Реферат Облік власного капіталу

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Економічна суть і методику оцінки вартості капіталу підприємства, оптимізація його структури

2. Загальна характеристика фінансово-господарську діяльність СПК імені Леніна

3. Облік власного капіталу СПК імені Леніна

3.1 Облік статутного капіталу

3.2 Облік резервного капіталу

3.3 Облік додаткового капіталу

3.4 Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

У зв'язку з переходом від планової економіки до ринкової сталося реформування бухгалтерського і податкового обліку стосовно сучасним економічним умовам. У зв'язку з такий реформацією розроблено й затверджені нові Положення по бухгалтерського обліку [11], новий План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність організацій [13], введено на дію нове податкового законодавства як таки Податкового кодексу Російської Федерації [13]. Вказаними нормативними документами ввели нові поняття й побудувати нові об'єкти бухгалтерського обліку: нематеріальні активи, фінансові вкладення, позики й ін. Істотно змінено методологія обліку майже на всі об'єкти бухгалтерського обліку: основних засобів, нематеріальних активів, власного капіталу організації та ін.

У зв'язку з змінами методики обліку власного капіталу організації обрана проблема є зараз дуже актуальною. Метою згаданої курсової роботи є підставою вивчення, з урахуванням інтересів усіх нововведень, і аналіз процесу бухгалтерського і податкового обліку складових власного капіталу організації, саме:

- статутного капіталу, тобто сукупності грошових та інших господарських коштів, внесених як вкладів засновниками (власниками) організації у розмірах, що у установчих документах організації;

- додаткового капіталу, що є приріст капіталу організації, створений у результаті переоцінки внеоборотных активів чи одержання емісійного доходу акціонерного товариства;

- резервного капіталу, тобто резервів, освічених відповідно до законодавством чи установчими документами і виділені на покриття збитків організації, і навіть погашення облігацій організації та викупу акцій організації (лише акціонерних товариств) у разі відсутності інших засобів;

- нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), тобто залишку чистий прибуток, що залишилася у розпорядженні організації з результатам роботи за минулий звітний рік й положення прийнятих рішень щодо її використанню.

Досягнення мети може процесі вивчення і політичного аналізу обліку власного капіталу організації прокуратура вивчила відповідні нормативні документи всіх рівнів системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку до, які регламентують облік власного капіталу організації, зокрема Федеральний закон від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» [4], Положення ведення бухгалтерського обліку, які стосуються анализируемому питання, і навіть навчальні посібники та підручники з бухгалтерського обліку, матеріали і з спеціалізованих журналів.


1. Економічна суть і методику оцінки вартості капіталу підприємства, оптимізація його структури

Капітал, як інші чинники виробництва, має вартість, формує рівень операційних і інвестиційних витрат. Вартість капіталу - це є її ціна, яку підприємство оплачує його залучення із джерел.

Оскільки вартість капіталу є частка прибутку, яку підприємство має сплатити використання сформованого чи залученого нового капіталу забезпечення процесу виробництва та реалізації продукції, цей показник виступає мінімальної нормою прибуток від операційній (основний) діяльності. Якщо рентабельність здійснених операцій виявиться нижче, ніж ціна капіталу, це призведе до «проеданию» капіталу і банкрутства підприємства.

З іншого боку, вартість капіталу використовують у ролі дисконтною ставки процесі здійснення реального і фінансового інвестування. Якщо ставка дохідності за інвестиційним проектом нижче ціни інвестованого капіталу, такий проект буде збитковим, що також призведе до зменшення капіталу підприємства.

Показник вартості капіталу підприємства може бути критерієм в оцінці ефективності лізингу. Якщо вартість фінансового лізингу перевищує вартість капіталу підприємства, то використання лізингу на формування основний капітал невигідно.

Показник вартості позикового капіталу використовується з оцінки ефекту фінансового левериджа, що свідчить про приріст рентабельності власного капіталу з допомогою використання позикових коштів. Ефект буде позитивним, якщо ціна земних коштів нижче рентабельності інвестованого капіталу операційні активи.

І, нарешті, вартість капіталу є важливим вимірником рівня ринкову вартість акціонерних підприємств відкритого типу. При зниженні вартості капіталу відбувається зростання ринкову вартість підприємства, і навпаки.

Оскільки капітал підприємства формується з допомогою різних джерел, у процесі аналізу необхідно оцінити кожен із новачків і "зробити з порівняльного аналізу їх вартості.

Вартість власного капіталу підприємства [10] у звітній періоді визначається так:

Цск = * 100

Оцінка вартості капіталу мусить бути завершено аналізом граничною ефективності капіталу, визначене ставленням приросту рівня рентабельності інвестованого капіталу до приросту середньозваженої вартості капіталу.

Порівнюючи граничну вартість капіталу з очікуваним рівнем рентабельності проектів, котрим потрібно залучення додаткового капіталу, можна оцінити міру ефективності і доцільності здійснення цих проектів.

Однією з найскладніших завдань фінансового аналізу власного капіталу підприємства є оптимізація структури капіталу з метою забезпечення найефективнішою пропорційності між його вартістю, дохідністю і втрати фінансової сталістю підприємства. Оптимізація структури капіталу проводиться у разі наступним критеріям: мінімізації середньозваженої вартості сукупного капіталу; максимізації рівня дохідності (рентабельності) власного капіталу; мінімізації рівня фінансових ризиків.

Залучення додаткового капіталу, за рахунок власних джерел підприємства, і з допомогою позикових, має свої межі і звичайно пов'язане зі зростанням його середньозваженої вартості.

Звіт про рух власного капіталу дає чітка уявлення про джерела надходження, і напрямах використання власні кошти, головною з яких є прибуток. Але прибуток й викохує власний капітал є лише частиною загального розміру доходу – доданій вартості, звіт через яку не складається, хоча уся необхідна інформація у бухгалтерському обліку є. У той самий час рух власного капіталу враховується тільки у вартісному вираженні, хоча до оцінки фінансово-економічного стану важливо знати ті частини власного капіталу, яка зафіксовано у грошових активах, ту частину, яка зафіксовано у негрошових активах.

Отже, діючі форми звітності руху капіталу, покликані відбивати специфічні цілі й завдання, мають особливості й недоліки. Найбільш характерним недоліком діючих форм звітності є поділу активів – майна формою (грошове і неденежное) – за власні і позикові, а капіталу – майна за змістом (власне і позикове) – на грошову і неденежную складові.

Рух власного капіталу (DСК) і доданій вартості можна простежити щодо окремих рядкам бухгалтерського балансу. Зміни, які у складі власного капіталу, зачіпають такі рядки балансу – статутний, додатковий і резервний капітал (DУДР), валовий виторг (DВР), і навіть прибуток і фонди (DФСН), що дозволяє будувати висновки про причини росту чи зниження власного капіталу, джерелах його поповнення і напрямах використання:

DСК = DУДР + DВР + DФСН

Ці зміни, включаючи приріст зносу (DІЗ) і нараховані доходи до виплатах (ДНВ), повністю входить у розрахунок доданій вартості (ДВ):


ДВ = DСК + DІЗ + ДНВ

У цілому нині додана вартість є сама максимальна величина приросту власного капіталу, яку підприємство у звітному періоді. Надалі їх кількість зменшується, причому друга іде отримати відшкодування основних та оборотних фондів, іншу частина розподіляється і утворить нараховані доходи до виплатах. Унаслідок чого важливо знати ті частини доданій вартості, що у кінцевому підсумку залишається у розпорядженні підприємства (DСК/ДВ + DІЗ/ДВ), ту частину, яка розподіляється і, отже, безповоротно йде (ДНП/ДВ). Причому у складі останнього елемента доцільно виділити, скажімо, податкову складову, визначивши, цим, величину податкового «преса».

Для аналізу фінансово-економічного стану підприємства чимале значення має лише баланс всього власного капіталу (СК), а й баланс його складових частин – в грошової (СКдф) і негрошовій (СКндф) формі:

СК = СКдф + СКндф.

З іншого боку, у складі всіх коштів (Д) можна назвати ті частини, що є власністю підприємства (СКдф), ту частину, яка не належить (ЗКдф):

Д = СКдф + ЗКдф.

Звідси випливає двоїста природа власних коштів (СКдф) – належати це й до активів в грошової форми (Д), і до власного капіталу (СК).

Справді, величина власного капіталу чи всіх коштів то, можливо легко встановлено з бухгалтерського балансу, аналітичної фінансової таблиці чи уніфікованого аналітичного балансу. Однак дуже важко визначити розмір їх складових частин, не проводячи складних розрахунків. Аби вирішити цієї проблеми слід керуватися тим, що кожна з складових частин власного капіталу має обмеження згори - грошова (негрошове) складова власного капіталу неспроможна перевищувати величини всього майна в грошової (негрошовій) формі з відрахуванням зовнішнього боргу. Через війну цей спосіб встановлення меж власного капіталу є часом єдиним можливим свого роду експрес-аналізом власного капіталу з урахуванням бухгалтерських даних.


2. Загальна характеристика фінансово-господарську діяльність підприємства СПК імені Леніна

Сільськогосподарський виробничий кооператив (колгосп) їм. Леніна заснований у вирішенні зборів від 31 березня 1999 року, згідно з Федеральним законом РФ «Про сільськогосподарську кооперацію» від 8 грудня 1995 р. № 193-ФЗ зі змінами та доповненнями від 18.02.99 р. № 34-ФЗ.

Місцезнаходженням підприємства є з. Крючковка Біляївського району Оренбурзької області. Колгосп є юридичною особою, проти неї самостійного господарюючого суб'єкту, самостійний баланс, розрахунковий, валютний й інші рахунки і інші реквізити юридичної особи.

Земельний фонд колгоспу формується шляхом добровільного об'єднання земельних часток членів, учасників колгоспу. Майно колгоспу формується з допомогою: пайового фонду, утвореного з вкладів його як пайових внесків, прав на земельні частки, інших вкладів засновників; доходів від своєї діяльності, доходів розміщення свої кошти у трилітрові банки, від цінних паперів та інших законних джерел; позикових коштів, котрі мають перевищувати 60 % від загального обсягу коштів.

Бухгалтерський облік майна, зобов'язань та господарських операцій підприємства ведеться у валюті Російської Федерації – в рублях.

Для своєї діяльності колгосп формує:

- резервний фонд – 10 % від пайового фонду, що становить 9062626 тис. крб.; обов'язковий пайовий внесок – 3000 крб.; неподільний фонд, утворюваний з частини пайових внесків колишніх членів реорганізованого господарства; фонд накопичення (фонд розвитку господарства); фонд споживання (єдиний фонд оплати праці та матеріального заохочення) та інші фонди, і резерви, які можуть опинитися створюватися рішення загальних зборів членів колгоспу.

Види діяльності СПК імені Леніна докладно розписані в Статуті підприємства статті 15 «Производственно-хозяйственная діяльність й фінанси колгоспу».

Бухгалтерський облік в колгоспі ведеться відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку і новим Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність організації та інструкції із застосування відповідно до прийнятої облікову політику. Прийнята підприємством облікова політика затверджена розпорядженням особи, відповідального за організацію та влитися стан бухгалтерського обліку. [Додаток 1]

Форма обліку в СПК (колгосп) їм. Леніна, за прийнятою облікову політику, автоматизована із застосуванням 1С «Бухгалтерія», частково журнально- ордерная. При автоматизованої формі обліку є основним джерелом інформації є первинна документація. Завдяки комп'ютерним програмам відбувається угруповання і узагальнення облікової інформації. Через війну бухгалтерська служба отримує вихідні роздруківки з регістрами різного змісту, структура яких відповідає журналам-ордерам, даними, книгам та інших звітним регістрам.

Об'єктами бухгалтерського обліку є майно, різні зобов'язання й господарські операції, здійснювані підприємством у його діяльності, відповідно до Статутом підприємства міста і законодавством РФ. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку для підприємства, дотримання природоохоронного законодавства і під час господарських операцій несе керівник підприємства. Бухгалтерський облік ведеться бухгалтерської службою, очолюваної головний бухгалтер. Крім головного бухгалтера у бухгалтерській службі працює кілька бухгалтерів, кожен із яких відповідальний на власний ділянку бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства міста і відповідає за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне надання повною і достовірною бухгалтерської звітності. Вимоги головного бухгалтера по документального оформлення господарських операцій та уявленню в бухгалтерію необхідні документи і відомостей обов'язкові всім працівників організації. Без підписи головного бухгалтера грошові і розрахункові документи, фінансові та кредитні зобов'язання вважаються недійсними і мають бути прийняті до виконання.

До основних засобів СПК імені Леніна ставляться: будинку, споруди, робітники і силові машини та устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, обчислювальної техніки, транспортні засоби, інструмент, виробничий і Київський господарський інвентар та приналежності й інші кошти: наприкінці 2004 року основних засобів було у сумі 47 454 000 рублів. [Додаток 3 ]

СПК імені Леніна вироблену сільськогосподарську продукцію продає заготівельним організаціям або для населення й робочим господарства.

За даними бухгалтерської звітності СПК імені Леніна на результаті своєї діяльність у 2002 року здобув збитки у розмірі 43 тисяч карбованців, але вже 2003 року здобув прибуток у розмірі 2148 тисяч карбованців, і у 2004 року і його прибуток була за на 319 тисяч карбованців проти 2003 роком, його можна охарактеризувати як успішну. Але, якщо взяти економічні показники 2004 року з показниками попереднього періоду, то видно, організація втрачає обертів.

Для наочного зображення зведемо все анализируемые дані в таблицю «Економічні показники діяльності СПК імені Леніна у період 2002 – 2004 роки».

У таблиці 1 наочно зображено, що у 2003 року СПК імені Леніна зменшив його присутність серед організації основних засобів у сумі 1158 тис. крб.

Таблиця 1

Основні економічні показники діяльності СПК імені Леніна

Показники 2002 2003 Зміни показників 2003 р. стосовно 2002 р 2004 Зміна показників 2004 р. стосовно 2003 р
Основні кошти, (тис. крб.) 57255 56097 -1158 47454 -8643
Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, (тис. крб.) 22578 33441 + 10863 28105 - 5336
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, (тис. крб.) 22621 31293 + 8672 26276 - 5017
Прибуток, втрати від виробничої діяльності, (тис.
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація