Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Фінансовий аналіз стану та аудит


Реферат Фінансовий аналіз стану та аудит

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст


Запровадження 3

Глава I. Аудиторська перевірка 4

1.1.    Предмет аудиторської перевірки 6

1.2.    Обов'язки господарюючого суб'єкту (організації) і аудиторської

фірми під час проведення аудиту 7

1.2.1.   Права й обов'язки аудиторських організацій 7

1.2.2.   Права й обов'язки перевірених економічних суб'єктів 10

1.3.    Аудит розрахунків із підзвітними особами 12

1.3.1.    Аналіз розрахунків із підзвітними особами за методикою

В.І. Подільського 12

1.3.2.    Аналіз розрахунків із підзвітними особами за методикою

Н.П. Баришникова 14

1.3.3.    Аналіз розрахунків із підзвітними особами за методикою

Р.А. Алборова 15

Глава II. Аналіз фінансового становища організації. Основні коефіцієнти 18

Глава III. Аналіз кредитоспроможності 23

Глава IV. Розрахункова частина 27

Укладання 28

Список використовуваної літератури 29

Додатка 30


Запровадження

  

Останніми роками в методології бухгалтерського обліку РФ сталися кардинальні зміни. З'явилися нові об'єкти бухгалтерського обліку, змінилася термінологія, систему оподаткування тощо.

Демократизація суспільства розширила можливості юридичних осіб у виборі прийомів та способів ведення бухгалтерського обліку, і фіксації в облікову політику. Істотних змін зазнала й у звітності. Її склад, порядок оцінки статей і змістом стоїмо навіть поблизу міжнародних стандартів.

Ця курсова ставить за мету розкрити особливості обліку розрахунків із підзвітними особами, у розрізі аудиторської перевірки, обов'язки аудиторської фірми і проверяемого економічного суб'єкта. Практика показує, при побудові облікової системи цього виду активу на підприємствах виникають дискусійні моменти, що випливають часом з неоднозначного трактування російського законодавства у галузі обліку. Це спричиняє спірних питань між підприємством, і податкової інспекцією. У цьому роботі я зазначила основних напрямів, якими проходить аудиторська перевірка даного рахунки, саме: що є об'єктом перевірки, які кореспондуючі рахунки і які проводки повинен перевірити аудитор.

У цьому роботі використовувалися матеріали досліджень В.І. Подільського, Н.П. Баришникова, Р.А. Алборова. З іншого боку, для дослідження питання аналізу фінансового становища організації, однією з важливих питань, як перед аудитором, і перед інвестором стоїть прибутковість підприємства, довіри до його стабільності, кредитоспроможності. Дані моменти трапилося в ринковій економіці грають а то й головну, то жодну з основних сторін конструктивної розбудови організації.


Глава I. Аудиторська перевірка

 

Слово "аудит" походить від латинського слова "audio" (що таке "слухач" чи "слухає"). За аналогією зі спеціальними лікарськими інструментами, используе мыми визначення фізичного здоров'я пацієнта, з допомогою аудиту устанавлива ется економічне здоров'я організацій, банків, корпорацій тощо.

Перша достовірна згадка про аудиторі належить до XIV в., коли облікові книжки стали фігуруватиме у якості доказу у суді. Лука Пачолі, автор "Трактату про рахунках та записах", - першої книжки, присвяченій бухгалтерського обліку і що заклав підвалини теорії бух. обліку, підтверджував необхідність контролю бух. обліку.

У XVI в. у багатьох країнах був офіційно запроваджено правової контроль дисконтних книжок. У Великобританії вже використовувалося слово "аудитор" - для позначення людей, котрі займаються перевіркою дисконтних записів.

Батьківщиною аудиту в сучасному цього слова є Великобританія, кото раю в 1884г. прийняла пакет Законів про Компаниях, предписывающих акціонерним компаніям доручати незалежним бухгалтерам перевірку бухгалтерських книжок і рахунків кому паний з наступним звітом перед акціонерами.

Виникнення аудиту, в такий спосіб, пов'язані з розподілом інтересів тих, хто займається управлінням організацією (адміністрація, менеджери) і тих, хто вкладає гроші у її (власники, акціонери, інвестори).

Історія виникнення аудиту розпочинає своє юридичне почав із Шотландії, у Києві - Единбурзі - в 1853г. був офіційно заснований Единбурзький інститут аудиторів.

Аудиторська діяльність (аудит) є перед принимательскую дея тельность аудиторів (аудиторських фірм) у здійсненні позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, документів бухгалтерського обліку, податкових груд лараций та інших фінансових зобов'язань та вимог економічних суб'єктів, і навіть надання інших аудиторських послуг.

Аудитор -  обличчя, яке перевіряло стан фінансово-господарську діяльність перед прийняття за певного періоду. Аудитор - фахівець, атестований на право аудитор ской діяльність у порядку, встановленому законодавством РФ.

Слід зазначити, що аудит відрізняється від судово-бухгалтерської експертизи. Це - відмінність у тому, що агов дит — незалежна перевірка, а судебно-бухгалтерская экспер тиза здійснюється за рішенню судових установ. Специфи ка судово-бухгалтерської експертизи проявляється у її процесуально - правової формі, які забезпечують отримання источни ка доказів у застосуванні експертних знань у області бухгалтерського обліку під час дослідження скоєних хозяй ственных операцій.

Аудит існує незалежно від наявності або відсутність кримінального або права громадянського справи. Тоді як судебно-бухгалтерская експертиза неспроможна існувати поза уголов ного або права громадянського справи, оскільки є процесуально - правову форму (правову бік цього виду експертизи).

Аудитор відрізняється від ревізора зі своєї сутності, по підходу до перевірки документа ции, щодо відносин із клієнтом, за висновками, зробленою за результатами перевірки, тощо.

У Росії її аудиторська діяльність й професія аудитора у тому сучасному вигляді співаючи юрмилися порівняно нещодавно у зв'язки й з економічними перетвореннями у країні у час. Тим більше що, по тортури домовленість створювати Росії інститут аудиту робилися в 1889, 1912 і 1928 рр., але вони закінчилися провалом.

Четверта спроба, що була розпочата наприкінці 80х років, виявилася, як здається, найуспішнішою. Перший поштовх появі аудиторських фірм дало освіту у СРСР спільних підприємств (СП). Для цих предпри ятий аудиторська перевірка стала обов'язкової для подтвер ждения річних звітів. У 1987 р. з урахуванням по становлення РМ СРСР нашій країні було створено госпрозрахункова фірма "Акціонерне суспільство "Инаудит". Ця фірма занима лася аудиторськими перевірками, кін сультированием СП по на логообложению, різноманітні правовим питань, і ін.

Нині у Росії створено й успішно функцио нирует понад чотири тисячі аудиторських фірм. До них відносять ся такі, як "ФБК", "Руфаудит", "Аудиторська палата "АСВП" (Москва), "Актионаудит" (Єкатеринбург) та інших.

У самій Москві, Санкт-Петербурзі й інших містах Росії від крили своїх філій круп нейшие міжконтинентальні ауді торские фірми - "Артур Андерсен", "Ернст енд Янг", "Куперз енд Лайбренд", "Прайс Вотерхауз".

У зв'язку з розвитком аудиторську діяльність відбувається розширення асортименту і обсягу послуг, які надають ауді торскими фірмами. Останні 25 років аудит і аудитор ские процедури безупинно розвивалися. Можна виділити три стадії розвитку: подтвер ждающую, системно-ориентированную і стадію аудиту, що базується на ризик.

Подтверждающая стадія аудиту характеризувалася тим, що з проведення перевірки аудитор-бухгалтер перевіряв і подтвер чекав практично кожну господарську операцію, паралельно з бухгалтером створював власні облікові регістри.

Нині такі послуги назвали б восстановлени їм чи веденням обліку.

Оскільки аудит — це підприємницька діяльність, тобто. діяльність, спрямований ная на одержання прибутку, аудитори повинні застосовувати такі методи перевірки, яка б максимально скоротити час для проведення перевірки, не знижуючи якості.

Аудит, який базується на ризик, — це таке вид аудиту, коли перевірка може про переводитися вибірково, з умов праці підприємства, переважно вузьких місць (критичних то чек) у роботі. Зосередивши аудиторську роботу у областях, де ризики вище, можна скоротити час, затрачуване на перевірку областей з низьким ризиком. Ті, хто потрібно було на суж дение аудиторів, вважають, що це може забезпечити більш еф фектив ную з погляду витрат перевірку.

Системно-ориентированный аудит передбачає наблюде ние систем, які контролюють операції. Ця стадія при призводила до з того що аудитори стали проводити екс пертизу з урахуванням внутрішнього контролю. При хорошої роботи системи внутрішнього контролю полегшується проведення зовнішнього аудиту, оскільки зовнішні аудитори можуть огра ничить своєї роботи вибірковими перевірками і тестуванням окремих об'єктів контролю.

Розглянемо цілі й завдання аудиторську діяльність. Як відзначалося, головна мета аудиту — дати об'єктивні, ре альные і точні відомостей про аудируемом об'єкті. Аудиторство — то окрема, самостійна форма контролю. Аудиторство є незалежну експертизу й аналіз финансо виття звітності господарюючого суб'єкту з метою визначення її достовірності, повноти та відповідності чинному задо нодатель ству та санітарним вимогам, що ставляться до ведення бухгал терского обліку, і фінансової звіт ности.

Досягненню головної мети сприяють особливості (тре бования) ведення аудитор ской діяльності: незалежність" і об'єктивність під час проведення перевірок; конфиденци альность; професіоналізм, компетентність і сумлінність аудито ра; використання методів статисти та економічного ана лиза; застосування нових інформаційних техно логий; вміння приймати раціональні рішення з даним аудиторської перевірки; доброзичливість і лояльність стосовно клієнтам; відповідальність аудитора наслідки його реко мендаций і висновків за результатами аудиторських перевірок; содей ствие зростанню авторитету аудиторської професії.

Перелічені вище особливості визначають норми пове дения аудитора.

З погляду класифікаційних ознак можна ви ділити зовнішній і внутрішній аудит, обов'язковий і ініціативний.

Зовнішній аудит проводиться на договірній основі аудитор скими фірмами чи инди видуальными аудиторами з єдиною метою об'єктивної оцінки достовірності бухгалтерського обліку, і фі нансовой звітності господарюючого суб'єкту.

Внутрішній аудит представляє незалежну діяльність у організації з про верке й оцінки її у сфері руко водіїв. Мета внутрішнього аудиту — допомогти співробітникам організації ефективно виконувати своїх функцій. Внут ренний аудит прово дят аудитори, працюючі у даної фірмі. У невеличких організаціях може і не штатних аудиторів. І тут проведення внутрішнього агов дита можна доручити ревізійної комісії чи аудиторської фірмі на договірних засадах.

Аудит то, можливо ініціативним (добровільним), що він проходить за рішенню керівництва підприємства (организа ций) (чи його засновників), чи обов'язковим, якщо його прове дение зумовлено прямою вказівкою Федеральному законі.

Основна мета ініціативного аудиту — виявити недостат кі у веденні бухгалтерського обліку, складанні звітності, в оподаткуванні, проаналізувати фінансового перебуваючи ния хо зяйствующего об'єкту і допомогти то організації обліку, і від парності.

1.1.    Предмет аудиторської перевірки

 

Предметная область проведення перевірок включає учреди тільні й інші спільні документи підприємства, зокрема і дисконтну політику, документи за всіма банківських рахунках і розділах бух галтерского обліку, і звітність.

Вивчаючи установчі й інші спільні документи замовника, можна було одержати інформацію про підприємстві, своєї діяльності, осо бенностях технологій і організації виробництва. Аналіз облікової політики дає змоги виявити загальні све дения про організацію обліку в методичному, технічному і орга низационных аспектах, провести експрес-аналіз ведення бухгал терского обліку в клієнта.

Центральне місце у здійсненні перевірок займає аудит обліку за всіма розділами і банківських рахунках і бухгалтерської звітності. У літературі, присвяченій аудиту питання порядку й класифікації видів робіт, які слід перевірити, представлені у найзагальніших рисах його. Ні чітку градацію видів робіт, їх занадто багато роботи сти і черговості проведення. Тому найбільш раціональної є декомпозиція, базирую щаяся на виділенні комплексів, які підлягають аудиту, примі нительно до плану рахунків бухгалтерського обліку

 Відомо, що план рахунків підприємствам, включених до сфери загального аудиту, містить дев'ять розділів, і навіть забалансовые рахунки. Із загальної маси рахунків в окремий комплекс можна назвати "Розрахунки з праці" (рахунок 70). Тоді загальна кількість таких комплексів становитиме 11.

Загальний перелік об'єктів перевірки під час проведення аудиту можна так:

Таблиця 1

Види робіт, підлягають аудиту

п/п

Найменування розділу чи виду робіт

Коротка характеристика інформації та підрозділів, які підлягають аудиту

1 2 3
1 Установчі й інші спільні доці менти підприємства

Статут підприємства

Ліцензія за видами діяльності

Структура підприємства

Накази, розпорядження, службові записки, протоколи засідань уч редителей та інших.

Штатний розклад

Інші документи

2 Облікова політика підприємства Робітники документи з методиче скому, технічному і организаци онному аспектам облікової політики підприємства
3 Основні кошти й нематеріальні акти ви

Синтетичні рахунки 01—09

Аналітичний і синтетичний облік основних засобів

Нарахування зносу по основних фондів

Переоцінка основних засобів

Реалізація і вибуття основних засобів

Облік капітальних вкладень основ ных коштів

Облік оренди основних засобів

Облік віднесення витрат з ремонту основних засобів

Облік надходження, і створення немає териальных активів

Облік амортизації нематеріальних активів

Облік вибуття та її реалізації немає териальных активів

Розрахунки з оподаткування в опе раціях з нематеріальними активами

4

Виробничі запаси

І т.ін.

Синтетичні рахунки 10—19

Аналітичний облік руху тих матеріальних цінностей на яких складах підприємства

Списання тих матеріальних цінностей до витрат виробництва

Списання нестач, втрат перезимувало і розкрадань тих матеріальних цінностей

Облік МБП (про запас і експлуатації)

Зведений облік тих матеріальних цінностей

Аналіз використання матеріальних ресурсів

Застосовуючи таку декомпозицію розділів і деяких видів робіт, які підлягають аудиту, можна охопити майже всі комплекси бухгалтерського облік і звітність. Проте задля кожної конкретної економічного суб'єкта необхідно визначити найважливіші комплекси що саме їм необхідні приділити особливу увагу під час перевірки.

 

1.2.    Обов'язки господарюючого суб'єкту (організації) і аудиторської фірми під час проведення аудиту

1.2.1. Права й обов'язки аудиторських організацій

Права аудиторських організацій

1. Аудиторские організації заслуговують пропонувати свої послуг у відповідність до виданої їм ліцензією і підставі норм чинного законодавства.

2. Аудиторские організації мають право здійснення у порядку аудиторську діяльність. Вони можуть займатися будь-якої підприємницької діяльності, крім аудиту й надання супутніх йому послуг.

3. Аудиторские організації до підписання договору для подання аудиторських послуг мають право ознайомлення з документами бухгалтерської звітності перевірених економічних суб'єктів, і навіть отримання роз'яснень від посадових осіб із які виникають питанням з метою оцінки надійності систем бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю економічних суб'єктів та засобами визначення аудиторського ризику ухвалення рішення про взяття договору.

4. Аудиторские організації заслуговують вимагати у проверяемого економічного суб'єкта аудиторські укладання інших аудиторських організацій за результатами проведеного аудиту будь-яку

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація