Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці


Реферат Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Курсова робота

«Облік розрахунків із персоналом з праці»


Запровадження

>Учет праці та оплати одна із найважливіших ділянок бухгалтерського обліку, отже, є актуальною темою нашого часу.Учет праці та оплати забезпечує накопичення і систематизацію інформації про витрати праці в виробництво продукції і на оплату праці кожного працівника. Необхідною умовою правильного визначення оплати праці та дотримання принципу матеріальну зацікавленість працівників є добре організований бухгалтерський облік.

Основними завданнями обліку праці та оплати є:

точний облік особового складу працівників, відпрацьованого ними часу й обсягу виконуваних робіт; правильне літочислення сум оплати праці та утримань з неї;

облік розрахунків з працівниками організацій, бюджетом, органами соціального страхування, фондами обов'язкового соціального страхування і Пенсійного фонду РФ;

Виконання завдань, завдань, які урахуванням, сприяє зміцненню на підприємствах трудовий та фінансової дисципліни, режиму економію газу й раціонального використання трудових ресурсів.

Об'єктом курсової роботи є підставою підприємство ТОВ «>КамаПак» р.Березники, вул. Короленка буд. 16. Підприємство створено 18 грудня 2003 р. і має ліцензію за проведення оптової торгівлі, і надання автотранспортних послуг. Підприємство ТОВ «>КамаПак» спеціалізується на реалізації калійних добрив. Підприємство ТОВ «>КамаПак» є прибутковим. У 2008 року становив 182 тис. крб.

Метою згаданої роботи є підставою розгляд обліку розрахунків із персоналом з праці з прикладу ТОВ «>КамаПак», запропонувати методи вдосконалення обліку розрахунків із персоналом з праці. Досягнення даної мети вирішити такі:

1. Вивчити нормативні документи;

2. Розглянути організацію бухгалтерського обліку, і документальне оформлення праці та зарплати для підприємства ТОВ «>КамаПак»;

3. Виявити проблеми, у організації бухгалтерського обліку праці та зарплати для підприємства ТОВ «>КамаПак».

Теоретичною й методологічною основою проведення дослідження послужили законодавчі акти, нормативно-правові документи, було використано джерела навчальної та періодичної літератури («Бухгалтерський облік»), дані електронних інформаційних порталів, присвячені організації обліку оплати праці Росії.

У першій главі відбиті теоретичні основи бухгалтерського обліку праці та зарплати, тобто. її сутність, нормативно-правову базу організації обліку, документальне оформлення.

У другій главі представлена характеристика підприємства ТОВ «>КамаПак», організація у ньому бухгалтерського обліку праці та зарплати.

У третій главі викладено проблема з обліку розрахунків із персоналом з праці, запропонований варіант вирішення.


1. Нормативне регулювання оплати праці

1.1 Нормативні акти, що регулюють питання оплати праці

Регулювання трудових взаємин держави і інших безпосередньо з ними взаємин у відповідність до Конституції Російської Федерації, федеральними конституційними законами здійснюється:

– трудовим законодавством (включаючи законодавство про охорону праці), що складається з Трудового кодексу Російської Федерації, інших федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації, містять норми трудового права;

– іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права:

– указами президента Російської Федерації;

– постановами Уряди Російської Федерації і нормативними правовими актами федеральних органів виконавчої;

– нормативними правовими актами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

– нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.

Трудові взаємини спікера та інші безпосередньо пов'язані із нею відносини регулюються також колективними договорами, угодами і локальними нормативними актами, що містять норми трудового права.

Основним законодавчим актом, який регулює взаємини між працівником роботодавцем (зокрема і з оплаті) є Трудової кодекс Російської Федерації (ТК РФ).

Норми трудового права, які у інших федеральних законах, указах Президента РФ, постановах Уряди РФ, нормативні акти органів структурі державної влади, соціальній та локальних нормативні акти суб'єктів господарювання і трудових договорах, повинні відповідати ТК РФ.

Головний основний законодавчий документ нашої країни – Конституція Російської Федерації – має у собі статті присвячені праці країни (ст. 34, 37, 39) [1]

Основним склепінням законодавчих установлень з питань організації та оплати праці є Трудової Кодекс Російської Федерації (ТК РФ)

Основою російського бухгалтерського обліку, безсумнівно, є Федеральний закон РФ «Про бухгалтерський облік» ухвалений 21 листопада 1996 року №>129-ФЗ, з цим і доповненнями від 23 листопада 2009 року.

У обліку з персоналом з праці важливо знати Федеральний закон від 29 грудня 2006 р. №>255-ФЗ «Про обов'язковому соціальне страхування у разі тимчасової працездатності, при у зв'язку з материнством» (зі змінами від 9 лютого, 24 липня 2009 р.) зазначенийпошаговий розрахунок посібники з тимчасової непрацездатності, вагітним і пологам. Введено гранична величина бази, яку нараховуються страхові внески (415000 крб. на рік)

З 01.01.2010 року нового стану обчислення та сплати страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування. Ці зміни у Федеральному законі від 24 липня 2009 р. №>212-ФЗ
«Про страхових внесків Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового соціального страхування і територіальні фонди обов'язкового соціального страхування» (зі змінами від 25 листопада 2009 р.) У статті 57 вказані тарифи страхових внесків у 2010 року.

Федеральний закон від 24 липня 2009 р. №>213-ФЗ
«Про внесенні змін у окремі законодавчі акти Російської Федерації і визнання що втратили силу окремих законодавчих актів (положень законодавчих актів) Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону «Про страхових внесків Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового соціального страхування і територіальні фонди обов'язкового соціального страхування» (зі змінами від 25 грудня 2009 р.) необхідний правильного розрахунку посібників з тимчасової непрацездатності, вагітним і пологам.

Розмір індексації державних посібників громадянам, які мають дітей зазначений Федеральному законі від 19.05.1995 року №>81-ФЗ (в ред. ФЗ від 24.07.2009 №>213-ФЗ) «Про державних посібниках громадянам, які мають дітей»

Положення про особливостях порядку обчислення посібників з тимчасової непрацездатності, вагітним і пологам громадянам, підлягає обов'язковому соціального страхування, затверджене постановою Уряди Російської Федерації від 15 червня 2007 р. №375 (в ред. Постанови Уряди від 19.10.2009 року №839) також і правильного розрахунку посібників з тимчасової непрацездатності, вагітним і пологам.

У положенні по бухгалтерського обліку «Витрати організації»ПБУ 10/99 від 06.05.99 р. №>33н видатки оплату праці формують витрати на звичайним видам діяльності.

Також порядок обліку розрахунків відбито у Положенні ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації від 29 липня 1998 року №>34н. Становище конкретизує закону про бухгалтерський облік, розкриває утримання її статей бухгалтерської звітності.

Для обліку особового складу, нарахування і виплат зарплати використовують уніфіковані форми первинних дисконтних документів, затверджені постановою Держкомстату РФ від 06.04.2001 р. №26.

Для обчислення на доходи фізичних осіб бухгалтер використовує Методичні рекомендації щодо застосування глави 23 «Податок з доходів фізичних осіб» таки Податкового кодексу РФ (>утв. наказом Міністерства РФ із податків і зборів від 29.11.2000 р.).

План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність організації та Інструкція із застосування, затверджені наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 р. №>94н (у редакції від 18.09.2006 №>115н)

1.2 Організація розрахунків із працівниками по заробітної плати

Основні правила організації розрахунків із працівниками по заробітної плати визначено ст. 136 ТК РФ.

При виплаті зарплати роботодавець зобов'язаний письмовій формах сповіщати кожного працівника:

– про складові зарплати, належної йому за період;

– про розмірах і втрачає підставах вироблених утримань;

– про спільну грошової сумі, підлягає виплаті.

Заробітну плату виплачується працівникові, зазвичай, на місці виконання ним роботи або перераховується на зазначений працівником рахунок у банку за умов, певних колективним договором чи трудовим договором.

Отже, трудове законодавство передбачає дві основні виду розрахунків із працівниками по заробітної плати, здійснюваних в грошової форми, – у вигляді видачі готівкових коштів через касу організації, або шляхом перерахування на банківський рахунок. У першому випадку гроші не можуть видаватися як касиром організації у касі, і робочому місці.Разновидностями другий форми розрахунків (крім зарахування коштів з цього приводу, вказаний у особистому заяві працівника) є пересилання нарахованих сум поштовими перекладами (найчастіше практикується щодо звільнених чи переведених працівників) і "відкриття до працівників пластикових банківських карт.

Місце і продовжити терміни виплати заробітної плати у негрошовій формі визначаються колективним договором чи трудовим договором. Нагадаємо, що у негрошовій формі може бути зроблено розрахунки у вигляді трохи більше 20% від нарахованих сум кожного працівника (ст. 131 ТК РФ).

Заробітну плату виплачується безпосередньо працівникові, крім випадків, коли інший спосіб виплати передбачається законом чи трудовим договором. З іншого боку, вести то, можливо виплачена по разової доручення особі, уповноваженому працівником (наприклад, за його неможливості прибути щоб одержати суми нарахованої оплати праці в причини хвороби чи відрядження).

Слід звернути увагу до вимога, відповідно до яким платня йде не рідше ніж кожні півмісяця щодня (ст. 136 ТК РФ), встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, колективним договором, трудовим договором. Інші терміни виплати зарплати можуть бути лише окремих категорій працівників і лише федеральним законом.

При збігу дня виплати з вихідним чи неробочим святковим днем виплата зарплати виробляється напередодні цього моменту.

Оплата відпустки виробляється пізніше як дні до його початку.

Крім згаданої ст. 136 ТК РФ, окремі норми, що стосуються розрахунків із працівника по з нарахованих сумам, зберігають у інших статтях Кодексу. Слід пам'ятати, що у принципі трудове законодавство допускає варіанти встановлення окремих елементів розрахунків із працівниками. Тому щоб уникнути трудових та інших суперечок обраний і узгоджений сторонами варіант має бути закріплено письмово – щодо одного чи навіть кількох документах, оформлюваних у межах трудових відносин – колективним договором, трудовим договором (індивідуальним), правилами внутрішнього трудового розпорядку.

У колективний договір можна включати взаємні зобов'язання працівників і роботодавця з таких питань у частині розрахунків з заробітної плати (в дужках наводиться відповідна стаття ТК РФ):

– форми виплати зарплати (у валюті, в натурі та т.п.) (ст. 131);

– порядок індексації зарплати (ст. 134);

– системи зарплати, розміри тарифних ставок, окладів, різноманітних виплат (ст. 134);

– система оплати й стимулювання праці, зокрема підвищення сплати роботу у нічний час, вихідні і неробочі святкові дні, понаднормову роботу у інших випадках (ст. 134);

– системи зарплати, розміри тарифних ставок, окладів, різноманітних виплат (ст. 135);

– місце і продовжити терміни виплати заробітної плати негрошовій формі (ст. 136);

– умови, у яких вести перераховується на зазначений працівником рахунок у банку (ст. 136);

– день виплати зарплати (не рідше ніж кожні півмісяця) (ст. 136).

Додатком до колективним договором є правила внутрішнього трудового розпорядку організації (ст. 190), у яких повинен бути вказаний день виплати зарплати (ст. 136).

У трудовому договорі (угоді між роботодавцем і працівником, відповідно до яким роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу з зумовленої трудовий функції, забезпечити умови праці, передбачені ТК РФ, законів і іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, що містять норми трудового права, своєчасно у повному обсязі виплачувати працівникові зарплатню, а працівник зобов'язується особисто виконувати певну цією угодою трудову функцію, дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку) вказуються:

– форми виплати зарплати (у валюті, в натурі та т.п.) (ст. 131);

– системи зарплати, розміри тарифних ставок, окладів, різноманітних виплат (ст. 135);

– умови, у яких вести перераховується на зазначений працівником рахунок у банку (ст. 136);

– місце і продовжити терміни виплати заробітної плати негрошовій формі (ст. 136);

– можливість виплати зарплати працівника іншій юридичній особі (ст. 136);

– день виплати зарплати (ст. 136).

Відповідно до ст. 371 ТК РФ роботодавець приймає рішення з врахуванням думки відповідного профспілкового органу на випадках, передбачених ТК РФ. ТК РФ зобов'язує роботодавця враховуватиме позицію виборного профспілкового органу на наступних випадках:

– встановлення системи оплати й стимулювання праці, зокрема підвищення сплати роботу у нічний час, вихідні і неробочі святкові дні, понаднормову роботу у інших випадках (ст. 135);

– твердження форми розрахункового листка (ст. 136);

– твердження правила внутрішнього трудового розпорядку організації (ст. 190).

Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку розрахунків із працівниками по заробітної плати зумовлюються обраними і узгодженими (між працівником роботодавцем) формами і видами розрахунків.


1.3 Первинні документи для розрахунків з оплаті

Для розрахунків з оплаті з працівниками організацій застосовуються такі форми первинної облікової документації (затверджені постановою Держкомстату Росії від 5 січня 2004 р. №1).

Розглянемо форми первинної облікової документації в таблиці 1. «Первинні документи для розрахунків з оплаті» [13]

Таблиця 1

№ форми Назва форми
ФормаТ-1 Наказ (розпорядження) про зарахування працівника працювати
ФормаТ-2 Особиста картка працівника
ФормаТ-3 Штатний розклад
ФормаТ-4 Облікова картка наукового, науково-педагогічного працівника
ФормаТ-5 Наказ (розпорядження) про переведення працівника в іншу роботу
ФормаТ-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникові
ФормаТ-7 Графік відпусток
ФормаТ-8 Наказ (розпорядження) про яке припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення)
ФормаТ-9 Наказ (розпорядження) про повернення працівника у відрядження
ФормаТ-10 >Командировочное посвідчення
ФормаТ-11 Наказ (розпорядження) про заохочення працівника
ФормаТ-12 Табель обліку робочого дня і розрахунку оплати праці
ФормаТ-13 Табель обліку робочого дня
ФормаТ-49 >Расчетно-платежная відомість
ФормаТ-51 Розрахункова відомість
ФормаТ-53 Платіжна відомість
ФормаТ-53а Журнал реєстрації платіжних відомостей
Форма Т-54 Чоловий рахунок
ФормаТ-60 >Записка-расчет про надання відпустки працівникові
ФормаТ-61 >Записка-расчет при припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення)
ФормаТ-73 Акт про зарахування робіт, виконаних терміново трудовому договору, укладеним тимчасово виконання певної
Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація