Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Фінансовий стан ТОВ "Рембуд"


Реферат Фінансовий стан ТОВ "Рембуд"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1. Фінансова звітність, як джерело інформації для аналізу

2. Загальна ж оцінка стану коштів підприємства міста і джерел освіти

3. Оцінказаемних джерел підприємства

4. Показники оборотності

5. Аналіз платоспроможності підприємства

6. Аналіз обсягу продажу, витрат виробництва та прибутку

7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

8. Аналіз рентабельності

9. Аудит для підприємства

Укладання

Список використовуваної літератури

 


Запровадження

Організація «>Ремстрой» має структуру суспільства з обмеженою відповідальністю, у якійприменяемся змішана форма власності.

Ця організація здійснює ремонтно-будівельну діяльність із залученням підрядних фірм. Тобто згадане підприємство дбає про прибуток отримувану з відсоткової різниці від надання послуг. Ця організація – посередник між замовником і виконавцем, це середня ланка що дуже швидко може звести замовника і виконавця на вигідних друг для друга умовах отримавши наперед від угоди своє законне відсоток. На чолі організацією директор підприємства у підпорядкування котрого зберігаються – бухгалтер і за сумісництвом касир. У штаті підприємства значаться 10 людина. Облік у створенні ведеться від використанням комп'ютерної системи та високій кваліфікації працівників (кваліфікація працівників визначається з спеціального вищої освіти, стажу праці та знання необхідних програм до роботи).

Підприємство ТОВ «>Ремстрой» є ліцензія за проведення таких робіт:

– Будівництво меліоративних об'єктів

– виробничих приміщень

– виробництво загальнобудівельних робіт

– здійснення будівельних, ремонтних, будівельно-монтажні роботи у сфері меліорації та інших галузях

– надання послуг за експлуатаціїмелиораторских систем

– інженерні пошуки на будівництво

– виробництво електромонтажних робіт

– монтаж будинків та споруд

– виробництво санітарно-технічних робіт

– опоряджувальні роботи

– архітектурна діяльність

– організація оптово-роздрібної торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення.

Учасниками цього товариства є громадяниР.Ф.

– Гордієнко Д.В

– Сидоров А.В

Також для підприємства є ліцензія для будівництва будинків, споруд 1 і 2 рівнів відповідальності, з державними стандартами.

Статутний капітал Товариства визначено у розмірі 10000 рублів, рахунок коштів Учасників яких і визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси кредиторів.

Статутний капітал суспільства розділений на 100 часткою, номінальна вартість однієї частки 100 карбованців і розподілено між учасниками суспільства так:

– Гордієнко Д.В – 5000 крб., що становить 50 часткою, 50%Уставного капіталу Товариства.

– Сидоров А.В – 5000 крб., що становить 50 часткою, 50%Уставного капіталу Товариства.

Статутний капітал Товариства на даний момент реєстрації ТОВ сформований на 100%.


1. Фінансова звітність, як джерело інформації для аналізу

Фінансовий аналіз – це наука про сферу людської діяльності, спрямованої на вивчення, теоретичну систематизацію, пояснення та прогнозування процесів, які з фінансових ресурсів та його потоками, через оцінку фінансового становища і виявлених можливостей вдосконалення функціонування та управління ними як у окремому підприємстві, і у державі загалом.

За підсумками аналізу фінансових ресурсів немає і їх потоків виробляються або окремі заходи, або фінансова стратегія, спрямовану досягнення цілей фінансової політики у наступний за аналізованих період функціонування підприємства. Тобто, можна стверджувати, що такий фінансовий аналіз виконує аналітичну, синтетичну (узагальнюючу), економічну, прогнозовану і контрольну функції.

Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси, і їх потоки. Основна мета фінансового аналізу полягає оцінці фінансового становища підприємства виявлення можливостей підвищення ефективності його функціонування. Основне завдання полягає у ефективному управлінні фінансових ресурсів підприємства.

Інформаційна база фінансового аналізу містить основну інформацію – річну, піврічну чи квартальну бухгалтерську звітність підприємства (підприємства – форма №1, звіт прибутки і збитках – форма №2) і мати додатковий інформацію – інших форм бухгалтерської і статистичної звітності, дані управлінського обліку, і т.д.

Під аналізом фінансової звітності підприємства розуміється виявлення взаємозв'язків і взаємозалежностей різних показників його фінансово-господарську діяльність, включених до звітності.

Результати фінансового аналізу дозволяють зацікавленим конкретних особах і організаціям приймати управлінські рішення з урахуванням оцінки поточного фінансового стану та банківської діяльності підприємства за попередні роки. Деталізація процедурної боку методики аналізу фінансового становища залежить від поставленої мети, і навіть різних чинників інформаційного, тимчасового, методичного, кадрового і технічного забезпечення.

Ефективність проведення фінансового аналізу як елемента керуючої системи значною мірою залежить від якості формованої і використовуваної інформаційної бази й способів оцінки її аналітичних можливостей, які найповніше відповідають цілям дослідження. Що стосується аналізу фінансового становища економічного суб'єкта вона набуває важливого значення, тому що від якості інформації після ухвалення управлінські рішення значною мірою залежить рівень фінансової стійкості комерційної організації.

Інформація то, можливо недостатньою чи надлишкової для користувача, у зв'язку з ніж вводиться поняття «істотна інформація». Організація повинна розкривати у бухгалтерській звітності кожен суттєвий показник. Зміст бухгалтерської звітності є комплексом показників, пов'язаних між собою, як логічно, і інформаційно. Процес реформування сучасному російському фінансової звітності спрямовано наближення її до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Оскільки аналізованих підприємство ТОВ «»Ремстрой» не великим підприємством оформляються такі звітні форми:

– Бухгалтерський баланс.

– Звіт прибутки і збитках.

– Звіт про рух коштів.

– Звіт про зміні капіталу.

Оцінка динаміки складу і структури активу балансу

Дослідження активів організації дозволяє їм отримати найбільш загального уявлення про які мали місце якісні зміни у структурі активу балансу, і навіть динаміку цих змін.

При аналізіРаздела 1 –Внеоборотние активи слід звернути увагу до тенденції зміни наступних елементів:

– його присутність серед складі активів організації нематеріальних активів (стор. 110) побічно характеризує обрану організацією стратегію як інноваційну, оскільки він вкладає кошти на патенти, технології, іншу інтелектуальну власність

– питому вагу основних засобів (стор. 120) може змінюватися і внаслідок впливу зовнішніх чинників (наприклад, порядок їхнього суворого обліку, коли відбувається спізнюється корекція вартості основних фондів за умов інфляції, тоді, як ціни на всі сировину, матеріали, готової продукції можуть рости досить все швидше), слід звернути увагу до зміна абсолютних показників за звітний період

– під час аналізу такого елемента як незавершене будівництво (стор. 130) слід звернути увагу, що позаяк ця стаття не бере участь у виробничому обороті, то, отже, за певних умов збільшення його частки може негативно зашкодити результативності фінансово-господарську діяльність.

– наявність довгострокових фінансових вливань (стор. 140) свідчить про інвестиційну спрямованість вкладень підприємства, хоча подібні вкладення вимагають додаткової (поза межами даного аналізу) оцінки їхньої економічну ефективність.

Розділ II – Оборотні активи. Збільшення частки обігових коштів у майні (активах) може можуть свідчити про:

– формуванні більш мобільного структури активів, сприяє прискоренню оборотності коштів організації;

– про відволіканні частини поточних активів на кредитування споживачів готової продукції, товарів, робіт та надання послуг організації, дочірні підприємства та інші дебіторів, що свідчить про фактичної іммобілізації цієї маленької частини обігових коштів з виробничого процесу;

– згортання виробничої бази;

– спотворенні реальної оцінки основних фондів внаслідок існуючого стану бухгалтерського обліку, і т.д.

Зростання (абсолютний і відносний) оборотних активів може свідчити як про розширення виробництва чи дії чинника інфляції, а й уповільнення їх обороту, що об'єктивно викликає потреба у збільшення їх маси.

Під час вивчення структури запасів основну увагу доцільно приділити виявлення тенденцій зміни таких елементів поточних активів, як, матеріали та інші аналогічні цінності (стор. 211), витрати в незавершеному виробництві (стор. 213), готову продукцію і товари для перепродажу (стор. 214), товари відвантажені (стор. 215).

Збільшення частки виробничих запасів може можуть свідчити про:

– нарощуванні виробничого потенціалу організації;

– прагненні з допомогою капіталовкладень у виробничі запаси захистити грошові активи організації від знецінювання під впливом інфляції;

– нераціональності обраної господарської стратегії, внаслідок якої значної частини поточних активівиммобилизована в запасах, чия ліквідність то, можливо невисокою.

Значну увагу для дослідження тенденцій зміни структури оборотних засобів слід приділити статтям дебіторська заборгованість (стор. 230 і стор. 240). Високі темпи зростання дебіторську заборгованість за розрахунками за товари, роботи й послуги свідчать, що це підприємство активно використовує стратегію товарних позичок споживачам своєї продукції.Кредитуя їх, підприємство фактично ділиться із нею частиною свого прибутку.

Оскільки кошти (стор. 260) і короткострокові фінансові вкладення (стор. 250) є легко реалізованими активами, то збільшення частки (за умов низькі темпи інфляції 3–8% річних і ефективно функціонуючого ринку) можна як позитивну тенденцію.

Оцінка динаміки складу і структури пасиву балансу

Дослідження структури пасиву балансу дозволяє визначити жодну з можливі причини фінансової нестійкості (стійкості) організації.

Джерелами власні кошти підприємства (Розділ III пасиву балансу) є: статутний капітал (стор. 410) з урахуванням статті власними акціями, викуплені в акціонерів (стор. 411), додатковий капітал (стор. 420), резервний капітал (стор. 430), і навіть нерозподілена прибуток (стор. 470).

Збільшення частки власні кошти з допомогою будь-якого джерела сприяє підвищенню фінансової стійкості організації. При визначенні співвідношення власні кошти і позикових треба враховувати, що, зазвичай, довгострокові позики й кредити (стор. 610) прирівнюються до джерел власні кошти (стор. 490). З іншого боку, треба враховувати, що з певних умов такі статті пасиву балансу, як доходи майбутніх періодів (стор. 640) і резерви майбутніх витрат (стор. 650) є сутнісно джерелами власні кошти. У цьому наявність нерозподіленого прибутку може розглядатися як джерело поповнення обігових коштів і зниження рівня короткостроковій кредиторську заборгованість.

Аналізуючи структуру короткостроковій кредиторську заборгованість (Розділ V пасиву балансу), слід звернути увагу до тенденцію збільшення частки позикових засобів у джерелах освіти активів підприємства.Нерационально висока частка позикових засобів у джерелах, залучуваних на фінансування господарську діяльність – з одного боку свідчить про посилення фінансової нестійкості, з другого про активному перерозподілі (за умов інфляції невиконання вчасно фінансових зобов'язань) доходів від кредиторів до підприємству-боржнику.

 

2. Загальна ж оцінка стану коштів підприємства міста і джерел освіти

Щоб накинути у якому перебувають кошти підприємства міста і джерела етапі їх утворення необхідно здійснювати аналіз показників бухгалтерської звітності.

Аналіз бухгалтерського балансу здійснюється з допомогою сукупності методів і тимчасових робочих прийомів (методологій), дозволяють структурувати і ідентифікувати взаємозв'язку між основними показниками.

Читання балансу є початковим етапом аналізу, під час якого користувач попередньо знайомиться з підприємством. Читання балансу зазвичай починають із дослідження зміни валюти балансу за аналізований період шляхом порівняння підсумків балансу початку і поклала край періоду. Одночасно аналіз абсолютних показників – це вивчення даних, які у звіті: склад майна, розмір фінансових вливань, джерела формування власного капіталу, структура позикових коштів, розмір прибутків і ін.

>Горизонтальний (тимчасової) аналіз – порівняння кожній позиції звітності з попереднім періодом, що дає змоги виявити тенденції зміни статей балансу чи його груп, і підставі цього обчислити базисні темпи зростання (приросту).

Вертикальне (структурний) аналіз – проводиться з метою визначення структури підсумкових фінансові показники, тобто. виявлення частки окремих статей звітності загалом підсумковому показнику (виявлення впливу кожній позиції на результат загалом).

>Горизонтальний і вертикальний аналізи балансу доповнюють одне одного, з їхньої основі можна побудувати порівняльний аналітичний баланс шляхомагрегирования деяких однорідних за складом елементів балансових статей. Аналітичний баланс корисний тим, що охоплює багато важливих показників, характеризуючих статику і надасть динаміки фінансового становища організації, і зводить воєдино і систематизує ті розрахунки, які зазвичай здійснює аналітик при ознайомлення з балансом.

>Трендовий (динамічний) аналіз – грунтується на порівнянні кожній позиції звітності за кілька років й визначенні тренду, тобто. основний тенденції динаміки показника не враховуючи випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. З допомогою тренду проводиться перспективний, прогнозний аналіз.

Аналіз складу і структури статей активу балансу вертикальним способом.

 

Таблиця 1. Аналіз складу і структури статей активу балансу 2007 р.

Актив

початку року (тис. крб.)

Частка%

 

наприкінці року (тис. крб.)

Частка%

 

Динаміка структури

Абсолютна зміна тис. крб.

% зміна

>Внеоборотние активи 151 2,17 127 2,68 -24 -15,90
Оборотні всього: 6806 97,83 4619 97,33 -2187 -32,14
зокрема
запаси 6 0,09 - -6 0
дебіторська заборгованість 4494 64,60 1534 32,33 -2960 -65,87

кошти йкаткосрочние фінансові вкладення

Інші оборотні активи

229

12

32,92

0,18

038

45

64,02

0,95

748

33

32,67

2,75

Результат актив 6957 100,00 4746 100,00 -2211 -31,78

 

Аналіз структури активів початку року свідчить, частка оборотних активів набагато перевищувала часткувнеоборотних і становить 97,83%, коли часткавнеоборотних активів становила 2,17%. Ситуація наприкінці року істотно не змінилася:внеоборотние активи – 2,68%, оборотні активи – 97,33%. У цілому нині активи організації зменшилися на 2211, що у відносному вираженні становило -31,78%. Виходячи з цього, можна вважати, що галузь діяльності компанії не змінилася, і компанія перебуває у процесі розвитку.

Оборотні активи.

Найбільшу частку у оборотних активах наприкінці року становили кошти (64,02%), які збільшилися на 784, що становить у відносній вираженні 32,67%. що свідчить про здійсненні проплат за продукцію підприємства міста і подальшої активної діяльності. У цьому спостерігається зниження дебіторську заборгованість з 64,60% до 32,33% (за абсолютним вираженні –

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація