Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит основних засобів з практичними прикладами


Реферат Аудит основних засобів з практичними прикладами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>КЭИ КНЕУ

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

По дисципліни

"Аудит"

Сімферополь 2006


ПЛАН

Теоретична частина
Питання № 79. Аудит правильності віднесення предметів до основних засобів, їх класифікація у фінансовому і управлінському обліку
Практична частина
Завдання 5.
Завдання № 25.
Список використаних джерел

Теоретична частина

Питання № 79. Аудит правильності віднесення предметів до основних засобів, їх класифікація у фінансовому і управлінському обліку.

Відповідь.Учет основних засобів має забезпечити контролю над ефективним використанням виробничих площ, устаткування, машин та інших засобів праці. Відмінною рисою основних засобів є тривалість їх використання. У результаті вони поступово зношуються і передають свою вартість (із засобів нарахування амортизації), на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт чи наданих послуг).

Методологічні принципів формування у бухгалтерському обліку інформацію про основні засоби та інших необоротних матеріальних активах, і навіть розкриття інформації про неї у фінансовому звітності викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні кошти" (>ПСБУ).

Це становище є основним документом під час проведення аудиту з єдиною метою правильності віднесення предметів до основних засобів.

Цим становищем керується аудитор при віднесення предметів до тій чи іншій групі основних засобів.

Відповідно до пункту 4ПСБУ № 7 (з урахуваннямизменений)"Основние кошти" – це матеріальні активи, які підприємство містить з використання в процесі виробництва чи поставки товарів, надання з, здачі у найм іншим особам або заради здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких стало понад один рік (чи операційного циклу, коли він понад рік)".

Операційний цикл – це проміжок часу між придбанням запасів реалізації роботи і отриманні від реалізації виготовленої продукції або товарів (робіт, послуг).

Для контролю над наявністю і рухом об'єктів основних засобів їх враховують по відповідним групам.

Група основних засобів – це сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенню та технічним умовам використання основних засобів.

Для цілей бухгалтерського обліку кошти класифікуються за такими групам:

· земельні ділянки (101 субрахунок);

· капітальні Витрати поліпшення земель (102 субрахунок);

· будівлі і споруди (103 субрахунок);

· машини та устаткування (104 субрахунок);

· транспортні засоби (105 субрахунок);

· інструменти, приналежності, інвентар (меблі) (106 субрахунок);

· робочий і продуктивну худобу (107 субрахунок);

· багаторічні насадження (108 субрахунок);

· інші кошти (109 субрахунок).

Відповідно до діючої типовий класифікацією кошти групуються з їхньої:

а) функціональному значенням:

· виробничі – які беруть безпосередню в виробничому процесі чи сприяють його здійсненню;

· невиробничі – не беруть участі у процесі виробництва та призначені обслуговування комунальних і соціально-культурних потреб трудящих для підприємства.

б) видам економічної діяльності кошти розподіляються на промисловість, сільському господарстві, лісове, рибне господарство, будівництво, оптову і роздрібну торгівлю та інших.

використання:

· діючі – це, які у господарстві;

· недіючі – тимчасово перебувають у господарстві;

· перебувають у запасі – різне устаткування, що у резерві і призначений для заміни колишнього чи що у ремонті.

р) приналежності:

· власні - враховуються на балансі підприємства;

· орендовані – демонструються у балансі орендодавця, і орендар веде їх облік назабалансовомсчете.

Основні кошти зізнаються активом, тобто позначаються на балансі, якщо є можливість, що це підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди від використання, і вартість його бути достовірно визначено.

УПСБУ 7 визначено такі види оцінок основних засобів:

· початкова вартість основних засобів окреслюється історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі коштів сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) необоротних активів.

Основні кошти зараховуються на підприємства по початкової вартості, що складається з таких витрат:

· сума, яка сплачується постачальникам активів і підрядчикам у виконанні будівельно-монтажні роботи (без прямих податків);

· сума непрямих податків у зв'язки України із придбанням (створенням) основних засобів (якщо де вони відшкодовуються підприємству);

· витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

· інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до, де вони придатні від використання із запланованою метою.

Витрати сплату відсотків користування кредитом не входять у початкову вартість основних засобів придбаних (створених) в цілому або частково рахунокзаемного капіталу.

Початкова вартість об'єктів основних засобів, зобов'язання за якими визначено на суму визначається розподілом цієї суми пропорційно справедливою вартості окремого об'єкту основних засобів.

Початкова вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливою вартості на дату отримання, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 Положення (стандарту) 7.

>Первоначальной вартістю основних засобів,внесенних статутний капітал підприємства визнається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість.

Початкова вартість об'єкта основних засобів отриманого за такий об'єкт, дорівнює залишкової вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість призначеного об'єкта перевищує його справедливу вартість, то початкової вартістю об'єкта основних засобів, отриманого за такий об'єкт є справедлива вартість переданого об'єкта із включенням різниці у видатки звітного періоду.

Початкова вартість об'єкта основних засобів придбаного у обмін (чи частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливою вартості переданого об'єкта, збільшено (зменшено) у сумі коштів чи його еквівалентів, котру передали (отримана) під час обміну.

>Переоцененная вартість – вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Вартість, яка амортизується – початкова вартість необоротних активів з відрахуванням їх ліквідаційної вартості.

>Ликвидационная вартість – сума коштів чи вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати щось від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення терміну їх корисного використання (експлуатації), з відрахуванням витрат, що з продажем (ліквідацією).

Справедлива вартість об'єктів основних засобів – це вартість, яка може бути отримана у бойових операціях обміну між поінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами.

Залишкова (балансова) вартість окреслюється відмінність між початкової вартістю і сумою нарахованого зносу.

Отже, кошти ставляться до довгостроковим активам, тобто активам, призначених для безперервного використання їх у господарську діяльність підприємства.

Практична частина

Завдання 5.

У касі виявлено невикористаний чек (чистий бланк), котрий підписано директором й головним бухгалтером, підписи завірено печаткою. Під час перевірки стану схоронності готівки виявлено, що каса перебуває у ізольованому приміщенні, металеві грати на вікнах каси залізний двері відсутні. Каса не охороняється. Гроші та ЦБ зберігаються у сейфі, сейф непломбируется наприкінці робочого дня. Відсутня договору про матеріальну відповідальність з касиром. Сторінки касової книжки неномеруются, касова книга заповнюється раз на дні. Інвентаризація до каси за 2004 рік проводилася початку року й у листопаді перед упорядкуванням річний звітності.

Потрібна:

А) Встановіть, реалізуються на підприємстві функції внутрішнього аудиту;

Б) Вказати відповідальність відображення коштів у б/в відповідно до нормативно-правовими актами

У) Перевірити якість проведеного фактичного наявності коштів

Р)Отразить у робочих документах аудитора зміст виявлених помилок, і недоліків; вказати конкретних винних осіб; порушені нормативні акти; шляху виправлення помилок.

Д) Вказати використовувані аудитором прийоми й фізичні методи.

Відповідь. А) Встановіть, реалізуються на підприємстві функції внутрішнього аудиту

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів й іншої інформації фінансово-господарську діяльність господарюючих суб'єктів з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.

Внутрішній аудит так можна трактувати, як невід'ємну частину загальної системи контролю, що у відповідність до міжнародним нормативом "Використання результатів роботи внутрішнього аудиту" здійснюється за наступним основним напрямам:

- аналіз системи обліку, і внутрішнього контролю

- вивчення бухгалтерської (фінансової) і оперативної інформації

- вивчення економічну ефективність управлінські рішення різних рівнях господарювання

- аналіз адекватності політики у сфері менеджменту

- оцінка якості інформації

- розробка проектів управлінські рішення

- проведення стратегічного (перспективного) аналізу

- розробка фінансового прогнозу.

Внутрішній аудит носить обов'язкового характеру. Предметом внутрішнього аудиту є процеси та явища та його оцінка відповідно положень законодавства. Метою проведення внутрішнього аудиту є ліквідація недоліків, відновлення положень законодавства і нормативів, методологічних положень, забезпечення максимальної точності даних. Однією з головних характеристик здійснення внутрішнього контролю є гласність, що виражається в оголошенні результатів перевірки. Ініціаторами перевірки, проведення внутрішнього контролю зазвичай виступають керівники суб'єктів господарювання. Джерелом фінансування служать кошти самого суб'єкта господарську діяльність, які у згодом входять у витрати підприємства. Контроль і ревізія були завжди і було і є ефективним засобом перевірки й постійного вдосконалювання господарську діяльність об'єкта адміністративного права.

Вочевидь, що у підприємстві не здійснюються функції внутрішнього аудиту, оскільки наведене свідчать, що систему контролю над проведенням касових операцій практично немає. Кількість проведених інвентаризацій відповідає прийнятим нормам немає і органу (уповноваженого), що повинен здійснювати внутрішній контролю над повнотою інформацією сфері касових операцій підприємства.

Б) Вказати відповідальність відображення коштів у б/в відповідно до нормативно-правовими актами.

Відповідь. Законодавча база проведення аудиту касових операцій включає Постанова Правління Національного банку України "Положення про віданні касових операцій на національної валюти України" № 72 від 19.02. 2001 р. і Постанова Правління Національного банку України "Інструкція про організацію роботи з готівкового зверненню установами банків України" (зареєстроване міністерстві юстиції України 12.03. 2001 р. під № 216/5407).

Вимоги Положення № 72 поширюються на юридичних (крім установ банків та підприємств поштового зв'язку) незалежно від своїх організаційно-правових форм і форми їх власності.

Вимоги Положення № 72 не поширюються на розміщені території України іноземні дипломатичні, консульські і інше офіційне представництва, організації та філії, користуються дипломатичними привілеями

У положенні викладено:

Порядок організації розрахунків готівкою;

Порядок оформлення касових операцій;

Порядок веденняКассовой тогочасні книги й зобов'язання касира;

Контроль над виконанням порядку ведення операцій із готівкою.

Каса - самостійне структурне підрозділ підприємства, призначене задля збереження засобів і проведення розрахунків готівкою. Матеріальна відповідальність збереження засобів і ведення касових операцій покладено на касира, з яким укладають договору про матеріальну відповідальність у вигляді зобов'язання касира (чи іншого уповноваженого особи).

Надходження коштів у касу оформляютьприходним касовими ордерами (якщо від фізичних осіб, то обов'язково видається квитанція зі штампом чи печаткою за підписом головного бухгалтера і касира, чи відбитком касового апарату), видатковими касовими ордерами.Приходние касові підписують головний бухгалтер і касир, а видаткові керівник підприємства, головний бухгалтер і касир. У прибуткових ордерах вказують, від когось, внаслідок чого або заради чого отримані гроші, а видаткових - кому, внаслідок чого або заради що вони видано. У ордерах також проставляють кореспондуючі рахунку, яких має бути відображена операція і вказано виправдувальні документи, які з'явилися основою складання (чеки, авансові звіти, заяви тощо.).

Ліміти залишку готівкових коштів у касі кожного підприємства встановлюються комерційними банками за місцем відкриття рахунку з урахуванням режиму та специфіки підприємства. Якщо ліміт залишку готівки у касі підприємства взагалі встановлено, вся готівку у його касі наприкінці дня мусить бути здано до банку (незалежно від причин відсутності ліміту каси).

Ліміт - це гранична сума, яка може на касі підприємства наприкінці робочого дня.

Порядок встановлення лімітів залишку готівки у касі регулюється Інструкцією Національного банку України "Про організацію роботи з готівковим зверненням установами України", затвердженої постановою Правління Національного банку України № 69 від 19.02. 2001 р.

Указом президента України "Про внесення змін до Указу президента України № 436 від 12.07.95 р. ", № 491/99 від 11.05.99 р. ввели нові штрафні санкції порушення норм обігу готівкових коштів.

Відповідно до нової редакцією указу:

За перевищення встановлених лімітів залишку готівки у касах –у дворазовому розмірі сум, виявленихсверхлимитних кожний день;

За неоприбуткування (неповне оприбуткування) в касах коштів - у п'ятиразовому розміні неоприбуткованої суми;

Через використання готівкових коштів із виручки, отриманої від продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень, на виплату зарплати, матеріального заохочення, допомоги всіх видів, компенсацій, за наявності податкової заборгованості - у вигляді здійснених виплат;

За видачу готівкових коштів під звіт без звіту щодо раніше виданих коштів - у вигляді 25% виданих під звіт сум та інші санкції.

Санкції як стягнення податковими органами (відповідно до статтею 11 закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу України

Уодинарном розмірі до нарахованої внаслідок перевірки податок чи іншого платежу, а разі повторного протягом року після порушення встановленого попередньої перевіркою - у дворазовому розмірі до нарахованої за результатами перевірки податок.

Відповідно до Постановою Правління Національного "Положення про віданні касових операцій на валюті України" № 72 від 19.02. 2001 р. встановлено, що

- розрахунки підприємств і індивідуальних підприємців між собою, ні з громадянами можуть виготовлятися рахунок коштів, отриманих що з кас банків, таки з допомогою виручки, отриманої від товарів (робіт, послуг) та інших касових надходжень (виручки), окрім тих підприємств і індивідуальних підприємців, які мають податкову заборгованість та відповідно здійснюють виплати, пов'язані з праці, виключно рахунок коштів, отриманих із закладів банків;

- у разі, що з надходженням до каси підприємстві кінці робочого дні після завершення інкасації чи закінчення роботи вечірньої каси значних сум готівки від втілення господарську діяльність, у результаті перевищується встановлений ліміт каси, на такі підприємства пізніше наступного дня (банку і клієнта) мають

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація