Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік капіталу підприємства


Реферат Облік капіталу підприємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница
ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Капітал є майна підприємства, сформовану в рахунок власні кошти (вкладів засновників та одержання прибутку). Без капіталу неможливо функціонування підприємства, організація його виробничу краще й комерційної діяльності.

Правильний облік капіталу підприємства дозволяє оцінювати багато показників функціонування підприємства, такі як показники ліквідності, фінансової стійкості й багатьох інших.

Саме тому правильний облік капіталу такий важливий нічого для будь-якого підприємства.

Облік капіталу виробляється окремо з кожного з його видів, до яких належать: статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, нерозподілена прибуток або збиток та інші резерви підприємства.

У той самий час усе види капіталу пов'язані між собою.

Метою згаданої роботи є підставою вивчення обліку капіталу підприємства.

Відповідно до поставленої метою вирішується ряд завдань:

1. Вивчення сутності капіталу підприємства міста і нормативного регулювання його обліку.

2. Розгляд синтетичного і аналітичного обліку видів капіталу.

3. Віддзеркалення обліку капіталу підприємства у бухгалтерської звітності.


1 Сутність обліку капіталу підприємства його нормативне регулювання

 

1.1 Сутність й ті види капіталу підприємства

Слово “капітал”, що використовується для позначення предмета даної роботи, — походить від латинського “>capitalis”, що означає – головний, основний.

У сучасному російської економіці капітал підприємства постає як найважливіша економічна категорія і одна із порівняно нових об'єктів бухгалтерського обліку. Відповідно до концепцією бухгалтерського обліку трапилося в ринковій Росії капітал є вкладення власників і прибуток, накопичену весь час діяльності організації. При визначенні фінансового стану організації величина капіталу розраховується як відмінність між активами і зобов'язаннями.

Основними складовими капіталу є:

> Статутний капітал (>складочний капітал, статутного фонду);

> Резервний капітал;

>Добавочний капітал;

>Нераспределенная прибуток (непокритий збиток);

> Інші резерви.

Власний капітал є важливим облікової категорією, що відбиває сукупність власні кошти підприємства.

Кожна складова частина власного капіталу виступає незалежним об'єктом обліку. Проте вони перебувають у нерозривному взаємозв'язку, маючи постійну потенційну можливість їх трансформації вже з виду на другий, законодавчо встановлену взаємозв'язок друг від друга.

Основу власного капіталу підприємства становить статутний капітал, зафіксований у її статутних установчих документах. Він є необхідною передумовою освіти і функціонування будь-якої юридичної особи.

Статутний капітал – це стартовий капітал, необхідний підприємству реалізації фінансово-господарську діяльність для одержання прибутку. Відповідно до Цивільним кодексом Російської Федерації статутний капітал організації може у вигляді:

>складочного капіталу – у його товаристві і товаристві на вірі;

> пайового або неділимого фонду – в виробничому кооперативі (артілі);

> статутного капіталу – в акціонерних товариствах, суспільствах із обмеженою та додатковою відповідальністю;

> статутного фонду – в унітарних державних підприємств і муніципальних підприємствах.

Для цілей бухгалтерського обліку у створенні, минулої державної реєстрації, окреслені визначення зводяться до поняття статутного капіталу, змістом якого є сума вкладів, спочатку інвестованих власниками (учасниками, засновниками) в майно.

Правова основа статутного капіталу визначає її величину і склад, строки й порядок внесення вкладів у статутний капітал учасниками, оцінку вкладів за її внеску і вилучення, порядок зміни часткою учасників, відповідальність учасників порушення зобов'язань внесення вкладів. Передбачено зв'язок величини статутного капіталу з розмірами створюваних підприємствами різних організаційно-правових форм резервних фондів (капіталів), і навіть залежність вартості емісії облігацій, здійснюваної акціонерними товариствами, від розмірів статутного капіталу (зазвичай, трохи більше величини статутного капіталу).

Статутний капітал є майнової основою діяльності організації, він визначає частку кожного учасника під управлінням підприємством, і гарантує інтереси його кредиторів.

Не менше значення для дальшого поступу чинного підприємства має його присутність серед складі його власних джерел коштів таких складових частин капіталу, як додатковий і резервний капітал, нерозподілена прибуток й інші резерви, кошти котрих розміщуються у конкретній майні, якимвнеоборотние і оборотні активи. Величина цих структурних частин капіталу свідчить у тому, наскільки активи підприємства збільшилися завдяки збільшенню власних джерел коштів.

 

1.2 Нормативне регулювання обліку капіталу

Бухгалтерський облік капіталу підприємства регулюється різними нормативними документами. Основною з них Федеральний закон від 21.11.96 №129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», регулюючий всіх аспектів бухгалтерського обліку Російській Федерації.

Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 №34н визначається розподіл капіталу на статутний, додатковий, резервний капітал, і навітьнераспределенную прибуток й інші резерви.

Більшість аспектів формування статутного капіталу підприємств регулюється Цивільним Кодексом РФ, конкретно статтями 90, 109, 114, 99 тощо.

Податковий Кодекс РФ передбачає, що державні кошти засновників, що до статутні фонди гаразд, встановленому законодавством РФ, а також ПДВ.

Найскладнішим є формування статутного капіталу акціонерних товариств. Тож обліку капіталу акціонерних товариств важливе значення має Федеральний закон від 07.08.2001 р. №120-ФЗ «Про внесення і доповнень в Федеральний закон «Про акціонерних товариствах», направлений замінити захист правий і інтересів акціонерів і який набув чинності з 01.01.2002 року.

Що ж до такий організаційної форми як товариство, то порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'язані з здійсненням договору простого товариства, регламентується Положенням по бухгалтерського обліку «Інформація про участь у спільної прикладної діяльності»ПБУ 20/03, затвердженим Наказом Мінфіну Росії від 24.11.2003 р. №105н. У цьомуорганизация-товарищ керується в.п. 13 – 16ПБУ 20/03.

Такі основні нормативні документи, які регламентують порядок обліку капіталу Російської Федерації.


2. Аналітичний і синтетичний облік капіталу підприємства

 

2.1 Облік статутного капіталу, власних акцій (часткою)

Правовий статус статутного капіталу визначає особливості його відображення у бухгалтерському обліку. Тут особливу увагу приділяють правильної організації аналітичного обліку, основою побудови якого мають бути покладено конкретні функції, що їх статутним (складовим, неподільним) капіталом (фондом).

Облік всіх операцій, що з капіталом ведеться на рахунках VI розділу чинного плану рахунків бухгалтерського обліку.

У комерційних підприємств із будь-якиморганизационно-правовим статусом облік статутного капіталу формі вкладів (паїв) і акцій з їхньої початкової вартості, певної в установчих документах на дату реєстрації підприємства, ведеться на рахунку 80 "Статутний капітал", що є пасивним і фондовим.

>Кредитовий залишок цього рахунки показує суму зареєстрованого статутного капіталу, оборот за кредитами відбиває суму його збільшення по законним підставах, а оборот по дебету – зменшення статутного капіталу на виході з складу організації її учасників (засновників) й на інших причин.

Зміна розміру статутного капіталу підприємства завжди пов'язані з перезатвердженням його установчих документів загальними зборами засновників та його перереєстрацією у державних органах.

Збільшення статутного капіталу підприємства може здійснюватися у випадках:

> залучення додаткові засоби від учасників (засновників) або за додатковому прийомі учасників (засновників), соціальній та разі додаткової емісії акцій або збільшення їх номіналу;

> напрями з його збільшення нерозподіленого чистий прибуток, додаткового і резервного капіталу, і навіть нарахованого засновницького доходу (дивідендів);

> отримання унітарними підприємствами додаткових коштів у вигляді дотацій від державних підприємств і муніципальних органів.

Зменшення статутного капіталу підприємства може здійснюватися у випадках:

·виходу учасників (засновників) зі складу організації, або викупу акцій акціонерним суспільством із наступним анулюванням;

·доведення розміру статутного капіталу до величини вартості чистих активів погашення з допомогою нього непокритого збитку, і навіть покриття збитку з допомогою зниження розмірів вкладів (паїв) учасників чи від номінальної вартості акцій;

·вилучення частини статутного фонду унітарного підприємства.

Статутний капітал з інших структурних частин власного капіталу підприємства відрізняє очевидно: він може бути розподілено між його учасниками (засновниками). Тому вирішення загальних зборів засновників про його змінах має супроводжуватись зазначенням про порядок їх розподілу між учасниками.

У зв'язку з таким персоніфікованим характером рахунки 80 "Статутний капітал" все записи, пов'язані зі змінами його величини, обов'язково мають відображатися на дебеті чи кредиті рахунки 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за депозитними вкладами у статутний (>складочний) капітал".

Для обліку зареєстрованого статутного капіталу, його змін розрахунків із засновниками за депозитними вкладами статутний капітал планом рахунків передбачена система рахунків, до якої ввійшли пасивний рахунок 80 "Статутний капітал", яка має субрахунків, активно-пасивний рахунок 75 "Розрахунки з засновниками" з цими двомасубсчетами: 75-1 «Розрахунки за депозитними вкладами у статутний (>складочний) капітал», 75-2 «Розрахунки із виплати доходів». У цю систему рахунків входить рахунок 81 "Власні акції (частки)" для обліку викуплених власних акцій чидолей.[1]

Синтетичний і аналітичного обліку статутного капіталу ведеться у регістрах бухгалтерського обліку виходячи з минулих державної реєстрації установчих документів підприємства, договорів купівлі-продажу акцій у акціонерних товариствах і той первинної документації.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за засновникам організації, стадіям формування капіталу і видам акцій.

Якщо ж облік ведеться для підприємства, що є товариством, то рахунок 80 називається «Вклади товаришів». Тоді аналітичного обліку ведеться за кожному договору простого товариства кожного учасника договору.

Майно, внесена товаришами у просте товариство має значення їхніх вкладів,приходуется по дебету рахунків обліку майна (51 "Розрахункові рахунки", 01 "Основні кошти", 41 "Товари" та інших.) і кредиту рахунки 80 "Вклади товаришів". За повернення майна товаришам при припинення договору простого товариства у бухгалтерському обліку виробляються зворотні записи.

Розглянемо особливості організації бухгалтерського обліку, і узагальнення інформацію про освіті, зміні ж розмірів та структури статутного капіталу підприємства міста і розрахунків із його засновниками у відкритих акціонерних товариствах, де статутний капітал має найскладніше для неї структуру.

Акціонерним суспільством визнається суспільство, статутний капітал якого розділений на певна кількість акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають з його зобов'язанням і несуть ризик збитків, що з діяльністю суспільства, не більше вартості їхніх акцій.

Статутний капітал, сформований як акціонерний, т. е. шляхом випуску від продажу акцій, має найскладніше для неї структуру, порядок формування та зміни.

Нині законодавством Російської Федерації передбачається створення акціонерних товариств (підприємств) відкритого і закритого типу. Статутний капітал акціонерного товариства відкритого типу поділяється на певна кількість акцій, мають номінальну (>нарицательную) вартість. Будь-який інвестор може отримати акції у відкритій підписці або через посередницькі організації.

Схема взаємозв'язків рахунків відбиття операцій із формуванню і зміни статутного капіталуследующая[2]:

1. Позначається сума статутного капіталу на дату державної реєстрації речових установчих документів підприємства.

2. Позначається погашення зобов'язань засновників за внесками статутний капітал.

3. Позначається перерахування коштів і передачі іншого майна за внесками до статутного фонду унітарного підприємства.

4, 5. Сума резервного фонду іде збільшення статутного капіталу.

6, 7. Сума додаткового капіталу іде збільшення статутного капіталу.

8, 9. Сума вільного залишку нерозподіленого прибутку минулих років іде збільшення статутного капіталу.

10. Позначається емісійний дохід у сумі перевищення над акцій становить акцій чи установчій вартості вкладу.

11. Позначається сума номіналувикупаемих власних акцій.

12. Позначається сума анульованих власних акцій на вилучення власного капіталу.

13, 14. Вилучена частина суми статутного капіталу при доведення його вартості до розміру чистих активів іде погашення отриманих збитків підприємства.

15. Позначається видача вкладу вибулому учаснику.

16, 17. Позначається зменшення і вилучення суми статутного фонду унітарного підприємства.

У закритому акціонерному суспільстві акції поширюються між заздалегідь певними учасниками або взагалі можуть випускатися. У цьому внесок кожного акціонера статутний капітал суспільства визначається установчим договором чи протоколом, який підписують всі учасники.

Усі акції, випущені як відкритим, і закритим акціонерним суспільством, є іменними і їх установі повинні прагнути бути розміщені серед засновників. Акціонерне суспільство вправі емітувати звичайні акції, і навіть чи кілька типів привілейованих акцій. Номінальна вартість всіх звичайних акцій мусить бути однаковою.

Відповідно до Федеральним законом від 07.08.2001 р. №120-ФЗ «Про внесення і доповнень в Федеральний закон «Про акціонерних товариствах» величина статутного капіталу відкритого акціонерного товариства має становити щонайменше1000-кратного суми мінімальної місячної оплати праці, а закритого акціонерного товариства – щонайменше100-кратного суми мінімальної місячної оплати праці, встановленого законодавством Російської Федерації на дату уявлення установчих документів для реєстрації. Це означає, що й після завершення другого і кожного наступного фінансового року вартість чистих активів господарського суспільства виявиться менше розмірів, воно підлягає ліквідації.

Аналітичний облік статутного капіталу відкритого акціонерного товариства організується в такий спосіб, щоб забезпечити формування деталізованої інформації про типах акцій, їх видах, стадіях нагромадження капіталу, акціонерів.

Організація аналітичного обліку статутного капіталу розрізі акціонерів має вирішувати дві основнізадачи[3]:

·облік і точне підтвердження прав власників (зокрема за її зміні) на цінних паперів;

·отримання інформації про особу, які вправі вимагати від акціонерного товариства виконання зобов'язань по випущеними цінних паперів.

Обидва завдання можуть вирішуватися через облік акцій, проданих акціонерам, шляхом ведення реєстру акціонерів безпосередньо акціонерним суспільством чи з допомогою залученої при цьому спеціалізованої професійної організації. У цьому організація, провідна реєстр акціонерів (товариство чи професійний учасник ринку цінних паперів), є власником реєстру акціонерів.

Акціонерні суспільства із кількістю акціонерів більш 500 зобов'язані доручати ведення реєстру спеціалізованим організаціям (реєстраторам) –банку-депозитарию або іншому інвестиційному інституту. Ведення реєстру акціонерів починається пізніше місяця з державної реєстрації речових суспільства. У цьому суспільство не звільняється з відповідальності ведення і збереження реєстру акціонерів.

Облік розрахунків суспільства з акціонерами за належними їм акціям доцільно вестися спеціальних лицьових рахунках.Сводние дані про всім лицьовим рахунках акціонерів вартість їхніх акцій, належних і виплачених дивіденди, є основою відображення даних вартість статутного капіталу і розрахунків із акціонерами по дивідендам в синтетичному бухгалтерський облік і звітності.

Облік руху, і наявності акцій, викуплених акціонерним суспільством акціонери, проводиться на рахунку 81 «Власні акції (частки)». Викуп власних акцій здійснюється з метою їхнього подальшої перепродажу чи анулювання.

Інші господарські товариства і товариства використовують даний рахунок для обліку частки учасника, придбаної самим суспільством чи товариством передачі іншим учасникам чи третіх осіб.

При викуп акціонерним або іншим суб'єктам суспільством

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація