Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Судебно-бухгалтерская експертиза


Реферат Судебно-бухгалтерская експертиза

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1. Правове регулювання судово-експертної діяльність у Росії

Можна классиф. з двох рівням:

1.Законы:

-Конституція РФ, становить вихідну правову базу.

-федеральні конституційні закони РФ

-Уголовн. кодекс РФ - закріплено порядок призначення і виробництва експертизи з кримінальних справ, і навіть правничий та обов'язки эксперта-бухгалтера.

-Гражд.кодекс РФ - регулюється порядок проведення експертизи у справах.

-Податок. кодекс РФ

-ФЗ«О держ. судово-експертної діяльність у РФ» - визначальний правову основу, принципи організації та основних напрямів

-ФЗ «Про бухгалтерський облік»- устанавливающим єдині правові норми й методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку

-ФЗ « Про аудиторську діяльність

-інші законодавчі акти РФ

2. Подзаконные акти: акти судової влади, постанови , ПБУ, БФО, облікова політика та т.п.

Концентрирует в наст. час основну масу нормат.-правовых мат-ов, які стосуються БУи судової бухгалтерії. Вони видаються лише у передбачених законод-ом випадках, деталізують законод. рівень, але з можуть змінювати чи доповнювати законодавство.


2. Основні прийоми дослідження учетно-бухгалтерских документів при виявленні правопорушень у сфері економіки

 

1) Методи перевірки окремого док-та (устанавл. протиріччя содерж. окремого док-та):

- Формальна провиерка– це внешн. огляд облікового док-та, вивчення і взаємна сопост-ие його реквізитів.

- Нормативна перевірка-вивчення відповідності чинним на даний момент сост-ия док-та законам, норм. актам тощо. п., а т.ж. целесообр-ти відбитій у ньому госп. операції.

- Арифмет. перевірка- перевірка правильності підсумкових числових показників по горизонт.строкам і вертик. графам, або виконання експертом самостоят. розрахунків.

2)Методы перевірки взаимосвяз. док-ов(устанавл. протистояння між змістом кількох взаимосвяз. док-ов):

- Встречная перевірка- це сопоставл. різних примірників однієї й тієї ж док-та або його частин.

- Метод взаємний контроль закл. в использ-ии у кожному поєднанні різних док-тов, безпосередньо чи опосередковано які відбивають досліджувану госп. операцію.

3)Методы перевірки док-ов, отображ. однорідні операції (устанавл. відхилення від зазвичайного порядку руху цінностей):

- Відновлення дисконтних записів по док-ам (має дві приватних випадку – відновлення колич.-суммового обліку, і контрольне звірення)

- Зворотний калькуляція– контрольний перерахунок готових виробів на сировину.

- Хронологічний аналіз –аналитич. робота з угрупованню даних, отраж. рух, якого або виду цінностей із заздалегідь оцінювати. проміжкам часу.

-Порівняльний аналіз закл.во взаємній злуці й змісті різних (по однаковою формі) док-в, отображ. аналог. операції.

3. Бухгалтерська експертиза внеоборотных активів господарюючого суб'єкту

За виробництва СБЭ ВА керуються загальними правилами і принципами проведення СБЭ. За виробництва даної эксп-зы необхідно необхідно досліджувати такі документи і госп. операції:

- дисконтну політику орг-ии;

- документообіг;

- операції з надходженню (руху, зберігання) ВА (первинну документацію, акти інвентаризації, цивільно-правові договору з відповідальними особами та контрагентами);

-операції з выбытию (списанню) ВА (первинну документацію, акти інвентаризації, цивільно-правові договору з відповідальними особами та контрагентами);

- повноту і правильність нарахування амортизації по ВА;

- операції з вкладенням у внеоборотные активи.

- й інші суміжні ділянки СУ за наявності необхідної документації.

Укладання по СБЭ ВА складається зі звичайних правилами і нормам.

4. Прийоми дослідження окремого бухгалтерського документа

Устанавл.противоречия в содерж. окремого док-та:

- Формальна провиерка– це внешн. огляд облікового док-та, вивчення і взаємна сопост-ие його реквізитів.

- Нормативна перевірка-вивчення відповідності чинним на даний момент сост-ия док-та законам, норм. актам тощо. п., а т.ж. целесообр-ти відбитій у ньому госп. операції.

- Арифмет. перевірка- перевірка правильності підсумкових числових показників по горизонт.строкам і вертик. графам, або виконання експертом самостоят. розрахунків.

 

5. Особливості призначення експертизи по податковим правопорушень

 

Порядок призначення і проведення СБЭ податковими органами регламентується ст. 95 НК. Основна особливість організації його проведення від орг. проведення експертизи на вимогу слідства, суду й прокуратури закл. наступного:

· експерти залучаються до участі лише у виїзних податкових перевірках;

· результати експертизи прилаг. до актів виїзних налог.проверок;

· на експертне розгляд ставляться вузькі, суто спеціальні питання СУ, оскільки посадові особи податок. органів через свою компетенції повинні мати профес. пізнаннями у сфері СУ і вирішувати переважна більшість цих питань самостійно;

· відповідно до п. 2 ст. 95 НК притягнення до співробітництву експерта осущ. на договірній основі через укладання гражд.-правового договору для подання послуг між эксп. чи эксп. установою і податковим органом;

· відмова експерта від підписання з податок. органом договору (через принципу свободи реєстрації) неспроможна бути підставою щодо залучення експерта до ответств-ти через відмову у проведенні експертизи;

· експертиза замова. постан-ем должн. особи податок. органу, осущ. податкову перевірку;

· про ознайомленні експерта з постановл. про призначення эксп. і роз'ясненні йому своїх прав складається протокол.

Фед. служба податок. поліції РФ проводить суд.-экон. і з дослідженням док-в криміналіст. експертизи на вирішення возлож. її у завдань (виявлення, предупрежд. і пресеч. податок. злочинів і правонаруш. тощо.).

6. Прийоми дослідження учетно-бухгалтерских документів, що відбивають однорідні факти господарську діяльність

Ставляться до документальним приемам.Устанавл. відхилення від зазвичайного порядку руху цінностей:

- Відновлення дисконтних записів по док-ам (має дві приватних випадку – відновлення колич.-суммового обліку, і контрольне звірення)

- Зворотний калькуляція– контрольний перерахунок готових виробів на сировину.

- Хронологічний аналіз –аналитич. робота з угрупованню даних, отраж. рух, якого або виду цінностей із заздалегідь міра. проміжкам часу.

-Порівняльний аналіз закл.во взаємній злуці й змісті різних (по однаковою формі) док-в, отображ. аналог. операції.

7. Методологічні принципи судово-бухгалтерської експертизи

1) аналітичний підхід до госп. операціям. Аналіз госп. ситуації дозволяє експерту вибрати необход. прийоми контролю: логічна перевірка; арифмет. підрахунок; балансова ув'язка руху ден. і тов.-мат. цінностей; порівняння записів; простежування; инвент-ия; перерахунок; зустрічна перевірка та інших.

2) визначення міри відповідності господарських операцій, є предметом експертизи, відповідним положенням, інструкціям та нормативних актів. Повинно за наступному алгоритму:Определяется коло осіб, відповідальних при проведенні госп. операції, її свій відбиток у док-и, на рахунках бухг. обліку, і в звітності.

3)проверка правильності документ. і бухг. відображення госп. операцій на системі облік і звітність організацій та підрозділів.

Призвана дати конкретні док-ва про наявність чи відсутність правонаруш. з аналізованої справи. У широкому плані ця перевірка вирішує про рівень адекватності бухг. записів і док. оформлення экон. суті Доповнень і правової обгрунтованості госп. операцій

8. Предмет СБЭ

 

предметом судебно – бухгалтерської експертизи, є господарські операції, відбиті в дисконтних документах та фінансову звітність, які є об'єктами попереднього розслідування і судового розгляди та яких експерт – бухгалтер дає висновок щодо питанням, поставленим з його дозвіл слідчим, прокурором і судом.

Сутність предмета характеризується:

1. зв'язком із поточної, фінансової та інвестиційної діяльністю організації

2. відбитком фінансово – господарської діяльності бухгалтерський облік та фінансову звітність

3. колом питань, поставлених слідчим чи судом эксперту-бухгалтеру

4. наявністю укладання, зробленого экспертом-бухгалтером або іншими фахівцем у сфері бухгалтерського обліку


9. Організація СБЭ і стадії (етапи) його проведення

 

Перший етап (організаційний) вкл.: прийняття постанови про призначення эксп-зы, вивчення забезпечення і повноти мат-ов, представл. на исслед-е, вивчення поставленых питань, розробку методики проведення експертизи. Другий етап (дослідницький): осущ-ся виконання експертних процедур шляхом дослідження док-ов СУ та інших мат-ов справи з поставленим питанням. На цьому етапі описується процес исслед-ия та її рез-ты, і навіть дається наукове пояснення встановленим фактам.

Третій етап (порівняльне исслед-ие) - експерт вивчає виявлені невідповідності эк. значимої инф-ии спец-ым правилам у сфері бухг. й податок. обліку. Вибір і його побудова необхідні бухг. дослідження, у кожному конкретному випадку передбачає вміння побачити й оцінювати ті ознаки рахункових записів, по кіт. можна будувати висновки про характ. спотворення экон.информации.

Якщо ж такі невідповідності експертом не виявлено, він робить висновок відповідності досліджуваної экон. деят-ти спец-ым правилам сфери бухг. й податок. обліку (відсутність экон-ой дезінформації) і формулює відповіді ці запитання.

10. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи

 

тариф. предмет, що надходить на дослідження эксперту-бухг. (напр., рахунок-фактура), т. е. це речовин. док-ва, необхідність вивчення кіт. у процесі расслед-я вимагає використання спец. знань і проведення эксп.исследования. Классиф-ся на прості (сума недостачі) складні (система налогообл. орг-ии). На загальні (первич. і зведені бухг.док-ты) і спеціальні (акти ревізій, протоколи допитів). Об'єкти СБЭ можна розділити на чотири групи:

1. Основні (бухг. док-ты),

2. Допоміжні (док-ты операт. і неофиц. кадри),

3. Факультативные (акти ревізій, укладання експертів і аудиторів),

4. Змішані (протоколи обшуків і вилучень, док-ты банків та контрагентів).

об'єктами СБЭ явл. також якість проведення ревізії.

11. Особливості судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього слідства

 

У стадії передуватиме. расслед. експертиза замова. следоват-м, прокур., дізнавачем відразу ж потрапити, щойно виникне необход-ть, виноситься мотивир-ое постан-ие, кіт. явл. процесс-ым грунтується. на її проведення.

Якщо прийняте рішення виробництві СБЭ в експертному установі, слідчий спрямовує руковод-лю цього учрежд-я постанову ж про замова. суд. эксп. і мат-лы, необход. на її виробництва Рук-ль эксп. учрежд-я після отримання постан-ия доручає виробництво конкр. експерту – бухг. або декільком експертів і повідомляє звідси слідчого. Рук-ль роз'яснює експерту його правничий та відповідальність.

Якщо СБЭ виробляється поза эксп. установи, то постанову й необхідні матеріали вручаються непосредств. експерту – бухг. з разъясн-ем йому правий і відповідальності.

У соотв. зі ст. 206 КПК РФ укладання експерта – бухгалтера або його повідомлення про невозм. дати висновок, і навіть протокол допиту експерта предъявл. слідчим підозрюваному, обвинувачуваному, його захиснику, кіт. роз'яснюється у своїй право клопотатися про призначення дополн. або повт. СБЭ. Протокол ознайомлення з висновком сост. в соотв. з законод. формою.


12. Прийоми й способи судово-бухгалтерської експертизи й їх використання у експертному дослідженні

 

Прийоми можна розділити на спільні смаки й спеціальні. До загальним ставляться загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, системний, аналіз, функционально-стоимостной аналіз.

До спеціальним методам судово-бухгалтерської експертизи ставляться расчетно-аналитические (дозволяє визначити загальний стан об'єктів, які піддаються експертному дослідженню) і документальні методи.

У процесі проведення судово-бухгалтерської експертизи експертом – бухгалтером можна застосовувати і специфічні прийоми. До до їх числа відносять формальну перевірку, арифметичну перевірку, нормативну перевірку документів, зустрічну перевірку документів, взаємний контроль (зіставлення), контрольне звірення тощо.

13. Права, обов'язки, і відповідальність эксперта-бухгалтера

 

Зудебный експерт – бухг.– та людина, що має спец. знаннями у сфері СУ й призначені слідчим (судом) гаразд, встановленому процесуальним законод-ом для суд. експертизи й формулювання висновку.

СБЭ виробляються експертами госуд. і негосуд. експертних установ, співробітниками неэкспертных установ, приватними експертами або іншими фахівцями.

Права: - ознайомитися з мат-ми справи, які належать до предмета СБЭ;

- клопотатися про надання їй додаткових матеріалів;

- брати участь із дозволу слідчого в процесуальних діях та запитувати, які стосуються предмета СБЭ;

- приносити скарги до дій (бездіяльність) слідчого, огранич-ие правничий та інтереси експерта;

- давати укладання межах своєї компетенції;

- відмовитися від формулювання висновку з питань, які виходять межі його спец. знань і за недостатності об'єктів исслед-я.

Обов'язки: - дати об'єктивне і обоснов. закл-ие виходячи з всестор. і сповненого дослідження;

-скласти за необхідності мотивиров. письм. повідомлення про неможливість формулювання висновку;

-провести дослідження представл. об'єктів дослідження;

- з'явитися за викликом слідчого (суду) для роз'яснення чи доповнення даного ним укладання;

- заявити самовідвід у разі, передбачені законами;

-забезпечити сохран. отриманих для исслед. матеріалів справи;

- не розголошувати дані предвар. слідства без дозволу слідчого (суду).

Експерт – бухг. може бути притягнутий до кут. ответств-ти за розголошувати дані передуватиме. расслед-ия, разглаш. чи использ. відомостей, составл. коммерч.или банк. таємницю, за дачу помилкового укладання.

 

14. Расчетно-аналитические методичні прийоми у дослідженні СБЭ

Ставиться до спеціальним методам і поєднуються з док-ми методами.

Дозволяють встановити загальний стан об'єктів, які піддаються експертному дослідженню. Прийоми:

Економічний аналіз – опред-ся відхилення фактич. показників від планових, факти приписок значень, необгрунтованої економії ресурсів, вплив чинників на результативний показник.

Статистичні розрахунки - методи статист. науки, кіт. дозволяють визначити колич. розміру й якостей. хар-ки исслед-ых об'єктів, відсутні в бухг. док-ах

Экономико-мат. метод застосовується під час встановлення інтенсивності впливу чинників на результати фин.-хоз. діяльності

Метод перевірки дотримання правил обліку окремих хоз.операций (інспектування) дозволяє эксперту-бухг. проконтрол. порядок організації дисконтних робіт у орг-ии.

Підтвердження представл. собою у відповідь запит про інформацію, котра міститься в бухг.записях.

Прослеживание предст.собой процедуру, під час кіт. эксперт-бухг. перевіряє деякі первинні док-ты, відбиток їхньої даних в регістрах синтет. і аналит. обліку, відповідність типовий кореспонденції рахунків плану рахунку також положенням по СУ.

Устный опитування осіб, що у справі, може здійснюватися протягом усього експертного виробництва.

 

15. Матеріали, необхідних виробництва СБЭ

Необхідними є матеріали справи і бухгалт.е документи орг-ии:

Первинні документи, Регистры обліку, бухгалтерська і податкова звітність, Інші документи, що характеризують досліджувану економічну діяльність особи.

У процесі судово-бухгалтерської експертизи можна використовувати відомості, які у актах документальної ревізії, попередньо досконалої на вимогу слідчого чи суду. Може бути використані протоколи очних ставок, укладання експертів інших професій, показання обвинувачуваних, обвинувачів та інші матеріали справи, якщо вони видаються як вихідних даних на дослідження бухгалтерських документів. Свідчення свідків і яких у цьому випадку мають бути оформлені протоколом слідчого.

Неофіційна облікова документ-ия будолжна досліджуватися экспертом-бухг. не більше її кількості (обсягу), вилученого і залученого до діла. Для эксперта-бухгалтера велике значення мають укладання експертів інших специальностей.При нестачі матеріалів експерт вправі клопотатися про надання їй додаткових матеріалів, необхідні формулювання висновку

 

16. Документальні методичні прийоми та їх застосування в судово-бухгалтерської експертизі

 

1)Методы перевірки окремого док-та(устанавл.противоречия в содерж. окремого док-та):

- Формальна провиерка– це внешн. огляд облікового док-та, вивчення і взаємна сопост-ие його реквізитів.

- Нормативна перевірка-вивчення відповідності чинним на даний момент сост-ия док-та законам, норм. актам тощо. п., а т.ж. целесообр-ти

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація