Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Порівняльна характеристика фінансового та управлінського аспектів обліку на прикладі ТОВ "Спорт Сервіс Інтернешнл С"


Реферат Порівняльна характеристика фінансового та управлінського аспектів обліку на прикладі ТОВ "Спорт Сервіс Інтернешнл С"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Московський бухгалтерський інститут

Кафедра: «Облік, аналіз стану і аудит»

Дисципліна:БУУ

Курсова робота

 

Студент:

 

Факультет: Економічний

Форма навчання: Заочна

 

Спеціальність: Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит

 

Тема курсової роботи: «Порівняльна характеристика фінансового і управлінського аспектів обліку з прикладу ТОВ «Спорт СервісИнтернешнл З»»

 

Термін пред'явлення: « ___ » _________2008г.

>Предъявил: « » __________2008г.

 

Обсяг: ____ сторінок.

Допущений до захисту _______ .

 

 

Керівник: ______________________________________________

 

 

Зав. кафедрою: _______________________________________________


Зміст

Запровадження

>1.Сущность і значення управлінського обліку для підприємства

>1.1.Сущность управлінського обліку

>1.2.Основние вимоги, і функції до управлінському обліку

>1.3.Классификация витрат ууправленчесом обліку

>1.3.1.Классификация витрат розрахунку собівартості, оцінки запасів, незавершеного будівництва й прибутку.

>1.3.2.Классификация витрат планування, прогнозування, прийняття рішень.

>1.3.3.Классификация витрат контролю та регулювання.

2. Роль і значення фінансового обліку у діяльності підприємства.

>2.1.Сущность і значення фінансового обліку

2.2. Система бухгалтерського обліку як основне завданняфинасового обліку

>2.3.Методи фінансового обліку

>3.Сравнительная характеристика фінансового і управлінського обліку

Укладання

Список використаної літератури.


Запровадження

Найважливішими завданнями сучасної практики управління є вироблення і виконання рішень, вкладених у досягнення фінансово-економічної стійкості й ефективності функціонування організації.

Щоб правильно реагувати на динамічні зовнішні умови розвитку економічних процесів, змінюють режиму функціонування організації, зміни такий і обсягу виробництва, слід мати чітку система побудови бухгалтерського фінансового і бухгалтерського управлінського обліку. Рівень функціонування значною мірою визначає успішний розвиток підприємства, як у російському ринку, і зовнішньоекономічної діяльності.

Фінансовий облік є процес підготовки облікової інформації, користувачами якої можуть бути будь-які юридичні і особи, зокрема і його зовнішні стосовно підприємству: менеджери, інвестори, кредитори, фінансові органи влади та ін.

Управлінська облік, званий іноді виробничим чи урахуванням витрат, є процес підготовки інформації, необхідної менеджерам для планування і місцевого контролю поточної виробничо-комерційної діяльності.

Бухгалтерський облік зазвичай розглядається, як процес підготовки інформації про підприємство, яка може бути корисною до ухвалення управлінські рішення з розподілу і ефективного використання наявних. Фізичні і юридичних осіб, бажаючі вкласти свої ресурси на той чи іншого бізнес, можуть вибрати сферу докладання свого капіталу, базуючись, передусім, на фінансової звітності.

Бухгалтерський облік існує саме оскільки виконує свою призначення – поставляє інформацію, і, щоб цю інформацію представляла інтерес для користувачів, повинна бути достовірної,заслуживающей довіри, відповідає їхніх життєвих потреб.

Бухгалтерський облік одна із коштів міжнародного спілкування, і навіть з'єднувальною ланкою різних видів діяльності, властивих кожному бізнесу. Тому нерідко її називають мовою бізнесу.

Бухгалтерський облік будується основі спільних принципів, і положень, закріплених в стандартах бухгалтерського обліку, плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово - господарську діяльність суб'єктів, виданих відповідно до законодавства Російської Федерації, і навіть інструкцій, положень та рекомендацій, виданих компетентні органи РФ по бухгалтерського обліку. Причому, діюча система бухгалтерського обліку в дедалі більшому мірою відповідає міжнародним бухгалтерським стандартам.

Відповідність бухгалтерського обліку міжнародних стандартів, стає дієвою необхідністю, оскільки економіка Російської Федерації є ринкової. І це своєю чергою диктує необхідність забезпечення партнерів достовірної фінансової інформацією, що дозволяє їм приймати обгрунтовані рішення за побудові господарських відносин із російськими, підприємствами і міжнародними організаціями.

Дані обліку йдуть на оперативного керівництва роботою суб'єктів господарювання та його структурних підрозділів, упорядкування державної фінансової звітності, економічних прогнозів і поточних планів і, нарешті, вивчення і дослідження закономірностей розвитку економіки країни.

З вище викладеного дана тема курсової роботи є підставою актуальною.

Ця курсова робота написана на матеріалах ТОВ «Спорт СервісИнтернешнл З».

Метою курсової роботи є підставою вивчення порівняльної характеристики фінансового і управлінського обліку.

Досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань:

1. Розглянути суть і стала значення управлінського обліку на підприємствах.

2. Вивчити роль і значення фінансового обліку у діяльності підприємства.

3. Провести порівняльну характеристику фінансового і управлінського обліку.

Курсова робота складається з запровадження, трьох глав, ув'язнення й списку використаної літератури.


1. Сутність і значення управлінського обліку для підприємства

 

1.1. Сутність управлінського обліку

 

Одне з найважливіших завдань керівника будь-якого підприємства – з максимальною віддачею вживати наявні у його розпорядженні ресурси. І тому необхідна інформацію про наявності таких ресурсів. Стандартний бухгалтерський облік такий інформації це не дає. Тож у середині сучасності розвиток ринкової економікииндустриально-развитих країнах виявило необхідність доповнення бухгалтерського (фінансового) обліку управлінським урахуванням.

Отже, єдина система бухгалтерського обліку стала включати фінансовий і управлінський облік:

1. Виробничий облік;

2. Фінансовий облік для внутрішнього користування;

3. Фінансовий облік у вузькому значенні для зовнішніх користувачів;

4. Податкові розрахунки з урахуванням фінансового обліку (податковий облік).

Вирізняють два підходи до розуміння сутності терміна “управлінський облік”.

1. Пов'язана ізmanagementaccounting,

2. Пов'язана із європейським “>контроллинг” (Німеччина).

Відповідно до першим терміном основним завданням будь-який облікової діяльності є забезпечення управлінського персоналу підприємства на часі і повну інформацію до ухвалення управлінські рішення. Це означає, діяльність з обліку тісно пов'язана з управлінням підприємством загалом й окремими його частинами. Томуmanagementaccounting означатиме у перекладі як організація обліку, з потреб управління. За такого підходу управлінський облік – як система збирання й аналізу інформацію про витратах підприємства, а й система бюджетування, система оцінки діяльності підрозділів. У цілому нині, це у більшою мірою управлінські, ніж бухгалтерські технології.

Відповідно до другим поняттям управлінський облік сприймається як система збирання й інтерпретації інформації про витрати, витратах і собівартості продукції, тобто. це розширена система організації обліку з метою контролю над діяльністю підприємства.

У вузькому значенні під управлінським урахуванням можна розуміти облік контроль витрат і доходів, що з діяльністю підприємства.

Частіше управлінський облік у широкому значенні (відповідно до терміномmanagementaccounting) як система, що у однієї організації забезпечує управлінський персонал інформацією, використовуваної для планування, управління й контролю над діяльністю організації.

Предметом управлінського обліку є виробнича діяльність організації у цілому і окремих структурних підрозділів.

Об'єктами управлінського обліку є витрати підприємства його окремих структурних підрозділів – центрів відповідальності; результати господарську діяльність всього підприємства міста і центрів відповідальності; внутрішнє ціноутворення; бюджетування й внутрішня соціальність звітність.

Різні поєднання економічних, юридичних, організаційних ітехнико-технологических чинників визначають різноманітні форми організації управлінського обліку.

У практиці управлінського обліку у країнах існує два варіанта зв'язку управлінської і втрати фінансової бухгалтерії. Ця зв'язок здійснюється за допомогою контрольних рахунків, якими є рахунки витрат і доходів фінансової бухгалтерії. За наявності прямий кореспонденції рахунків управлінської бухгалтерії з контрольними рахунками має місце інтегрована (моністична) підсистема обліку для підприємства. Якщо підсистема управлінського обліку автономна, замкнута, використовуються парні контрольні рахунки однієї й тієї ж найменування, тобто. відбиті, дзеркальні рахунки, чисчета-екрани.

Методи, використовувані в управлінському обліку, різноманітні:

> деякі елементи методу бухгалтерського обліку (фінансовий облік): рахунки, подвійна запис, інвентаризація і документація,балансовое узагальнення, звітність;

> прийоми і нові методи, застосовувані в статистики й економічному аналізі: індексний метод, факторний аналіз стану і т.д.;

> математичні методи: кореляція, лінійне програмування, метод найменших квадратів тощо.

Метою управлінського обліку є:

> надання інформаційної допомоги управляючим до прийняття оперативних управлінські рішення;

> контроль, планування та прогнозування економічної діяльності підприємства міста і центрів відповідальності;

> забезпечення бази щодо ціноутворення;

> вибір найефективніших шляхів розвитку підприємства.

1.2. Найвища вимога і функції до управлінському обліку

Інформація – дані про осіб, предметах, фактах, подіях, явищах і процесах, тобто. всі ті відомості, що сприяють розширенню уявлення об'єкт дослідження.

Мета управлінського обліку – забезпечити менеджерів інформацією. До інформації що така пред'являються інші вимоги, ніж до інформації, настановленим зовнішніх користувачів:

1. Адресність - конкретним адресатам відповідно до їх рівнем підготовленості і ієрархії;

2. Оперативність - має надаватися у найкоротші терміни, що дозволяє зорієнтуватися й вчасно прийняти ефективне господарське рішення;

3. Достатність - достатньої обсязі до ухвалення на відповідного рівня управлінського рішення; повинно бути надлишкової інформації та відвертатиме увагу її споживача на неістотні або не стосуються справи відомості;

4. Аналітичність - повинна містити дані поточного експрес-аналізу і пропонувати можливість проведення наступного аналізу з найменшими витратами;

5. Гнучкість і ініціативність - повинна забезпечуватися всю повноту інформаційних інтересів, у умовах мінливих управлінських ситуацій;

6. Корисність - привертати пильну увагу управляючих до сфер потенційного ризику і це об'єктивно оцінюватимуть роботу менеджерів підприємства;

7. Достатня економічність - витрати з підготовці інформації нічого не винні перевищувати економічного ефекту від використання.

У управлінському обліку можна використовуватинеколичественная інформація (чутки, результати соціальних опитувань тощо.) і кількісна, що у своє чергу то, можливо облікової і облікової, тобто. документально обґрунтованої та не обгрунтованою. Для прийняття оперативних управлінські рішення можна використовувати сповнене труднощів і неповна інформація об'єкт дослідження.

У управлінському обліку облікова інформація займає 20-30 %; інші – економічний аналіз (у фінансовому обліку співвідношення 40:60).

Інформація управлінського обліку носить конфіденційний характері і вимагає захисту.

Витрати живої і упредметненого праці в виробництво і продукції – витрати виробництва. У практиці для характеристики всіх витрат виробництва за певного періоду вживають термін видатки виробництво. Відповідно до міжнародних стандартів витрати – збитки і скоротити витрати, що у ході основний діяльності підприємства.

Витрати відбивають вартість ресурсів, як у процесі діяльності підприємства з виробництва продукції. Склад витрат, які включаємо в собівартість продукції, встановлюється централізовано. Собівартість продукції є вартісну оцінку які у процесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, і навіть інших витрат за його виробництво і.

Однією з передумов раціональної організації урахування витрат є економічно обгрунтована їх класифікація. Відповідно до міжнародних стандартів та практикою від обліку країни з розвиненою ринковою економікою всі затрати доцільно узагальнювати і групувати у трьох напрямах діяльності:

1) длякалькулирования собівартості, оцінки запасів і незавершеного виробництва, визначення прибутку;

2) до ухвалення управлінські рішення, планування і прогнозування;

3) реалізації контролю та регулювання.

У межах цих напрямів діяльності можна використовувати різні варіанти класифікації витрат у залежність від конкретних завдань.

У практиці виробничого обліку підприємств історично превалювало перше напрям діяльності – калькулювання собівартості продукції. Існував певний коло класифікацій, направлених на розрахунок собівартості продукції на подальше ціноутворення.Калькулирование собівартості продукції є основним метою угруповання витрат.


1.3. Класифікація витрат у управлінському обліку

 

1.3.1. Класифікація витрат розрахунку собівартості, оцінки запасів, незавершеного виробництва та прибутку

Класифікація витрат розрахунку собівартості, оцінки запасів, незавершеного виробництва та прибутку підрозділяється:

> По економічному змісту;

> За рівнем однорідності витрат;

> По зв'язку витрат з технологічним процесом;

> За сферою виникнення витрат;

> По способу включення до собівартість одиниці виробленої продукції.

По економічному змісту виділяють такі угруповання: за елементами витрат і з статтям калькуляції. Для визначення обсягів використовуваних підприємством матеріальних, трудових, фінансових ресурсів протягом усього виробничо-господарську діяльність, незалежно від своїх призначення та збільшення використання користуються класифікацією з економічних елементам. Номенклатура елементів однакова всім підприємств. Виробничі витрати, що утворюють собівартість продукції, складаються з таких елементів:

1) матеріальних витрат (з відрахуванням вартості зворотних відходів);

2) витрат за оплату праці;

3) відрахувань на соціальні потреби;

4) амортизації основних засобів;

5) інших витрат.

По статтям калькуляції витрати групують на формування собівартості окремих видів продукції. Перелік статей встановлюється окремих галузей промисловості, з особливостей технологій і організації виробництва. Зразкові статті калькуляції, відбивають видатки виробництво продукції:

1) сировину й матеріали;

2) поворотні відходи (віднімаються);

3) куплені вироби, напівфабрикати, послуги виробничого характеру сторонніх підприємств;

4) паливо і енергія на технологічні потреби;

5) основна вести виробничих робочих;

6) додаткова вести;

7) відрахування на соціальні потреби;

8) Витрати підготовку й освоєння виробництва;

9) Витрати утримання і експлуатацію устаткування;

10) цехові витрати (загальновиробничі витрати);

11)общезаводские витрати;

12) втрати від шлюбу;

13) інші виробничі витрати.

За рівнем однорідності витрати буваютьодноелементними і комплексними.Одноелементние витрати – ті, котрі з даному підприємстві неможливо знайти розкладені на складові. Комплексні витрати – складаються з кількох економічних елементів, наприклад, цехові витрати, куди входять майже всі елементи.

Для розрахунку собівартості одиниці виробленої продукції за способом включення до собівартість одиниці виробленої продукції витрати діляться на прямі й опосередковані витрати.

Прямі витрати – прямі матеріальні, прямі трудові, тобто. витрати, що безпосередньо ставляться на готовий продукт.

Прямі матеріальні витрати – витрати основних матеріалів, стаючи частиною готової продукції, їхню вартість можна і економічно вносити у певне виріб.

Матеріали може бути основними і допоміжними. Допоміжні – цвяхи для меблів, болти в автомобілі, клей тощо. – непрямі загальновиробничі.

Прямі трудові витрати – витрати з оплати праці основних виробничих робочих. Ці витрати знизити шляхом значного підвищення ефективності. Інші витрати, які можна і економічно віднести визначений вид готових виробів – непрямі. Це механіки, контролери та інші допоміжні робочі.

Непрямі витрати (загальновиробничі) – не можна зарахувати на готовий продукт прямо, розподіляються між окремими виробами відповідно до обраної для підприємства методики (пропорційно основний заробітної плати, кількості відпрацьованихмашино-часов, годин відпрацьованого часу й т.п.). Не залежить від обсягу виробництва.

По зв'язку витрат з технологічним процесом витрати бувають основні накладні.

Основні витрати – витрати всіх видів ресурсів (сировину, матеріали, напівфабрикати, амортизація основних виробничих фондів, вести основних виробничих робочих), пов'язані з випуском продукції. Це найважливіша частина витрат.

>Накладние витрати діляться на дві групи:

1.Накладние загальновиробничі витрати – організація, обслуговування може й управління виробництвом.Накладние загальновиробничі витрати поділяються:

1) загальновиробничі – амортизація устаткування й транспортних засобів, поточний помешкання і техобслуговування устаткування, енерговитрати обладнання, послуги допоміжних виробництв, вести робочих, податки від фонду оплати праці робітників і ін.;

2)общецеховие – виробниче управління, підготовка і організація виробництва, амортизація будинків, споруд, виробничого інвентарю, зміст апарату управління виробничого підрозділи тощо.

2.Накладние загальногосподарські витрати – організація та управління підприємством. До них

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація