Реферат Аудит кредітів

>РЕФЕРАТ

іздисципліни: АУДИТ

Аудиткредитів


Аудиткредитів

Длязручностікредитніфункції можнаподілити натакіскладовічастини:

а)видача кредиту йвиплата йогокоштів;

б)моніторинг;

в)одержанняплатежів;

р)періодичнийогляд йоцінювання.

Умежахцихкатегорійосновнимипитаннямивнутрішнього контролює:

а)видача кредиту йвиплатакоштів:

• чиодержує банкповну таінформативну заявку наодержання кредиту,включаючифінансовізвітипозичальника іописцільовоговикористаннякредитнихкоштів;

• чивикористовує банкписьмовепояснення, щоописуєкритеріїоцінювання заявок наодержання кредиту (>наприклад,показникпокриттяпроцентнихвиплат,вимогищодомаржі,показникиспіввідношеннязаборгованості йвласногокапіталу);

• чиодержує банкзвіти по кредити, а чи проводитинезалежневивченняможливихпозичальників;

• чивикористовує банкпроцедури, щозабезпечуютьвиявленнякредитуваннязв'язанихсторін;

• чи проводитисяналежнийаналізкредитноїінформаціїклієнта,включаючизапланованіджерелакоштів дляобслуговування кредиту йздійснення йоговиплат;

• чигрунтуютьсялімітизатверджених торбкредитів навстановлених старшимкредитним менеджером;

• чипотрібназгодавідповідного кредитногокомітету чи зарадидиректорівщодо кредиту,якийперевищуєвстановленіліміти;

• чиєвідповіднийподіл обовязківміжфункціямизгодищодонаданнякредитів йфункціямимоніторингувидачікредитнихкоштів,одержанняплатежів таогляду кредитного портфеля;

• чиперевірено правовласності накредитне забезпечення йчерговість права наодержаннязадоволення зарахунок такого забезпечення;

• чирозглядається й затверджуєтьсядокументація, щопідтверджує заявку наодержання кредиту,незалежнимслужбовцем, непідпорядкованимспеціалістові кредитного відділення;

• чиє контролю надналежноюреєстрацією заставного забезпечення (>наприклад,реєстрація органівзаставних прав намайно);

• чиє адекватнийфізичний захиствекселів, заставного забезпечення тапідтверджувальнихдокументів;

• чиє контроль, щозабезпечуєнегайнийобліквиданихкредитнихкоштів;

• чиє контроль, щозабезпечуєцільовевикористаннякредитнихкоштівпозичальником у максимальноможливомуступені;

б)моніторинг:

• чиготуєтьсяпробнийбухгалтерський баланс й чи проводитисязвірянняконтрольнихрахунківтимипрацівниками, котрі незадіяні вобробці іреєстраціїкредитнихоперацій;

• чи готуютьвчаснозвіти по кредити,щодо якіпростроченіплатежіосновноїсуми чивідсотків;

• чирозглядаютьсяцізвітипрацівниками, що невиконують роботи ізнаданнякредитів;

• чивикористовуютьсяпроцедури, щодаютьзмогуконтролюватидотриманняпозичальникомкредитнихобмежень (>наприкладспеціальнихзастережень утекстікредитної догоди) тавимог ізнаданняінформації банку;

• чиєпроцедури, щовимагаютьпроведенняперіодичногопереоцінювання заставногомайна;

• чиєпроцедури, щодаютьзмогупереконатися до того, що проводитисярегулярнийаналізфінансового станупозичальника тарезультатів йогооперацій;

• чиєпроцедури, щозабезпечуютьоблік всіхважливихмайбутніх таадміністративнихдій (>наприклад,продовженняреєстрації забезпечення) йвиконання такихдій ізнастанням їхньогоконтрольнихтермінів;

в)одержанняплатежів:

• чиведуться записи пронадходженняплатежів заосновноюсумоюборгу йвідсотків, атакожвідновленнязалишківпозиковихрахунківпрацівником,який невиконує роботи ізнаданнякредитів;

• чиє контролю надпростроченими кредитами ізметоюсвоєчасноговимагання платежу;

• чиє уписьмовомувиглядіпроцедури, щовизначаютьполітику банкущодостягненняневиплаченоїосновноїсуми кредиту тавідсотків в суді, задопомогою переходу прававласності назаставленемайно чивідновлення уволодінні; чиєпроцедури ізодержання регулярногопідтвердженнязалишківпозиковихрахунків задопомогоюпрямихписьмовихконтактів ізпозичальником, котріздійснюютьсяпрацівниками, непов'язаними ізнаданням йреєстрацієюкредитів, атакож чи проводитисянезалежнедослідженнявиявленихрозбіжностей;

р)періодичнийаналіз таоцінювання:

чиєпроцедури регулярногонезалежногоаналізу всіхкредитів,включаючи:

>аналізрезультатівзазначених процедурмоніторингу;

>аналізпоточнихобставин, щобезпосередньовпливають напозичальників увідповіднихгеографічних районах тагалузях;

чиє вписьмовомувиглядівідповідна політиказівстановленнякритеріїв для:

>створеннярезервів наможливівтрати запозиками;

>припиненнянарахуваннявідсотків (чиствореннякомпенсаційнихрезервів)

>Перевіркаокремовзятихкредитів, як правило,єнайскладнішимзавданнямбанківського аудиту.Вонаєнайважливішимзавданням й в зв'язку ізрівнемризику тавпливомстворення резерву наможливівтрати запозиками нафінансовий стан банку.Крім цого, заподіянняоцінюваннязворотності кредитувимагає від аудиторапроявунадзвичайноїстаранності йпрофесійногосудження. Отже,важливо,щоб аудитор був добропідготовленийще до початкупроведенняаудиторськоїперевірки.

>Аудитор винен:

•зрозуміти метод контролюризиків,якийзастосовується банком.

>Ризикможевиникнути вфакторів:

валюта, вякійвидається кредит;

>кредитоспроможністьпозичальника;

позначка кредиту;

>заставне забезпечення кредиту;

характергосподарськоїдіяльностіпозичальника;

>країна, вякійпозичальникздійснює своїоперації.

• знаті тарозуміти:

процесмоніторингукредитів,здійснюваного банком, атакож системувиявлення всіхкредитів,виданихзв'язаним сторонам, та їхньогоагрегування;

>методиоцінюваннявартості заставного забезпеченнякредитів, щовикористовуються банком, йвизначенняможливих тареальнихзбитків;

>кредитний портфель йрізнівластивості та характеристикикредитів;

>кредитнудокументацію, якоївикористовує банк;

що входити довідповідноїкредитноїдокументації длярізнихкатегорійкредитів;

>кредитну практику банку та йогоклієнтуру;

>банківськіпроцедури ірівніповноважень принаданні кредиту.

>Закони танормативніакти,відповідно до які банкпровадить свою діяльність,можутьвизначати масштабперевіркикредитів йвстановлювати будь-якспеціальнівимоги ізнаданнязвітностірегулювальним органам. Томутребаознайомитися із такими актами ізметоювизначеннябудь-якихспеціальнихвимог ізнаданнязвітності, щоможутьвплинути на аудит.

Уконтекстізагальнихзавдань аудитуосновнимзавданням кредитногоаналізує забезпечення того,щобкредити, котріпідлягаютьпогашенню, булиналежним чиномоцінені, атакожщобусікредити, щовимагаютьстворення резерву наможливівтрати, буливиявлені, анеобхіднірезерви -створені.

як правило,аудиторськийпідхідгрунтується напідтвердженнірезультатів накінець року,хочакредитнийаналіз часто проводитися дозакінчення року ізпроведеннямнаприкінці рокуаналізуперіоду, щозалишився.

>Процедуриповиннізастосовуватися нелишещодокредитів, а і до всіхіншихактивів, котріпов'язані ізаналогічнимризиком для банку івідображаються вбалансі та поза балансом.

Надодаток дорезервів, необходимих заокремимипозиками,зазвичай банкмаєвраховувати потребуствореннярезервів для окремихкатегорійпозик.Такірезервиможутьзнадобитися чи надодаток доспеціальнихрезервів, що могли бутистворені для окремихкредитів уційкатегорії, чизамість такихспеціальнихрезервів.Прикладамикатегорій, для якіможезнадобитисяствореннядодаткового резерву по кредит,можутьвиступатикатегорії,пов'язані ізгеографічними чипромисловими секторами (>якщоєсумнівизагального характерущодоймовірностіпогашеннякредитів у такомусекторі), що все-таки, неможуть бутикількіснооцінені длявизначення торбрезервів по кредити.Прикладамикатегорій, для якіможезнадобитисястворення резерву наможливівтрати запозикамизамістьспеціальнихрезервів по кредити,можуть бути:

а)категоріїодноріднихкредитів,такі яккредити закредитнимикартками й,можливо,іпотечніпозики нажитло, денезначнісуми окремихкредитівможуть невиправдовувати постатейногооцінювання, аминулийдосвідможевважатисязадовільноюосновою длярозрахункуможливихзбитків;категоріїкредитів,такі яккредитикраїнам, щомаютьпроблеми ізіноземноювалютою, коли немаєдостатньоїінформації, напідставіякої можнавстановитиконкретнірезерви, й колиможутьіснуватиальтернативніджерелаінструкцій.Такіорієнтири можнаотримати:

>виходячи ізпопередньої практики банкузіствореннярезервів йпонесеннязбитків;

напідставіінформації,отриманої відорганівнагляду;

>виходячи зцінвторинногоринку, колитакікредитипризначені длянадання.

Укожній ізнаведенихситуаційаудиторовіслідвизначити, чиєрезерви длякожноїкатегоріїадекватними ізогляду нанаявнуінформацію.

>Аудитор виненвідобразити упрограмі аудиту характер,розрахунок години іобсягаудиторських процедур, щовизначаютьсянадійністю системвнутрішнього контролю,суттєвістю іобсягомрахунків йчастотоюоперацій,відобразитизапропонованийступінькоординації процедур кредитногоаналізу із процедурамивнутрішнього аудиту, атакожрозглянутидоцільністьпроведенняподальших процедур наранньомуетапіробіт ізнаступнимкоригувальниманалізомрезультатів накінець року.

>Одержатикопіюповного спискукредитів банку (якпередбачається в кредитномурозділі папки ізробочимипаперами).

>Одержати списокреальних йможливихзбитків по кредити ззазначеннямпозичальника,основноїнепогашеноїсуми кредиту,нарахованихвідсотків доодержання іоцінкисумиреальних йможливихзбитків. (Це винен бути тієїсамий список,якийвикористовувався в кредитномурозділі папки ізробочимипаперами аудитора)Проводячианаліздеякихкредитів,можливо,доцільнозвернутися задопомогою дофахівця ізнеплатоспроможності.

Допроведення кредитногоаналізупотрібнопроаналізуватитакізагальніфактори щодо їхнівпливу накритеріїформуваннявибірки:

>будь-яка змінурівняризику,виявлена упроцесіаналізуліквідності банку,розбіжностей у ставкахвідсотка й втермінахвиконаннязобов'язань, атакожкоефіцієнтівдостатностікапіталупротягомтривалішогоперіоду (>наприклад,чотирьох років) йпорівняння ізіншимианалогічнимифінансовимиінститутами;

>будь-якізміни в бікпереваги, якої банквіддаєміжбанківським депозитах порівняно із депозитамиклієнтів, щоможесвідчити прозменшеннязовнішньоїдовіри до банку йзайву залежність банку відменшстійкихгрошовихринків.

>Урахуватибудь-якіособливівимогирегулювальнихорганів (>наприклад,максимальнімежіізольованих чипов'язанихміж собоюризиків) йвстановитикритеріїформуваннявибірки, щовідповідаютьобставинам.Критеріїдоборуповиннізастосовуватисящодо всіхкредитів,наданихзв'язаним сторонам, йповиннівключатитаке (>обсягвибірки, наведеньнижче,варіюєтьсявідповідно докритеріївдобору):

>рахунки ізнепогашенимзалишком, щодорівнюєвизначеномурівню чиперевищує його (>дібранийобсягвибірки);

>рахунки в "контрольному списку" ізнепогашенимзалишком, щоперевищує (>дібранийобсягвибірки);

>рахунки, заякиминарахований резерв, щоперевищуєдібранийобсягвибірки);

>рахунки,закріплені запідрозділом,якийуправляєпроблемними чивисокоризиковимибанківськимирахунками;

>рахунки, заякимипростроченівиплати заосновноюсумоюборгу чивідсотка, натермін, щоперевищуєвизначенийперіод (>дібранийобсягвибірки);

>рахунки, на якінепогашена сумаперевищуєлімітсанкціонованоїкредитноїлінії;

>проблемнірахунки,визначенібанківськими контрольними органами, йпроблемнірахунки,відібрані вминуломуроці;

>ступіньсхильності доризиків,пов'язаних ізіншимифінансовимиінститутами заміжбанківськимикредитнимилініями;

>розміручасті всиндикованих кредитах.

>Крім цого,якщопрацівники банкуодержуютьзапит пронаданнязведенихданих, щохарактеризуютьусікредити понадвизначенийобсяг,згруповані за принципомвзаємозв'язку,слід провестианаліззведенихданих по кредити із такими характеристиками (котріможутьвказувати нанеобхідністьпроведеннядетальнішогоаналізу):

великийзбиток відосновноїдіяльності,понесений заостаннійфінансовийрік;

>стійкізбитки відосновноїдіяльності (>наприклад,протягом двох чи понад років);

>високийкоефіцієнт, щопоказує ставленняборгу докапіталу (>наприклад, щоперевищує 2: 1;протекоефіцієнт якщорізнимзалежно відгалузі);

>невиконанняобов'язкових умів закредитним договором;

>негативнікоментарі менеджерарахункущодо:

>тенденцій йфакторів, щовпливають на діяльністьпозичальника;

перспективкомпанії;

>значнихподій, таких якреструктуризаціяпозик чиневиконанняобов'язкових умів кредитного договору;

>модифікованийаудиторськийвисновок;

>наданаінформаціяєнеповною чизастарілою;

наданііпозикинедостатньозабезпечені чизабезпечені в основномугарантіями;

>рахунки, заякимиуправлінський персонал банкувчасно не проводитианалізвідповідно довстановлених процедур;

>групуваннярахунків, щоможепризвести до збільшенняризику (>наприклад, за видами валют,країнами,географічнимположенням,пов'язанимигрупами ігалузями).

Приоглядіпозик ізнаведеного списку зверникредити дляпроведення детального кредитногоаналізу,використовуючикритеріїформуваннявибірки,описанівище.

>Одержатидокументи,необхідні дляоцінюванняймовірності Поверненнякредитів.Сюдиможутьвходити:

а)документи по кредит йзаставнимзабезпеченням;

б) списки чизвіти запростроченими платежами;

в)стислийописдіяльності;

р) спискиминулихсумнівнихпозик;

ґ)звіт запозиками, що не належати до поточногоперіоду;

буд)фінансовізвітипозичальника;

>є)звіти прооцінкувартості заставного забезпечення.

>Використовуючи файл здокументацією по кредит,визначити вид кредиту,процентну ставку,термінпогашення,умовивиплати, забезпечення і міткувикористання кредиту.

>Переконатися до того, щодокументищодо заставного забезпеченняпідтверджуютьвідповіднуреєстрацію й що забезпечення оформленозаконним чином ймаєпозовну силу.Визначити, чиєсправжнявартість заставного забезпеченнядостатньою (особливо длякредитів, щовимагаютьстворення резерву) для забезпечення кредиту й (децедоречно) чи застрахованоналежним чином забезпечення.Критичнопроаналізуватиоцінкузастави, у томучисліметоди йприпущення,використаніоцінювачем.

>Переконатися до того, що заявка наодержання кредиту чи йогопоновленнязатверджені особами, щомаютьвідповідніповноваження в банку.

>Переглянутиперелікипопередніхпростроченихплатежів йописувидівдіяльності тавпевнитися до того, щоопераційнідані кредитувідповідаютьпервиннимумовамкредитування.

>Переглянутиперіодичніфінансовізвітипозичальника йвідзначитизначнісуми іосновніопераційнікоефіцієнти (>тобтокоефіцієнти обіговогокапіталу,прибутковості,акціонерногокапіталу й ставленняборгу докапіталу).

>Переглянути усіпримітки йкореспонденцію, щомістяться уфайлі ізоглядупозик.Відзначитиперіодичністьперевірок, щопроводилисяпрацівниками банку, йвпевнитися до того, що смердотівідповідаютьбанківськимінструкціям.

>Розглянути, децеможливо,звітивнутрішнього відділення банкущодооглядупозик.

>Переглянутикореспонденцію і догоди по кредити, що булипереуступлені банком чи увидачі яківін бравши доля.Переконатися до того, що немає праварегресущодо банку; занаявності такої можливостівизначитипозики дляподальшогоогляду.

Напідставіінформації,отриманої напопередніхетапах,оцінитиймовірністьпогашення кредиту йвизначитинеобхідністьстворення резерву зацимрахунком.

>Розрахувати суму резерву,вказавшиконкретний кредит, дляякогопотрібен резерв.Описати порядокрозрахунку резерву.

>Порівняти суму резерву зсумою,встановленою банком, йвизначити сумурозбіжності.Просумуватиотриманівеличини.

>Одержатиперелікрезервів,установлених накінецьминулого року, йпереконатися до того, що усізначнізміни булипроаналізовані под годинуоглядупозик.

>Додатково дооцінкидостатностірезервів заокремимипозикамипроаналізувати, числідстворюватидодатковірезерви законкретнимикатегоріями чикласамипозик (>наприклад,кредити закредитнимикартками чикредити із ">суверенним"ризиком), атакожоцінитидостатністьбудь-якихрезервів, щомігстворити банк.

>Обговоритирезультатиописаних процедур ізуправлінським персоналом.

Напідставіпопередніх процедурвизначитиправильністьстворення банкомрезервів наможливівтрати запозиками.

а)Підтвердити, щооблікова політика, котравикористовується длявизначеннярезервів наможливівтрати запозиками,відповідаєполітиці, щозастосовувалася упопередні рокта, й принципамбухгалтерськогообліку, атакожналежним чиномрозкрита уфінансовихзвітах банку.

б) й)Вказати, чи булипоміченібудь-яківинятки наетапах,описанихвище;

>іі)якщо так, топідтвердити, що смердотівідображені вробочих документах й що характер таобсяг процедурперевіркизмінені,наскількицетреба;

>ііі)підтвердити, що усінетиповівипадки включено дозведеноїінформаціїщодонескоригованихрозбіжностей.

в) й)Розглянути, чиотримано входіописанихвище процедурперевірокдокази того, щорезерви банку наможливівтрати запозиками неадекватновідображені вбалансі;

>іі) занаявності такогодоказузвернути наньогоувагу менеджера чи партнера з аудиту британське,одночаснозробившивідповідніпосилання вробочих документах.

>Оцінюваннязагального резерву навтрати запозиками проводитися втакийспосіб.

>Завершившиперевірку окремихкредитів, аудитор виненоцінитиадекватністьзагального резерву наможливівтрати запозиками,враховуючивиявленітенденції:

приперевірці окремихкредитів;

>щодо кредитного портфеля вцілому й йогоскладовихчастин.

>Цітенденції можнаподілити накатегорії,пов'язані ізкількісною йякісноюінформацією.Використовуючицікатегорії, аудиторможерозглянутитакітенденції:

>Тенденціїкількісноїінформації:

1.Інформація, щобезпосередньостосується банку:

й)фінансова йстатистичнаінформація запоточний тапопередні рокта порівняно ізкредитним портфелем уцілому й, позмозі, ізокремимикатегоріямикредитів (>портфелів):

>обсягрезервів;

>обсягфактичнихвтрат запозиками уминуліперіоди;

>обсягпозик, за межі ненараховуютьсявідсотки;

>обсягпозик, заякимисуперечкиврегульовані;

>обсягсписань запозиками;

>обсягпозик закожною ізвизначених банкомкатегорійризику;

>сумивідшкодувань за резервамипопередніх років;

>концентраціякредитів:

загалузями;

загеографічнимирегіонами;

завизначенимипозичальниками йзв'язаними із ними сторонами;

>ступіньрозбіжностей усудженняхуправлінського персоналу і аудитора по кредити;

>іі)інформація, що неможе бутизібрана банком укількіснійформі:

>відсутністьпоточнихфінансовихданих укредитних документах (>наприклад,фінансовихзвітів,оцінкизастави);

>обсягкредитів,наданихпозичальникамзіскрутнимфінансовим станом;

>рівеньзалежності відздатності допогашення чищодонеліквідноїзастави;

частотавипадків збільшеннясумикредитнихліній дляпозичальників, щозазнаютьтруднощів;

>обсягкредитів,виданихпозичальникам, щоперевищилилімітизатвердженихкредитнихліній,

частотавипадківнаданнявідстрочокщодопогашенняосновноїсуми кредиту йвідсотків його.

>Інформація, щоїї можнапорівняти ізнаявнимиданимистосовноіншихбанків:

>обсягвтрат запозиками упопередніперіоди;

>обсягрезервів наможливівтрати запозиками,зазначений узвіті проприбутки тазбитки.

>Інформація ізкраїн, деіснуєкредитнийризик для банку:

>обсяг валовогонаціонального продукту;

>ціни натовари (>нафта,продуктихарчування);

>ціни нанерухомість /кількістьспоруджуваногожитла /дозволу накомерційнебудівництво;

ставкивідсотка;

курсобмінуіноземних валют.

>Аудитормаєрозглянутитакийперелікфакторів,оцінюючиякіснітенденції,виявлені упроцесіаналізу окремихпозик:

>практичнийдосвідкредитнихменеджерів,включаючиїхнізнаннягалузі;

>міра,якоюкредитніменеджерипокладаються наоцінкувартості,виконанустороннімиекспертами, та надокази,отриманіззовні (особливо наоцінкувартості заставного забезпечення);

>критерії, котрівикористовуються длявіднесенняпозик докатегорії тихий, за межі ненараховуютьсявідсотки, йствореннярезервів (>наприклад,розрахунковийпоказниквчасногопогашенняпроблемнихпозик).

Напрактиціокремітенденції, що їхнімаєрозглянути аудитор, йміра,якою смердотірозглядаються йдокументуються,залежать від:

>загальногофінансового стану банку;

>аудиторськоїпервісної іподальшоїоцінкиризику (наякийвпливаютьтакіфактори, якоцінка аудиторомвластивогоризику кредитного портфеля,результатиоцінюваннясистемивнутрішнього контролю тааналізу роботивнутрішнього аудитора);

>результатіваналізу окремихкредитів;

>ступіньзадоволеності аудиторасудженнямиуправлінського персоналу (як правило, за результатамипопередніхаудиторськихперевірок йзгаданоговищеаналізу окремихкредитів, а й за результатамианалізу аудитороміншихзалишків уфінансовихзвітах).


Списоквикористаноїлітератури

1. Ватуля,І.Д. Аудит [Текст]: практикум /І.Д. Ватуля, Н.А.Канцедал,О.Г. Пономаренко;Мін-воосвіти й науки України,Полтавськадерж.аграрнаакадемія. - До.:ЦУЛ, 2007. - 304 з.

2.ГоловС.Ф., Костюченко В.М.Бухгалтерськийоблік заміжнародними стандартами:приклади такоментарі.Практичнийпосібник. - До.:Лібра, 2001. - 840 з.

3. Гончарук,Я.А. Аудит [Текст]:навчальнийпосібник /Я.А. Гончарук, В.С.Рудницький. -3-те вид., перероб. йдоп. - До.: Знання, 2007. - 443 з.

4.ДавидовГ.М. Аудит:навч.посібник. -2-ге вид., перероб. йдоп. - До.:Т-во "Знання",КОО. - 2001. - 363 з

5. ДорошН.І. Аудит:методологія й організація. - До.:Т-во "Знання",КОО, 2001. - 402 з.

6. Дорош,Н.І. Аудит:теорія й практика [Текст]:навчальнийпосібник /Н.І. Дорош. - До.: Знання, 2006. - 495 з.

7. Закон України "Проаудиторську діяльність" // Голос України. - 1993. - №99 (599).

8.Кулаковська Л. П.,Піча Ю.В. Основи аудиту:Навчальнийпосібник длястудентіввищихзакладівосвіти. - Львів:Піча Ю. У.; До.: „>Каравела”; Львів: „>Новий світ - 2000", 2002. - 504 з.

9.Національнінормативи аудиту. Кодекспрофесійноїетикиаудиторів України. - До.:Аудиторська палата України,Укркомункваліфонд; Основа, 1999. - 274 з

10. Немченко В.В.Практичний курсвнутрішнього аудиту [Текст]:підручник / В.В. Немченко, В.П.Хомутенко, А.В.Хомутенко;Одеськанац.академіяхарчовихтехнологій,Одеськийдерж.економ. ун-т. - До.:ЦУЛ, 2008. - 240 з.

11. Провнесеннязмін в Україну "Проаудиторську діяльність" [Текст]: закон України / Україна. Закон. - [Б. м.: б. і.], 2006. - Б. ц.

12.Пшенична,А.Ж. Аудит [Текст]:навчальнийпосібник /А.Ж.Пшенична;Мін-воосвіти й науки України,Полтавський ун-тспоживчоїкооперації України. - До.:ЦУЛ, 2008. - 320 з.

13. Савченка,В.Я. Аудит [Текст]:навчальнийпосібник /В.Я. Савченка;Мін-воосвіти й науки України,КНЕУ. - До.:КНЕУ, 2005. - 322 з.


Схожі реферати:

Навігація