Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік основних засобів і нематеріальних активів


Реферат Облік основних засобів і нематеріальних активів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>Бузулукскийгуманитарно-технологический інститут

Факультет економіки та права

Кафедра бухгалтерського обліку

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни «Бюджетний облік і звітність»

 

>Бузулук 2008


Облік основних засобів і нематеріальних активів

Відповідно до п. 23 Інструкції25н НМА повинні задовольняти наступним умовам:

– відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;

– можливість ідентифікації (виділення) від іншого майна;

– використання в наданні послуг або для управлінських потреб установи;

– використання протягом багато часу (понад 12 місяців);

– не передбачається наступна перепродаж;

– наявність належним чином оформлені документи, що підтверджують існування самого активу і виняткового права у установи на результати інтелектуальної (патенти, свідчення рідних та т.д.) чи науково-технічну діяльність.

Зверніть увагу: у складі НМА не включаються (п. 23 Інструкції №>25н):

– які дають позитивного результату науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи;

– незакінчені і оформлені у встановленому законодавством порядку науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи;

– матеріальні об'єкти (матеріальні носії), у яких виражені твори науки, літератури, мистецтва.

Що ж до податкового обліку, відповідно до п. 3 ст. 257 НК РФ НМА зізнаються придбані і (чи) створені платником податків результати інтелектуальної роботи і інші об'єкти інтелектуальної власності (виняткові права ними), використовувані у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або заради управлінських потреб установи протягом багато часу (тривалістю понад 12 місяців). З іншого боку, визнання об'єкта НМА з метою оподаткування слід дотримуватися наступних умов:

– здатність приносити платникові податків економічну вигоду (дохід);

– наявність належним чином оформлені документи, що підтверджують існування самого НМА і (чи) виняткового права у платника податків на результати інтелектуальної діяльності (зокрема патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання) патенту, товарний знак).

Отже, до НМА, зокрема, ставляться (п. 3 ст. 257 НК РФ):

1) прерогатива патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;

2) прерогатива автори і іншого правовласника використання програми для ЕОМ, бази даних;

3) прерогатива чи іншого правовласника використання топології інтегральних мікросхем;

4) прерогатива на товарний знак, знак обслуговування, найменування місця походження товарів хороших і фірмову найменування;

5) прерогатива патентовласника на селекційні досягнення;

6) володіння «ноу-хау», секретної формулою чи процесом, інформацією щодо промислового, комерційного чи наукового досвіду.

Зверніть увагу: у податковій обліку є НМА:

1) які дають позитивного результату науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи;

2) інтелектуальні і ділові якості працівників організації, їх кваліфікація та здатність до праці.

Отже, якщо об'єкт відповідає вимогам, що ставляться до об'єктах НМА, його треба враховувати як такої.

Слід зазначити, що згідно зі ст. 14 Закону від 09.07.1993 №5351–1 «Про авторське право і правах» авторське декларація про твір, створене і під час службовими обов'язками чи службового завдання, належить його автору. Виняткові права використання такого твори належать роботодавцю, з яким автори полягає у трудові відносини, тоді як договорі останнім і автором не передбачено інше. Те саме стосується і виключних прав на програми для ЕОМ і баз даних.

Отже, роботодавець набуває виняткові права створеним працівниками винаходи, корисні моделі, промислові зразки, програми для ЕОМ та фінансової бази даних, селекційні досягнення, тоді як трудових договорах з працівниками не містяться інші умови.

Бухгалтерський облік

У пункті 24 Інструкції №>25н зазначений перелік витрат, які установа вправі врахувати для формування вартості створюваного їм НМА. Зокрема, початкова вартість об'єкта НМА, створеного установою, визначається з пов'язаних із цим фактичні витрати на:

– матеріальні ресурси;

– оплату праці;

– послуги сторонніх організацій поконтрагентским (>соисполнительским) договорами;

– патентні мита отримання патентів, свідчень тощо.

Змінити початкову вартість об'єктів НМА можна лише у випадках модернізації, часткову ліквідацію і переоцінки об'єктів НМА (п. 24 Інструкції №>25н).Балансовой вартістю об'єктів НМА був частиною їхнього початкова вартість з урахуванням зазначених змін.

Як відзначалося вище, створення НМА, зазвичай, здійснюється або рахунок коштів, отримані від приносить дохід діяльності, або рахунок коштів цільового фінансування. Зазначимо, що операції з засобами цільового фінансування б'ють по рахунках бюджетного обліку з кодом виду 2 – «>Приносящая дохід діяльність». З п. 79 Інструкції №>25н облік створення об'єктів НМА ведеться на рахунку 106 02 000 «Капітальні вкладення НМА».

Як у податковому, і у бюджетному обліку потрібні належним чином оформлені документи, що підтверджують існування активу, тому прерогатива установи на результат інтелектуальної діяльності (програмний продукт), винахід, модель чи промисловий зразок необхідно запатентувати. Реєстрація, правова охорона і розробленого програмного продукту, винаходи, промислового зразка, корисною моделі регулює Закон РФ від 23.09.1992 №3523–1 «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних» (далі – Закон №3523–1),Патентним законом від 23.09.1992 №3517–1 (далі – Закон №3517–1).

За цими документами, щоб зареєструвати винахід, корисну модель, промисловий зразок, необхідно подати до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності. Вимоги, які пред'являються заявці, зазначені у п. 2 ст. 13 Закону №3523–1. До заявці обов'язково додається документ, підтверджує сплату патентної мита у встановленому розмірі чи підстави для звільнення з її сплати, або зменшення її розміру, або відстрочки її сплати.

За всіма котрі вступили заявками федеральний орган виконавчої проводить експертизу відповідності необхідні документи. З її закінченні приймають рішення про видачу або відмову видачі патенту.

Якщо ж рішення буде позитивним, федеральний орган виконавчої вносить в Державного реєстру винаходів РФ, Державного реєстру корисних моделей РФ чи Державного реєстру промислових зразків РФ винахід, корисну модель чи промисловий зразок видає патент ними (ст. 26 Закону №3517–1). Відомості про видачі патентів даний орган публікує у своєму офіційному бюлетені (ст. 25 Закону №3517–1). Коли патент отримано, рахунок 106 02 000 «Капітальні вкладення нематеріальні активи» «закривається» з цього приводу 102 01 000 «Нематеріальні активи», і той НМА ставиться до врахування.

Зверніть увагу: в розглянутий прикладі внаслідок проведених робіт об'єкт НМА створили. Однак буває отже роботи пророблені, а НМА не створено. Зазвичай, що ситуація й у науково-дослідних розробок. І тут розробки кваліфікують її як які дають позитивного результату. Порядок списання таких витрат Інструкцією №>25н не регламентований. Списати їх можна як частинами щомісяця впродовж року, і одноразово. Причому у бухгалтерський облік робляться такі бухгалтерські записи:

– щомісячне списання витрат:

>Дебет рахунки 2 106 04 340 «Збільшення вартості виготовлення матеріалів, готової продукції (робіт, послуг)»

Кредит рахунки 2 106 02 440 «Зменшення вартості виготовлення нематеріальних активів»

– закриття рахунків наприкінці року:

>Дебет рахунки 2 401 03 000 «Фінансовий результат минулих звітних періодів»

Кредит рахунки 2 106 04 440 «Зменшення вартості виготовлення матеріалів, готової продукції (робіт, послуг)»


Списання вартості нематеріального активу в бюджетному обліку

Вартість НМА вводиться до складу витрат шляхом нарахування амортизації лінійним способом виходячи з балансову вартість об'єктів НМА і норми амортизації,исчисленной з терміну корисного їх використання. Протягом зазначеного терміну нарахування амортизації на об'єкт НМА не припиняється.

З п. 39 Інструкції №>25н термін корисного використання об'єктів НМА визначається установою з термін дії патенту, свідчення рідних та інших термінів використання об'єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством РФ, очікуваного терміну використання цього об'єкта.

Так було в силу п. 3 Закону №3517–1:

– патент на винахід діє до закінчення 20 років після подачі заявки до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності;

– патент на корисну модель – до закінчення 5 років після подачі заявки (визначений термін можна продовжити федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності клопотанням патентовласника, але з понад 3 роки);

– патент на промисловий зразок – до закінчення 10 років після подачі заявки (термін дії патенти промисловий зразок можна продовжити федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності клопотанням патентовласника, але з понад 5 років).

Якщо ж неможливо визначити термін корисного використання об'єкта НМА, відповідно до Інструкції №>25н норми амортизації слід встановлювати для 20 років (але з більш терміну діяльності установи).

Як це і для основних засобів, для об'єкта НМА п. 40 Інструкції №>25н передбачає нараховувати амортизацію з першого числа місяці, наступного за місяцем його прийняття до бюджетного обліку, і виробляти до:

– погашення вартості об'єкта;

– списання об'єкта з бюджетного обліку;

– вибуття НМА у зв'язку з поступкою (втратою) установою виняткових (майнових) прав на результати інтелектуальної діяльності.

Коли повна вартість НМА погасять, нарахування амортизації припиняється.

Відповідно до п. 43 Інструкції №>25н:

– на об'єкти НМА вартістю до 1 000 крб. включно амортизація не нараховується;

– на об'єкти НМА вартістю від 1 000 до 10 000 крб. включно амортизація нараховується в 100% балансову вартість при введення об'єкта в експлуатацію;

– на об'єкти НМА вартістю понад 10 000 крб. амортизація нараховується відповідно до розрахованими у порядку нормами.

Якщо об'єкт НМА створено рахунок коштів, отримані від приносить дохід діяльності, і цільових коштів, то нарахування нею амортизації відбивається проводкою:

>Дебет рахунки 2 106 04 340 «Збільшення вартості виготовлення матеріалів, готової продукції (робіт, послуг)»

Кредит рахунки 2 104 08 420 «Зменшення вартості нематеріальних активів»


Списання вартості нематеріального активу у податковій обліку

Відповідно до п. 3 ст. 257 НК РФ початкова вартістьамортизируемих НМА окреслюється сума витрат з їхньої придбання (створення) і доведення до, де вони придатні від використання, крім ПДВ і акцизів, крім випадків, передбачених Податковим кодексом РФ. Отже, до вартості НМА включаються суминевозмещаемих податків, які підлягають відрахуванню і враховуються у складі витрат при обчисленні прибуток. З пояснень Мінфіну РФ, викладені у Листі від 19.01.2006 №03–03–04/1/40, слід, що суми податків, врахованих у складі витрат, відповідно до НК РФ не входять у початкову вартістьамортизируемого майна, створеного організацією самостійно. Зокрема, ЄСП, відповідно до ст. 264 НК РФ, належить до іншим видатках, що з виробництвом і які реалізацією, і збільшує початкову вартість самостійно створеного установою НМА. Зазначимо, що у бухгалтерський облік суми ЄСП, ПДВ (якщо діяльність заборонена оподаткуванню ПДВ) входять у вартість НМА. Звідси випливає, що його у податковому і бухгалтерський облік буде різною.

Об'єкти НМА зізнаютьсяамортизируемим майном. Проте пунктом 1 ст. 256 НК РФ встановлено вартісне обмеження після ухвалення НМА до врахування. Отже, коли початкова вартість НМА менш 10000 крб., він зізнаєтьсяамортизируемим майном та її вартість можливо, у повної сумі включено до склад витрат, врахованих при обчисленні прибуток.

Зауважимо, що обмеження за вартістю визнання об'єкта облікуамортизируемим майном (понад 10 000 крб.) встановлено лише до майна організації, але з майнові права. Так, відповідно до п. 2 ст. 38 НК РФ під майном з метою оподаткування розуміються види об'єктів цивільних прав (крім майнових), які стосуються майну відповідно до ДК РФ. Інтелектуальна власність платника податків, закріплена в інформаційних ресурсах – її носіях, яка задовольняє вимоги, викладених у п. 3 ст. 257 НК РФ, перестав бути майном, але належить до НМА і враховується з метою оподатковування прибутку системою амортизації гаразд, встановленому ст. 256–259 НК РФ (Лист Мінфіну РФ від 22.06.2006 №07–05–06/155). Причому, навіть якщо вартість названого НМА менш 10 000 крб., то цілях формування податкової бази податком з прибутку вона підлягає обліку лише крізь суми амортизації (Лист ФНП РФ від 27.02.2006 №04–2–05/2 «Про порядок застосування окремих галузей НК РФ)».

Амортизація у податковій обліку нараховується виходячи з терміну корисного використання об'єкта НМА і норми амортизації. Відповідно до п. 2 ст. 258 НК РФ термін корисного використання об'єктів НМА визначається з термін дії патенту, свідчення рідних та (чи) з деяких інших обмежень термінів використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавством РФ чи іноземної держави. Єдина відмінність визначення терміну корисного використання їх у податковому обліку від бюджетного у тому, що у бюджетному обліку відповідно до п. 39 Інструкції №>25н деяких випадках можна визначати термін корисного використання НМА як очікуваний, що у податковому обліку неприпустимо.

По НМА, термін корисного використання яких визначити неможливо, Податковий кодекс передбачає встановлювати норми амортизації для 10 років (але з більш терміну діяльності платника податків). У бюджетному обліку, нагадаємо, у разі термін становить 20 років.

Відповідно до п. 1 ст. 259 НК РФ платники податків з метою обчислення прибуток можуть вибрати одне із двох методів нарахування амортизації щодо об'єктів НМА – лінійний чи нелінійний. Узятий метод може бути змінено протягом усього періоду нарахування амортизації стосовно цього об'єкта (п. 3 ст. 259 НК РФ).

Бо у бюджетному обліку Інструкція №>25н передбачає нараховувати амортизацію на об'єкти НМА лише лінійним методом з метою зближення податкового і бюджетного обліку, рекомендуємо застосовувати його.

На виконання статутних функцій бюджетному установі необхідні кошти (кошти праці). Вони багаторазово беруть участь у процесі виробництва, частинами переносять свою вартість на створюваний продукт, не змінюючи у своїй своєївещественно-натуральной форми.

До об'єктах основних засобів в бюджетному обліку ставляться матеріальні об'єкти, використовувані у процесі діяльності установи і під час робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб установи, незалежно вартості об'єктів основних засобів з терміном корисного використання більш 12 місяців. До основних засобів, зокрема, ставляться житлові та нежитлові приміщення, споруди, машини та устаткування, транспортні засоби, виробничий і Київський господарський інвентар, коштовності і ювелірні вироби, інші кошти.

Завданнями бюджетного обліку основних засобів є:

– контролю над їх наявністю і збереженням з придбання досі вибуття у місцях

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація