Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Порівняння управлінського і фінансового обліку


Реферат Порівняння управлінського і фінансового обліку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Порівняння >управленческого і фінансівого обліка

 


>Оглавление

 

Запровадження

Глава 1. Управлінська і фінансовий облік: єдність й гендерні відмінності

1.1 Функції управлінського обліку

1.2 Зіставлення фінансового і управлінського обліку

1.3 Принципи фінансового і управлінського обліку

Глава 2. Практична частина

Укладання

Список літератури


Запровадження

Розвиток ринкових взаємин у Росії викликало в значного зміни організації, техніки і методик бухгалтерського обліку відповідно до міжнародної теорією та практикою від, системою бухгалтерських і аудиторських стандартів, особливостями функціонування підприємств. У цьому слід зазначити дедалі більшу роль управлінського обліку в оперативному, тактичному і стратегічному управлінні підприємством.

Становлення та розвитку управлінського обліку необхідно розглядати відповідно до історичним аспектом формуваннякалькуляционного обліку, який виник разом із появою господарського обліку, і з'явився наслідком обмінних операцій. На початку розвиткукалькуляционний облік було дуже простим, результати з визначення собівартості продукції частенько навіть відбивалися в дисконтних записах.

Аж по початку XX в. в індустріально розвинених країнах у промисловому виробництві на всіх підприємствах застосовувався у основному один виробничий процес, що дуже полегшувало ведення обліку, і визначення її ефективності.

У цих умовах почала зростати значеннякалькулирования, що було важливо задля визначення рентабельності готової продукції і, задля встановлення ціни цю продукцію. Облік на таких підприємствах носив ретроспективний характер, т. е. давав інформацію про стан господарських справ у минулому.

Промислова революція, що до появі компаній, акціонерних товариств, вільного підприємництва, істотно змінила структуру підприємств, дав можливість здійснювати значну економію на масштабах виробництва, але й викликала потреба у величезних капіталовкладень.

З приходом XX в.калькуляционний облік отримав розвиток. Інтеграція як у горизонтальному, і на вертикальному рівнях стимулювала б розвиток підприємств, що, відповідно, призвело до використанню вже кількох виробничих процесів. Визначення ефективності різних стадій виробничого процесу породило проблему оцінки й стандартизації витрат за виготовлення напівфабрикатів і кінцевих продуктів. З диверсифікацією діяльності компаній виникла потреба у виявленні напрямів найприбутковішого розміщення капіталу.

Традиційні методи обліку за умов науково-технічного прогресу, інфляційних процесів, значних масштабів виробничих та інших витрат, зовнішньою і внутрішньою конкуренції не відповідали вимогам управління.

Усе це сприяло подальшому вдосконаленнюкалькуляционного обліку, появу нових методів визначення витрат, як-отстандарт-кост,директ-костинг, урахування витрат по центрам відповідальності, що в підсумку призвело до переростаннюкалькуляционного обліку в управлінський.

Нині бухгалтер, виконуючи своєї роботи, стикається з проблемами в родинних галузях (економіці, математиці, статистиці, ринкових операціях, психології) і позичає щось корисне від транспортування кожної їх. Усе свідчить про розвиток управлінського обліку нашій країні протягом тривалого часу й щонайтісніше пов'язані з проблемами підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Однак у Російської Федерації поки офіційний бухгалтерський облік не підрозділяється на фінансовий і управлінський. Усі розділи обліку майна, витрат виробництва та звернення, випуску та її реалізації продукції, розрахункових і кредитних операцій, фінансових результатів, резервів та традиційно охоплені ми єдиним бухгалтерським урахуванням.

Перехід на ринкові відносини, створення акціонерних підприємств, приватизація безсумнівно створюють передумови виділення в бухгалтерії двох загалом самостійних гілок: фінансового обліку, і управлінського, кожен із яких має спій цілі й завдання, цим обумовлюється актуальність теми.

Мета цієї курсової роботи - зіставити управлінський і фінансовий облік, розглянути подібності та відмінності.

Завдання

-пояснити роль управлінського обліку у системі бухгалтерського обліку, причини її виникнення;

- дати уявлення про про функції, принципах управлінського обліку;

- проілюструвати важливість управлінського обліку.

Інформаційній базою курсової роботи з'явилися навчально-методична, монографічна і нормативна література.


Глава 1. Управлінська і фінансовий облік: єдність й гендерні відмінності

1.1   Функції управлінського обліку

 

Щоб зрозуміти функції управлінського обліку, необхідно уявити про функції управління, які зазвичай складаються з планування, безпосередньо організаційної і керівної роботи, контролю, прийняття управлінські рішення, стимулювання.

При плануванні керівництвом підприємства розробляються основні кроки, яких дійдуть у майбутньому задля досягнення певних цілей (наприклад, випуск нових товарів, розширення ринку збуту, збільшення виробничих потужностей та т. буд.). Складені плани - мусять бути рухливими й за необхідності коригуватися. Планування то, можливо короткотерміновим і довгостроковим (чи перспективним). Короткострокові плани відбивають діяльність підприємства на майбутнє і є річні бюджети. Довгостроковий план розвитку підприємства зазвичай розробляється на 3—5—10 років. Роль бухгалтера у сфері управлінського обліку полягає у особисту участь у підготовці короткострокових планів, складанні кошторисів, у координації та поглибленням взаємної ув'язці цих планів між різними підрозділами підприємства.

Організаційна і керівна робота залежить від раціональному поєднанні людських та інші ресурсів із єдиною метою найефективнішого виконання розроблених планів. Для цього необхідно правильне розподіл обов'язків між виконавцями, створення чіткої організаційної структури підприємства, координація дій між підрозділами. Створення досконалої організаційної структури підприємства прямим чином впливає організацію та влитися функціонування управлінського обліку: створення внутрішньої звітності структурних підрозділів, центрів відповідальності, центрів витрат тощо. буд. Що ж до керівної функції, то завдання менеджерів полягає у забезпеченні планомірної поточної діяльності організації, як і раніше, у процесі щоденної роботи постають нові завдання, які потребують вирішення спірні ситуації у підрозділах та між працівниками, і навіть масу різноманітних рутинних питань.

Контроль залежить від перевірки виконання планів з кожному підрозділу підприємства міста і у всій організації у цілому. І тому менеджери аналізують бухгалтерські й інші звіти, порівнюють фактичні дані з плановими показниками з метою визначення відхилень та його подальшої коригування. Порівняння і аналіз даних допомагають виявити неефективні ділянки діяльності підприємства міста і надати певну допомогу конкретним виконавцям і під час виконання обов'язків.

Отримані від виконавців бухгалтерські звіти є зворотний потік інформації, який допомагає керівництву підприємства переглянути вже існуючі плани з урахуванням сформованих реалій, розробити нову стратегію чи зробити структурну реорганізацію підрозділів або тільки підприємства. Отже, створення зворотного потоку інформації є основним ключем управління будь-яким підприємством, центральної завданням управлінського обліку.

Розглянувши основні функцій управління, взаємозв'язок між управлінням і бухгалтерським урахуванням у вигляді обміну звітністю й від, можна виділити такі функції управлінського обліку:

1. Аналіз, оцінка фактичних результатів діяльності підприємства, підрозділів, апарату управління, окремих співробітників.

2.Текущее і в перспективному плануванні господарську діяльність підприємства, упровадження нових технологій, капітальних вкладень.

3. Створення і організація системи внутрішньої звітності із єдиною метою інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень.

4. Контроль виконання планів, економічну ефективність діяльності всього підприємства у цілому, і навіть конкретних підрозділів.

5. Надання допомоги керівництву підприємства у управління та контроль.

6. Стимулювання співробітників у виконанні поставлених завдань.

Окрім вищеперелічених функцій управлінського обліку, найважливіше значення має тут функція, що з урахуванням витрат і калькуляцією собівартості продукції, що дозволяє одержувати інформацію про недоліки задля забезпечення поточного управління підприємством. Саме цю функцію дає можливість вести фактичну собівартість продукції, зіставляти фактичні витрати різних звітних періодів, і навіть на місця їх виникненню, визначати й аналізувати відхилення фактичних величин від встановлених стандартів, норм, що базою планування заходів підвищення ефективності виробництва.

>Тесним чином із функцієюкалькулирования собівартості пов'язана функція управлінського обліку — забезпечення бази щодо ціноутворення. Встановлення ціни на всі вироблену продукцію та надані послуги має особливе значення, оскільки неправильна політика ціноутворення можуть призвести до банкрутства підприємства. Управлінська облік допомагає визначити, покриває чи ринкова ціна витрати виробництва. І тут, якщо величина витрат перевищує рівень продажною ціни, слід з'ясувати можливі шляхи зниження витрат забезпечення по крайнього заходу беззбитковості виробництва. З іншого боку, підставі даних управлінського обліку оцінюють вартість продукції для потреб і його рух між місцями виникнення витрат (трансфертне ціноутворення).


1.2       Зіставлення фінансового і управлінського обліку

 

Між фінансовим і управлінським урахуванням є багато загального.

По-перше, обидва виду бухгалтерського обліку спираються однією й саму дисконтну інформаційну систему (єдність вихідної інформації). На підприємстві використовується і той ж план рахунків, який відбиває об'єкти обліку (кошти підприємства, їх джерела, господарські процеси). Однією з елементів облікової системи є виробничий облік, який відбиває дані про затратам виробництва, використовувані як і управлінському, і у фінансовому обліку. Дані виробничого обліку йдуть на визначення собівартості під час упорядкування звіту прибутки і збитках підприємства, це — застосування інформацією фінансовому обліку. Основою встановлення ціни готової продукції будуть самі дані виробничого обліку, це — приклад застосування їх задля цілей управлінського обліку.

По-друге, дані управлінського і фінансового обліку йдуть на прийняття рішень. Так, дані фінансового обліку допомагають кредиторам оцінити фінансове становище підприємства міста і ухвалити рішення про наданні кредитів, позик цієї організації. Дані управлінського обліку використовуються менеджерами, наприклад, ухвалення рішення із виробництва тій чи іншій продукції.

По-третє, і фінансовий, і управлінський облік значною мірою грунтуються на принципі відповідальності. На фінансовому обліку лежить відповідальність на підприємство як господарської одиниці. Управлінська облік відповідальний окремі підрозділи підприємства, і навіть за діяльність кожного працівника, відповідального за урахування витрат.

Але ці два виду обліку мають значення і значну різницю друг від друга.

Однією з функцій управлінського обліку є підготування даних в такий спосіб, щоб у цілях управління можна було б проаналізувати інформацію щодо кожної групи виробів, що має сприяти організації ефективну систему управління для підприємства.

Масштаби інформації. Звітність, складена з урахуванням фінансового обліку, має узагальнюючий характер, оскільки охоплює діяльність всього підприємства. З іншого боку, управлінський облік надає інформацію спеціального призначення, що використовується для певних, вужчих цілей.

Користувачі інформації. Звіти, підготовлені фахівцями у сфері фінансового обліку, традиційно призначені для зовнішніх користувачів, які поділяються на користувачів, виявили прямий фінансовий інтерес до облікової інформації підприємства, і користувачів з непрямим фінансовим інтересом. Зовнішніми користувачами може бути як юридичні, і фізичні особи.

До групи користувачів, мають прямий фінансовий інтерес, ставляться існуючі режими та потенційні інвестори, постачальники основних засобів наукових і виробничих запасів, покупці, банки, наймані робітники й інші кредитори.

— Інвестори мають знати, наскільки надійний партнер, щоб із найбільшої ймовірністю оцінити ризик вкладення засобів у іншу компанію і економічне віддачу від своїх капітальних вкладень.

-Постачальники зацікавлені у інформації про платоспроможності, ліквідності підприємства, якому вони поставляють продукцію чи надають послуги. Причому у на відміну від банків та інших кредиторів зацікавлені в інформації про діяльність фірми протягом короткого періоду часу.

- Покупці хочуть лиш мати інформацію про діяльністьпредприятия-контрагента, якщо вони пов'язані з нею тривалий час.

- Банки зацікавлені у інформації, яка б їм визначити фінансову дисципліну підприємства, чи буде погашені позички і сплачено ними вчасно.

- Найманих працівників цікавить інформацію про надійності стану та прибутковості підприємства, де вони працюють, і навіть його спроможність забезпечити їм стабільну зайнятість, певні соціальні блага, пенсії..

Регламентація. Ведення фінансового обліку обов'язковий кожному за підприємства міста і відбувається у відповідно до вимог до фінансової інформації, звітності, різним показниками. Фінансова звітність представляється в податкові органи з формам, який затверджується Міністерство фінансів РФ, Міністерством із податків і зборів та інші відомствами. Ведення управлінського обліку значною мірою залежить від волі керівництва та своїм внутрішнім справою самого підприємства, тож результати управлінського обліку можуть бути у довільній формі.

Регулювання. Фінансовий облік виходить з чітких нормативні документи, стандартах, принципах, положеннях, правилах, які резюмують ведення бухгалтерського обліку. З іншого боку, управлінський облік немає обмежень, тут використовується єдиний критерій — корисність до ухвалення обгрунтованих управлінські рішення.

Мета обліку. Метою фінансового обліку є формування фінансової звітності, призначеної як внутрішніх, так зовнішніх користувачів. Управлінська облік займається збиранням і підготовкою даних, необхідні планування, управління і функцію контролю на конкретному підприємстві, т. е. на свої потреб.

За час відблиски і об'єктивності. Інформація, у фінансових звітах, відбиває операції, у яких скоєно, тому вона має об'єктивного характеру і то, можливо зазнала перевірці. Наприклад, 100 бухгалтерів різних підприємств мають відбити у головній книзі господарські операції з виплаті зарплати, оплаті кредитних платежів, отриманню виручки від покупців; у своїй все бухгалтерські записи повинні бути однаковими в кожного бухгалтера. Що стосується розгляду будь-якої проблеми, у області управлінського обліку 100 фахівцями то, можливо отримано 10, 20 п більш різних рішень. Це засвідчує тому, що в управлінському обліку має суб'єктивний івероятностний характер, більшою мірою спрямований у майбутнє.

Об'єкти звітності. У фінансовому обліку звітність охоплює діяльність всього підприємства. У управлінському обліку відбивається інформація окремих підрозділів, відділів, цехів, центрів відповідальності держави і т. буд.

Джерела інформації. Фінансовий облік полягає в інформації, отриманою з даних системи бухгалтерського обліку підприємства, і навіть системи оподаткування. Джерелами інформації для управлінського обліку служать як дані облікової системи підприємства, і матеріали вивчення кон'юнктури ринку, проведення науково-дослідницьких робіт, про базах розподілу накладних витрат, норми витрати трудових і матеріальних ресурсів немає і т. буд.

Періодичність звітності. Фінансовий облік характеризується періодичністю складання звітності.Детализированние фінансові звіти публікуються раз на рік, менш докладному викладі — раз на квартал, в півріччя. Звіти по управлінському обліку можуть складатися щомісяця, щотижня, щодня, але суворої періодичності у своїй порушується. Найголовніше, щоб інформацію отримано своєчасно за першої необхідності.

Терміни уявлення звітності користувачам. У зв'язку з тим, що "фінансове звітність мусить бути вивірено й перевірена аудиторами, це йде додаткового часу, томуннешние користувачі отримують її за кілька тижнів і часом місяців. Оперативні звіти по управлінському обліку містять інформацію, що вимагає негайних дій.

Одиниці виміру. Фінансові документи, будучи кінцевим продуктом фінансового обліку, складаються у грошових одиницях. У управлінському

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація