Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Роль ОБЛІКУ в управлінні підпріємством


Реферат Роль ОБЛІКУ в управлінні підпріємством

Рольобліку вуправлінніпідприємством


>Підприємницьку діяльність можназдійснювати врізнихгалузяхекономіки і урізнихорганізаційно-правових формах. Алінезалежно відформи тасферидіяльностіреалізаціяфункційбізнесупотребуєзалученняпевногокапіталу дляфінансуванняоперацій,визначенняоб'єктів таобсягівінвестуванняотриманихкоштів.Успіхбізнесубезпосередньозалежить відефективноговикористання впроцесігосподарськихопераційнаявнихресурсів.Відтакбудь-якапідприємницька діяльністьскладається ізтрьохвзаємопов'язанихелементів:інвестиційної,операційної тафінансовоїдіяльності. Дляузгодженнярізнихвидівдіяльностііснуєспецифічнафункція —управління.Управліннязабезпечуєпланування,організацію,мотивацію, контроль тарегулюваннядіяльності.

>Плануванняохоплюєвстановлення метидіяльності,визначення необходимихресурсів йшляхівдосягнення мети.

>Досягненнябудь-якої метиможливе лише вразіплідної роботи колективу підприємства. Томунеобхідноорганізувати діяльність персоналу,узгодити йогозусилля та,врахувавшиінтереси людей,заохотити їхнього. Контрользабезпечуєпорівняннядосягнутихрезультатів ззапланованими.

Уразівиявленнязначнихрозбіжностейздійснюютьрегулювання,тобтовносятьвідповіднікорективи ворганізацію чиплани —залежно від причинвідхилень.

Для нормальноговиконаннярозглянутихфункційуправліннянеобхіднаінформація.Такуінформаціюмаєнадавати,насамперед, системабухгалтерськогообліку, Якавиявляє йсистематизуєдані прогосподарську діяльність підприємства.

Тучастинусистемибухгалтерськогообліку, щозабезпечуєпотребиуправління вінформації,називаютьуправлінськимобліком.

якбачимо, бухгалтервідіграєважливу роль на всіхетапахуправління. Упромесіплануваннядіяльності бухгалтербере доля вскладанні іузгодженнібюджетів,розробленністандартіввитрат,надаєінформацію проминуліподії ірозраховуєможливінаслідкимайбутніхдій.

>Відображаючиоперації, що їхніздійснюєпідприємство, бухгалтернакопичуєдані провитрати йдоходиструктурнихпідрозділів підприємства,розробляє системузвітності, щодаєзмогуоцінюватирезультатиїхньоїдіяльності.

Роль бухгалтера впроцесі контролюполягає до того, щовінздійснюєзіставлянняфактичнихданих про діяльність з планами чи бюджетами,розраховує,аналізує іінтерпретуєвідхилення. Для забезпеченняприйняттярішень нарізнихстадіях тарівняхуправління бухгалтерузагальнює,систематизує йнадаєобхіднуінформацію,готуєрекомендаціїщодоможливихнаслідківобраногонапряму дії.

Отже,функції, що їхнівиконує бухгалтер,якийобслуговуєкерівниківусередині підприємства,значноширші, ніж бухгалтера,який лишереєструєгосподарськіоперації усистемірахунків методомподвійногозапису.

Тому бухгалтера,котрийздійснюєінформаційне забезпеченнясистемиуправліннякомпанії,називаютьбухгалтером-аналітиком чиуправлінським бухгалтером.

>Інформація, якоїнадаєуправлінськийоблік,зорієнтована назадоволення потребстратегічного, то й поточногоуправління, наоптимізаціювикористанняресурсів, забезпеченняоб'єктивноїоцінкидіяльностіпідрозділів та окремихменеджерів.Тобтоуправлінськийоблікєскладовоюпроцесууправління;віннадаєінформацію,важливу для:

-визначеннястратегії таплануваннямайбутніхопераційорганізації;

-контролюванняїїпоточноїдіяльності;

-оптимізаціївикористанняресурсів;

-оцінкиефективностідіяльності;

-зниженнярівнясуб'єктивності впроцесіприйняттярішень.

>Кінцевоюметоюуправлінськогооблікуєдопомогакерівництву удосягненністратегічної мети підприємства.

Томууправлінськийоблікєнеобхідним дляфункціонуваннясистемиуправлінського контролю.

>Управлінський контроль —це процесвпливукерівництва начленіворганізації ізметоюздійсненняїїстратегії.

>Проектуваннясистемиуправлінського контролюохоплює:

-визначеннязагальної мети підприємства та йогопроміжнихцілей;

-визначенняцентріввідповідальності;

-розробкупоказниківдіяльності длямотивації іузгодження мети;

-вимірюванняфактичнихпоказниківдіяльності іскладаннязвітності.

Цеозначає, щопроектуванняуправлінськогооблікуслідздійснювати укомплексі ізрозробленнямстратегії,організаційноїструктури та всіхфункційуправлінняпідприємством.

>Взаємозв'язок йвідмінностіфінансового тауправлінськогообліку

>Управлінськийобліксуттєвовідрізняється відтрадиційногобухгалтерськогообліку,зорієнтованого наскладанняфінансовоїзвітності.Розглянемоцівідмінності задопомогоюпорівняльноїтаблиці (табл. 1.1).

>Таблиця 1.1.Відмінностіміжуправлінським тафінансовимобліком

>Ознаки >Управлінськийоблік >Фінансовийоблік
>Основнікористувачі >Менеджери >Зовнішнікористувачі
>Обмеження >Зіставленнявитрат йвигід >Загальноприйнятіпринципи (>стандарти)
>Застосування >Впливає на діїменеджерів >Даєзмогуоцінитиекономічний стан підприємства
>Спрямованість учасі >Погляд умайбутнє >Погляд у минуле
>Періодичністьзвітування >Гнучка >Меншгнучка
>Звіти >Детальні >Узагальнені
>Відкритістьданих >Комерційнатаємниця Широкий доступ

>Першавідмінність —цеспоживачіінформації.Фінансовазвітністьпризначенанасамперед длязовнішніхспоживачів (>банків,акціонерів тощо),хочавикористовується йкерівництвом підприємства.

Алі дляуправлінняпідприємствомнеобхіднадетальнішаінформація,котравраховуєтехнологію іорганізаціюсаме цого підприємства. Томуінформаціяуправлінськогооблікуформується йподаєтьсясаме ізурахуванням потребкерівників конкретного підприємства.

>По-друге, навідміну відфінансовогообліку,якийведеться іздотриманнямпевнихофіційнихрегламентів (>інструкцій,стандартів тощо),встановленихдержавними органами чипрофесійнимиорганізаціями,управлінськийоблік необмежений увиборіметодів та правил.

>Йогорозробляєсамепідприємство ізурахуваннямрізнихпараметрів,беручи доуваги припідготовціваріантівуправлінськихрішеньякіснічинники. Цетакожвідрізняє його відфінансовогообліку, де усіопераціївідображаються урахунках та узвітності вєдиномугрошовомувимірнику.

>Фінансовазвітністьвідображаєфінансовий стан йрезультатидіяльності підприємства зарік чи за квартал.Таказвітність недаєзмогиоцінювати іаналізувати діяльність окремихпідрозділів та оперативновпливати навідхилення відзапланованихпараметрів.

Тому всистеміуправлінськогооблікуінформація про діяльність окремихсегментів (>підрозділів,районівзбуту,виробничихліній тощо)готується йнадається менеджерам застисліпроміжки години (>доба,тиждень,місяць), чиміроюпотребиприйняттярішень.

>Якщофінансовийоблікописуєоперації, що уже малімісце, тоголовнимзавданнямуправлінськогооблікуєпередбаченнянаслідківмайбутніхоперацій.

>Безумовно, вуправлінськомуоблікуісторичнуінформаціювикористовують, але йголовним чином дляпрогнозування.

Отже, можнасказати, щобухгалтери-аналітики —цеНострадамусибізнесу, абухгалтери-рахівники — йогоНестори-літописці.

>Зрештою,якщофінансовузвітністьоприлюднюють шляхомпублікації, чиїї можнаотримати назамовлення, тобільшістьданихуправлінськогооблікуєкомерційноютаємницею підприємства,оскількивідображає йогостратегію й тактику уконкурентнійборотьбі.

>Поряд звідмінностямиуправлінський йфінансовийоблікмаютьтакожспільніриси.

>По-перше,обидвавидиоблікувикористовуютьзагальнуінформаційну систему,зокремаданіоблікувитрат,використовуваніпідприємством як дляоцінюваннязапасів тавизначенняфінансовихрезультатів, то й дляприйняттяуправлінськихрішень парізнихстадіях йрівняхуправління.

>Обліквитрат—цескладовасистемибухгалтерськогообліку, щоакумулює ісистематизуєвитрати для:

-оцінкизапасів йвизначенняфінансовихрезультатів;

-прийняттяуправлінськихрішень;

- забезпечення контролю.

>По-друге,даніфінансовогооблікутакожвикористовують дляприйняттяуправлінськихрішень.

>По-третє,обидвавидиоблікубазуються наконцепціїпідзвітностіменеджерів. При цьомуфінансовийоблікдаєзмогуоцінитирезультатидіяльності підприємства вцілому, ауправлінськийоблік — умежах окремихсегментівдіяльності.


Схожі реферати:

Навігація