Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік ремонту основних засобів


Реферат Облік ремонту основних засобів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Карагандинський Економічний УніверситетКазпостребсоюза

Коледж Економіки, бізнесу і право

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни: «Бухгалтерський облік»

Тема: «Облік ремонту основних засобів»

Караганді 2008

Запровадження

Введені на дію і взяті до врахування об'єкти нерухомості, будівлі і устаткування вимагають додаткових витрат підтримання їхньої у стані. Обслуговування основних засобів - істотна стаття витрат багатьох підприємств, особливо у випадках, коли час експлуатації цих об'єктів великий. Крім технічного огляду, наладки, малого й середнього ремонту основних засобів компанії здійснюють їх відтворення у вигляді капітального ремонту різного рівня складності, і навіть модернізацію, реконструкцію, добудову, дообладнання, перебудову та інших.

Своєчасно вироблений ремонт забезпечує ритмічність роботи організації, скорочує простий, збільшує термін їхньої служби основних засобів. За обсягом і характерові робіт розрізняють:

а) поточний ремонт основних засобів;

б) перегляд основних засобів.

Бухгалтер з проблемою відображення витрат утримання об'єктів нерухомості, будинків та устаткування (ремонт, підтримку у стані, модернізацію структури і ін.). Ці витрати у бухгалтерському обліку:

1) капіталізуються і збільшують початкову вартість об'єктів нерухомості, будинків та устаткування;

2) списуються як витрати звітний період;

3) представляють Витрати заміну певних об'єктів нерухомості, будинків та устаткування.

Необхідність своєчасного і достовірного обліку цих витрат викликана нерівномірністю зносу окремих частин машин, устаткування, будинків, споруд й інших напрямів основних засобів.

Витрати на: ремонт основних засобів займають важливе місце у витратах виробництва та звернення, що потребує посилення бухгалтерського контролю над витратою коштів на виконати ремонт, відповідно до затвердженої організацієюсметно-технической документацією. Нині організаціям надано можливість самостійно приймати рішення на виборі тієї чи іншої методу включення до собівартість витрат за всі види ремонту основних засобів.

Цим визначається актуальність теми курсової роботи.

Мета курсової роботи – досліджувати всіх аспектів урахування витрат на: ремонт основних засобів.

Завдання курсової роботи:

- розглянути теоретичні основи урахування витрат на: ремонт основних засобів;

- досліджувати документальне оформлення обліку витрат за ремонт основних засобів;

- вивчити порядок формування та облік резерву майбутні витрати на ремонту основних засобів.

Об'єктом дослідження послужили діючий порядок обліку ремонту основних засобів і нормативно-правові аспекти створення резерву на: ремонт Республіка Казахстан.

Теоретичною й методологічною основою послужили Закони Республіки Казахстан, постанови уряду Республіки, монографічні праці вітчизняних і зарубіжних економістів.


1. Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація і - оцінка

 

1.1 Поняття основних засобів та його класифікація

До основних засобів ставляться: нерухомість, транспортні засоби, устаткування, гармати лову, виробничий і Київський господарський інвентар, дорослий робочий худобу, спеціальні інструменти, і інші кошти (бібліотечні фонди, музейні цінності, експонати тваринного світу та інші).

До нерухомості (п.1ст.117 Цивільного Кодексу Республіки Казахстан) ставляться земельні ділянки, будинку, споруди, багаторічні насадження й інша майно, міцно що з землею, тобто. об'єкти, переміщення яких безнесоразмерного шкоди їх призначенню неможливо.

Залежно від України цілі придбання матеріальні активи позначаються на обліку у складі основних засобів, товарно-матеріальних, запасів або фінансових інвестицій.

Будинок, придбане з використання в господарську діяльність підприємства з призначенню, відбивається у складі основних засобів, а придбане з продажу - у складі товарно-матеріальних запасів; придбане із єдиною метою вкладення фінансів на тривалий час позначається як фінансові інвестиції.

Відповідно доНСФО №2 «Основні кошти – це матеріальні активи, які призначаються від використання у виробництві чи поставці товарів чи послуг, для здачі у найм іншим особам або заради адміністративних цілей, будуть у впродовж понад одного періоду».

Для основних засобів важливим є тривалий характер використання.Количественная оцінка тривалості використання основних засобів виражається терміном корисною служби. Термін корисною служби є або гаданий (очікуваний) період використання компанією об'єкта, або кількість продукції або обсяг робіт (послуг), які розраховує зробити з цього об'єкта. Вибір тимчасового чи натурального вимірника терміну корисною служби об'єкта основних засобів залежить від функціональної корисності об'єкта, тобто. від нашої здатності приносити економічну вигоду.

До об'єктах нерухомості, будинків та устаткування ставляться маютьматериально-вещественную форму, наприклад, активи, які включають нерухомість (земля, будинку, спорудження та інші об'єкти, пов'язані з землею), транспортні засоби, машини та устаткування, і навіть інше майно, обумовлений законодавством Республіки Казахстан, як нерухоме і рухоме майно, які використовуються у діяльності організації для або продажу товарів (послуг), для здачі у найм інших організацій чи адміністративних мету і що передбачається залучити до впродовж понад аніж одну періоду.

Розмаїття основних засобів дозволяє класифікувати їх за різним ознаками. Класифікація основних засобів дозволяє впорядкувати облік і звітність по основних засобів і дає можливість своєчасно й правильно відбити дані про наявність і рух основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку.

1. За характером участі у процесі виробництва кошти класифікуються на:

- виробничі - це об'єкти, використання є спрямоване для досягнення основний мети діяльності компанії - отримання у процесі виробництва промислової, будівельної, сільськогосподарської та інших напрямів продукції. Це кошти, які беруть безпосередню у процесі виробництва чи створюють йому умови. До їх складу входять виробничі будівлі і споруди, машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, лабораторне устаткування, транспортні засоби, виробничий і Київський господарський інвентар, інструмент, робочий і продуктивну худобу, багаторічні насадження;

- невиробничі - об'єкти, не створюють валового внутрішнього продукту, а споживають його, тобто. це кошти споживчого призначення. Не беруть участі в виробничому процесі, а призначені обслуговування культурно-побутових потреб співробітників (будинку, споруди, інвентар житлово-комунальних господарств, охорони здоров'я, фізкультури і спорту).

2. По приналежності кошти класифікуються на:

- власні кошти - об'єкти, належать компанії. Вони б'ють по його балансі;

- орендовані кошти - об'єкти, одержані від акцій іншого суб'єкта за договором оренди на встановлений ньому термін або перебувають у господарському віданні чи оперативному управлінні;

- тимчасово завезені завезеними на територію Республіки Казахстан. Ці кошти підлягають поверненню в незмінному стані, крім змін внаслідок природного зносу.

3. За характером використання кошти класифікуються на:

- діючі кошти (перебувають у експлуатації), використовувані у виробничому про діяльність компанії;

- непрацюючі (законсервовані) - тимчасово які використовуються компанією кошти;

- перебувають у запасі (в резерві) - кошти, що утворюють запас для заміни діючих основних засобів у випадку їхньої ремонту, ліквідації, аварії.

4. По речовинному складу кошти класифікуються на:

- інвентарні об'єкти, мають речовинне утримання і піддаються обміру і підрахунку в натурі (будинку, споруди, машини, устаткування);

-неинвентарние - капітальні вкладення земельні, лісові і водні угіддя (крім споруд), тобто. витрати, які мають речовинної форми (планування земельних ділянок,корчевка площ під ріллю, капітальні витрати в орендовані кошти та інших.).

5. Залежно від цільового призначення і виконуваних функцій кошти поділяються ми такі види (групи, підгрупи):

I. Земля - територія з угіддями, які перебувають у володінні компанії, придбана на правах власності, чи безоплатно отримана на правах постійного землекористування.

II. Будівлі - архітектурно-будівельні об'єкти, призначенням якого є створення умов (захист від атмосферних явищ тощо.) для праці, житла, соціально-культурного обслуговування населення і побудову зберігання тих матеріальних цінностей (виробничі, складські, адміністративно-господарські, соціально-побутового призначення).

III. Споруди - інженерно-будівельні об'єкти, призначенням якого є виконання тих чи інших технічних функцій у процесі виробництва без зміни предметів праці, або реалізації різних невиробничих функцій (артезіанські свердловини, басейни, стадіони, огорожі, стволи шахт, нафтові газові свердловини, греблі, естакади, криниці, водокачки, мости,хранилища-баки, цистерни на фундаменті, під'їзні шляху, автомобільні шляхи і інші).

IV.Передаточние устрою - устрою, з яких виробляється передача електричної, теплової чи механічної енергії, з усіма проміжними пристроями, необхідні трансформації і передачі енергії (ліній електропередач, тепломережі, трансмісії, трубопроводи,паропроводи ітеплопроводи).

V. Машини й устаткування - устрою, змінюють енергію, матеріали і інформацію.

VI. Транспортні кошти - технічні устрою, призначені для переміщення покупців, безліч вантажів.

VII. Інструмент - механізовані інемеханизированние гармати ручної праці чи прикріплені до машин предмети в обробці металів, дерева тощо. (ріжучі, ударні,давящие іуплотняющие знаряддя праці - електродриля, фарбопульти,електровибратори, лещата).

VIII. Виробничий інвентар та приналежності - предмети виробничого призначення, які є до виконання чи полегшення виробничих операцій, - робочі столи, верстати, засіки, баки, чани, шафи типові і стелажі, інвентарна тара, контейнери.

IX. Господарський інвентар - конторський і Київський господарський інвентар (столи, шафи різні, гардероби, килими, вішалки, канапи, крісла, неспалені шафи, портьєри, розмножувальні і копіювальні апарати, предмети протипожежного призначення -гидропульти,стендери, драбини ручні та інші).

X. Робітник і продуктивну худобу. Робочий худобу - коня, воли, верблюди та інші робочі тварини. Худобу продуктивний - великий робочий худобу,жеребци-производители і племінні кобили,верблюди-производители і матки; олені,марали - матки і самці (рогачі),хряки-производители і свиноматки, кози,овцематки ібарани-производители.

XI. Багаторічні насадження - штучні багаторічні насадження незалежно від своїх віку (плодові і ягідні, виноградники, багаторічні насадження квітів, плантації троянд, живоплоти, полезахисні насадження).

XII. Капітальні витрати з поліпшенню земель (без споруд) -витрати інвентарного характеру на заходи щодо поверхневому поліпшенню земель для сільськогосподарського користування (планування земельних ділянок,корчевка площ під ріллю, очищення полів від каменів).

>XIII.Прочие кошти – бібліотечні фонди незалежно вартості, спортивний інвентар, музейні цінності.

1.2 Оцінка основних засобів

У разі становлення ринкових відносин об'єктивну оцінку об'єктів обліку набуває дуже актуальне значення, тому що від її обгрунтованості залежить достовірність і реальність формованої в обліку інформації.

Проблема оцінки й обліку основних засобів є найважливішою для казахстанських підприємств для підготовки звітності, що відповідає міжнародним стандартам (>МСФО), що викликано високою часткою основних засобів у складі активів більшість казахстанських підприємств.

Від правильної оцінки основних засобів зрештою найбільше залежить балансовий звіт підприємства. Для обліку основних засобів відповідно доМСФО варто використовувати кілька стандартів, переважноМСБУ 16 "Нерухомість, будівлі і устаткування" від 24.01.2005 № 1.

У обліку основних засобів виділяють балансову вартість, ліквідаційну вартість, справедливу вартість будівництва іамортизируемую вартість основних засобів.

Балансова вартість - сума, через яку актив визнається у бухгалтерському балансі за мінусом суми всієї накопиченої амортизації і накопичених збитків знецінення.

>Амортизируемая вартість - це собівартість активу чи інша величина, відбитий у фінансовій звітності замість собівартості, з відрахуванням його ліквідаційної вартості.

Справедлива вартість - сума, яку то, можливо виміняний актив, через яку то, можливо погашено зобов'язання чи яке може бути виміняний наданий пайовий інструмент під час проведення операції між добре інформованими, бажаючими зробити таку операцію, незалежними сторонами

>Ликвидационная вартість - розрахункова сума, яку організація міг би отримати привибитии активу за мінусом розрахункових витрат за вибуття, якби актив був досить старим, яке стан таки, як очікується наприкінці терміну його корисного використання.

Відповідно доМСБУ 16 «Нерухомість, будівлі і устаткування» початкова вартість об'єктів основних засобів внаслідок наступних капітальних вкладень збільшується лише тоді поліпшення стану об'єкта, підвищує його спочатку оцінені нормативні показники: термін їхньої служби, виробничу потужність, площа, швидкість. Витрати на: ремонт, вироблених у цілях збереження та підтримки технічного стану об'єкта, початкову вартість не збільшують, а зізнаються як поточні видатки за її виникненні.

При придбанні об'єкта нерухомості, будинків та устаткування за плату фактичні видатки придбанні складаються з покупної ціни (з відрахуванням будь-яких торгових знижок, наданих продавцем), включаючи імпортні мита іневозмещаемие податки та збори, й модернізації всіх витрат, безпосередньо необхідні приведення об'єкта робочого стану, яка дозволила використовувати його за призначенням. Необхідною передумовою включення будь-яких витрат у фактичну вартість є безпосередній зв'язок його з придбанням об'єкта чи доведенням його робочого стану. Витрати, які є необхідними (наприклад, витрати на ліквідації ушкодження, отриманого під час транспортування) у початкову оцінку основних засобів не включаються, а враховуються як витрати поточного періоду.

1.3 Завдання обліку ремонту основних засобів

Періодичний помешкання і ретельний те що можуть зберегти об'єкти у стані та подовжити термін їхньої служби.

Окремі частини основних засобів (основні вузли і деталі, конструктивні елементи) зношуються на більш стислі терміни проти об'єктом основних засобів загалом. Щоб уникнути передчасного зносу основних засобів їх періодично ремонтують.

По організаційно-технічним ознаками ремонт поділяють на капітальний і поточний.

Під капітальним ремонтом розуміють відновлення окремих частин основних засобів, які мають менші терміни служби, проти об'єктом загалом.Капитальним ремонтом машин, устаткування й транспортних засобів вважають ремонт, що проводиться з періодичністю понад один рік, у якому агрегат повністю розбирають, заміняють чи відновлюють все зношені деталі вузли, збирають й відчувають агрегат. При капітальний ремонт будинків та споруд заміняють повністю зношені конструкції і деталі аналогічними або як вже непохитними й економічніші,улучшающими експлуатаційні можливості ремонтованих об'єктів. У цьому треба сказати, що наступні капітальні вкладення кошти збільшують початкову вартість об'єктів лише за умов збільшення майбутньої за економічну вигоду від використання, оціненої на початку терміну корисною служби. Всі інші наступні витрати повинні визнаватися як витрати періоду, де вони було зроблено.

Поточний ремонт проводять із метою усунення незначних ушкоджень шляхом часткової заміни деталей, дрібної лагодження окремих частин, побілки стін, фарбування та інших. Його проводять у процесі експлуатації основних засобів підтримки в робочому стані. Важливе значення має тут система планово-попереджувального ремонту, коли кошти ремонтують через певні часові відтинки із заздалегідь складеним графіком, без очікування їх поломки чи зупинки з причин.

Ремонт основних засобів може здійснюватися підрядним, господарським чи змішаним способами. Приподрядном способі кошти ремонтують спеціалізовані суб'єкти (авторемонтні, ремонтно-будівельні організації), при господарському способі ремонт здійснюється силами і коштами самого суб'єкта. При змішаному способі частина ремонтних робіт здійснюється самотужки й частина -

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Облік собівартості продукції
  Міністерство Освіти України Донецький державний технічний університет Факультет: Економіки і
 • Реферат на тему: Облік сільськогосподарської продукції
  >СОДЕРЖАНИЕ 1. ПИТАННЯ 24. Облік розрахунків з претензіям >2.ВОПРОС 54. Облік сільськогосподарських
 • Реферат на тему: Облік власного капіталу
  Економічна суть і стала методику оцінки вартості капіталу підприємства, оптимізація його структури.
 • Реферат на тему: Облік власного капіталу
  Аналіз методів обліку власного капіталу, під яким розуміють ті частини в активах підприємства, яка
 • Реферат на тему: Облік власного капіталу
  Поняття власного капіталу, його склад (статутний, складочный, резервний, додатковий), нормативне

Навігація