Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Ревізія і аудит обліку відвантаження і реалізації готової продукції


Реферат Ревізія і аудит обліку відвантаження і реалізації готової продукції

Страница 1 из 9 | Следующая страница

>КУРСОВАЯ РОБОТА

«РЕВІЗІЯ І АУДИТУЧЕТАОТГРУЗКИ І РЕАЛІЗАЦІЇГОТОВОЙ ПРОДУКЦІЇ»

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 3

1. Реалізація як об'єкт фінансово-господарського контролю. 4

1.1. Випуск готової продукції як завершальна стадія процесу виробництва 4

1.2. Нормативно-правове регулювання та інформаційний забезпечення перевірки обліку відвантаження та її реалізації готової продукції. 4

1.3. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання 4

2. Організація й методику перевірки операцій із відвантаженні та її реалізації готової продукції. 5

2.1. Планування і організація проведення ревізії обліку відвантаження та її реалізації готової продукції. 5

2.2. Перевірка правильності й обгрунтованості формування ціни готової продукції.. 5

2.3. Перевірка організації матеріальну відповідальність і стан контролю схоронності готової продукції, відвантаження їх та її реалізації. 5

2.4. Перевірка правильності документального оформлення випуску готової продукції. 5

2.5. Перевірка організації та документального оформлення обліку готової своєї продукції складах і його відвантаження. 5

2.6. Перевірка операцій із обліку і розподілу комерційних витрат. 5

2.7. Перевірка правильності обчислення податків, базою до розрахунку якого є прибуток від реалізації продукції. 6

2.8. Перевірка правильності, повноти і своєчасності записів в регістри синтетичного і аналітичного обліку відвантаження та її реалізації готової продукції 6

2.9. Перевірка достовірності йвзаимоувязки показників бухгалтерської і статистичної звітності по відвантажено і реалізованої продукції. 6

3. Методика оформлення результатів перевірки обліку відвантаження та її реалізації готової продукції. 7

3.1. Оцінка стану внутрішнього контролю збереження і виконання договірних зобов'язань за відвантаженням та її реалізації готової продукції. 7

3.2. Документальне оформлення матеріалів ревізії обліку готової продукції та її реалізації. 7

3.3. Особливості планування, проведення та документального оформлення матеріалів аудиту обліку відвантаження та її реалізації готової продукції. 7

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 8

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ.. 9

>ПРИЛОЖЕНИЯ.. 10

 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У разі ринку підприємства, кредитні установи, інші господарючих суб'єктів входять у договірні відносини з використанню майна, коштів, проведенню комумерческих операцій та інвестицій. Конфіденційність цихотношений повинна підкріплюватися можливістю всім учасників угод отримувати використовувати фінансову інформацію.Досто вірність інформації підтверджується незалежним аудитором.

Аудит - це системний процес одержання з оцінкою об'єктивних даних про економічні діях та подіях, які визначають рівень їхнього відповідності певному критерію і що становить результати зацікавленим користувачам.

Аудит можна проводити щодо будь-яких юридичних незалежно від своїх організаційно-правових форм і деяких видів діяльності, і навіть будь-яких фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю безобразования юридичної особи та зареєстрованих у роліиндивидуальних підприємців.

Особливе місце серед інститутів контролю достовірності й повноти економічної інформації займають органи системи внутрішньогосподарського контролю. Система внутрішньогосподарського контролю є сукупність органів контролю, виконують контрольні процедури у сфері тих чи інших груп користувачів економічної інформації. Контрольні процедури здійснюються для підприємства з єдиною метою управління, основою якого є контроль виконання всіма співробітниками економічного суб'єкта своїх зобов'язань.

Обсяг реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг) – це з основних показників характеризуючих діяльність підприємства, тому дуже важливо, щоб було відбито у бухгалтерський облік правильно. Правильно враховані обсяги реалізації продукції, своєчасний і достовірний облік відвантаження та рівної оплати продукції – це основа правильно сформованої виручки, отже, і правильно розрахованих податків.

Актуальність роботи у тому, що зі збільшенням обсяги виробництва як ніколи актуальними представляють питання правильності ведення бухгалтерського обліку відвантаження та її реалізації готової продукції, бо від правильного ведення обраного організацією чи підприємством методу визнання виручки від готової продукції залежать багато показників діяльності підприємства чи організації. Однією з таких показників, який найбільш значущий мій погляд, є величина оподатковуваної виручки, отже, й розмір чистий прибуток, яку отримає організація після сплати всіх податків і зборів.

Мета курсової роботи - вивчити теоретичні аспекти аудиту й ревізії відвантаження та її реалізації готової продукції, з урахуванням практичного матеріалу розглянути ведення фінансово-господарського контролю діяльності суб'єкта господарювання .

Завданнями курсової є:

- вивчення положень цих та правил, регулюючих порядок, організацію та влитися методику проведення фінансово-господарського контролю у Республіці Білорусь;

- вивчення нормативно-правової, методичної і той спеціальної літератури, яка належить безпосередньо до обраної темі;

- розгляд реалізації готової продукції, як об'єкта фінансово-господарського контролю;

- вивчення організації та методики перевірки операцій із відвантаженні та її реалізації готової продукції;

- отриманню практичних навичок за методикою оформлення результатів перевірки обліку відвантаження та її реалізації готової продукції .

Теоретичною й методологічною основою роботи з'явилися нормативно-правові акти Республіки Білорусь у, наукові праці та навчальні посібники з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, матеріали періодичної преси, і навіть матеріали практики.

Під час написання роботи використовувалися методи сходження від абстрактного до конкретного, аналізу та синтезу, поєднання індукції і дедукції, логічного та історичного, аналітичних угруповань, математичні методи.

Робота складається з трьох глав,заключения-вивода, списку використовуваних джерел літератури, додатків.

Об'єктом вивчення бухгалтерського обліку відвантаження та її реалізації готової продукції єУПП «>Амитак» що у р. Бихові.


1. Реалізація як об'єкт фінансово-господарського контролю

1.1. Випуск готової продукції як завершальна стадія процесу виробництва

Реалізація випущеної готової продукції – кінцевою метою діяльності організації, завершальний етап кругообігу її засобів, після завершення якого визначаються результати господарювання, ефективність виробництва.

>Готовая продукція – кінцевий продукт виробничого процесу підприємства. Це вироби і продукти, повністю закінчені обробкою цьому підприємстві, відповідальні вимогам стандартів, і технічних умов, здані складу готової продукції або представникам замовника. Продукція, закінчена обробкою, але з прийнята, стоїть у складі незавершеного виробництва.

Підприємства виготовляють продукцію у суворій відповідності з укладених договорів, розробленими плановими завданнями по асортименту, кількості і якістю, постійно приділяючи велику увагу питанням збільшення обсягів своєї продукції, розширення її асортименту і поліпшення якості, вивчаючи потреби ринку.

>Готовая продукція - це продукція основного івспомогательного виробництв підприємства, призначена для випуску набік. До неї пред'являються такі основние вимоги. Вона має цілком завершено укомплектована; відповідати стандартам і/або тихническим умовам й можуть бути прийнятої службою технічного контролю; оснащена відповідним паспортом,сертифи катом, гігієнічним укладанням та іншінеобходимими документами,удостоверяющими підвищення якості і комуплектность. При передачі готової своєї продукції склад або за здачі покупцю безпосередньо із виробництва потрібно складати акт приймання або інший аналогічний документ.

>Готовая продукція є кінцевою результатомпроизводственного циклу. Її реалізація завершує оборотхозяйст венних засобів і визначає ефективність виробництва: «гроші - товар - гроші» (Д —Т - Д*). Якщо Д* більше Д, виходить прибуток.

Готовая продукція відбивається у бухгалтерський облік перед прийняття по фактичної, нормативної (планової)производственной собівартості чи з прямим статтям витрат. У виробничу собівартість готової продукції мають включатися матеріальні і трудовіпроизводст венні витрати, амортизація основних засобів та інші, витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом. Решта витрат, зокрема загальногосподарські (>собираемие на рахунку 26 «>Общехозяйственние витрати»), можна включати або входитимуть у склад виробничої собівартості.

Облік відвантаженої продукції (зданих замовнику робіт і наданих споживачеві послуг) здійснюється за повноїфактической собівартості, тобто крім виробничих рас ходів у ньому необхідно відбивати інші витрати, зокрема пов'язані у реалізації продукції.

 У ринкових умов велике значення мають форми договірних від ношень між постачальниками і покупцями. Наприклад, частину видатків щодо реалізації продукції покупець може він, як і частина ризиків, що з транспортировкой і зберіганням на проміжних складах.

Однією з важливих усталеними міжнародними правилами бухгалтерського обліку є принцип чинного підприємства, який у тому, що господарюючий суб'єкт передбачає ся функціонуючим протягом невизначено великого проміжку часу.

У цьому бухгалтерія зобов'язана регулярно проводити аналіз обсягів випуску окремих зразків продукції, розміру чистого прибутку, отриманої від своїх реалізації, і навіть суми чистий прибуток на одиницю продукції. Це дозволить виробляти рекомендації про зняття зпроизводства застарілих зразків виробів і переходу налаштувалася на нові види продукції.

1.2. Нормативно-правове регулювання та інформаційний забезпечення перевірки обліку відвантаження та її реалізації готової продукції

Оскільки результати аудиторської перевірки є основою безлічі економічних рішень, аудит в усіх країнах жорстко регулюється. У декого з тих, наприклад мови у Франції, у цей процес втручається держава, встановлюючи норми, нормативи аудиту, здійснюючи реєстрацію аудиторів і аудиторських фірм контроль над діяльністю цих структур.

У Білорусі однією з основних нормативно-правових документів, що регламентують проведення фінансового контролю підприємств, є Інструкція про порядок організації та проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарську діяльність організацій Міністерства інформації Республіки Білорусь у. Вона розроблено у відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь у від 15 листопада 1999 р . N 673 "Про деякі заходи для вдосконалення координації діяльності контролюючих органів щотижня Республіки Білорусь у і близько застосування ними економічних санкцій" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у, 1999 р ., N 89, 1/788; 2001 р ., N 117, 1/3286), Указом Президента Республіки Білорусь у від 25 травня 2000 р . N 293 "Про заходи з посиленню відомчого контролю у Республіці Білорусь" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у, 2000 р ., N 52, 1/1312), постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь у від 31 березня 2004 р . N 358 "Про плані заходів із реалізації Директиви Президента Республіки Білорусь у від 11 березня 2004 р . N 1 "Про заходи з зміцненню громадську безпеку і дисципліни" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у, 2004 р ., N 56, 5/14040), постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь у від 9 січня 2002 р . N 22 "Про деякі питання здійснення відомчого контролю" (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у, 2002 р ., N 8, 5/9753).

У зазначеної Інструкції описані:

- основні завдання контролю та шляху їхнього реалізації,

- правничий та обов'язки працівників контролюючих органів щотижня,

- види перевірок та його організація,

- методика проведення перевірок,

- оформлення результатів перевірки,

- порядок організації обліку проведених перевірок.

Загальне методологічне керівництво бухгалтерським урахуванням Республіка Білорусь ввозяться органом управління, який Радою Міністрів РБ покладено обов'язки державного регулювання бухгалтерського облік і звітність Конкретні функції керівництва урахуванням покладено на Міністерство фінансів РБ, Міністерство із податків і зборів РБ, Міністерство статисти та аналізу РБ та інші галузеві керівні органи.

Безпосереднє методологічне керівництво здійснює Міністерство фінансів, який розробляє й запевняє:

- національні стандарти по бухгалтерського обліку і звітності;

- становища, інструкцією, і роз'яснення з однаковому відображенню у обліку і звітності операцій, нерегламентируемих національними стандартами по бухгалтерського обліку і звітності;

- типові уніфіковані форми первинних бухгалтерських документів, їх електронні версії та інструкції щодо заповнення;

- інші нормативні документи, щоб забезпечити єдині методологічні основи бухгалтерського облік і звітність [4,с.10]

Нині система нормативного регулювання перевірки обліку відвантаження та її реалізації готової продукції включає у собі документи чотирьох рівнів:

- Закон Республіки Білорусь у «Про бухгалтерський облік і звітності».18.10.94.(Ведомости Верховної РадиРБ.№34.с.22-38); Закон Республіки Білорусь у «Про аудиторську діяльність».08.11.94.(Ведомости Верховної РадиРБ.№35.с.22); Закон РБ "Про підприємства РеспублікаБеларусь"(НЭГ, 1993 р, №13-14)

- Інструкція про порядок організації та проведення перевірок (ревізій) фінансово-господарську діяльність організацій Міністерства інформації Республіки Білорусь у;

- Методичні вказівки ведення обліку, докладно котрі розкривають конкретні кошти та правила ведення бухгалтерського обліку, План рахунків бухгалтерського обліку фінансово - господарську діяльність організації;

- Робітники документи конкретної організації (облікова політика, робочий план рахунку також т. п.)

Облікова політика повинна містити:

- вказівку те що, організація користується типовими формами первинних дисконтних документів або опис первинних дисконтних документів, якими не передбачені уніфіковані форми;

- схему документообігу;        

- опис форм внутрішньої бухгалтерської звітності тощо.

При формуванні облікової політики організація вибирає одне із кількох способів ведення та молодіжні організації бухгалтерського обліку що допускаються законодавством і нормативними актами. При формуванні облікової політики організаціям дозволили вибору: відбивати готової продукції у бухгалтерському обліку і балансі по виробничої (фактичної, планової, нормативної) собівартості чи з прямим численних статтях видатків; наводити чи не використовуватиме обліку оприбуткування готових виробів, виконаних робіт і наданих послуг активно-пасивний рахунок №43 «>Готовая продукція»; визнавати виручку від готової продукції «за відвантаженням» чи «за оплатою».

Первинні дані про відвантаження та її реалізації готової продукції підвалинами відображення інформації та скоєних господарських операціях - у регістрах бухгалтерського обліку.

Документальне оформлення господарських операцій із відвантаженні та її реалізації готової продукції дозволяє бухгалтерської службі вести попередній, поточний і подальший контролю над діяльністюматериально-отвественних осіб, рухом майна України та станом розрахунково-платіжної дисципліни [4,с.38]

1.3. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання

Аудит відвантаження та її реалізації готової продукції розглядатимуть з прикладуУнитарного виробничого підприємства «>Амитак». Юридична адреса: Республіки Білорусь, р.Бихов.,ул.Лазо, 22

Дата створення - 16 липня 2001 р. Виробник плодоовочевих консервів, соківплодовоягодних напоїв, соусів, кетчупів, повидло, пюре, варень, джемів, майонезів, гірчиці.

>УПП є комерційної організацією - юридичною особою, має самостійний баланс, печатку.

Підприємство може мати штампи, бланки зі своїми найменуванням, власну емблему, товарний знак (знак обслуговування), відкривати у порядку поточний (розрахунковий) й інші рахунки банках.

Статутний фондУПП «>Амитак» становить 182253600 (Сто вісімдесят 2 мільйони двісті п'ятдесят 3 тисячі шістсот) рублів.

Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку на інтересах засновника і колективу.

>УПП «>Амитак» має власної виробничої базою.

Для виробничої діяльностіУПП «>Амитак» має всі необхідні основні виробничі фонди: будинку адміністративно-побутових корпусів, котельну, будинку ангарів, та приміщення.

Організаційна структураУПП «>Амитак»:

- апарат управління: директор, заступник директора з комерційних питань, головний бухгалтер, фахівець із кадрам,планово-производственний відділ, відділ маркетингу;

- транспортний відділ;

- складське господарство;

- персонал магазинів (завідуючий, товарознавець, адміністратор, продавці, прибиральники, вантажники).

Загальна кількість працівників підприємстві – 155 людина.

За виконання аналізу скористаємося даними

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація