Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік фінансових результатів


Реферат Облік фінансових результатів

Страница 1 из 13 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

1 Теоретичні основи управління прибутком підприємства у

сучасних умовах

1.1 Прибуток в якості основи розвитку організації

1.2 Формування фінансових результатів підприємства

1.3 Чинники, що впливають рівень добробуту й динаміку фінансових результатів

 і резерви їх збільшення

1.4 Напрями і розподілу і використання прибутку підприємства

1.5 Загальна характеристика підприємства ТОВ «Експерт»

2 Особливості обліку фінансових результатів роботи і використання прибутку ТОВ «Експерт»

2.1 Джерела інформації для фінансового аналізу

2.2 Законодавче і нормативне регулювання бухгалтерського

обліку до

2.3 Структура і Порядок формування фінансових результатів

2.4 Облік фінансових результатів від видів діяльності

2.5 Облік операційних, позареалізаційних і надзвичайних прибутків і витрат

2.6 Облік розрахунків за податком з прибутку

2.7 Облік нерозподіленого прибутку

3 Аналіз фінансових результатів діяльності організації

3.1 Мета і методи фінансового аналізу

3.2 Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства

3.3 Оцінка рентабельності діяльності організації

3.4 Факторний аналіз динаміки зміни структури формування фінансових результатів і аналіз прибуток від фінансово-господарську діяльність підприємства

3.5 Напрями і розподілу і використання прибутку ТОВ «Експерт»

Укладання

Список використаних джерел

Додатка


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Розвиток ринкових відносин вимагає здійснення нової фінансової політики, посилення і на прискорення соціально-економічного розвитку Росії, підвищення ефективності виробництва та зміцнення фінансів держави. Важлива роль забезпеченні всебічної інтенсифікації виробництва та підвищення його ефективності належить прибутку. Одержання став неодмінною умовою функціонування підприємства.

Фінансовий результат, тобто. прибуток – цей найважливіший показник господарську діяльність будь-якого підприємства міста і організації. Фінансовий результат господарську діяльність підприємства визначається показником прибутків і збитків, формованих протягом звітного року.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими є показники прибутку, які у умовах ринкової економіки становлять основу економічного розвитку підприємств і закупівельних організацій. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, вирішення питань соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. Показники прибутку є найважливішими оцінки виробничу краще й фінансової складової діяльності підприємств. Вони характеризують ступінь його ділову активність і фінансового добробуту. За прибутком визначається рівень віддачі авансованих засобів і дохідність капіталовкладень у активи цього підприємства. за рахунок прибутку виконується також певна частина зобов'язань підприємства до бюджету, банками та інші підприємствами і міжнародними організаціями. Прибуток є реальною базою і, зазвичай, джерело сплати податків. Прибуток займає одна з центральних місць у загальну систему вартісних інструментів, і важелів керування економікою. Це виявляється у цьому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість та інші важелі безпосередньо чи опосередковано пов'язані прибутково.

Грамотне, ефективне керівництво формуванням прибутку передбачає побудова для підприємства відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів її аналізу та планування.

Удосконалення фінансових відносин передбачає залучення до господарського обороту вільних фінансових ресурсів підприємств, населення і підвищення ефективності їх використання.

Ринкова економіка Російській Федерації набирає все більшої сили. Разом із нею набирає сили й конкуренція як основний механізм регулювання господарського процесу.

У середовищі сучасних економічних умов діяльність кожного господарського суб'єкта предмет уваги велике коло учасників ринкових відносин, що у результатах його функціонування. Нині підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридичну відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. Усе це значно збільшує роль аналізу їхньої фінансової про діяльність. У зв'язку з цим, актуальність теми даної дипломної роботи очевидна: щоб забезпечувати виживання підприємства у сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, передусім, вміти реально оцінювати фінансові стану, своїм підприємства, і існуючих потенційних конкурентів. Фінансове становище – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал на діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самої підприємства його партнерів у фінансовому і виробничому відношенні. Проте одного вміння реально оцінювати фінансове становище замало успішного функціонування підприємства міста і досягнення ним поставленої мети.

Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити лише прийняти правильне управління рухом фінансових ресурсів немає і капіталу, що у розпорядженні.

Діяльність дається узагальнення нової, але розрізненої інформації формування, напрямі, й використанні результатів роботи і організацій з урахуванням уточнень, зміни й доповнення законодавства.

Метою дипломного проекту вивчення теоретичних основ механізму управління прибутком у реальному реальному секторі економіки, аналіз ефективності її формування, і розподілу і використання прикладі ТОВ «Експерт», виявлення чинників, які впливають фінансовий результат підприємства, і навіть розробка рекомендацій для вдосконалення управління прибутком у сучасних умовах оподаткування.

Основними завданнями, для дослідження цієї теми є дослідження:

– прибутку, як розвитку організації;

– бухгалтерського обліку формування фінансових результатів підприємства, використання коштів і розподілу прибутків до;

– особливостей організації обліку формування фінансових результатів та ефективного використання прибутку з прикладу організації ТОВ «Експерт»;

Основними проблемами для дослідження цієї теми дипломної праці є:

– недосконалість законодавчої системи РФ;

– складність податкового законодавства;

– розмаїття різних інструкцій і керував;    

– складності, пов'язані з перехідним періодом, становленням ринкової економіки Росії;

– економічна нестабільність підприємств у РФ;

– складності, пов'язані із переходом новий план рахунків підприємств.

Методической і теоретичної основою дипломної праці є: Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік», Становище ведення бухгалтерського облік і звітність до, Глава 25 НК РФ, ПБУ 9/99 «Доходи організації», ПБУ 10/99 «Витрати організації» та інші нормативні документи, законодавчі акти, а як і література по бухгалтерського обліку та аналізу фінансово - господарську діяльність, публікації економічних журналів і газет, як-от «Бухгалтерський облік», «Головбух», «Фінансова газета» й внутрішня соціальність документація підприємства.

Аналіз проводиться виходячи з річний бухгалтерської звітності ТОВ “ Експерт” 2006-2007 років, саме:

бухгалтерський баланс (форма № 1),

звіт прибутки і збитках (форма № 2),

звіт про зміни капіталу (форма № 3),

звіт про рух коштів (форма № 4),

додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5).

До того ж, статистична звітність затверджені Мінфіном і Держкомстатом Російської Федерації, система показників оцінки фінансово-господарську діяльність, запропонованих доктором економічних наук професором У. У. Ковалёвым.

Об'єктом дослідження є суспільство з обмеженою відповідальністю “ Експерт”.

Предметом дослідження є саме методика аналізу фінансової складової діяльності і практика застосування їх у управлінської діяльності.

Структурно дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку використаної літератури та додатків.

У першій главі йдеться поняття прибутку, складі, порядку формування балансовою й оподатковуваної прибутку виходячи з нормативних і інструктивних матеріалів з обліку фінансових результатів.

У другій главі даної роботи розглядається процес обліку, і розподілу і використання прибутку. Економічно обгрунтованої системи розподілу прибутків, насамперед, має гарантувати виконання фінансових зобов'язань перед державою і максимально забезпечити виробничі, матеріальні і соціальні потреби підприємств. Протягом звітний період підприємства використовують прибуток різні мети: виробляють платежі податків до бюджету, відрахування на фонди, здійснюють витрати, вироблені за законодавством з допомогою прибутку.

Також у даної главі показаний порядок обліку, і використання прибутку з прикладу ТОВ «Експерт». Діяльність розглянуті такі напрями: склад парламенту й структура балансового прибутку, прибуток за надання послуг і південь від іншої реалізації; прибутку (збитки) від позареалізаційних операцій; формування оподатковуваного прибутку підприємства; напрямку використання прибутку. Значну увагу у роботі приділено складання звітності і правильністю відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку.

У аналітичної частини роботи розкривається методика обліку фінансових результатів господарської діяльності й їх використання прикладі ТОВ «Експерт» за підсумками роботи за 2007 рік.


ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛІННЯ ПРИБЫЛЬЮ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1 Прибуток в якості основи розвитку організації

Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин є посилення впливу трьох чинників, як:

- жорстка конкурентна боротьба;

- технологічні зміни;

- комп'ютеризація обробки економічної інформації;

- безперервні нововведення до податкового законодавства;

-изменяющиеся відсоткові ставки і курси валют і натомість триваючої інфляції.

Ринкові відносини, які з нашого економіці, припускають повну самостійність підприємств у рішенні низки проблем, як-от:

- визначення виробничої програми з урахуванням вивчення ринку;

- відповідальність виробників при розпорядженні свою продукцію та прибутками, оскільки неефективно працююче підприємство, терпящее збитки, нічого очікувати фінансуватися бюджетом, а буде зацікавлений у установленому порядку оголошуватися банкрутом;

-кваліфікований вибір партнера, як у внутрішньому, і зовнішньому ринках, тому що від цього залежить перспектива майбутньої співпраці. Підприємства мають бути впевнені у економічної спроможності й надійності потенційних партнерів, тому становлення ринкових відносин передбачає і обумовлює необхідність дослідити фінансову звітність можливих контрагентів з метою оцінки їхньої доходності і платоспроможності перед укладанням господарського договору.

Варіанти вирішення завдань, зрештою, позначаться результатах господарської діяльності вигляді низки показників що відбивають наявність, розміщення та використання фінансових результатів.

Однією із визначальних принципів ринкової економіки є рентабельність роботи підприємства. Прибуток характеризує ефективність господарську діяльність підприємства міста і є джерелом фінансування його її подальшого розвитку. Установленную частка прибутку підприємство відраховує до бюджету за державні та муніципальні потреби, що значно визначає можливість розвиватися економіки держави й регіонів. У бухгалтерський облік повинна відбиватися весь прибуток підприємства, її користування та пов'язані із нею розрахунки.

Кінцевим фінансовим результатом роботи підприємства є, зазвичай, прибуток. Однак у процесі роботи з деяким господарським операціям в підприємства можуть бути і збитки, які зменшують отриманий прибуток поспішають і зменшують рентабельність. Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається з фінансових результатів від і доходів від позареалізаційних результатів, зменшених у сумі витрат за цих операцій.

Прибуток - економічна категорія, відбиває чистий прибуток, створений сфері матеріального виробництва, у процесі підприємницької діяльності. Результатом сполуки факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів) i корисній продуктивної діяльності суб'єктів господарювання є вироблена продукція, що стає товаром за умови його реалізації споживачеві. Прибуток характеризує кінцеві результати торгово-виробничого процесу, є основним показником фінансового процесу, є основним показником фінансового становища підприємства. У статистиці фінансів підприємств (організацій) розраховуються такі показники прибутку: прибуток балансова, прибуток від продукції (робіт, послуг), валова та чиста прибуток.

Прибуток балансова – це фінансові результати від продукції (робіт, послуг) основних засобів чи іншого майна суб'єктів господарювання, і навіть доходи з відрахуванням збитків від позареалізаційних операцій.

Прибуток від продукції розраховується як різницю між виручкою від продажу (з відрахуванням податку додану вартість, акцизів, для експортної виручки – експортних тарифів і спец. податку) та реальними витратами виробництво та реалізацію, включаемыми в собівартість продукції.

Виручка від майна продукції (виконання, послуг) визначається: під час розрахунків готівкою – за її вступі до касу, при безготівкових витратах – у міру надходження коштів на рахунки установи банків чи пред'явленні замовнику (покупцю) розрахункових документів на оплату.

Обсяг прибуток від реалізації майна підприємства (організації) включаючи кошти, розраховується як різницю між виручкою від цього майна (з відрахуванням ПДВ, спец. податку) і залишкової вартістю за балансом, скоригованої на коефіцієнт інфляції для основних фондів. Іноді визначення відновлювальної вартості використовуються спеціальні коефіцієнти, відповідні індексу інфляції, публикуемому органами державної статистики.

Внереализационные доходи включають:

- дивіденди й доходи з і іншим цінних паперів, що належить підприємству (організації);

- надходжень від здачі майна у найм;

- прибутки від дольової участі у діяльності інших підприємств, що є біля же Росії та її межами;

- доходи за операціями в іноземній валюті і позитивні різниці курсів по валютним рахунках;

- прибуток, виявлена у звітній року помер від операції минулих років;

- пені, штрафи, неустойки інші види санкцій порушення зобов'язань та умов, присуджені чи визнані боржникам;

- інші доходи, які пов'язані з виробництвом і які реалізацією товарів та послуг;

До внереализационным видатках (збитків) ставляться:

- втрати від змісту законсервованих об'єктів і потужностей;

- вартісний виміряти ціну уцінки готової продукції і на виробничих запасів;

- некомпенсируемые витрати, пов'язані з ліквідацією наслідків стихійних лих чи його запорукою щодо;

- арбітражні і витрати;

- економічних санкцій, включаючи санкції за невиконання зобов'язань на поставки;

- негативні курсові різниці за операціями з іноземною валютою.

Валова прибуток у на відміну від балансового прибутку у складі позареалізаційних доходів населення і збитків враховує сплачені штрафи та пені (крім суми штрафів та пені, перерахованій до бюджету й позабюджетні фонди). Це з тим, що до закону про оподаткування підприємстві, об'єктом оподаткування також і валова прибуток.

Торішній чистий прибуток - відмінність між балансовою прибутком і податком з прибутку.

На стадії продажу виявляється вартість товару, куди входять вартість упредметненого праці та живого праці. Вартість живого праці відбиває новостворену вартість будівництва і розпадається на частини. Перша є зарплатню працівників, що у виробництві продукції. Її величина визначається цілою низкою чинників, обумовлених необхідністю відтворення робочої сили в. У цьому сенсі для підприємця вона становить частина витрат за виробництвом продукції. Друга частина новоствореної вартості відбиває чистий прибуток, який тільки внаслідок продажу продукції, що означає громадське визнання її корисності.

На рівні підприємства у умовах товарно-грошових відносин чистий прибуток набуває форми прибутку. На ринку товарів підприємства виступають як щодо відособлені товаровиробники. Установивши ціну продукції, вони реалізують споживачеві, одержуючи у своїй грошову виручку, що ні означає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виручку до витрат виробництво та реалізацію, що беруть форму собівартості продукції.

Коли виручка перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про набуття прибутку. Підприємець завжди кладе за мету прибуток, але завжди її дістає. Якщо виручка дорівнює собівартості, то відшкодовано лише видатки виробництво і продукції. Реалізація відбулася без збитків, але відсутня прибуток як джерело виробничого, науково-технічного та розвитку. При витратах, перевищують виручку, підприємство отримує збитки – негативний фінансовий результат, що ставить їх у досить складна фінансове становище, не

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація