Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці на підприємстві ТзОВ "Буд-Кам"


Реферат Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці на підприємстві ТзОВ "Буд-Кам"

Страница 1 из 11 | Следующая страница
Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ІМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕОСНОВЫУЧЕТА РОЗРАХУНКІВ ЗПЕРСОНАЛОМ ПООПЛАТЕТРУДА5

1.1 Сутність й ролі заробітної плати у умовах ринкової економіки і завдання її обліку

1.2 Форми і системи оплати праці

1.3 Документальне оформлення обліку особового складу підприємства

2ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКАУЧЕТА РОЗРАХУНКІВ ЗПЕРСОНАЛОМ ПООПЛАТЕ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «>СТРОЙ-КАМ»

2.1 Порядок нарахування зарплати

2.2Удержания з зарплати

2.3 Синтетичний і аналітичного обліку короткостроковій кредиторську заборгованість з праці

3КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯУЧЕТА РОЗРАХУНКІВ ЗПЕРСОНАЛОМ ПООПЛАТЕ ПРАЦІ

3.1 Необхідність вдосконалення дисконтних операцій, що з розрахунками з праці

3.2 Автоматизація обліку розрахунків із персоналом з праці у системі «1С: Бухгалтерія 7.7»

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

>ПРИЛОЖЕНИЯ



Запровадження

У посланні Президента Президента Республіки КазахстанН.А.Назарабаева народу Казахстану «Зростання добробуту громадян Казахстану - головна мета державної політики» від 6 лютого 2008 року визначено таке: «…постійне поліпшення соціального самопочуттяказахстанцев, усіх прошарків та соціальних груп казахстанського суспільства, є і залишатиметься першому плані державної політики.

Стандарти якості життя мають стати ефективним ринковим інструментом розвитку людського капіталу та соціальній модернізації Казахстану» [1].

Однією з найважливіших складових соціальної полі-тики плата за працю економічно активного населення Казахстану.

У разі ринкової економіки власник коштів виробництва та власник робочої сили в, беручи трудові правовідносини, самі встановлюють такий важливий умова, як оплата праці. Заробітну плату є найчастіше основний формою отримання особистого доходу, головним джерелом підвищення рівня життя трудящих, найважливішим стимулом розвитку, продуктивність праці і поліпшення якості роботи. Це частина національного доходу, яка вступає у дохід працівника та його сім'ї як забезпечення і полягає в Трудовому Кодексі Республіки Казахстан від 15.05.2007 N251-ІІІ [2].

Оплата за працю, тобто. вести, є основним джерелом прибутку більшість людей. Саме її величини залежить рівень життя населення кожної країни. Тож питання, пов'язані із заробітної платою (її величиною, формою нарахування і та інших.), є одним із найактуальніших питань, як у державному масштабі, і у суб'єктивному підході. Отже, однією з найважливіших напрямів діяльності бухгалтерії будь-якого підприємства, як у Казахстані, і там, є облік заробітної плати працівників підприємства.

Організація обліку праці та зарплати - одне з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок роботи бухгалтера. Він у міру праву займає одна з центральних місць в усій системі обліку для підприємства.

Основна проблема організації оплати праці сучасних умовах полягає у встановленні адекватної ринкових відносин системи оплати праці. Вирішити цю проблему дуже складно, оскільки стару систему організації нормування і оплати праці зруйнована, а нова ще, зазвичай, не створена. Існуючі системи організації оплати праці засновані на старих принципах організації, що ні відповідає вимогам. Для побудови нової виборчої системи організації оплати праці необхідно вивчити існуючі форми і системи оплати праці як у Казахстані і там.

 
Одним із основних питань у облікову політику підприємства є організація синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з оплаті. Аби правильно нарахувати працівникам зарплату, треба вміти враховувати кількість і якість праці, мати певними знаннями у сфері обліку розрахунком з персоналом. Цим характеризується актуальність теми дипломної роботи.

Мета дипломної роботи – досліджувати організацію обліку праці та зарплати для підприємства.

Відповідно до метою сформульовані завдання дипломної роботи:

- вивчити теоретичні і методологічні основи обліку розрахунків із персоналом з праці;

- досліджувати діючу практику обліку розрахунків із персоналом з праці на матеріалах підприємства ТОВ «>Строй-Кам»;

- розглянути можливість й захопити основні етапи комп'ютеризації дисконтних операцій із розрахунків з персоналом з праці.

Предметом дослідження є облік оплати праці. Об'єктом дослідження послужили матеріали чинного підприємства ТОВ «>Строй-Кам». Основним виглядом діяльності ТОВ «>Строй-Кам» є різка, обробка і оздоблення декоративного і будівельного каменю.

Методи дослідження – вивчення теоретичної і нормативно-законодавчої літератури з проблемі дослідження, аналіз бухгалтерської документації підприємства, що належить до аналізованої темі дипломної роботи, синтез вищеописаних джерел.

Теоретичною й методологічною підвалинами написання дипломної роботи послужили Закони Республіки Казахстан, постанови Уряди Республіки Казахстан, література з економіки, періодичних видань.


1 Теоретичні і методологічні основи обліку розрахунків із персоналом з праці

1.1 Сутність й ролі заробітної плати у умовах ринкової економіки і завдання її обліку

Побудова соціальної держави є одним із основні цілі у суспільному розвиткові. Соціальне розвиток країни повністю залежить від якості реалізації соціальних функцій держави, певних законами.

Соціальна політика в перехідний до ринків період має будуватися на з трьох основних принципах: пріоритетність проблем соціального захисту населення; посилення ролі особистого трудового доходу на задоволенні соціально культурних і побутових потреб населення і побудову ліквідація цій основі утриманства; організація нового механізму фінансування соціальної сфери, тобто. перехід від державної патерналізму до соціального партнерства.

Назарбаєв Н.А. у своїх працях зазначає, що «…Казахстан володіє величезним виробничим, трудовим і науково-технічний потенціал, використання якого сприяє подоланню економічного спаду і це створює всі умови для перетворення країни у з провідних і процвітаючих держав світу» [3].

Зниження фактичного життя населення представляє реальну загрозусоциально-демографическому розвитку як наслідок, національної стратегії безпеки Казахстану і завдає прямий економічних збитків. У зв'язку з цим проведення реформ у сфері стало завданням, яке не можна відкладати. У той самий час проведення реформ як у державному, і на регіональному рівнях вимагає найретельнішого аналізу складових структуру соціальної сфери держави. Однією з цих складових плата за працю економічно активного населення Казахстану.

Праця - це доцільна діяльність людини, з допомогою якій він перетворює природу і пристосовує її задоволення власних потреб. Ринок праці - особлива область ринкових відносин, де відбуваються угоди з купівлі-продажу робочої сили в.

Зайнятість і отримуваний дохід надають безпосередній вплив такі складові рівень життя як повноцінне харчування, здоров'я, освіту, відтворення населення тощо. Саме низький рівень зайнятості наводить згодом до бідності, й до групи ризику стати бідним у першу чергу потрапляють довго непрацюючі. Безробітний і бідність «ходять» поруч. Тому, Республіка розробили Концепція зниження бідності Республіці Казахстан на 2003-2007 роки. Забезпечення зайнятість населення і безробіття розглядалися у цій концепції як основний метод розв'язання проблеми бідності країні.

Перспективи зайнятість населення у Казахстані визначаються динамікою і їх рівнем економічну ефективність виробництва, тому як з найважливіших проблем на етапі є раціональне використання праці робочих. Слід зазначити, що нинішній стан справ ринку праці Республіка перестав бути «головний біль» самих казахстанських підприємств, питання мають вирішуватися на макрорівні, з огляду на специфіку національної економіки та оптимального використання інвестиційних ресурсів.

Мета регулювання ринку праці, заробітної плати, як основний її складової, залежить від того, що на даний час треба будувати «…суспільство максимальних можливостей, де поважають особистість і політичну волю кожної людини, де дбають про тих, хто може подбати себе сам, де цінується будь-яку працю». [3]

Отже, з всього вищесказаного, можна сформулювати таке - між заробітною платою, інфляцією, безробіттям й загальним соціально-економічним становище у країні є пряма тісний зв'язок. Ринок праці відкриває до працівників можливість вибору сфери пропозиції праці, умов оплати, тривалості робочого дня з особистої вигоди.

Процес будь-який господарську діяльність підприємства, особливо процес виготовлення товарів, виконання робіт і надання послуг, пов'язані з витратами як упредметненого (у засобах і предметах праці), а й живого праці.

Відповідно доТрудовому Кодексу Республіки Казахстан від 15.05.2007 N251-ІІІ, працю - діяльність людини, спрямовану створення матеріальних, духовних та інших цінностей, необхідні життя і задоволення потреб чоловіки й суспільства.

Законодавчо певне поняття «оплата праці» є таке: оплата праці - система відносин, що стосуються забезпечення роботодавцем обов'язкової виплати працівникові винагороди над його праця викладачів у відповідність доТрудовим Кодексом Республіки Казахстан й іншими нормативними правовими актами Республіки Казахстан, і навіть угодами, трудовим, колективним договорами і актами роботодавця [2].

У найбільш загальному вигляді оплата праці працівників є компенсацію роботодавцем праці найманого працівника у створенні (для підприємства) роботодавця, відповідну кількості і якістю виконаної роботи.

Розміри цієї компенсації мають якісь кількісні кордону, оскільки, з одного боку, вони мають забезпечити:

а) працівникові — певний рівень задоволення його власних і соціальних потреб, необхідні поновити його здібностей до праці, спожитих в виробничому процесі;

б) роботодавцю — отримання цьому робоче місце від працівника результату, який буде необхідний досягнення кінцевої цілі заходу.

Розрізняють грошову інеденежную (натуральну) форми оплати праці. Основний є грошова форма, що дозволяє працівникові за умов існування як загального товарного еквівалента і найбільш універсального кошти платежу використовувати найбільш ефективно задоволення власних потреб. До негрошовим формам оплати у сучасних умовах вдаються дуже рідко. Однак за умов порушеного грошового звернення, гіперінфляції і нестабільного, кризового стану економіки, відсутності надійного механізму індексації доходів до зростання цін негрошові форми оплати праці може бути ширше поширення.

Як соціально-економічна категорія оплата праці відбиває протилежність інтересів найманого працівника і роботодавця у відносинах щодо виконаною працівником роботи. Для працівника вести — головна і полягала основна частину його особистого доходу, засіб відтворення його як носія здібностей до праці і членкиню суспільства. Інтерес працівника полягає у збільшенні оплати праці (доходу) шляхом збільшення своїм трудового внеску результатів праці, і ціни своїх трудових зусиль. Для роботодавця оплата праці працівників — це витрата на робочої сили як задіяний в виробничому процесі ресурс. Інтерес роботодавця полягає у мінімізації витрат на робочої сили для одиницю готової продукції як більше продуктивного використання працівника протягом робочого дня при обумовленої оплаті за одиницю цього часу (ставці зарплати), і у укладанні вигідніших умов найму [4,с.243].

Заробітної платою сучасні економісти називають вартість праці. Водночас заробітна плата визначається широкому і вузькому значенні слова. У широкому значенні воно охоплює оплату найрізноманітніших працівників, у неї включається крім заробітної плати доходи - у вигляді гонорарів, премій тощо. буд. У вузькому значенні слова під заробітною платою розуміється ставка зарплати, т. е. ціна, виплачувана використання одиниці праці перебігу певного часу.

Отже, вести є винагороду за працю працівників, де вони працювали - на державних чи інших приватних підприємствах, соціальній та відповідність до його складністю, кількістю і якістю. І, і якість праці вимірюється робочим часом: кількість - тривалістюрабочею часу, якість - його корисними властивостями: кваліфікацією працівників, складністю, інтенсивністю праці, труднощами, важливістю роботи.

Заробітну плату як плата працю висувається першому плані оскільки серед усіх економічних ресурсів це найбільш дорогий елемент, а й у тій причині, що з більшості населення, це, сутнісно, єдиний чи, по вкрай мері, головне джерело доходу.

У марксистської економічної теорії панували два визначення зарплати. При капіталізмі вона постає як перетворена форма вартості робочої сили в, її ціна. На поверхні буржуазного суспільства вести проявляється як плата працю. Але працю, будучи процесом немає вартості, вартість набувають результати праці. Робочий продає капіталісту не працю, а своє вміння до праці, тобто. робочої сили. І вести є грошовим вираженням вартості товару «робоча сила», оскільки у поверхні вона постає як плата працю.

У сучасному економічної теорії вести окреслюється ціна, виплачувана використання праці, у своїй термін «працю» сприймається як широке поняття. Він охоплює у собі оплату праці робочих найрізноманітніших професій, фахівців усіх профілів і власників малих підприємств у сфери обслуговування населення. З останньою категорією важко погодитися. Власник майстернею з ремонту побутової техніки від чи перукарні є підприємцем, і тому його дохід неспроможна набувати форми зарплати. Ставку і щодо оплати одиницю часу, роботи вистачить чи послуг вони сьогодні визначають самі, з сформованій кон'юнктури.

Розрізняють номінальну й цілком реальний зарплатню. Під номінальною заробітною платою розуміється сума грошей, яку працівникнаемного праці на власний денний, тижневий, місячний працю. За величиною номінальною зарплати можна судити про рівень заробітку, доходу, але з про рівень споживання й добробуту людини. Треба лише знати реальну зарплатню.

Реальна вести - на цю кількість життєвих благ і рівнем послуг, які можна купити за отримані гроші. Вона перебувати у прямої залежності від номінальною заробітної плати зворотної залежності - від рівня ціни предмети споживання і платні.

Визначення конкретних ставок зарплати залежить від структури конкретного ринку праці. На конкурентному ринку рівноважна ставка заробітної плати рівень зайнятості визначатимуться на перетині кривих попиту й пропозиції праці.Наниматель повинен запропонувати робочим таку зарплатню, яка спонукає їх відмовитися від інших можливостей. Якщо таких немає, то робочі змушені погоджуватися з пропозицією наймача.

Півтора століття тому чимало економістів вважали, що розміри зарплати тяжіють до ледь достатнім мінімуму життєво важливих засобів існування. Мальтус відкрив законпонижающейся дохідності. За підсумками аналізу природного руху населення Криму і матеріальних ресурсів дійшла до висновку про неминучість порушення рівноваги між попитом на блага та його пропозицією. Маркс обгрунтував неминучість освіти резервної армії праці та дійшов висновку, що безробіття знизить зарплатню рівня самого убогого прожиткового мінімуму.

Суть закону зарплати в іншому. На конкурентному ринку підприємці що неспроможні встановлювати такий рівень зарплати, який йому більше подобається. До того часу, коли кількість підприємців велике, і де вони входять у угоди між собою, їх попит кожну категорію робочої сили в викликатиме підвищення зарплати доти рівня, у якому вся запропонована в період над ринком робоча

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація