Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Сутність і цілі бухгалтерського обліку


Реферат Сутність і цілі бухгалтерського обліку

Зміст

1. Сутність, цілі й завдання бухгалтерського обліку

2. Класифікація господарських коштів підприємства

3. Вимоги, які пред'являються первинним документами та їх види

Список використаної літератури


1. Сутність, цілі й завдання бухгалтерського обліку

 

Бухгалтерський облік - це упорядкована система збору, реєстрацію ЗМІ й узагальнення інформацією грошах про майно, зобов'язання організації та їх русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку усіх господарських операцій.

Відповідно до даним визначенням обліковий процес можна відбити як наступній процедури (мал.1).

Мал.1 Процедура облікового процесу

 

Головна мета бухгалтерського обліку є забезпечення облікової інформацією власних і сторонніх користувачів відповідно до законом і (чи) потребами в інформації. Класифікація користувачів облікової інформації приведено на мал.2. Інформація, представлена власним користувачам, мусить бути своєчасної, достовірної і з достатньою прийняття рішень з управління підприємством, аналізу своєї діяльності, з метою планування, контролю, після ухвалення рішень на нестандартних ситуаціях та під час виборів політики організації, після ухвалення інвестиційних прийняття рішень та ін.

Рис.2 Користувачі облікової інформації

 

Об'єктами бухгалтерського обліку є:

Майно організації - нематеріальні активи, кошти, фінансові вкладення, виробничі запаси, кошти;

Права вимоги до стороннім організаціям, і фізичних осіб (дебіторська заборгованість);

Обов'язки стосовно стороннім організаціям, і фізичних осіб (кредиторської заборгованості);

Господарські операції, викликають зміни у майні та зобов'язання організації. Господарські операції можуть відбуватися:

1) між об'єктами обліку всередині організації;

2) між організацією і сторонніми організаціями та фізичними особами.

Власні джерела формування коштів організації - статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал, фонди, прибуток.

До основному завданню, що розв'язуються у процесі бухгалтерського обліку, ставляться такі:

формування повною і достовірною інформації про діяльність організації та її майновому становищі;

забезпечення інформацією користувачів контролю над виконанням законодавства під час здійснення господарських операцій та їх доцільності, наявністю і рухом майна України та зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і відповідно до затвердженими нормами, нормативами і кошторисами;

запобігання негативних результатів господарської діяльності й виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

Бухгалтерський облік є одним із найважливіших функцій управління (рис.3).

>Рис.3 Бухгалтерський облік як функція управління


Бухгалтерський облік містить у собі дві складові:

1) фінансовий облік,

2) управлінський облік.

Фінансовим урахуванням є облік, направлений замінити формування звітної інформації для сторонніх користувачів, правила ведення фінансового обліку суворо регламентовані законодавчими і нормативними актами, форми звітності і Порядок її подання також встановлено нормативними актами.

Управлінська облік - це облік, який організація встановлює на свої внутрішні, на формування облікової інформації, необхідної після ухвалення управлінські рішення.

Бухгалтерський облік посідає особливе місце у системі господарського обліку, і на відміну інших напрямів обліку:

суворо документальний - основою будь-який бухгалтерської записи повинен служити спеціально оформлений документ;

є суцільним і безперервним у часі, бо за віданні бухгалтерського обліку необхідно фіксувати все без винятку факти господарську діяльність;

відбиває всі об'єкти й господарські операції крім натуральних і трудових вимірювачів у єдиній грошову оцінку;

ведеться будь-якою підприємстві, здійснюючому господарську діяльність, тобто. він обмежений рамками окремого підприємства;

здійснюється спеціальної службою підприємства - бухгалтерією;

суворо регламентований законодавчими і нормативними документами.

Отже, бухгалтерський облік здійснює збір, реєстрацію й узагальнення інформації про господарську діяльність підприємства шляхом суцільного, безперервного і документального обліку усіх господарських операцій на єдиному грошовому вимірнику.


2. Класифікація господарських коштів підприємства

Склад господарських коштів підприємства визначається змістом діяльності. Але кожного підприємства реалізації ефективної господарську діяльність необхідні працю, нерухомого майна, устаткування, матеріали, кошти й т.п. У бухгалтерський облік господарські кошти, якими володіє підприємство, називають активами.

Залежно від цього, якими господарськими активами має підприємство, і як беруть участь у виробничий цикл підприємства, їх класифікують за складом та розміщення.

По складу активи підприємства поділяються на оборотні івнеоборотние активи.

Оборотні активи - це кошти, які перебувають нинішнього року процесі кругообігу засобів і переходять із сфери виробництва, у сферу звернення.

По розміщення оборотні активи діляться на активи, що використовуються:

у сфері виробництва - це предмети праці: матеріали, сировину, комплектуючі вироби, запчастини, паливо, інвентар, інструменти, і т.п. Ці цифри, зазвичай, використовують у одному виробничий цикл й цілком переносять свою вартість на собівартість своєї продукції;

у сфері звернення - товари, готову продукцію на яких складах і відвантажена покупцю, кошти, цінних паперів, кошти на розрахунках тощо.

>Внеоборотние активи - це дорогі кошти праці, що використовуються над одному, а кількох виробничих циклах, і навіть мають термін використання (понад рік). Довнеоборотним засобам ставляться кошти і нематеріальні активи.

Основні кошти - це кошти праці, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт і рівнем послуг, які є протягом багато часу і мають вартість понад десять тис. р. за одиницю. До основних засобів ставляться будинку, споруди, робітники і силові машини, устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади й устрою, інструменти, автотранспорт, обчислювальної техніки тощо. Основні кошти поступово у міру зношеності переносять свою вартість на собівартість готової продукції процесі нарахування амортизації, вони, зазвичай, не змінюють свою матеріальну форму у процесі експлуатації.

Нематеріальні активи - це кошти, які мають матеріальної форми і фізичних властивостей, але можна використовувати протягом багато часу і давати дохід підприємству. До нематеріальною активам ставляться авторські права на інтелектуальну власність, права використання програм для ЕОМ, баз даних, патенти на винахід і ноу-хау, промислові зразки, товарні марки і знаки, ділова репутація фірми тощо. Нематеріальні активи, подібно основних засобів, поступово переносять свою вартість на собівартість своєї продукції як амортизаційних відрахувань.

Основні кошти й нематеріальні активи як і, як і оборотні активи, можна використовувати:

у сфері виробництва - будинку цехів, верстати, обчислювальної техніки, промислові зразки тощо.;

у сфері звернення - будинку складів, автотранспорт, програми складського обліку, і т.п.

Основні кошти й нематеріальні активи нині становлять виробничу базу підприємства.


3. Вимоги, які пред'являються первинним документами та їх види

 

Первинним документом бухгалтерського обліку є довідка, що підтверджує вчинення господарської операції, у якій мають утримуватися такі дані: (>ЗБУ ст.7) найменування і номер документа, дата складання, господарське зміст операції, цифрові показники операції (кількість, ціна, сума), прізвища (найменування) учасників операції, адреси місць проживання чи знайдення учасників операції, що підтверджує вчинення господарської операції підпис (підписи) особи, що становить зобов'язаного вести бухгалтерський облік, що вносить бухгалтерську запис про господарської операції, порядковий номер відповідної бухгалтерської записи.

>Установленное в пунктах 6-8 частини вимога не застосовується до первинним документам, якщо названі на цих пунктах дані відбито у зведеному документі, складеному виходячи з відповідних первинних документів. Документи можна оформляти у вигляді, електронному вигляді. Первинні документи, які у електронному вигляді, мали бути зацікавленими відтворювані у вигляді.

Первинні документи перевіряються з різних сторін:

1. Перевіряють зміст документа (його достовірність), тобто. законність скоєння цієї операції. Наприклад, отримані документи перевіряються, чи справді зазначені товари куплені або ж послуги надані підприємству чи підприємством (проводяться звіряння з працівниками підприємства на даний момент відсутності елементів шахрайства із боку третіх осіб).

2. Перевіряють правильність оформлення документа відповідно до встановленими вимогами закону про бухгалтерський облік (ст.9), закон про НСЗ тощо. Наприклад, наявність необхідних реквізитів.

Первинний документ - бухгалтерський документ,составляемий в останній момент скоєння господарських операцій та є першим свідченням їх здійснення. Первинні документи поділяються на:

зовнішні, підготовлені поза організації: рахунки постачальників та інших.; і - внутрішні, підготовлені самої організації: акти, вимоги, і ін. Бухгалтерський документ - письмове свідчення, що підтверджує факт скоєння господарських операцій, декларація про вчинення чи встановлює матеріальну відповідальність працівника за довірені їм цінності.


Список використаної літератури

1. Кім Р.,Сопко В.В., Кім Ю. Р Бухгалтерський облік: первинні документи і Порядок заповнення: Навчальний посібник: Видання 2-ге. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006р.

2. Грабова М.М., Добровський У. М Бухгалтерський облік з виробництва і видача торговельних підприємствах: Навчальний посібник/ під редакцією Н.В.Кружельного - До.:А.С.К., 2006р.

3. Бірюкова И. К.,Кодрянский А. У Бухгалтерський облік України. - До.: суспільство "Знання",КОО, 1998 р.


Схожі реферати:

Навігація