухгалтерського обліку;

законності і доцільності господарських операцій.

Попри те що, що їхня думка аудитора може призвести до зростанню довіри до фінансової (бухгалтерської) звітності, користувач ні приймати цю думку ні як вираз впевненості у безперервності діяльностіаудируемого обличчя на майбутньому, ні як підтвердження ефективності ведення справ керівництвом даної особи.

>Аудитор це не дає оцінку дотримання інтересів власників (акціонерів, учасників) та ефективності окремих операційаудируемоголица[3].

Отже, сутність аудиту можна сформулювати так: аудит - це незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності з єдиною метою вираження думки про рівень достовірності цієї звітності.

Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації, затверджене Наказом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 р. N34н (в ред.Приказов Мінфіну РФ від 30.12.1999 N107н, від 24.03.2000 N31н) визначається порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності, і навіть взаємовідносини організації з зовнішніми споживачами бухгалтерської інформації.

У розділі III Положення розділ "Основні кошти": [4]

Дається поняття основних засобів.

До основних засобів, ставляться будинку, споруди, робітники і силові машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, обчислювальної техніки, транспортні засоби, інструмент, виробничий і Київський господарський інвентар та приналежності, робочий і продуктивну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські шляхи і інші кошти.

До основних засобів ставляться також капітальні вкладення корінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи) й у орендовані об'єкти основних засобів.

Порядок і склад обліку основних засобів.

У складі основних засобів враховуються перебувають у власності організації земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

>Законченние капітальні вкладення орендовані об'єкти основних засобів зараховуються організацією - орендарем на власні кошти у сумі фактично вироблених витрат, якщо інше не передбачено договором оренди.

Погашення вартості основних засобів.

Вартість основних засобів організації погашається шляхом нарахування амортизації протягом терміну їхніх корисного використання.

Етапи аудиторської перевірки основних засобів:

1 етап - Планування аудиту:

оцінка аудиторського ризику та межі припустимої помилки (рівня суттєвості);

аналіз облікової політики;

складання програми аудиту сутнісно, вибір аудиторських процедур.

2 етап - Проведення аудиту:

проведення аудиторських процедур сутнісно;

детальне тестування;

аналітичні процедури;

збір аудиторських доказів;

оформлення робочих документів.

3 етап - Завершення аудиту:

узагальнення і - оцінка результатів аудиту;

документальне оформлення результатів аудиту.


1.2 Первинні документи щодо перевірки основних засобів

>Аудитор повинен ознайомитися з методологією обліку основних засобів, що викладена у наказі про облікову політику організації. Зокрема, необхідно вивчити:

ліміт вартості об'єктів їхнього віднесення до основних засобів і дезінфікуючих засобів в обороті;

встановлений перелік об'єктів, що відносяться до основних засобів незалежно вартості;

способи нарахування амортизації по основних засобів;

порядок відображення витрат за ремонт основних засобів;

передбачено чи проведення переоцінки основних засобів на 1 січня звітного року;

терміни проведення інвентаризації основних засобів;

перелік рахунку також субрахунків, встановлених робочим планом рахунку також що використовуються відображення операцій із обліку основних засобів.

Облікова інформація підрозділяється на первинну дисконтну, інформацію аналітичних, синтетичних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (фінансового і управлінського).

До первинним облікованим документам з обліку основних засобів, зокрема ставляться: [5]

акт (накладна) приймання - передачі основних засобів (форма № ОС -1);

акт приймання - здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (форма №ОС-3);

акт на списання основних засобів (форма №ОС-4);

акт на списання автотранспортних коштів (форма №ОС-4а);

інвентарна картка обліку основних засобів (форма №ОС-6);

акт про приймання устаткування (форма №ОС-14);

акт приймання - передачі обладнання монтаж (форма №ОС-15);

акт про виявлених дефектах устаткування (форма №ОС-16);

документи, що підтверджують виготовлення об'єктів господарським способом.

До первинним документам, що використовуються купівлі - продажу об'єктів, зокрема і основних засобів, слід назвати також рахунки - фактури.

>Регистри аналітичного і синтетичного обліку включають накопичувальні відомості, журнали - ордера інші документи. Рекомендаціями щодо застосування єдиної журнально-ордерною форми обліку встановлено типові форми регістрів бухгалтерського обліку. Облік основних засобів та інших довгострокових активів ведеться організаціями, застосовують єдину журнально-ордерну форму обліку, у журналі - ордері № 13.

Перелік та періодичність отримання звітних відомостей притаблично - автоматизованої формі обліку визначаються організаціями залежно від вимог контролю та аналізу. Зокрема, по бухгалтерського обліку наявності й надходження основних засобів формуються: відомість руху основних засобів по бухгалтерським рахунках; відомість основних засобів у вигляді виробництв, відділів, цехів та інших місць їх експлуатації і збереження; відомість наявності основних засобів по інвентарним номерам (інвентаризаційна опис); відомість наявності обладнання та його розподілу по віковою складу та інших. До регістрам аналітичного обліку можна назвати також книжку купівель і книжку продажів. [6]

Звітна інформація включає дані бухгалтерської (фінансової), статистичної і від податкової звітності (податкових декларацій). У бухгалтерському балансі відбиваються дані про основних засобів як чинним, і які перебувають на консервації чи запасі по залишкової вартості.

У ">Бухгалтерском балансі" (ф. № 1) кошти, належать організації на праві власності, оперативно керувати і господарського ведення, представлені у розділі 1 ">Внеоборотние активи" за 57-ю статтею "Основні кошти" з деталізацією за видами: земельні ділянки і об'єкти використання; будинку, машини та устаткування. Основні кошти демонструються у балансі щодо оцінкиНЕТТО - по залишкової вартості (крім об'єктів основних засобів, з яких відповідність до встановленим порядком погашення вартості немає) (Малюнок 1).


Малюнок 1. Звірка тотожності даних із обліку основних засобів

Розшифровка руху основних засобів протягом звітного року, і навіть до їхнього складу наприкінці звітного року наводяться стосовно бухгалтерського балансу (форма № 5). Також у "Додатку до бухгалтерського балансу" (ф. № 5) розкриваються дані:

про суми нарахованої амортизації початку і поклала край звітний період за всіма основними засобам, і навіть за групами: будівлі і споруди; машини, устаткування, транспортні засоби та ін.;

про наявність початку і поклала край звітний період основних засобів, переданих оренду, як загалом, і на окремі види (будинку, споруди);

про наявність початку і поклала край звітний період основних засобів, переведених на консервацію.

У пояснювальної записки розкривається з Положення по бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" (>ПБУ 6/01) інформація:

про зміну вартості основних засобів, у якій прийняті до бухгалтерського обліку (включаючи у разі добудови,дооборудования, реконструкції та часткову ліквідацію);

про прийнятих організацією термінах корисного використання об'єктів основних засобів (по основним групам);

про об'єкти основних засобів, вартість яких немає погашається;

про засоби нарахування у бухгалтерському обліку амортизаційних відрахувань щодо окремих об'єктах основних засобів. [7]

Статистичне стеження наявністю і рухом основних засобів

здійснюється з допомогою статистичного звіту (форма № 11).

Отже, основними джерелами інформацію про основні засоби служать первинні документи: акти прийому-передачі в основних коштів, накладні на внутрішнє пересування та ін.

 

1.3 Прийоми аудиту й законодавчо-нормативна база

Нормативними документами під час проведення аудиту й аналізу основних засобів є:

Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від21.11.1996г. №129-ФЗ (в ред. від 30.06.2003);

Федеральний закон "Про аудиторську діяльність" від07.08.2001г. №119-ФЗ;

Постанова Уряди РФ від23.09.2002г. № 696 "Про затвердженняФедеральних правил (стандартів) аудиторську діяльність" (в ред. від 16.04.2005)

Стандарти аудиторську діяльність;

Наказ Мінфіну РФ від29.07.1998г. №34н "Про Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації";

Становище по бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" (>ПБУ 6/01);

>Методическим вказівкам по бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказомМинФина РФ №>91н від 13.10.03.

Становище по бухгалтерського обліку "Облікова політика організації"ПБУ 1/98 (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 30.12.1999 №>107н)

Постанова Держкомстату РФ від 05.01.2004 №1 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку основних засобів". Законодавчо - нормативна база, використовувана аудитором під час перевірки основних засобів, входять також основні нормативні документи, що регулюють питання організації бухгалтерського обліку, і оподаткування основних засобів. Урядовою постановою РФ "Про питання державного регулювання аудиторську діяльність до" від 06.02.2002 р. №80 функції федерального органу державного регулювання аудиторську діяльність здійснює Мінфін РФ. [8] Зараз написання курсової роботи були схвалені й діють 22 аудиторських стандарту з проведення аудиту, виходячи з яких мною визначено такі прийоми аудиту (>табл.1.1)


>Таблица[9]

Прийоми аудиту під час перевірки основних засобів

Прийоми аудиту >Законодательно-нормативная база
Узгодження умов проведення аудиту Правило (стандарт) №12
Інформація про діяльністьаудируемого особи Правило (стандарт) №15
Визначення аудиторської вибірки Правило (стандарт) №16
Вибіркові методи лікування й тестування Правило (стандарт) №1
Упорядкування робочих документів задля забезпечення спільного розуміння аудиту Правило (стандарт) №2
Планування аудиту Правило (стандарт) №3
Оцінка суттєвості і аудиторського ризику Правило (стандарт) №4
Одержання достатньої кількості доказів з метою обґрунтування висновків Правило (стандарт) №5
Упорядкування аудиторського висновок Правило (стандарт) №6
Здійснення внутрішнього контролю за якістю аудиту Правило (стандарт) №7
Оцінка аудиторського ризику Правило (стандарт) №8
Розкриття інформацію про афільованих обличчях Правило (стандарт) №9
Перевірка оціночних значень Правило (стандарт) №21
Виявлення й оцінку подій після звітної дати Правило (стандарт) №10
Перевірка правомірності застосуванняаудируемим обличчям припущення безперервністю своєї діяльності Правило (стандарт) №11
Розгляд ризику суттєві помилок у фінансовому звітностіаудируемого особи Правило (стандарт) №13
Виявлення фактів недотримання нормативно-правових актів ведення бухгалтерського облік і звітність Правило (стандарт) №14
Застосування аналітичних процедур Правило (стандарт) №20
Доведення інформації з результатам аудиту до керівництвааудируемого особи Правило (стандарт) №22

 


2. Огляд методик аудиту основних засобів

 

2.1 Методика Шеремета А.Д. іСуйца В.П.

Предмет перевірки:

1) правильність оцінки (переоцінки) основних засобів і її уявлення в звітності відповідно до нормативними документами і облікової політикою;

2) правильність відображення руху основних засобів та його оренди;

3) правильність нарахування зносу;

4) приналежність основних засобів клієнту;

5) правильність відображення податків та фінансових результатів.

>Аудиторские процедури: [10]

1) отримання дисконтних регістрів по основних засобів й узгодження його з Головною книгою і втратити фінансове звітністю. Перевірка відповідності складу основних засобів, що є на балансі підприємства, його специфіці і предмета своєї діяльності. Перевірка те, що організація дисконтних регістрів дозволяє згрупувати кошти характером їх використання чи його місцезнаходженню (в цехах основного виробництва, в користуванні управлінського персоналу, здано

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація