Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерська фінансова звітність


Реферат Бухгалтерська фінансова звітність

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Запровадження

У результаті власною діяльності будь-яке здійснює будь-які господарські операції, приймає ті чи ті рішення. Практично кожне це знаходить свій відбиток у бухгалтерський облік.

Бухгалтерська звітність є сукупність даних, характеризуючих результати фінансово-господарську діяльність підприємства за звітний період, отриманий із даних бухгалтерського та інших видів обліку. Це засіб управління підприємством, і одночасно метод узагальнення і її уявлення інформації про господарську діяльність.

Звітність виконує важливу функціональну роль системі економічної інформації. Вона інтегрує інформацію всіх видів обліку, і представляється як таблиць, зручних до інформації об'єктами господарювання.

Методологічно і суто організаційно звітність є елементом всієї системи бухгалтерського обліку, і виступає завершальним етапом облікового процесу, що зумовлює органічне єдність цих у ній показників з первинної документацією і дисконтними регістрами.

Інформації про господарських операціях, вироблених економічним суб'єктом за певний період, узагальнюється у дисконтних регістрах і їх переноситьсясгруппированном вигляді у бухгалтерську звітність. Така процедура узагальнення облікової інформації необхідна насамперед самому підприємству і пов'язана з необхідністю уточнення, а деяких випадках і коригування подальшого курсу фінансово-господарську діяльність конкретного підприємства.

Тому бухгалтерська звітність повинна виявляти будь-які факти, зміст яких може уплинути оцінку користувачами інформації про стан власності, фінансової ситуації, прибутків і збитків.

>Пользователями такий інформації є керівники, засновники, учасники і власники майна підприємства.

Зміст звітності про діяльність підприємства, майновому становищі й ступеня фінансової стійкості цікавить потенційних інвесторів, зацікавлених у вкладанні капіталу.

Актуальність обраної теми у тому, що бухгалтерський облік та її основний інформаційний результат – звітність – виконують винятково важливу з позиції бізнес-стосунків комунікативну функцію. А, щоб цю функцію реалізовувалася належно своїх, необхідно щоб були певні узвичаєні правила якими ведеться облік і складається звітність.

Мета цієї роботи – вивчити організаційні основи формування бухгалтерської звітності.

Досягнення поставленої мети вирішити ряд завдань:

- визначити поняття та призначення бухгалтерської звітності;

- вивчити нормативне регулювання бухгалтерської звітності до;

- розглянути міжнародних аспектів формування бухгалтерської звітності;

- досліджувати порядок формування звітності на підприємствах.

Об'єкт дослідження – нормативні документи, які регламентують порядок упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності.

За виконання справжньої роботи було використані спеціальнілитературно-справочние джерела: фінансові довідники, підручники, Положення та інструкції Мінфіну й т.д.


Глава 1. Поняття та призначення бухгалтерської звітності

 

1.1 Сутність, цілі й завдання бухгалтерської звітності

Інформації про господарських операціях, вироблених економічним суб'єктом за певний період, узагальнюється у дисконтних регістрах і їх перенесено усгруппированном вигляді у бухгалтерську (фінансову) звітність. У системі нормативного регулювання обліку бухгалтерська звітність сприймається як система показників, що відбивають майнове і фінансовий становище організації на звітну дату, і навіть фінансові результати її діяльність за звітний період. Натомість, звітний період — це, протягом якого організація повинна бути бухгалтерську звітність.

Така процедура узагальнення облікової інформації необхідна насамперед самому підприємству і пов'язана з необхідністю уточнення, а деяких випадках і коригування подальшого курсу його фінансово-господарську діяльність. Тому бухгалтерська звітність повинна виявляти будь-які факти, зміст яких може уплинути оцінку користувачами інформації про стан власності, фінансової ситуації, прибутках і збитках.Пользователями такий інформації є керівники, засновники, учасники і власники майна підприємства. Зміст звітності про діяльність підприємства, майновому становищі й ступеня фінансової стійкості цікавить потенційних інвесторів, зацікавлених у вкладанні капіталу.

Задля реалізації зазначених цілей визначальне значення набуває своєчасна і якісна підготовка облікової інформації особами, мають до цього прямий стосунок.

Перелік цих осіб і продовжити терміни уявлення ними відповідних даних упорядкування бухгалтерської й інший звітності би мало бути закріплені керівником організації у його наказі (розпорядженні) як стверджують графіка документообігу.

Бухгалтерська звітність — це єдина система даних про майновому й фінансовому становищі організації та результатах її господарсько-фінансової діяльності, підготовлена за встановленими формам з урахуванням облікової інформації. Принцип упорядкування та публікації бухгалтерської звітності одна із визначальних принципів, належних у основу методології бухгалтерського обліку.

1.2      Нормативне регулювання бухгалтерської (фінансової) звітності до

Нині у Росії склаласячетирехуровневая система регулювання облік і звітність, формування якої значний вплив надали економічні перетворення на країні, необхідність для організацій працювати у нових ринкових умов, за активну поширення міжнародних стандартів фінансової звітності.

Перший рівень поряд з іншими законодавчими актами утворює Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996 р. №129-ФЗ, куди 1998 р. внесли зміни і. Даним Законом, що є фундаментом системи регулювання бухгалтерського обліку, встановлено єдині правові методологічні основи ведення бухгалтерського обліку, і складання бухгалтерської звітності Російській Федерації. Відповідно до цими основами загальне керівництво бухгалтерським урахуванням здійснює Уряд Російської Федерації, яка надала право регулювання бухгалтерського обліку Міністерству фінансів Російської Федерації, Центральному банку Російської Федерації, іншим відомствам і організаціям. Поява Основних напрямів важко переоцінити — по суті бухгалтерська і податкова системи придбали однаковий статус. Як одну з основних цілей бухгалтерського обліку під назвою Законом передбачена забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішніх користувачам бухгалтерської звітності контролю над виконанням законодавства Російської Федерації під час здійснення організацією господарських операцій та право їх доцільністю, наявністю і рухом майна України та зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і відповідно до затвердженими нормами, нормативами і кошторисами.

У законі про бухгалтерський облік дається визначення бухгалтерської звітності як єдиної системи даних про майновому й фінансовому становищі організації та результатах її господарській діяльності,составляемой з урахуванням даних бухгалтерського обліку.

Кілька статей Закону безпосередньо присвячені конкретнішим питанням складу та змісту звітності.

У першому ряду з Законом про бухгалтерський облік стоять інших законів, наприклад Федеральні закони «Про акціонерних товариствах», «Про суспільствах із обмеженою відповідальністю»; Укази Президента РФ; Постанови Уряди РФ, наприклад постанову «Про затвердження Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності» від 6 березня 1998 р. № 283. Ці документи безпосередньо чи опосередковано регулюють ведення бухгалтерського обліку, і складання бухгалтерської (фінансової) звітності. Важливими нормативними актами першого рівня є Цивільний кодекс РФ, Податковий кодекс РФ, Трудової кодекс РФ, Кодекс про адміністративні правопорушення РФ та інших.

Одне з найважливіших методологічних документів мають у області бухгалтерського обліку є Становище ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності, у якому сформульовані найважливіші принципи обліку в організаціях. Надалі чимало статей даного Положення було прийнято у редакції у зв'язку з набранням чинності частини першої ДК РФ та інших нормативних актів. Замінивши які діяли положення про бухгалтерських звітах, головних бухгалтерів, законодавці врахували у зазначеному Положенні вимоги ринкової економіки. Проте, всю важливість даного документа, його не можна однозначно зарахувати до документам першого рівня, оскільки він затверджено не законодавчим органом, а наказом Мінфіну Росії.

Другий рівень становлять Положення по бухгалтерського обліку (>ПБУ), розроблених Мінфіном Росії відповідно до державній програмі переходу Російської Федерації на прийняту міжнародної практиці систему обліку, і статистики відповідно до вимогами розвитку ринкової економіки. У цихПБУ розглядаються окремі методологічні питання обліку конкретних операцій, наприклад основних засобів і запасів. Перелік пріоритетних питань, які підлягають регулювання, затверджений згаданого вище Програмою. Багато Положення по бухгалтерського обліку безпосередньо пов'язані з упорядкуванням звітності — це передусімПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації», затверджене наказом Мінфіну Росії від 6 липня 1999 р. №43н. Дані Положення по бухгалтерського обліку затверджуються наказами Мінфіну Росії. ДеякіПБУ змінилися з перша публікації. Нині діють 20 положень по бухгалтерського обліку.

До документів другого рівня слід назвати також План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність і Інструкцію із застосування, є базовими документами системи бухгалтерського обліку у Росії. План рахунків — документ загального порядку; цей документ ще є єдиним, обов'язковим до застосування в організаціях будь-яких видів роботи і всіх галузей економіки незалежно від форм власності, підпорядкованості, крім бюджетних установ і банків. У План рахунків неодноразово вносилися коригування у зв'язку з змінюваними економічними умовами. Мінфін Росії наказом від 31 жовтня 2000 р. затвердив План рахунків, який набрав чинності з початку 2001 р.

Третій рівень об'єднує відомчі документи: інструкції, вказівки,конкретизирующие загальні методологічні вказівки, викладені у законах іПБУ, відповідно до галузевої специфікою.

Документи третього рівня регулюють конкретні операції. Тож якщоПБУ 4/99 є документом другого рівня, то накази Мінфіну Росії, лунаючи у його розвиток виробництва іконкретизирующие вимоги до звітності цього року, є документами третього рівня (наприклад, наказ від 27 липня 2003 р. №67-н «Про форми бухгалтерської звітності організацій».

Четвертий рівень включає накази, вказівки, інструкції, випущені організацією. Так, робочий план рахунків, складений з урахуванням єдиного Плану рахунків, чи облікова політика організації, затверджена відповідність доПБУ 1/98, є документами четвертого рівня.

Схематично система нормативного регулювання бухгалтерського обліку до представлена малюнку 1.


Малюнок 1. Ієрархія бухгалтерських регуляторів.

На сучасному розвитку ринкової економіки за Міністерство фінансів Російської Федерації, працюючим з участю бухгалтерської громадськості, зберігаються функції регулювання, постановки бухгалтерського обліку, і складання звітності. Разом водночас дедалі активнішу з розробки методологічних запитань і підготовці професійних дисконтних кадрів приймає створена 1997 р. організація — Інститут професійних бухгалтерів (>ИПБ), має розгалужену мережу у всіх регіонах Росії.

Кардинальне формування сучасної системи регулювання бухгалтерського облік і звітність нашій країні відбувається під активним впливом процесу поширення в усьому світі міжнародних стандартів фінансової звітності —МСФО, розроблюваних Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (InternationalAccounting StandardCommittee >IASC).

З метою приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність із вимогами ринкової економіки таМСФО; формування системи національних стандартів облік і звітність, які забезпечують корисною інформацією користувачів, насамперед інвесторів; забезпечення ув'язування реформи бухгалтерського обліку у Росії з основними тенденціями гармонізації стандартів міжнародною рівні; надання методичної допомоги організаціям у сенсі і запровадження реформованої моделі бухгалтерського обліку було розроблено Програму реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Отже, склад тих нормативних документів, які регламентують питання бухгалтерської (фінансової) звітності до, досить великий. Але безпосередній стосунок до процесу формування звітності мають такі нормативні документи:

>1.Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996 р. №129-ФЗ.

>2.Положение ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до, затверджене наказом Міністерства фінансів РФ від 29 липня 1998 р. №34-н.

>3.ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації», затверджене наказом Міністерства фінансів РФ від 6 липня 1999 р. №43-н.

>4.Приказ Міністерства фінансів РФ «Про форми бухгалтерської звітності організацій» від 22 липня 2003 р. №67-н.

1.3 Елементи, формовані в звітності і склад форм бухгалтерської (фінансової) звітності

>Элементами формованої у бухгалтерському обліку інформації фінансове становище організації, що написані вБухгалтерском балансі, є:

- майно;

- кредиторської заборгованості;

- капітал.

>Элементами формованої у бухгалтерському обліку інформації про фінансові результати діяльності організації, що написані в Звіті прибутки і збитках, є:

- доходи організації;

- витрати організації.

Інформація щодо змін у фінансове становище організації, від якої потерпають в Звіті про рух коштів, є похідною від елементів бухгалтерського балансу і за звіту прибутки і збитках.

Майно - господарські кошти, контрольовані організацією внаслідок минулих подій її господарській роботи і які мають принести їй економічні вигоди у майбутньому.

Кредиторська заборгованість - існуюче на звітну дату зобов'язання організації, що є наслідком минулих подій її господарській роботи і розрахунки з якого мають призвести до відпливу ресурсів організації, які мають принести їй економічні вигоди.

Кредиторська заборгованість може виникнути через дію договору чи правової норми, і навіть звичаїв ділового обороту.

Капітал - залишок господарських коштів організації за мінусом їх кредиторську заборгованість.

Доходи - збільшення економічних вигод протягом звітний період Визначення чи зменшення кредиторську заборгованість, що призводять до збільшення капіталу, відмінного від вкладів власників.

Витрати - зменшення економічних вигод протягом звітний період чи виникнення зобов'язань, що призводять до зменшенню капіталу (крім змін, обумовлених вилученнями власників).

Для визнання у фінансової звітності майно, кредиторської заборгованості, доходи і повинні відповідати відповідному визначенню і наступним критеріям.

>1.Существует можливість, організація отримає чи втратить будь-які майбутні економічні вигоди, зумовлені даним об'єктом: оцінка виготовляють основі доказів, існуючих на даний момент складання бухгалтерської звітності.

>2.Принятие рішення включення об'єкта в Бухгалтерський баланс чи Звіт прибутки і збитках має відповідати вимозі суттєвості.

>3.Имущество визнається вБухгалтерском балансі, коли мабуть отримання організацією економічних вигод у майбутньому від послуг цього майна, і коли вартість його бути виміряти з достатньою мірою надійності. Майно зізнається вБухгалтерском балансі, якщо ні ймовірності те, що понесені організацією витрати принесуть їй економічні вигоди у періоди, такі за звітним.

>4.Кредиторская заборгованість визнається вБухгалтерском балансі, коли є ймовірність відпливу ресурсів, здатних приносити організації економічні вигоди, що є наслідком виконання існуючого зобов'язання, і коли величина цього зобов'язання то, можливо виміряти з достатньою мірою надійності.'

>5.Доходи зізнаються у Звіті прибутки і збитках, коли що виник збільшення в майбутніх економічних вигоди, що з відповідним майном, чи зменшення кредиторську заборгованість то, можливо обмірювано з достатньою мірою надійності.

>6.Расходи зізнаються у Звіті прибутки і збитках, коли що виник зменшення в майбутніх економічних вигоди, обумовлене зменшенням майна, чи збільшення кредиторську заборгованість то, можливо обмірювано з достатньою мірою надійності. Витрати зізнаються у Звіті прибутки і збитках, маю на увазі пряме сполучення між зробленими витратами і надходженнями за відповідною статті. Коли витрати зумовлюють отримання доходів у протягом кількох звітних періодів і коли зв'язок між статками і видатками може бути визначено чітко чи визначається опосередковано, витрати зізнаються у Звіті прибутки і збитках

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація