Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків з постачальниками і покупцями і формування внутрішнього аудиту


Реферат Облік розрахунків з постачальниками і покупцями і формування внутрішнього аудиту

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Нижегородський державний архітектурно-будівельний університет

Кафедра економічного аналізу та управління нерухомістю

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ РОБОТА

По дисципліни Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит

Тема: «Облік розрахунків із постачальниками і покупцями процес формування внутрішнього аудиту»

  

Виконала: студентка грн. СУ 432/4 А.В. Яковлєва

                                                                                                                                                      

Керівник: С.Є. Палій

Нижній Новгород 2005

Зміст

Запровадження ________________________________________________3

I. Теоретичні і методологічні основи обліку розрахунків із постачальниками і покупцями ____________________________________6

1.1. Сутність системи внутрішнього аудиту напредприятии_________________________________________6

1.2.Нормативно-законодательная базу й методологія обліку розрахунків із постачальниками іпокупателями_________________________10

II. Організаційно – економічна характеристика підприємстваООО”Кумкайя”, облікової політики і програми внутрішнього аудиту ________________________________________________________________26

            2.1. Організація і ведення обліку розрахунків із постачальниками іпокупателями____________________________________________________26

2.2. Місце й ролі внутрішнього аудиту в організаційної системіпредприятия_____________________________________________________59

            III Схема методології, порядок проведення внутрішнього аудиту розрахунків із постачальниками і підрядчиками ___________________________ 78

           3.1 Система доказів при внутрішньомуконтроле______________78

           3.2 Найтиповіші помилки і щодо поліпшенню обліку розрахунків із постачальниками і покупцями та формування внутрішньогоаудита___________________________________________________________81

Укладання _______________________________________________86

Список використовуваної літератури ____________________________90

Додатка ______________________________________________92

Запровадження

Облік розрахунків із постачальниками і покупцями процес формування внутрішнього аудиту мають життєво важливого значення нічого для будь-якого підприємства, активно працював у умовах ринкової економіки.

Підприємства постійно ведуть розрахунки з постачальниками і покупцями. З постачальниками за придбані вони кошти, сировину, матеріали та іншітоварно - матеріальних цінностей, виконані роботи та послуги; з покупцями – за куплені ними товари; з замовниками – за виконані роботи та послуги.

Заборгованість за цими розрахунками у процесі фінансово – господарську діяльність повинна перебуває у рамках допустимих значень.

Сумнівна дебіторська заборгованість та прострочена кредиторської заборгованості свідчать про порушення постачальниками і клієнтами фінансової та платіжної дисципліни, що потребує негайного прийняття відповідних заходів усунення негативним наслідкам. Своєчасне ухвалення цих заходів, можливо, лише за здійсненні із боку підприємства систематичного контролю.

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийняття управлінські рішення по забезпеченні ефективності розрахунків із дебіторами і кредиторами. Збільшення чи зниження дебіторської та кредиторської заборгованості приводять до зміни фінансового стану підприємства. Річ у тім, що з значному відволіканні коштів підприємства з обороту, з'являється неможливість гасити вчасно заборгованість перед кредиторами. З цього необхідно проводити моніторинг і внутрішній аудит розрахунків. Для проведення внутрішнього аудиту використовуються дані бухгалтерського облік і звітність, тому важливу роль грає правильна організація для підприємства бухгалтерського обліку розрахункових операцій, що потребує своєчасного і сповненого відображення господарських операцій із розрахунках в первинних документах і дисконтних регістрах.

Метою випускний кваліфікаційної роботи є підставою облік і внутрішній аудит розрахунків із постачальниками і покупцями.

Відповідно до поставленої метою потрібно вирішувати такі:

1. досліджувати облік розрахунків із постачальниками і покупцями;

2. проаналізувати облік розрахунків, заснованих на виключно заліку взаємних вимог;

3. розглянути порядок списання витребуваної і витребуваної заборгованості;

4. розглянути сутність внутрішнього аудиту для підприємства;

5. особливості внутрішнього аудиту розрахунків із постачальниками і покупцями для підприємства ;

6. запропонувати шляху поліпшення обліку розрахунків й внутрішнього аудиту.

І тому необхідно:

- знання законодавчої бази для по бухгалтерського обліку та внутрішньому аудиту;

- вивчення установчих документів, облікової політики, постановки бухгалтерського обліку, бухгалтерської звітності підприємства;

- дослідження форм розрахункових операцій, застосовуваних для підприємства.

       Об'єктом дослідження даної роботи є підставою суспільство з обмеженою відповідальністю «>Кумкайя». У цьому підприємстві під час розрахунків з постачальниками, покупцями, іншими дебіторами і кредиторами зустрічаються розрахунки з договорами купівлі-продажу, договору комісії, договорами міни,взаимозачетние операції. При відображенні таких операцій на бухгалтерський облік бухгалтери часто припускаються помилок.

На рівні управління підприємством, має місце як зовнішній фінансовий контроль, здійснюваний зовнішніми стосовно організації суб'єктами управління (органи держави, аудиторські організації, контрагенти по фінансово-господарським договорами, кредитори тощо. буд.), і внутрішній фінансовий контроль, здійснюваний суб'єктами самої організації (переважно підрозділом внутрішнього аудиту). Зовнішній і внутрішній фінансовий контроль у своїй сукупності утворюють систему фінансового контролю суб'єктів господарювання.

Систему фінансового контролю організацій правомірно підрозділити ми такі елементи чи структурні рівні:

· державний контроль;

· аудиторський контроль (його часто називають також незалежним контролем);

· внутрішній контроль (т. е. контроль, організований лише на рівні безпосередньо економічних одиниць);

· громадського контролю (т. е. контроль із боку контрагентів по фінансово-господарським договорами, кредиторів, інвесторів тощо.).

У цьому роботі розглядатимуться поняття, цілі й порядок створення служби внутрішнього контролю у організації.

 

I. Теоретичні і методологічні основи обліку розрахунків із постачальниками і покупцями.

1.1. Сутність системи внутрішнього аудиту для підприємства

          Необхідність внутрішнього аудиту пов'язана насамперед із збільшенням об'єктів і передачею даних у бухгалтерському обліку підприємства. В міру зростання масштабу діяльності підприємства міста і розширення апарату управління й виникають проблеми, пов'язані з обміном інформацією, не може контролю над різними підрозділами підприємства з боку центрального керівництва, що підвищує ризик помилок, і зловживань персоналу.

                У зв'язку з цим головне завдання внутрішніх аудиторів є забезпечення задоволення потреб органів управління в інформації з різним питанням. Основними функціями внутрішнього аудиту є: здійснення перевірок ланок управління, надання обгрунтованих пропозицій з усунення виявлених недоліків, і рекомендацій підвищення ефективності управління; здійснення експертні оцінки різних сторін функціонування організації та надання обгрунтованих пропозицій з їх вдосконаленню. З іншого боку, до компетенції внутрішніх аудиторів входять експертиза коштів управління ризиком (зокрема, ризиком, що з умовними зобов'язаннями і аналогічними статтями фінансової звітності), контролю над здійсненням програми з дотриманню етичних норм, організація спеціальних розслідувань і нагляд право їх проведенням.

               Чимало підприємств страждають від неефективного використання різноманітних ресурсів - трудових, фінансових, матеріальних, від браку яка потрібна на прийняття виважених рішень інформації, ненавмисного і навмисного спотворення звітності, прямого шахрайства із боку працівників. Подібних проблем можна запобігти з допомогою всередині самих компаній ефективної системи внутрішнього контролю.

2.2 Місце й ролі внутрішнього аудиту у структурі управління підприємством.

            

           Внутрішній аудит має довести співробітникам компанії свою необхідність, і корисність як послуги, якому вони доки завжди готові користуватися, оскільки ставлення до внутрішнім аудиторам в компаніях неоднозначно. Багато залежить від внутрішньої культури компанії та готовності менеджерів до співпраці з ними. На жаль, персонал похвалитися не завжди усвідомлює, що аудитор контролює не виконавців, а робочий процес, вишукуючи недоліки існуючих процесів, правив і процедур і тим самим допомагаючи компанії досягати кращих результатів.
       Схема 5.     Організаційна структура >ООО”Кумкайя”:

 

 

 

 

 

 

 

 


На службу внутрішнього аудиту організації покладено виконання таких функцій:

· контролю над ефективністю систем бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю, розробка рекомендацій щодо поліпшення;

· контролю над достовірністю бухгалтерської і оперативної інформації, проведення експертизи засобів і способів, що використовуються ідентифікації, оцінки, класифікації цієї інформації та складання її основі звітності, і навіть вивчення окремих статей звітності і операцій, залишків по бухгалтерським рахунках;

· контролю над дотриманням законодавства, нормативних актів, вимог облікової політики, інструкцій, прийняття рішень та вказівок керівництва та власників;

· контролю над діяльністю різних ланок управління;

· контролю над ефективністю механізму внутрішнього контролю, вивчення і - оцінка контрольних процедур в філіях і структурних підрозділах економічного суб'єкта;

· контролю над збереженням і станом майна економічного суб'єкта;

· контролю над окремими елементами структури внутрішнього контролю;

· проведення заходів із попередження зловживань і спеціальних розслідувань;

· розробка рекомендацій та заходів із усунення виявлених недоліків, і підвищення ефективності управління.

           Ефективність контролю та аналізу фінансової та господарську діяльність компанії безпосередньо залежить від правильної організації відділу внутрішнього аудиту. Беручи постанову по створенні, необхідно визначити мети, завдання, і навіть регламентувати діяльність внутрішніх аудиторів. Так було в Положенні про відділі внутрішнього аудиту має бути чітко зазначено, що це відділ є невіддільною частиною компанії та внутрішні аудитори, здійснюючи незалежну експертизу всіх процесів з метою їхнього аналізу та оцінки, має діяти відповідно до правилами і розпорядком компанії.

        Одне з основних завдань відділу - допомагати співробітникам компанії, у ефективне виконання виконання обов'язків, сприяти керівництву у пошуках найбільш результативних шляхів використання виробничих та людських ресурсів немає і виявленні додаткових резервів підприємства підвищення продуктивності і прибутковості виробництва. І тому внутрішні аудитори мають надавати звіти за результатами своєї роботи, містять загальну інформацію об'єкт, його аналіз, оцінку і з ліквідації виявлених недоліків.

         До загальних завдань відділу внутрішнього аудиту також входить перевірка:

достовірності й правильності інформації, і навіть джерел інформації;

систем, виділені на реалізації завдань і планів і дотримання процедур, законодавчих актів і інструкцій, і навіть їх виконання співробітниками компанії;

схоронності активів;

оцінка ефективність використання ресурсів, тощо.

           Сьогодні серед професіоналів широко обговорюється питання, наскільки коректно участь внутрішніх аудиторів у розробці й впровадженні систем внутрішнього контролю, позаяк у питанні оцінки й аналізу аудиторського ризику систем контролюпроверяемого об'єкта аудитори би мало бути об'єктивними. Поки аудиторський співтовариство не дійшло до єдиної думки, в Положенні про відділі внутрішнього аудиту то, можливо зафіксовано, що аудитор, брав участь у розробці системи внутрішнього контролю, не входить у групу з її перевірці. Але це основна умова реально лише за досить великому штаті внутрішніх аудиторів.

           Цілі, повноваження президента і відповідальність відділу внутрішнього аудиту поки що не етапі його створення мають бути оформлені як письмового документа, затвердженого керівництвом компанії та схваленого Радою директорів. Документ дозволить забезпечити особливий організаційний статус, незалежність" і відособленість відділу, що, своєю чергою, гарантує справедливість і неупередженість суджень його співробітників. Начальник відділу внутрішнього аудиту повинен підпорядковуватися безпосередньо керівнику компанії іншому посадової особи, наділеному повноваженнями, достатніми задля забезпечення незалежності дій аудиторів й у прийняття адекватні заходи для виявленими недоліків.

Схема 6 Організаційна структура відділу внутрішнього аудиту.


Менеджер

 
                                                                          


                 У середніх і трохи дрібних компаніях відділ складається з Начальника відділу внутрішнього аудиту й підлеглих йому фахівців. Показана на схемою зв'язку з Правлінням компанії мусить бути двосторонньої: з одного боку, внутрішній аудит підпорядковується вищого керівництва, з іншого - керівник відділу бере участь якприглашенное обличчя засіданнях виконавчого органу компанії під час обговорення питань, що стосуються сфери діяльності працівників відділу. У цьому внутрішній аудитор немає права голоси, проте може висловлювати свої й зауваження і рекомендації, що в протоколи засідань.

            На схемою також присутнійАудиторский комітет. Найчастіше керівництво російських акціонерних товариств ототожнює відділ внутрішнього аудиту й аудиторський комітет (ревізійну комісію). Це означає формальне ставлення керівництво до організації функції внутрішнього аудиту, оскільки, крім питань внутрішнього аудиту, рівня кваліфікації, і кількості внутрішніх аудиторів, до кола обов'язківАудиторского комітету входять: складання рекомендацій для Ради з призначенню зовнішнього аудитора, перевірка річний звітності компанії, координація роботи зовнішніх аудиторів під час перевірок, аналіз звітів про системи внутрішнього контролю та робота з фактам серйозних порушень, виявлені у ході внутрішніх розслідувань.

                   Яким може бути фахівець із внутрішньому аудиту? Неодмінним умовою є знання принципів організації та управління, і навіть володіння базовими знаннями в дисциплінах як бухгалтерський облік і фінанси, право, оподаткування, продажу, логістика, інформаційні технології. Бути фахівцем в усіх цих областях неможливо, та й обов'язковий. Бажано, щоб відділ внутрішнього аудиту мав у собі кваліфікованогоспециалиста-аудитора перспективами кожного із цихобластей/дисциплин. До того ж, якщо проведенні аудиту необхідні глибокі знання на будь-якої складної чи специфічною області, аудитори можуть притягнути зовнішніх фахівців, наприклад, професійних оцінювачів, актуаріїв, статистиків, інженерів, будівельників, геологів тощо. Аудитори можуть працювати індивідуально і командою, у якому підбираються люди, які мають необхідної глибиною знань у необхідних дисциплінах.

        >Аудитор-профессионал повинен мати такими якостями: вміння знайти спільну мову з різними людьми, вміння чітко висловлювати свої і відстоювати свою думку, гранична акуратність в оцінках і судженнях, чесність,самоорганизованность й уміння планувати своєї роботи, вміння досягати суті речей.

            Кваліфіковані, які мають необхідним освітою і формуватимуться професіональний досвід фахівці - гарантія якісного виконання завдань, поставлених перед відділом внутрішнього аудиту. Ці знання і набутий навички повинні прагнути бути достатніми для правильного застосування аудиторських методик і процедур. Також необхідні базові знання з психології для найпродуктивніших відносин із об'єктом аудиту, вміння чітко й правильно викласти інформацію.

              Щоб підтримати свій професійний рівень, внутрішні аудитори повинні відвідувати семінари й конференції, і навіть обмінюватися досвідом та знаннями із своїми колегами з деяких інших компаній. З іншого боку, бути знає нововведень у фінансової області, а й у питаннях, що стосуються діяльності компанії, у цілому. Натомість, начальник відділу внутрішнього аудиту зобов'язаний забезпечити необхідний рівень роботи своїм співробітникам. Для цього він він щорічно підготовляє і становить утвердження план аудиторських робіт і проекту не формування штату, планує бюджет відділу, періодично дає оцінку діяльності своїх підлеглих, і навіть забезпечує їх письмовим посібником з процедурі внутрішнього аудиту.

              Необхідно прописати правничий та обов'язки співробітників служби внутрішнього аудиту. Типовий варіант положення про службі внутрішнього аудиту розроблений Російським відділення Інституту внутрішніх аудиторів і приведено у таблиці нижче.

л) пред'являлися чи штрафні санкції постачальникампринарушении договірних зобов'язань;

м) правильність списання заборгованості з вичерпаним терміном позовної давності;

зв) правильність відображення операцій на векселями (простими, перекладними);

про) правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку посч.60;

п) відповідність данихж/о N 6, 8 даним, зазначенимвГлавной книзі й балансі;

р) правильність складання бухгалтерських проводок за рахунками 60, 76.

3.2 Найтиповіші помилки і щодо поліпшенню обліку розрахунків із постачальниками і покупцями та формування внутрішнього аудиту

             Розглянемо розрахункові операції, якими найчастіше виникають помилки в бухгалтерів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація