Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік і аналіз в будівельних організаціях АПК (на прикладі ТОВ "Сельстрой" Орловського району Ростовської області)


Реферат Облік і аналіз в будівельних організаціях АПК (на прикладі ТОВ "Сельстрой" Орловського району Ростовської області)

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС,ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТАН

         І РЕЗУЛЬТАТИПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ

         ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ ">СЕЛЬСТРОЙ".

         1.1. Юридичний статус ТОВ ">Сельстрой"

         1.2. Майнове стан ТОВ ">Сельстрой"

         1.3. Динаміка виручки і перерозподілу прибутку підприємства

2.ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ,ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ І

        МЕТОДИЧЕСКИЕОСНОВЫУЧЕТА ДОХОДІВ І

        РАСХОДОВ УСТРОИТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЯХ

         2.1.Законодательно-нормативние і теоретичні становища

                   по бухгалтерського обліку доходів у будівництві

         2.2. Нормативні, теоретичні і методичні основи обліку

                   витрат у будівельних організаціях

         2.3. Особливості податкового обліку прибутків і витрат

                   будівельних організацій

3. ДОСВІД БУХГАЛТЕРІЄЮ ТОВ ">СЕЛЬСТРОЙ" У

         ОРГАНІЗАЦІЇУЧЕТА ДОХОДІВ ІРАСХОДОВ

         ПІДПРИЄМСТВА

         3.1. Основи організації бухгалтерського обліку доходів населення і

                   витрат у ТОВ ">Сельстрой"      

         3.2. Організація журнально-ордерній форми рахівництва

                   в бухгалтерії ТОВ ">Сельстрой"

         3.3. Облік доходів, отриманих від виконання робіт і

                   надання послуг

         3.4. Облік джерела фінансування капітального будівництва

4.ОБОСНОВАНИЕПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ БУХГАЛТЕРІЄЮ

         ТОВ ">СЕЛЬСТРОЙ" ПОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮУЧЕТА

         ДОХОДІВ ІРАСХОДОВ

         4.1. Поліпшення бухгалтерського оформлення господарських

                   договорів

         4.2. Запровадження регістрів податкового обліку, що відбивають витрати

                   виконання будівельних робіт

         4.3. Угруповання прибутків і витрат підприємства у відповідність

                   з вимогами декларації з податку прибуток

         4.4. Автоматизаціяучетно-расчетних операцій, ведення книжки

                   купівель і продажів

         4.5. Гаданий ефект від участі застосування розроблених

                   пропозицій

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

>ПРИЛОЖЕНИЕ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Облік і аналіз прибутків і витрат - найважливіше направлення у концепцію діяльності будь-якого підприємства. Причому у будівельних організаціях тут є чимало особливостей, що з одночасним веденням робіт на об'єктах, протягом багато часу, при чималої сезонності їх виконання і неритмічності фінансування. У зв'язку з цим правилом і було обрано тема даної роботи.

Мета роботи полягало у поглиблене вивчання нормативно-правових становище (>ПБУ), регулюючих облік прибутків і витрат в будівельних організаціях, у порівнянні цих норм з реальною практикою роботи однієї з підприємств сільського будівництва (включаючи помешкання і будівництво автодоріг), у виявленні резервів і можливостей поліпшення облікового процесу у обстежуваної організації. Як таку організацію було й виступила як об'єкт вивчення ТОВ ">Сельстрой" Орловського району Ростовській області.

Досягнення зазначеної мети перетвориться на хід виконання роботи було вирішені такі основні завдання:

· виконано аналіз юридичного статусу, майнового гніву й результатів виробничо-фінансову діяльність обстеженого підприємства;

· узагальнені законодавчі, теоретичні і методичні підходи до організації бухгалтерського обліку, і аналізу, у будівельних організаціях;

· вивчені практичні аспекти застосування і вимог до організації обліку прибутків і витрат і політичного аналізу у конкретній будівельному підприємстві - ТОВ ">Сельстрой". У цьому виявлено деякі вади на організації зазначеної діяльності, можливості її участі поліпшення;

· обгрунтовані пропозиції, створені задля усунення виявлених недоліків, вдосконалення обліку, і аналізу прибутків і витрат з урахуванням умов обстеженого підприємства. Визначено гаданий мінімальний ефект від участі застосування запропонованих заходів.

За виконання роботи використовувалися методи економічних досліджень, рекомендовані у навчальній літератури з обліку та аналізу господарську діяльність підприємств, зокрема будівельних. Це методи аналізу та синтезу порівнянь, цепних підстановок, фінансових коефіцієнтів, статистичний.

Як джерела інформації для підготовки праці були використанізаконодательно-правовие інормативно-инструктивние видання з бухгалтерського і податковий облік, навчальна, наукова і спеціальна література на тему роботи. Велике місце серед вивчених джерел інформації займає бухгалтерська звітність ТОВ ">Сельстрой", і навіть численні документи первинного (аналітичного) і синтетичного урахування цієї підприємства. Використання цих матеріалів було полегшено у зв'язку з тим, автора роботи є підставою співробітником бухгалтерії зазначеного підприємства.

Висновки, які з роботи, було повідомлено іншим співробітникам бухгалтерії - колегам автори і загалом отримали схвалення. Ряд зроблених колегами зауважень було враховано при остаточної доопрацюванні тексту.


1.   >ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС,ИМУЩЕСТВЕННОЕ

СТАН І РЕЗУЛЬТАТИПРОИЗВОДСТВЕННО-
ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ ">СЕЛЬСТРОЙ"

 

1.1. Юридичний статус ТОВ ">Сельстрой"

 

Суспільство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) ">Сельстрой" розміщається в сел. Орловський Ростовській області. Адреса ТОВ - вул. Будівельна, № 1. Підприємство було створено з урахуванням добровільного згоди членів колективу і пенсіонерів колишньоїмежколхозной будівельної організації. Основною метою суспільства є отримання прибутку.

За статутом основними видами діяльності підприємства є:

· реконструкція, модернізація, перегляд і будівництво житлових будинків культури та об'єктів соціально-культурного, сільськогосподарського, виробничого і комунального призначення, і навіть будівництво і ремонт автодоріг і пішохідних доріжок;

· виробництво товарів народного споживання (віконних рам, дверей, воріт тощо.);

· виробництво, переробка, заготівля і реалізація сільськогосподарської продукції, одержуваної на робіт суспільства натуральної продукцією (бартерні угоди).

ТОВ ">Сельстрой" є юридичною особою і має у власності відособлене майно,учитиваемое з його самостійному балансі. Може від імені отримувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Статут суспільства є його установчим документом. Внесення зміни й доповнення в Статут суспільства, чи твердження Статуту суспільства на новій редакції здійснюється за рішенню загальних зборів засновників /4/.

Майно ТОВ складається з основних фондів і оборотних засобів, і навіть інших цінностей, вартість яких віддзеркалюється в самостійному балансі суспільства.

Задля більшої діяльності суспільства було створено Статутний капітал, що становить 22600тис.руб., сформований з допомогою доходів, здобутих у період оренди, і розбазарювання майна, придбаного у результаті викупу майна засновниками /12/.

Суспільство проти неї збільшити Статутний капітал шляхом збільшення його від номінальної вартості. Рішення про збільшенняУставного капіталу суспільства шляхом збільшення його від номінальної вартості і змін в Статут суспільства ухвалювалася загальним зборами засновників.

Статутний капітал суспільства визначає мінімальний розмір майна суспільства, що гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал суспільства" може бути зменшений шляхом зменшення від номінальної вартості чи скорочення загальної кількості часткою засновників.

Суспільство немає права зменшувати Статутний капітал, тоді як результаті її розмір стане трохи менше мінімальногоУставного капіталу суспільства, що визначається відповідно до Федеральним законом "Про суспільствах із обмеженою відповідальністю" на дату реєстрації змін в Статуті суспільства.

Резервний фонд у суспільстві не створювався.

Дивіденди виплачуються з прибутку суспільства за рік. Рішення виплати дивідендів, розмірі дивіденда і малої форми його виплати пропорційно внеску засновників статутний капітал ухвалювалася загальним зборами. Останніми роками подібних виплат не нараховувалося

Суспільство зобов'язане проводити щорічно загальні збори засновників.

На річному зборах вирішується питання про обрання директора, затвердженні аудитора суспільства, розглядаються представлений радою директорів суспільства річний звіт нашого суспільства та інші документи. Проведені крім річного загальні збори засновників є позачерговими.

Вищим органом управління суспільства є загальні збори засновників, кількість яких повинно бути більше 50. Загальне керівництво діяльністю суспільства здійснює директор. Його обирають річним зборами засновників терміном однією рік. За рішенням загальних зборів засновників повноваження директора суспільства можуть бути припинені достроково. Директор обирається засновниками суспільства із них більшістю голосів.

Для контролю над фінансово-господарської діяльністю суспільства загальними зборами засновників обирається ревізійна комісія у кількості трьох людей терміном однією рік.

>Аудитор суспільства здійснює перевірку фінансово-господарську діяльність суспільства на відповідність до правовими актами Російської Федерації виходячи ззаключаемого з нею договору.

Облікова політика обстеженого підприємства розроблено у відповідність до Федеральним законом "Про бухгалтерський облік" №129-ФЗ. Бухгалтерський облік здійснюється під керуванням головного бухгалтера. Вимоги головного бухгалтера під час здійснення обраної облікової політики є пріоритетними обов'язковими всім працівників організації /16/. Бухгалтерський облік майна України та господарських операцій ведеться відповідно доПБУ і звітністю Російській Федерації і Планом рахунків бухгалтерського обліку по журнально-ордерною системі, з веденням Головною книжки. Для цілей оподатковування прибуток від реалізації продукції визначається принаймні відвантаження їх.

1.2. Майнове стан ТОВ ">Сельстрой"

 

Фінансове становище підприємства його стійкість значною мірою залежить від того, яким майном вона володіє /34/.

Майно підприємства включає у собівнеоборотние і оборотні активи. Підвнеоборотними активами розуміють кошти і нематеріальні активи. Основні кошти - це будинку, споруди, робітники і силові машини та устаткування, обчислювальної техніки, транспортні засоби, інструмент, виробничий і Київський господарський інвентар.

Для бухгалтерського обліку основних засобів призначений рахунок 01 "Основні кошти". Він узагальнює інформацію про наявність і рух що належать підприємству на праві власності основних засобів, що у експлуатації, запасі, на консервації, довірче управління чи зданих у найм.

Нематеріальні активи купуються на період (більше однієї року) і сприяють отриманню доходу. До нематеріальною активам ставляться: патенти, авторські права, товарні знаки, ліцензії. ТОВ ">Сельстрой" нематеріальні активи у балансі не виділено, що навряд чи виправдано.

У бухгалтерський облік нематеріальні активи враховуються на рахунку 04 "Нематеріальні активи" в початкової оцінці.

Безперервний кругообіг капіталу залежить від оборотних засобів підприємства: запасів, дебіторську заборгованість, коштів, короткострокових фінансових вливань. Але короткострокових фінансових вливань у ТОВ ">Сельстрой" немає.

Мистецтво управління оборотними активами у тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму коштів, які потрібні для поточної оперативну діяльність. Сума коштів, що необхідно добре керованої підприємству, - це страхової запас, готовий до покриття короткочасною незбалансованості грошових потоків. Вона має бути такою, щоб їх вистачило для всіх першочергових платежів /21/.

Збільшення чи зменшення залишків готівки на рахунках банку обумовлюється рівнем незбалансованості грошових потоків.

Актив балансу дозволяє дати загальну оцінку майна, що у розпорядженні підприємства, і навіть виділити у складі майна оборотні (мобільні) івнеоборотние (іммобілізовані) кошти.

Структура і динаміка майна ТОВ ">Сельстрой" показані в таблиці 1, побудованої з урахуванням вилучення показників з бухгалтерського балансу, форма № 1.

Таблиця 1 - Рух майна ТОВ ">Сельстрой"
в 2003-2005 рр.,тис.руб.

Показники У найгіршому разі 2003 р. У найгіршому разі 2005 р. Зміни
>тис.руб. %
Вартість майна загалом 102979 111374 8395 108,2
З неї вартість:
>внеоборотних активів 73583 75410 1827 102,5
основних засобів 71582 73401 1819 102,5
оборотних засобів 29396 35964 6568 122,3
зокрема:
запасів 14071 16044 1973 144,0
дебіторську заборгованість 13437 17191 3754 127,9
коштів та проведення короткострокових фінансових вливань 247 268 21 108,5
ПДВ з придбаним цінностям 1477 2194 717 148,5

Джерело: форма № 1 бухгалтерської звітності

З таблиці 1 видно, що з аналізований трирічний період загальна вартість майна (активів) у власність ТОВ ">Сельстрой" збільшилася на 8395тис.руб., чи 8,2 %. На погляд, це значне збільшення. Проте, врахувавши, що у аналізовані роки гроші знецінювалися внаслідок що тривала країни інфляції (протягом трьох років її темпи перевищили 25 %), стане ясно, що таке реальна ринкова вартість майна у власність ТОВ ">Сельстрой" зменшилася істотно.

Щоправда, зростання вартості майна сталося як з допомогоювнеоборотних активів (на 2,5 %), а й оборотних активів - дебіторську заборгованість покупців і замовників (майже на 28 %), і навіть запасів (14 %). Збільшення за зазначеними статтям вважатимуться багато в чому позитивним явищем. З майна підприємства повільніше всього росли його види (кошти), які погано використовувалися, часто були зайвими і здавалися у найм на невідь що вигідні умови. Позитивно помітне збільшення дебіторську заборгованість: з 13,4 до 17,2 млн. крб., оскільки ця стаття оборотних активів належить до щодо ліквідному майну. Виробничі запаси зросли на 14 %, що покращує умови діяльності будівельної організації. Однак цьому важливо виявити, рахунок яких джерел зросли запаси - у своїх чи позикових. Відповідь це питання дає таблиця 2.

Таблиця 2 - Джерела формування майна ТОВ ">Сельстрой"

 в 2003-2005 рр.,тис.руб.

Джерела У найгіршому разі 2003 р. У найгіршому разі 2005 р. Зміни
>тис.руб. %
Власний капітал 78912 87660 8748 111,1
Довгострокові зобов'язання - - - -
Короткострокові зобов'язання 24059 23708 -351 98,5
Разом пасивів 102971 111374 8403 108,2
Питома вага власних джерел, % 76,6 78,7 - 102,7

Джерело: форма № 1 бухгалтерської звітності

Таблиця 2, як і таблиця 1, складена з урахуванням бухгалтерських балансів (форма № 1) ТОВ ">Сельстрой" за 2003, 2004 і 2005 рр. З таблиці 2 випливає, що поповнення виробничих запасів підприємство змогло здійснити, лише через збільшення власні кошти, адже суму короткострокових зобов'язань загалом зменшилася. Щоправда, це належить до заборгованості перед постачальниками. Вона зросла протягом трьох років з 11млн.руб. до 13,2 млн., що видно зокрема по значного збільшення величини ПДВ щодо придбаним цінностям (рядок 220 форми № 1). Це засвідчили у вищій рядку табл.1.

Зазначене становище таїть у собі чимало прикрощів підприємствам, бо вона легко може бути неплатоспроможним загрози неспроможності і банкрутства. Така ситуація багато в чому можна пояснити великим зростанням дебіторську заборгованість (табл.1). Не одержуючи всіх грошей від покупців, підприємство змушене набувати будматеріали та інші ресурси позичає.

 

1.3. Динаміка виручки і чистого прибутку підприємства

 

Характеризуючи виробничу діяльність будь-якого підприємства, необхідно вивчити результати його фінансово-господарську діяльність. Оскількиобследуемое підприємство займається виконанням будівельно-монтажних і ремонтних робіт, то основними показниками, котрі характеризують його, є собівартість будівельних робіт, прибуток від реалізації робіт та і отримувана прибуток. Відповідні показники, витягнуті зі звітів прибутки і збитках за 2003-2005 рр. наведені у таблиці 3. Окремі показники розраховані додатково.

Таблиця 3 - Динаміка виручки, витрат та одержання прибутку
ТОВ ">Сельстрой" в 2003-2005 рр.,тис.руб.

Показники Роки

2005 р.
в % до
2003 р.

2003 2004 2005
Виручка від (без ПДВ) 64143 75147 81486 127,0
Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг 59670 69356 71490 119,8
Прибуток від 4479 5791 9996 223,2
Рентабельність витрат, % 7,5 8,3 14,0 187,7
Рентабельність активів, % 3,0 4,0 4,0 133,3
Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація