Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками у ВАТ "Славгородська пивоварня"


Реферат Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками у ВАТ "Славгородська пивоварня"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Санкт-Петербурзька академія управління і економіки

>Алтайский інститут економіки

Кафедра: «Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит»

>КУРСОВАЯ РОБОТА


Тема:УЧЕТ РОЗРАХУНКІВ ЗПОСТАВЩИКАМИ ІПОДРЯДЧИКАМИ на ВАТ «>СЛАВГОРОДСКАЯПИВОВАРНЯ»

Дисципліна:БУХГАЛТЕРСКИЙ ФІНАНСОВИЙУЧЁТ

>Виполнил студенткагр.2-5331/5-3

 

ПеревірилаМалковаГ.Н.

Оцінка__________________________

Підпис_________________________

 

 

 

>г.Барнаул, 2006р.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

I. Теоретичні аспекти обліку розрахунків із постачальниками і підрядчиками

1.1 Характеристика поняття дебіторської та кредиторської заборгованості

1.2 Види і форми розрахунків із постачальниками і покупцями з приводу товарних і нетоварним операціям

1.3 Нормативна база, що дозволяє розрахунки з постачальниками і підрядчиками. Терміни розрахунків позовної давності

1.4 Порядок списання простроченої заборгованості

1.5 Ведення документального обліку розрахунків із постачальниками і підрядчиками

II. Особливості ведення обліку розрахунків із постачальниками і підрядчиками на ВАТ ">Славгородская броварня"

2.1 Коротка характеристика підприємства

2.2 Порядок ведення аналітичного і синтетичного обліку розрахунків із постачальниками і підрядчиками

2.3 Виявлення напрямів вдосконалення обліку розглянутих операцій та розробка рекомендацій

Укладання

Список літератури


Запровадження

Головна мета праці будь-якої комерційне підприємство є отримання прибутку, і її отримання підприємству потрібно працювати.

Задля ефективної і правильною роботи організації ведуть різний облік. І це облік основних засобів, що у виробництві продукції і на під управлінням цим виробництвом; обліку матеріальних запасів, необхідні виготовлення продукції.

Ведеться ще й облік різних розрахунків: розрахунки з заробітної плати з персоналом підприємства, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки з постачальниками, підрядчиками, покупцями тощо.

>Актуальностью обраної теми і те, що основою праці будь-якої підприємства усе є випуск і реалізація продукції, товарів, робіт, послуг.

Для придбання потрібних у виробництві певного виду продукції, матеріалів, послуг підприємство обов'язково встановлює зв'язку з різноманітними постачальниками. Задля реалізації вже виготовленої продукції, робіт, послуг в підприємства складаються з покупцями. У цьому ведеться облік дебіторської та кредиторської заборгованості, синтетичний і аналітичного обліку розрахунків із постачальниками і покупцями інші види обліку.

Мета написання даної курсової праці полягає у докладному дослідженні та вивчення питань що стосуються організації обліку розрахунків із постачальниками і підрядчиками, розробки рекомендацій з постановки і ведення бухгалтерського обліку, які можна спрямовані для підвищення ефективності діяльності організації та вирішення питань, із якими може зіштовхнутися підприємство у конкретної фінансово-економічної ситуації.

Завданнями написання даної курсової роботи є підставою:

закріплення знань по бухгалтерського обліку, що стосуються розрахунків із постачальниками і підрядчиками, отриманих при докладному вивченні;

можливість критичного викладу матеріалів (навчальної та методичної літератури з питанням цих розрахунків), які було використано під час написання роботи;

вивчення можливість застосування у створенні пропозицій з результатам проведеного дослідження обліку розрахунків із постачальниками і підрядчиками. Щоб розпочати написання цієї курсової роботи вже був обгрунтована актуальність обраної теми, визначено цілей і завдання роботи. Необхідно ще визначити предмет, об'єкт і період написання курсової роботи.

Оскільки предметом дослідження єизучаемий процес, то ясно, що вона вже було визначено вище. Тобто предметом дослідження є облік розрахунків із постачальниками і підрядчиками. Об'єкт дослідження є конкретну організацію, з прикладу якої організовано виконання курсової роботи з обраної темі.

У цьому курсової роботі містяться два основні глави теоретична і практична і висновок щодо роботі.

Перша глава присвячена питанням, що стосується її теоретичної боку. У ньому буде надано характеристика поняття дебіторської, кредиторську заборгованість, буде перераховано й описані різні види розрахунків із постачальниками, підрядчиками і нормативна база, що дозволяє ці розрахунки, і навіть відповідно до Цивільного кодексу РФ буде приведено терміни цих розрахунків й дано поняття позовної давності.

Під час написання практичної глави буде надано загальну характеристику підприємства, саме, буде зазначена форма ведення бухгалтерського обліку, і те, як організується сам обліковий процес. Але тут розглядатимуть і проаналізовано застосовуваний у організації документообіг, документальне оформлення розрахунків із постачальниками і підрядчиками і послідовність обробки документів.

Також під другий - главі даної курсової роботи наведено порядок організації аналітичного і синтетичного обліку розрахунків, у своїй дано оцінку його зі стану і освітлені проблеми, із якими може зіштовхнутися підприємство. Затим чого, за результатами дослідження, вироблені рекомендації апарату самонаведення розв'язання існуючих проблем.

Але головним метою написання даної глави є вироблення пропозицій і методик для вдосконалення обліку для підприємства з вивченості стану даного обліку.

Укладання - це завершальний етап курсової роботи, і тому саме тут підбиваються її результати, загалом, вигляді висвітлюються найважливіші теоретичні становище першого розділу, робляться висновки з результатам вивчення стану обліку, і навіть наводяться рекомендації підвищення ефективності облікового процесу.


I. Теоретичні аспекти обліку розрахунків із постачальниками і підрядчиками

 

1.1 Характеристика поняття дебіторської та кредиторської заборгованості

Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості використовується часто,т.к. діяльність багатьох підприємств, зокрема полягає в платежах і розрахунках.

Отже, під дебіторської заборгованістю розуміється заборгованість організацій чи фізичних осіб цієї організації. Це може бути заборгованість покупців за куплену продукцію чи підзвітних осіб за видані ним під звіт кошти й інші. У цьому організації та особи, є боржниками цієї організації, називаються її дебіторами.

>Кредиторской називають заборгованість цієї організації інших організацій, працівникам і приватним особам, які, відповідно називаються її кредиторами.

Кредиторів, заборгованість яким виникла в з купівлею вони тих матеріальних цінностей, називають постачальниками. Заборгованість за нарахованої заробітній платні працівникам організації, за сумами нарахованих платежів до бюджету, фонди соціального призначення й інші нарахування називають зобов'язаннями з розподілу. Кредиторів, заборгованість яким виникла на інших операціям, називають іншими кредиторами.

Дані види заборгованостей позначаються під час складання бухгалтерського балансу.

Дебіторська заборгованість відбивається у активі балансу і за підрозділяється на заборгованість, платежі через яку очікуються більш як через 12 місяців після звітної дати (рядок 230) і заборгованість, платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати (рядок 240).

До того ж на окремих рядках активу балансу відбиваються суми заборгованостей від покупців і замовників, заборгованість дочірніх і залежних товариств, і навіть суми виданих авансів і інших дебіторів.

У пасиві балансу має місце відбиток кредиторську заборгованість підприємства (рядок 620). До того ж заборгованість постачальникам і підрядчикам, заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами, до бюджету та державними позабюджетними фондами, персоналом організації та іншими кредиторами.

У цьому теоретичної частини розглядатимуть види й форми розрахунків із постачальниками і покупцями з приводу товарних і нетоварним операціям, нормативна база, що дозволяє розрахунки з постачальниками і покупцями.

1.2 Види і форми розрахунків із постачальниками і покупцями з приводу товарних і нетоварним операціям

Є різноманітні форми розрахунків між постачальниками і покупцями.

При готівковому розрахунку за товари, кошти надходять у касу організації. Здебільшого розрахунки між постачальником і покупцем за товари, послуги, роботи виробляються в безготівковій формі. Ця форма розрахунків здійснюється через банківські, кредитні і розрахункові з приводу товарних і нетоварним операціям.

До товарним операціям відносять куплю – продаж сировини, матеріалів, готової продукції, послуг. Їх облік здійснюється за допомогою рахунків: 60,62 та інших. До нетоварним операціям відносять розрахунки з комунальними установами, навчальними закладами, бюджетом, органами соціального страхування, позабюджетними фондами. Ці операції враховуються на рахунках: 76, 68, 69 та інших.

Товарні операції здійснюють з допомогою форм безготівкових розрахунків: платіжних доручень, вимог-доручень, акредитивів, чеків, гаразд планових платежів, з допомогою векселів.

Залежно від місцезнаходження постачальника і покупця безготівковий розрахунок поділяють на іногородній іодногородний (місцевий).Иногородними називають розрахунки між підприємствамиобслуживаемими установами банку, які у різних населених пунктів, аодногородними щодо одного населеному пункті. Усі форми розрахункових документів встановлено банком і дружина мають утримувати такі відомості: найменування розрахункового документа; номер і найменування банку платника; найменування і ідентифікаційний номер платника, номер його розрахункового рахунок у банку; найменування, номер рахунки і номер банку отримувача коштів; призначення платежу; сума платежу цифрами і прописом, зокрема вказується сума ПДВ; підписи посадових осіб і відбиток друку підприємства. Розрахункові документи приймаються до виконання незалежно від суми платежу. Платіжні документи виписуються переважно з допомогою технічних засобів, а чеки заповнюються кульковою ручкою. У цьому ніякі похибки в розрахункових документах не допускаються.

Кожен вид розрахункових документів має свої особливості.

>Платежное доручення – це підприємства банку про переведення яка вказана у ньому суми з його розрахункового рахунку за розрахунковий рахунок іншого підприємства. Причому

доручення дійсні протягом десяти днів із дня їх виписки. При оплаті платникові необхідно передати виписану платіжного доручення до банку, який його обслуговує.

>Платежним дорученням оплачуються товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги після їх приймання покупцем (попередній акцепт) чи порядку їх попередньої оплати (з наступним акцептом).

>Платежное доручення – вимога – ця потреба постачальника до покупця доручення покупця своєму банку зробити оплату яка вказана у них суми виходячи з розрахункових документів і майже відвантажувальних документів постачальника. Постачальник пересилає вимога – доручення покупцю (поштою чи через свого банку) для акцепту (згоди на оплату). Після акцепту покупець підписує платіжного доручення, запевняє його печаткою та передає до банку, який його обслуговує, для списання засобів і перерахування їх постачальнику.

Платіжні доручення й підвищити вимоги – доручення банк приймає до оплати лише за наявності коштів у розрахунковий рахунок платника.

Платіжні вимоги, і доручення застосовуються приакцептной формі розрахунків між постачальником і покупцем, коли він постачальник відвантажує продукцію покупцю і складає до банку, обслуговуючий його, встановлені розрахункові документи щоб одержати гроші з покупця. Банк постачальника пересилає платіжні документи до банку покупця, який вручає їх покупцю. Покупець дасть згоду на оплату чи цурається акцепту (платежу). Банк покупця переводить гроші з рахунку покупця до банку постачальника, що й зараховує їх у рахунок постачальника. Нині постачальник посилає платіжні документи покупцю поштою, отримавши їх, покупець дає доручення своєму банку на оплату.

Якщо платник у призначений термін заявить про усунення акцепту, то банк негайно відновлює суму платежу на рахунку платника і списує її з рахунки одержувача. Банк приймає наступні відмови від акцепту протягом трьох робочих днів після вступу вимоги до банку платника.

Платник проти неї відмовитися від акцепту рахунки повної суми на разі відвантаження постачальником продукції неякісної, нестандартній, некомплектної, у разі пред'явлення постачальникомбестоварного вимоги, відсутності узгоджених ціни товари.

>Частичний відмови від акцепту то, можливо у разі порушення постачальником цін, знижок, допущенні арифметичних помилок в вимозі, на час вступу частини неякісної, нестандартній продукції. За необгрунтовані відмови від акцепту за рішенням Арбітражного суду покупець несе матеріальну відповідальність.

Що стосується акцепту платіжного доручення – вимоги відділення банку покупця сповіщає відділення банку постачальника оплату покупцем розрахункового документа. Сума платежу зараховується на розрахунковий рахунок.

Перевагоюакцептной форми розрахунку платіжними вимогами і те, що вона дозволяє платникові контролювати дотримання постачальником умов договору. Недоліком – порівняно повільне надходження коштів у рахунок постачальника (дні на акцепт плюс подвійний термін поштового пробігу).

>Аккредитивная форма розрахунків застосовується у такому разі: коли він встановлено договорами чи коли постачальник переводить покупця з цього форму розрахунку. Особливість акредитивної форми розрахунку у тому, що оплату платіжних документів роблять за місцеві перебування постачальника відразу після відвантаження їм продукції.

>Аккредитив – це відділення банку покупцяиногороднему відділенню банку постачальника про відкриття спеціальногоаккредитивного рахунку негайної оплати постачальника за умов, передбачених уаккредитивном заяві й не більше яка вказана у заяві сумі.Аккредитив може бути відкритий рахунок коштів покупця (Д 55-1 - До 51) . Кожен акредитив призначений для розрахунків лише з однією конкретним постачальником і обмежений терміном використання коштів (зазвичай 2 тижня). Виплати по акредитиву роблять у споживачів протягом терміну його дії банку постачальника у повній сумі акредитива чи вроздріб виходячи з наданих постачальником рахунку також транспортних документів, що засвідчують відвантаження товарів. Ці документи здають у банк наступного дня після відвантаження.

Покупець у сумі акцептованих рахунків дебетують рахунок 10 «Матеріали», 19 «ПДВ» і кредитує рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Потім відбивається оплата рахунків проводкою: Д 60 – До 51, 55-1, 55-2.

При не використанні чи частковому використанні коштів акредитив закривається перерахуванням коштів у розрахунковий рахунок (Д 51 – До 55-1) При оплаті рахунків з допомогою акредитива банк постачальника перевіряє відвантажувальні документи, акцептує рахунку за дорученням покупця оплачує їх.

До вад акредитивною форми розрахунків слід віднести заморожуванням коштів покупців на період дії акредитива до його фактичного використання, і навіть можливість затримки відвантаження постачальником до надходження акредитива. Але це форма розрахунків гарантує негайну оплату рахунків постачальників і сприяє дотриманню розрахунково-платіжної дисципліни.

Аналітичний облік цих розрахунків на 55-1 ведеться за кожному виставленому акредитиву із зазначенням найменування постачальника, яку відкритий акредитив і із зазначенням терміну його дії.

Розрахунковий чек містить письмове доручення власника рахунки (чекодавця) обслуговуючому його банку на перерахування вказаних у чеку суми з його рахунку за рахунок одержувача (чекоутримувача). Здебільшого застосовується при іногородніх розрахунках. По прибутті товарів (наданні послуг) платник виписує чек з книжки і передає його представнику постачальника, що стаєчекодержателем.Чекодержатель представляє виписаний чек на свій установа банку наступного дня з його виписки, для зарахування грошей з його розрахунковий рахунок.

>Депонирование коштів, під час видачі чекової книжки у платника враховуються на рахунку 55-2 «>Чековие книжки» проводкою: Д 55-2 – До 51.Чековие книжки можуть видаватися в підзвіт експедиторам, механікам щоб одержати ТМЦ, у своїй виписується доручення і складається проводка: Д 71 - До 76. За повернення книжки: Д 76 – До 71.

Принаймні оплати заборгованості чеками їх

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація