Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Сутність і призначення звіту про прибутки і збитки


Реферат Сутність і призначення звіту про прибутки і збитки

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Сутність та призначення звіту прибутки і збитках

Глава 2. Порядок упорядкування та уявлення звіту прибутки і збитках

Глава 3. Аналіз фінансових результатів діяльності організації

Укладання

Література


Запровадження

Під час своєї діяльності будь-яке (від імені керівників) здійснює будь-які господарські операції, приймає ті чи ті рішення. Практично кожне це знаходить свій відбиток у бухгалтерський облік. Бухгалтерська звітність підприємства є завершальним етапомучетного процесу.

Бухгалтерська звітність є основним джерелом інформації про діяльність підприємства. Інформації про господарських операціях, вироблених економічним суб'єктом за певний період, узагальнюється у дисконтних регістрах і їх переноситьсясгруппированном вигляді у бухгалтерську звітність. Така процедура узагальнення облікової інформації необхідна насамперед самому підприємству і пов'язана з необхідністю уточнення, а деяких випадках і коригування подальшого курсу фінансово-господарську діяльність конкретного підприємства. Тому бухгалтерська звітність повинна виявляти будь-які факти, зміст яких може уплинути оцінку користувачами інформації про стан власності, фінансової ситуації, прибутків і збитків.Пользователями такий інформацією першу чергу є керівники, засновники, учасники і власники майна підприємства.

Ретельне вивчення бухгалтерськихотчетов розкриває причину досягнутих успіхів, і навіть недоліків у роботі підприємства, допомагає намітити шляхів удосконалення своєї діяльності. Зовнішні користувачі бухгалтерської інформації отримують унікальну можливість за даними звітності оцінити фінансове становище потенційних партнерів. Зміст звітності про діяльність підприємства, майновому становищі й ступеня фінансової стійкості цікавить потенційних інвесторів, зацікавлених у вкладанні капіталу.

Однією з основних таблиць звітності єОтчет прибутки і збитках, у якому містяться інформацію про формуванні результатів діяльності підприємства. Фінансовий результат є важливим показником діяльності підприємства. З цих позицій тема курсової роботи є підставою актуальною.

Перед курсовою роботою стоять такі:

Вивчення сутності та призначенняОтчета прибутки і збитках.

Вивчення порядку упорядкування та уявлення Звіту прибутки і збитках.

Аналіз фінансових результатів діяльності сільгосппідприємства.

Об'єктом дослідження є СПК "Дружба". Підприємство виробляє сільгосппродукції.

За виконання курсової роботи використані нормативні акти, методична і навчальну літературу, річні звіти підприємства за 2005-2007 рр. Первинна документація надано була.


Глава 1. Сутність та призначення звіту прибутки і збитках

У разі ринкової економіки та нових форм господарські підприємства зіштовхуються із низкою раніше не що виникають проблем. Один із них - кваліфікований вибір партнера на внутрішньому, а зовнішньому ринку, оскільки від цього залежить ефективність майбутньої співпраці.

Основним, а то й із єдиним джерелом інформацію про стійкості фінансового стану партнера є бухгалтерська звітність. У ринковій економіці звітність підприємства виходить з узагальненні даних бухгалтерського обліку та є інформаційним ланкою, зв'язуючий підприємства з і їх партнерами - користувачами інформації про діяльність підприємства.

Найважливішою формою висловлювання ділову активність підприємств є величина поточного фінансового результату за певного періоду - прибутку, одержуваної від своїхпроизводственно-експлуатационной, інвестиційної і втрати фінансової діяльності. В усьому діловому світі інформацію про формуванні прибутку розглядаються як найбільш значима частка бухгалтерського звіту підприємства, доповнююча і розвиває інформацію, подану у балансі лише у вигляді остаточного оформленого результату.

Прибуток - найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерело його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного відтворення й задоволення зростаючих соціальних і матеріальних потреб трудових колективів.

за рахунок прибутку виконуються також зобов'язання підприємства до бюджету, банками та інші організаціями. Тому інформація, у Звіті прибутки і збитках, цікавить кола користувачів. Дані, відбиті в Звіті прибутки і збитках, дозволяють досить об'єктивно оцінити фінансові результати діяльності організації.

Звіт прибутки і збитках є основним теоретичної базою для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

Саме даному звіті відбивається притаманні усім організаціям, функціонуючим за умов ринку як незалежні товаровиробники, єдність показників фінансових результатів діяльності, єдність процесів формування прибутку, єдність системи оподаткування.

Прибуток чи збиток є головним показником, відбиваючим фінансовий результат,слагаемий з сукупності прибутків і витрат, що виникають унаслідок здійснення господарських операцій.

Становище по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (>ПБУ 4/99), передбачає п'ять основних показників прибутку:

Валова прибуток;

Прибуток від продажу;

Прибуток до оподаткування;

Прибуток від звичної діяльності;

>Нераспределенная прибуток.

Всі ці показники показані вОтчете прибутки і збитках у поступовій динаміці, тобто. за звітний період, і за аналогічний період попереднього часу.

Саме дані показники характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства.

Поруч із абсолютної оцінкою розглядають також відносну ефективність господарювання - показники рентабельності.

Рентабельність продукції окреслюється ставлення прибуток від реалізації продукції до виручці продукції. Рентабельність відбиває ступінь прибутковості організації.

Аналіз фінансові показники (прибутку чи збитків), вироблений за даними Звіту прибутки і збитків, дає змоги виявити можливість поліпшення фінансового стану і з результатів розрахунків прийняти економічно обгрунтовані рішення.

Кінцевий фінансовий результат, що характеризує якість господарську діяльність організації, виявляється у бухгалтерський облік в показнику прибутку чи збитків, щодо якого за десятилітній певного періоду враховуються всі доходи та витрати цього періоду. Інформації про формування кінцевого фінансового результату накопичується наростаючим результатом протягом звітного року в рахунку 99 "Прибули і збитки". З допомогою протиставлення оборотів про доходи (кредит рахунки) і витратах (дебет рахунки) виявляється чистий прибуток (збиток) звітного року. Такий їхній підхід прийнято до розрахунку прибутку (збитку) під час складання Звіту прибутки і збитках.

При відображенні прибутків і витрат в звіті у відповідність ізПБУ 4/99 "Бухгалтерська звітність організації" обов'язковому розкриття підлягають:

прибуток від продажу продукції (робіт, послуг);

собівартість проданої продукції (робіт, послуг);

відсотки для отримання і сплаті;

прибутки від участі у інших організаціях;

доходи і з інших господарських операцій, не притаманних цієї організації.

Залежно від виду прибутків і витрат та їх кінцевий фінансовий результат організації під час складання звіту передбачена певна угруповання і послідовність відображення показників, характеризуючих структуру прибутків і витрат при розрахунку прибутку (збитку) звітного року.


Глава 2. Порядок упорядкування та уявлення звіту прибутки і збитках

У звіті прибутки і збитках відбиваються фінансові результати діяльності організації за звітний період, і аналогічний період минулого року. У бухгалтерської звітності можна навести дані за двох років, якщо організація вважає цю доцільним і відповідне становище є у наказі по облікову політику. І тут до звіту, що формує організація, додаються додаткові графи.

Облік і свій відбиток у звітності прибутків і витрат регламентованіПБУ 9/99 "Доходи організації" іПБУ 10/99 "Витрати організації". Структура звіту прибутки і збитках у російській практиці відповідає формі звіту, прийнятої міжнародних стандартів. Розбіжності існують у методику розрахунку окремих показників.

Упорядкування і ведення бухгалтерського балансу і за звіту прибутки і збитках передбачено чинним законодавством. У бухгалтерської звітності відбиваються показники, необхідних правильного обчислення прибуток. Попри те що, що до статті 313 НК РФ платники податків обчислюють податкову базу з урахуванням даних податкового обліку, з цієї норми слід, що з цілей оподатковування регістри бухгалтерського обліку, показники яких позначаються на бухгалтерської звітності, можуть заявлятися платником податків як регістри податкового обліку.

Згідно з підпунктом 4 пункту 1 статті 23 НК РФ платники податків зобов'язані представляти в податковий орган за місцем обліку у порядку податкові декларації за тими податках, що вони зобов'язані сплачувати, якщо вона обов'язок передбачена законодавством про податки і зборах, і навіть бухгалтерську звітність відповідно до Федеральним законом "Про бухгалтерський облік".

Уявлення бухгалтерського балансу і за звіту прибутки і збитках з порушенням за встановлений термін (30 календарних днів після закінчення кварталу, 90 календарних днів після закінчення року) є податковим правопорушенням, відповідальність протягом якого передбачена пунктом 1 статті 126 НК РФ.

Суми доходів, витрат і фінансові результати розраховуються відбиття у вигляді N 2 наростаючим результатом з початку року остаточно звітний період.

Усі витрати організації, і навіть показники, мають негативні значення, в звіті прибутки і збитках показують: у круглі дужки.

Звіт прибутки і збитках (форма N 2) містить такі відомості:

розділ I - про прибутку (збитках) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

По рядку 010 показано прибуток від продажу товарів, продукції, робіт та надання послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів).

По цій статті показується прибуток від продажу продукції і на товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт і наданням послуг, здійсненням господарських операцій (надходження, пов'язані з окремими фактами господарську діяльність), є доходами від видів діяльності, визнані організацією у бухгалтерському обліку відповідно до умовами, певними на її визнання у Положенні по бухгалтерського обліку "Доходи організації"ПБУ 9/99, і місто загалом,исчисленной в грошах відповідно до правилами зазначеного Положення, включаючи умови договорів із продажу товарів, продукції, виконання робіт і надання послуг (з урахуванням знижок (накидок),суммових різниць, змін умов договору, розрахунків негрошовими коштами Німеччини та т.п.).

Доходи, визнані у бухгалтерському обліку як прибутки від звичайних видів діяльність у разі їх суттєвості чи ні знання про які зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансових результатів діяльності організації, підлягають відображенню осторонь як розшифровки до статті "Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)" чи додатку до звіту прибутки і збитках (у разі розробки і прийняття організацією самостійно).

По рядку 020 "Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг" відбиваються витрати на звичайним видам діяльності, прибуток від продажу яких відбито по попередньої рядку. Цей показник вказується в круглі дужки.

Різниця між виручкою і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг покаже валову прибуток, від якої потерпають по рядку 029. Якщо отримано негативний результат, то результати з цієї рядку вказуються в дужках.

>Строка 030 "Комерційні витрати". Організації, здійснюють виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг), з цієї рядку відбивають витрати, пов'язані з збутом продукції. Організації торгівлі у цій рядку відбивають суму витрат звернення.

Комерційні витрати на виробничих організаціях враховуються по дебету рахунки 44 "Витрати продаж". Недоліки звернення до торгових організаціях враховуються по дебету рахунки 44 "Витрати продаж".

До комерційним видатках можуть ставитися, зокрема, такі види витрат:

реклами продукції (робіт, послуг);

транспортування продукції до місця призначення;

на вантажно-розвантажувальні роботи;

утримання приміщень для зберігання продукції місцях її продажу.

Промислові підприємства тут також можуть відбивати Витрати тару й упаковки продукції, комісійні винагороди, сплачені торговим і постачальницько-збутовим організаціям, зарплатню продавців готової продукції тощо аналогічні витрати.

По рядку 030 “Управлінські витрати" форми № 2 відбиваються загальногосподарські витрати організації. Сума цих витрат вказується в Звіті прибутки і збитках в круглі дужки.

Організації, займаються виробництвом продукції (робіт, послуг), з цієї рядку вказують непрямі витрати, безпосередньо які пов'язані з виробничим процесом:

Витрати оплату праці адміністративного персоналу;

Витрати підготовку та перепідготовку кадрів;

Витрати зміст майна загальногосподарського призначення;

витрати з оплати аудиторських послуг тощо.

Витрати, пов'язані з міським управлінням виробництвом, б'ють по рахунку 26 ">Общехозяйственние витрати".

Прибуток (збиток) від продажу (рядок 050) окреслюється різницю між валовий прибутком (рядок 029) і комерційними (рядок 030), управлінськими (рядок 040) видатками. Якщо організація отримує втрати від продажу товарів (продукції, робіт, послуг), повинен бути відбито з цієї рядку в круглі дужки.

розділ II - про операційних прибутках і видатках із відсотків на отриманню і сплаті (сум відсотків з цінних паперів і сум, належних від вітчизняних банків користування ними залишками коштів у рахунках організації), прибутках участі у інших організаціях та інші операційних прибутках і видатках

По рядку "Відсотки для отримання і сплаті", зокрема, вказуються відсотки, отримані:

за облігаціями;

за векселями, в т. год. дисконт за векселями;

по депозитним сертифікатам;

користування грошима, які перебувають банківських рахунках організації;

іншого за надання коштів за договором позики.

По рядку "Доходи від участі у інших організаціях" відбиваються:

надходжень від дольової участі частку в статутних номіналах інші організації;

прибуток за спільної прикладної діяльності.

Доходи від дольової участі частку в статутних капіталах інші організації чи дивіденди з акцій позначаються на бухгалтерський облік принаймні оголошення їх розмірів організацією, що їх виплачує.

Відповідно до пункту 7ПБУ 9/99 "Доходи організації", операційних доходах, відбиваним у вигляді № 2 "Звіт прибутки і збитках" по рядку "Інші доходи" ставляться:

надходження, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

надходжень від продажу основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти).

штрафи, пені і неустойки, одержувані порушення контрагентом умов договорів;

надходження, пов'язані зі сплатою збитків, заподіяних організації;

активи, отримані безоплатно, зокрема за договором дарування;

прибуток минулих років, виявлена у звітній року;

суми кредиторської і депонентської заборгованості, через яку минув строк позовної давності;

позитивні курсові різниці;

сума дооцінки активів;

інші операційні доходи.

Відповідно до пунктом 11ПБУ 10/99 "Витрати організації" є:

витрати на надання за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

витрати на надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

витрати, пов'язані з через участь у статутних капіталах інші організації;

витрати, пов'язані з продажем,вибитием та інших списанням основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти);

витрати з оплати послуг, які надають кредитними організаціями;

відрахування на оціночні резерви;

інші операційні витрати.

штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів;

відшкодування заподіяних організацією збитків;

збитки минулих років, визнані у звітній року;

суми дебіторську заборгованість, через яку минув строк позовної давності, інших боргів, не реальних для стягнення;

курсові різниці;

сума уцінки активів;

перерахування коштів (внесків, виплат тощо.), що з благодійної діяльністю, Витрати здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культосвітнього характеру та інших аналогічних

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація