Реферат Облік резервів

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1. Види і значення резервів підприємства

3. Створення і резервів

4. Класифікація резервів та його свій відбиток у Плані рахунків бухгалтерського обліку

5. Організація обліку статутних резервів

5.1. Стан та розвитку нормативно-правового регулювання з обліку резервного капіталу

5.2. Віддзеркалення на рахунках бухгалтерського обліку операцій із руху резервного капіталу

5.3. Джерела формування резервного капіталу організації

6. Організація обліку резервів майбутніх витрат

6.1. Резерв майбутню оплату відпусток працівників

6.2. Резерв на: ремонт основних засобів

6.3. Резерв на виробничі витрати з підготовчим роботам у зв'язку з сезонним характером виробництва

6.4. Резерв на гарантійний помешкання і гарантійне обслуговування

7. Облік оціночних резервів

7.1. Резерви під зниження

вартості тих матеріальних цінностей

8. Облік оціночних резервів

8.1. Резерв під знецінення фінансових вливань

8.2. Резерви по сумнівним боргах

9. Укладання

10. Список літератури


1. Запровадження

 

Основою ринкової економіки є підприємницька діяльність юридичних і фізичних осіб, здійснювана ними самостійно власним коштом і свій ризик. Будь-яка підприємницька діяльність пов'язана, як відомо, з несподіванками, ступінь яких залежить від нашої здатності економічного суб'єкта прогнозувати економічну ситуацію, розраховувати фінансову окупність проекту, вибирати партнерів для своєї діяльності, швидкого реагування зміни ринку нафтопродуктів та приймати ефективні управлінські рішення. Проте заздалегідь вгадати результат прийнятого рішення практично неможливо, завжди існує ризик, котрий за своїй суті подія негативним наслідками.

Як свідчить нинішній світова практика, однією з способів зашиті від ризиків служить наявність системи резервів. Задля більшої сталого розвитку та опірності зовнішніх впливів, і навіть для своєчасної нейтралізації і компенсації ймовірних негативним наслідкам призначені створювані у створенні резерви.Формируемие і використовувані відповідно до законодавчими, нормативними і установчими документами, резерви призначені, як ми вважаємо, передусім, покриття непередбачених потреб, витрат для підстрахування ризиків, т. е. палестинцям не припиняти витрат. Резерви мають цілком різний економічний сенс. Але за будь-якого разі головна мета резервів — підвищення фінансової стійкості організації, нівелювання страхування ризиків.

У період поступального становлення та розвитку ринкових взаємин у російської економіці, інтеграції вітчизняних підприємств у світову систему господарювання виникає гостра потреба зменшення невизначеності та ризикам під взаєминах із партнерами, інвесторами, контрагентами. Стає актуальною завдання створення мобільна система страхування від непередбачених ситуації у діяльності суб'єктів господарювання, від виробничих та фінансових ризиків, неплатоспроможності дебіторів. Реалізація практично дієвою системи страхування (хеджування) міцно пов'язана з резервуванням виробничих та фінансових ресурсів, що у загальноекономічному сенсі означає збереження ресурсів про запас, в резерві, тобто. страхування від ризиків неодмінно супроводжує активно бере участі у конкурентному середовищі комерційним організаціям.

У цьому курсової роботі описуються різні види резервів, методи їхньої організації використання, створення і відновлення, найоптимальніші прийоми їх спрямування отримання комерційної вигоди, тобто. прибутку.

2.         Види і значення резервів підприємства

 

Резерв - поняття, часто вживане у наукових економічних виданнях й у практичної діяльності суб'єктів господарювання. Цей термін несе значне значеннєве навантаження. Кожен автор наукової праці й статті, і навіть розробник практичних рекомендацій намагається розкрити сенс слова «резерви» відповідно до специфічної своєї галузі знань, у процесі реалізації прикладних завдань ринкової системи господарювання. Нині поки що залишаються дискусійними багато положень визначення резервів. Передусім саме поняття резервів трактується по-різному. Існування відмінностей у поняттях резервів у часто призводить до омані щодо оцінки їх економічного сенсу, оскільки резерви розглядають із різних точок зору, із різних позицій: з позиції держави; регіону; окремій галузі; організації. Поняття резервів, в такий спосіб, розкривається різнобічно, бо кожен автор вкладає свій зміст у нього, з специфіки предмети й об'єкта дослідження, т. е. своє, а чи не про спільний розумінні сенсу цього терміну.

Слово «резерв» походить від французького «>reserve», що у таки перекладі російською мову означає «запас», чи то з латинського «>reservo» — «зберігаю, зберігаю». Так було в Великий Радянської енциклопедії: резерв — це запас чогось у разі потреби; джерело, звідки черпаються необхідні нові ресурси.

Великий бухгалтерський словник дає найбільш ємне визначення резерву, вказуючи, що це запас чогось у разі потреби; відособлена частина активів, що концентрується в резервних «(страхових) фондах — як централізованих, і децентралізованих - і призначається покриття непередбачених потреб, витрат для підстрахування ризиків».

Слід зазначити, що правове поняття «резерви», що застосовується у економічній спеціальної літератури і практиці, зазвичай використовують у двоякому сенсі. По-перше, резервами вважаються запаси ресурсів, що необхідні безперебійної роботи організації. Вони створюються цілеспрямовано у разі додаткової потреби у них. Резерви можуть бути виражені й у конкретнихматериально-вещественних елементах процесу виробництва, приймаючи форму резервних (страхових) запасів сировини, матеріалів, палива й напівфабрикатів, резервного невстановленого устаткування, вільних виробничих площ, і потужностей. Ці резерви втягуються у виробництві у разі порушення графіків поставок засобів і предметів праці, зміні асортименту своєї продукції,сверхнормативном витратах сировини, матеріалів і палива. У масштабах єдиного народногосподарського комплексу створюються загальнодержавні резерви коштів виробництва та ведеться підготовка трудових резервів, т. е. молодих робітників і дипломованих фахівців, наукових кадрів. У процесі аналізу господарську діяльність організацій резерви досліджуються з погляду відповідності їх розмірів реальної потреби. Це має важливого значення до розрахунку обгрунтованих норм резервних запасів, їх обмеження розмірами, справді необхідні забезпечення безперервності виробництва.

По-друге, у сенсі цього терміну резервами вважаються невикористані можливості підвищення ефективності виробництва. Виявлення резервів у тому смислі й визначення реальних колій та термінів їх мобілізації є одним із головних завдань економічного аналізу діяльності усіх господарських ланок. Такого поняття «резерви» дотримуються багато авторів. З цього випливає, що резерви як запаси й як можливості підвищення ефективності виробництва — різні поняття.Характеристику резервів і багатоекономисти-бухгалтери, торкаючись різних аспектів цієї проблеми освіти й вкладаючи в поняття «резерв» інший зміст, саме — особливий об'єкт обліку. Наведемо ряд їх визначень. Так, Я. У. Соколов вважає, що «резерви є накопичення покриття очікуваних і, суворо певних видатків підприємства» ; Ю. А. Бабаєв вважає, що «резерви створюються для уточнення оцінки окремих статей бухгалтерського обліку, і покриття майбутніх витрат і платежів». І.Бетге стверджує, що «резерви — це пасивні статті відбиття певних обов'язків організації, що влучно не встановлено на основі величині чи змісту на звітну дату, а які у основі витрати мають (чи можуть) віднести на період виникнення цих обов'язків.

Отже, резерв є прихований, неявний витрата. Але саме витрата, оскільки резервні кошти не можна використати в іншу мету, а прихований — через ту причину, що кошти у своїй не витрачаються негайно, а тимчасово залишаються у розпорядженні організації та задіяні лише в екстремальних випадках (при форс-мажорні обставини) на її самофінансування і поповнення касової готівки (у тому різницю між витратами і витратами). Проте резерв застосовується також покриття реальних і відображених у бухгалтерський облік витрат, які так щонайменше може бути неявними, оскільки вони пов'язані й не так з появою прямих витрат, як із скороченням активу організації. Усі види резервів повинні суворо регламентуватися (порядок освіти та ефективного використання передбачені мети).

Отже, зі сказаного вище можна зробити загальний висновок, що резерви підприємства є витрати підприємства, рівні величині відрахувань до зв'язку з утворенням відповідно до правилами бухгалтерського обліку резервів.

Серед всієї сукупності видів резервів особливу увагу займають фінансові резерви - як об'єкт бухгалтерського і податкового обліку, у тому числі виділяють:

- статутні резерви;

- резерви майбутніх витрат;

- оціночні резерви.

3.   Створення і резервів

 

Створення резервів передбаченоп.72 Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 N34н (далі - Наказ N34н). Організація проти неї створювати резерви на:

- майбутню оплату відпусток працівникам;

- виплату щорічного винагороди за вислугу років;

- виплату винагород за підсумками роботи протягом року;

- ремонт основних засобів;

- виробничі витрати з підготовчим роботам у зв'язку з сезонним характером виробництва;

- майбутні видатки рекультивацію земель і здійснення інших природоохоронних заходів;

- майбутні витрати з ремонту предметів, виділені на здачі у найм за договором прокату;

- гарантійний помешкання і гарантійне обслуговування;

- покриття інших передбачених витрат та інші мети, передбачених законодавством Російської Федерації, нормативними правовими актами Мінфіну Росії.

УПриказе N34н вказується, що резерви створюються організацією з єдиною метою рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва чи звернення звітний період. Для узагальнення інформації стану війни і русі сум, зарезервованих у порядку з метою рівномірного включення витрат і платежів до витрати виробництва чи звернення, призначений рахунок 89 " Резерви майбутніх витрат і платежів". Створення резервів має ставитися на рахунки урахування витрат:

>Д-тсч. 20 "Основне виробництво" (25, 26),

>К-тсч. 89 " Резерви майбутніх витрат і платежів"

-освічений резервний фонд;

>Д-тсч. 89 " Резерви майбутніх витрат і платежів",

>К-тсч. 10 "Матеріали" (12, 70)

-зроблено витрати із Резервного фонду.

Відповідно до галузевими методичних рекомендацій із формування собівартості організації можуть створювати з допомогою собівартості ряд додаткових резервів . Наприклад, будівельні організації заслуговують створювати резерви : на спорудження тимчасових (титульних) будинків, гарантійний ремонт, перебазування будівельних машин і європейських механізмів.

Рішення з приводу створення резервних фондів має зафіксовано в облікову політику організації. Якщо ж організація не створює резервних фондів, цей факт годі й обмовляти в облікову політику.

Організації формують собівартість відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку "Витрати організації"ПБУ 10/99, затвердженим Наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 N33н. Відповідно до п.2 даного Положення видатками організації визнається зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів (коштів, іншого майна) і (чи) виникнення зобов'язань, що веде до зменшенню капіталу цієї організації, крім зменшення вкладів у вирішенні учасників (власників майна). При освіті резервних фондів вибуття активів організації немає. Отже, нарахований і невикористаний резервний фонд неспроможна розглядатися як витрати організації.

Відповідно до п.9ПБУ 10/99 з метою формування організацією фінансового результату визначається собівартість, що формується з урахуванням витрат організації. Отже, нарахований і невикористаний резервний фонд ні брати участь у формуванні фінансового результату відбиватися в звіті прибутки і збитках.

Відповідно до п.7 Положення по бухгалтерського обліку "Облікова політика організації"ПБУ 1/98, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 09.12.1998 N60н, свій відбиток у обліку фактів господарську діяльність має здійснюватися виходячи з їхньої економічного змісту (вимога пріоритету змісту перед формою). Отже, організація проти неї доповнити свою дисконтну політику положення про те, що резервні фонди формуються з допомогою собівартості й у поточної звітності нарахування даних фондів сприймається як витрати організації. І тут сума нарахованого резерву буде правомірно віднесена на рахунки витрат й у загальній сумі собівартості відбиватися в звіті прибутки і збитках.

Отже, організації, що утворюють такі фонди (наприклад, фонд майбутню оплату відпусток працівникам), повинні виробляти коригування оподатковуваного прибутку нанеизрасходованний залишок коштів кожного фонду.

Для визначення прибутку на цілях оподаткування на собівартість стосується лише використана частина резерву .Неиспользованная частина резерву наприкінці звітний період визначається за даними бухгалтерського обліку, і коригується по встановленої формі. На рахунках бухгалтерського обліку операція з коригуванні не відбивається, тому не потрібно у формуванні первинних дисконтних документів. Досить розрахуватися у довільній форми і розглядати його як регістр позасистемного обліку.

4. Класифікація резервів та його свій відбиток у Плані рахунків бухгалтерського обліку

№п/п Групи резервів Види резервів Підстава до створення резервів Найменування розділу і рахунки Плану рахунків нового
1 Резервний капітал

Обов'язковий

Добровільний  

Постанови Ради Міністрів СРСР від 13.01.87 № 48 " Про порядок створення території СРСР і діяльності спільних підприємств, міжнародних об'єд-нань і організацій СРСР інших країн - членів РЕВ" і № 49 "Про порядок створення території СРСР і діяльності спільних підприємств із участю радянських організацій корисною і фірм капіталістичних і що розвиваються"; ст. 35 Федерального закону від 26.12.95 р. №208-ФЗ "Про акціонерних суспільства»

 Установчі документи і облікова політика; ст. 30 Федерального закону від 08.02.98 р. №14-ФЗ "Про суспільствах із обмеженою відповідальністю"

Розділ VII "Капітал", рахунок 82 "Резервний капітал"
2 Резерви майбутніх витрат

Резерв майбутню оплату відпусток

 Резерв на виплату щорічного винагороди за вислугу років

Резерв на виплату винагород за підсумками роботи протягом року

Резерв на: ремонт основних засобів

Резерв на виробничі витрати з підготовчим роботам у зв'язку з сезонним характером виробництва    

Резерв майбутні видатки рекультивацію земель і здійснення інших природоохоронних заходів

Резерв майбутні витрати з ремонту предметів, виділені на здачі у найм за договором прокату

Резерв на гарантійний помешкання і гарантійне обслуговування   

Пункт 72 Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 р. №>34н     Розділ VIII "Фінансові результати", рахунок 96 " Резерви майбутніх витрат"           
3 Оціночні резерви

Резерви під зниження вартості тих матеріальних цінностей

Резерв під знецінення капіталовкладень у цінних паперів

Резерви сумнівних боргів

Пункт 25ПБУ 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів", затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 р. №>44н

Пункт 45 Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації і п. 3.5 Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій із цінними паперами, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 15.01.97 р. № 2

Пункт 70 Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації               

Розділ II "Виробничі запаси", рахунок 14 " Резерви під зниження вартості тих

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація