Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"


Реферат Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань ВАТ “>СТАХАНОВСКИЙВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»


Статутний капітал є сукупність вкладень учасників в майно під час створення підприємства задля забезпечення його проведення статутної діяльності, певної установчими документами.

Принципи формування статутного капіталу ВАТ «>СВЗ» регламентуються законодавством України. Статутний капітал ВАТ «>СВЗ» поділений на певне статутом підприємства кількість акцій рівної від номінальної вартості, які можуть опинитися поширюватися відкритої підпискою і купівлею-продажем на фондову біржу.

>Вкладами учасників може бути:

- кошти, зокрема й у іноземній валюті;

- будинку, споруди, обладнання й інші матеріальні активи;

- цінних паперів;

- права користування землею, водою, будинками, обладнанням і інші майнових прав.

Статутний капітал ВАТ «>СВЗ» можна змінити з урахуванням таких вимог:

- збільшення статутного капіталу – тільки після внесення повністю усіма учасниками своїх вкладів, крім випадків, передбачених законодавством;

- зменшення статутного капіталу – лише за відсутності заперечень кредиторів.

Рішення про зміну величини статутного капіталу набирає чинності від часу внесення цих змін - у державний реєстр.

ВАТ «>СВЗ» може збільшувати статутний капітал, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартості не нижче від номінальної вартості. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

- випуску нових акцій;

- обміну облігацій вдатися до акцій;

- збільшення від номінальної вартості акцій.

Статутний капітал ВАТ «>СВЗ» визначається сумі виробленої підписки вдатися до акцій у вигляді від номінальної вартості.

Порядок зміни розміру статутного капіталу регулюється Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 16. 10. 2000 р. № 158.

Збільшення статутного капіталу складає підставі рішення загальних зборів засновників.

Зміни, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, повинні прагнути бути зареєстровані у органі,зарегистрировавшем статут акціонерного товариства.

Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

- зменшення від номінальної вартості акції;

- зменшення кількості акцій.

Для обліку, і узагальнення інформації а стані людини і русі статутного капіталу ВАТ «>СВЗ» у бухгалтерському обліку призначений рахунок 40 "Статутний капітал".

Аналітичний облік за рахунком 40 "Статутний капітал" ведеться за видам акцій та засновників акціонерного товариства. Сальдо рахунки 40 "Статутний капітал" має відповідати розміру статутного капіталу, зареєстрованого установчих документах ВАТ «>СВЗ».

Після реєстрації ВАТ «>СВЗ» у сумі виробленої підписки вдатися до акцій з їхньої від номінальної вартості у бухгалтерському обліку здійснена запис:

>Д-тсч. 46 ">Неоплаченний капітал";

>К-тсч. 40 "Статутний капітал".

Бланки акцій враховуються й зберігаються ВАТ «>СВЗ» як бланки суворого обліку. Бухгалтерський облік бланків акцій ведеться назабалансовом рахунку 08 "Бланки суворого обліку".

При збільшенні від номінальної вартості акцій ВАТ «>СВЗ» роблять запис за кредитами рахунки 40 "Статутний капітал" і дебету рахунків з обліку коштів чи рахунки 443 " Прибуток, використана у звітній періоді" – залежно джерела збільшення.

Зменшення статутного капіталу ВАТ «>СВЗ» можливо, у результаті зменшення від номінальної вартості акцій чи зменшення кількості акцій з допомогою анулювання цих акцій, наступної перепродажу чи поширення у своїх працівників. За зменшення від номінальної вартості акцій у бухгалтерський облік роблять запис по дебету рахунки 40 "Статутний капітал" і кредиту рахунки 67 "Розрахунки з учасниками".

Вартість власних акцій викуплених акціонери, у бухгалтерському обліку відбивається записом:

>Д-тсч. 45 "Вилучений капітал";

>К-тсч. 30 "Вилучений капітал" (чи 31 "Рахунки в російських банках").

При перепродажу чи поширенні у своїх працівників викуплених акцій роблять запис:

>Д-тсч. 30 "Каса" (чи 31 "Рахунки в російських банках");

>К-тсч. 45 "Вилучений капітал";

>К-тсч. 421 ">Эмиссионний дохід" – у сумі перевищує номінальну вартість акцій.

Що стосується, якщо викуплені акції перепродали за ціною, нижче від номінальної вартості, відмінність між ціною викупу і акцій становить списується з допомогою емісійного доходу.

Облік пайового капіталу. Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних юридичних осіб (пайових внесків), добровільно розміщених у суспільстві реалізації його господарську діяльність погоджується з статутом ВАТ «>СВЗ» та інших установчих документів.

У бухгалтерський облік ВАТ «>СВЗ» для обліку, і узагальнення інформації про суми пайових внесків призначений рахунок 41 "Пайовий капітал". Цей рахунок застосовується підприємствами, які мають частина власного капіталу відповідно до установчих документів формується як внесків.

Аналітичний облік за рахунком41"Паевой капітал" ведеться за видам капіталу.

Облік додаткового капіталу. Додатковий капітал – складається з емісійного доходу, одержану розміщення акцій власної емісії, дооцінки активів, безплатно отриманих необоротних активів, іншого додаткового капіталу. Додатковий капітал на ВАТ «>СВЗ» іде збільшення статутного капіталу, пайового капіталу, резервного капіталу, покриття збитків. Бухгалтерський облік ведеться на рахунку 42 "Додатковий капітал" посубсчетам: 421 ">Эмиссионний дохід", 422 ">Прочий вкладений капітал", 423 "Дооцінка активів", 424 ">Безоплатно отримані необоротні активи", 425 ">Прочий додатковий капітал".

Додатковий вкладений капітал – це сума, яку вартість реалізації випущених акцій перевищує номінальну вартість. У бухгалтерський облік відмінність між продажною і акцій становить спочатку розміщених акцій віддзеркалюється в рахунку 42 "Додатковий капітал" субрахунок 421 ">Эмиссионний дохід". За кредитом даного субрахунка відбивається збільшення капіталу, а, по дебету – його зменшення.

>Прочий додатковий капітал – це сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безплатно отриманих підприємством з інших юридичних чи фізичних осіб, інші види додаткового капіталу. У бухгалтерський облік ВАТ «>СВЗ» для узагальнення інформації про такі суми призначений рахунок 42 "Додатковий капітал", якого відкриті субрахунка: 422 ">Прочий вкладений капітал", 423 "Дооцінка активів", 424 "Безоплатно отримані необоротні активи", 425 "Почий додатковий капітал".

Облік резервного капіталу. Резервний капітал – це сума резервів, створених у відповідність до чинним законодавством чи установчими документами з допомогою нерозподіленого прибутку ВАТ «>СВЗ».

Згідно з законодавством резервний капітал створюється у вигляді, встановленому установчими документами, але з менш 25 відсотків статутного капіталу.

Розмір щорічних відрахувань до резервний фонд передбачається статутних документів, однак може бути менш 5 відсотків суми чистого доходу.

Кошти резервного капіталу перебувають у розпорядженні підприємства міста і можна використовувати їм у покриття можливих збитків, непередбачуваних видатків, сплату боргів підприємства за його ліквідації.

Для узагальнення інформації стану війни і русі резервного капіталу ВАТ «>СВЗ», створеного відповідність до чинним законодавством і статутом з допомогою нерозподіленого прибутку, призначений рахунок 43 "Резервний капітал". За кредит рахунки відбивається створення резервів, а, по дебету – їх використання. Сальдо рахунки 43 відбиває залишок резервного капіталу наприкінці звітний період.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видам та напрями використання.

Відрахування від прибутку на резервний капітал у бухгалтерському обліку відбивається операцією:

>Д-тсч. 44 ">Нераспределенная прибуток (непогашені збитки)";

>К-тсч. 43 "Резервний капітал".

Кошти резервного капіталу використовуються на додаткові витрати з виробничим і соціального розвитку, для поповнення оборотних засобів ВАТ «>СВЗ», покриття збитків, на виплату гарантованих дивідендів по привілейованим акціям й інші заходи, передбачені установчими документами. І на бухгалтерський облік ВАТ «>СВЗ» робляться записи по дебету рахунки 43 і кредиту рахунків: 40 "Статутний капітал", 442 "Непокритие збитки" та інших.

Облік вилученого капіталу. Вилучений капітал – фактичне собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених суспільством в його учасників. Сума вилученого капіталу зменшує власний капітал.

Облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій акціонери з метою їх перепродажу, анулювання, зменшення статутного капіталу ведеться на рахунку 45 "Вилучений капітал". По дебету рахунки відбивається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених ВАТ «>СВЗ» в його учасників, а, по кредиту – вартість анульованих чи перепроданих акцій.

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видам акцій, вкладів, паїв.

Рахунок 45 має субрахунка:

- 451 ">Изъятие акції";

- 452 ">Изъятие внески, й паї";

- 453 ">Прочий вилучений капітал".

>Викупленние акції враховуються по фактичну вартість їх придбання.

>Викупленние чи вилучені акції ВАТ «>СВЗ» можуть повторно випущені. ВАТ «>СВЗ» може затвердити рішення не випускати повторно викуплені власними акціями, а вилучити їх із обороту (анулювати).

Балансова вартість вилученого капіталу коригується на вартість придбання анульованих акцій.

>Неоплаченний капітал є сумою заборгованості власників за внесками в капітал. Після реєстрації ВАТ «>СВЗ» у сумі виробленої підписки вдатися до акцій з їхньої від номінальної вартості у бухгалтерському обліку ВАТ «>СВЗ» здійснено записи, відбивають суму заборгованості засновників за внесками статутний капітал:

>Д-тсч. 46 ">Неоплаченний капітал";

>К-тсч. 40 "Статутний капітал".

Фактично отримані внески від акціонерів у оплату акцій відбиваються записом:

Д-сч. 31 "Рахунки в російських банках" – у сумі внесених коштів;

>Д-тсч. 15 "Капітальні інвестиції" – на вартість внесених основних засобів, інших необоротних активів;

>Д-тсч. 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" – на вартість внесених цінних паперів інших підприємств;

>К-тсч. 46 ">Неоплаченний капітал".

Облік нерозподіленого прибутку (непокритий збиток).Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) – це сума прибутку,реинвестированная в підприємство, чи сума непокритого збитку нинішнього року минулих років.

Сума непокритого збитку у фінансовому звітності зменшує власний капітал.

Облік нерозподіленого прибутку чи невкритих збитків ВАТ «>СВЗ» поточного і минулих років, і навіть прибутку, використаної цього року, ведеться на рахунку 44 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) ". За кредитом рахунки відбивається зростання прибутку на всі види діяльності, а, по дебету – збитки і прибутку.

Для відображення наявності і рух нерозподіленого прибутку використовується субрахунок 441 "Прибуток нерозподілена".

>Непокритие збитки б'ють посубсчете 442 ">Непокритие збитки". Їх списання здійснюється з допомогою нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, пайового чи додаткового капіталу ВАТ «>СВЗ».

Відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку на ВАТ «>СВЗ» нинішнього року періоді віддзеркалюється всубсчете 443 "Прибуток використана цього року".

Звіт про власну капіталі. Звіт про власну капіталі – це звіт, який відбиває зміни у складі власного капіталу ВАТ «>СВЗ» протягом звітний період. Інформація, подана у Звіті про власну капіталі ВАТ «>СВЗ», дозволяє працівникам управлінського апарату ВАТ «>СВЗ», статистичним і податковим державних органів оцінювати причини наслідки змін, які з власним капіталом ВАТ «>СВЗ».

Зміст, форма Звіту про власну капіталі, загальні вимоги до розкриття його статей визначено П(С)БО 5 "Звіт про власну капіталі".

Облік джерела фінансування майбутніх витрат і платежів. Для обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів бухгалтерією ВАТ «>СВЗ» використовується рахунок 47 ">Обеспечения майбутніх витрат і платежів". У цьому рахунку ведеться узагальнення інформації про рух коштів, котрі за рішенню ВАТ «>СВЗ» резервуються задля забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення в витрати поточного періоду.

За кредитом рахунку відбивається нарахування забезпечень, по дебету – їх використання.

Облік на рахунку 47 ведеться засубсчетам: 471 "Забезпечення оплати відпусток", 472 "Додаткове пенсійне забезпечення", 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань", 474 "Забезпечення інших витрат".

Насубсчете471"Обеспечение оплати відпусток" ведеться облік руху, і залишків коштів у оплату чергових відпусток працівників ВАТ «>СВЗ». Сума забезпечення визначається щомісяця як твір фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка,исчисленного як ставлення річний планову суму на оплату відпусток до спільного плановому фонду оплати праці.

Насубсчете 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів на реалізацію програми пенсійного забезпечення.

Насубсчете 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху, і залишків коштів, зарезервованих задля забезпечення майбутніх витрат для проведення гарантійних ремонтів проданої продукції і на ін.

Насубсчете 474 "Забезпечення інших витрат" ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, не знайшли відображення інших субрахунки рахунки 47.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів на ВАТ «>СВЗ» ведеться за їх видам, напрямам формування.

Облік цільового фінансування й цільових надходжень на ВАТ «>СВЗ». До цільовому фінансуванню і цільовим надходженням належить виділені цільовим призначенням розпорядження ВАТ «>СВЗ» вартість здійснення відповідних заходів, які пов'язані з формуванням власних оборотних засобів.

Кошти цільового фінансування й цільових надходжень ВАТ «>СВЗ» може отримувати як субсидії, асигнування бюджету та взагалі позабюджетних фондів, цільових внесків юридичних і фізичних осіб фінансування капітальних інвестицій, науково-конструкторські розробки, соціальний захист працівників та інших.

Джерела цільового фінансування й цільових надходжень і їх використання регламентуються відповідними нормативними документами: Закон України "Про статус і захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", наказом Мінфіну України від 14.12.99 № 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги" та інших.

Облік операцій із цільовому фінансуванню складає пасивному рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". За кредит цього рахунки відбивається надходження коштів цільового призначення, а, по дебету - їх використання з певних напрямів, визнання їх доходами, і навіть повернення невикористаних сум.

Надходження коштів у цільові заходи відбивається записом за кредитами рахунки 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" в кореспонденції з дебетом рахунків:

30 "Каса", 31 "Рахунки в російських банках" – у сумі коштів, вступників на цільові заходи з бюджету, позабюджетних фондів, цільових внесків юридичних і фізичних осіб;

20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" – на вартість отриманих товарно-матеріальних цінностей.

Використання коштів, отримані порядку цільового фінансування, віддзеркалюється в відповідних рахунках урахування витрат.

Одночасно використані у звітній періоді кошти цільового призначення зізнаються статками і зараховуються до операційні доходи ВАТ «>СВЗ» записом:

>Д-тсч. 48 "Цільове фінансування і цільові надходження";

>К-тсч. 718 "Отримані гранти та субсидії".

Цільове фінансування, отримане ВАТ «>СВЗ» як виконаних робітнекапитального характеру, відбиваються записом:

>Д-тсч. 23 "Виробництво" та інших.

>К-тсч. 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" з одночасним включенням їх вартістю доходи операційну діяльність ВАТ «>СВЗ».

Якщо виконані цільовим призначенням роботи мають капітальний характер – будівництво, модернізація основних засобів та інших, - їх вартість відбивається по дебету рахунки 15 "Капітальні інвестиції" і кредиту рахунки 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".


Література

1. Закон України „Про бухоблік” від 14вересня 2006 р.

2. Закон України „Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація