Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Ревізія і аудит фінансових результатів підприємства від господарської діяльності (на прикладі ЗАТ "АБСОЛЮТБАНК")


Реферат Ревізія і аудит фінансових результатів підприємства від господарської діяльності (на прикладі ЗАТ "АБСОЛЮТБАНК")

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

БРЕСТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «Ревізія і аудит» на задану тему:

«Ревізія і аудит фінансових результатів підприємства від господарську діяльність» (з прикладу ЗАТ «>АБСОЛЮТБАНК»)


Брест 2009


Зміст

Запровадження

1. Сутність і значення ревізії та принципи аудиту

1.1 Необхідність фінансового контролю

1.2 Ревізія і аудит прибутків

2. Порядок проведення аудиту фінансового результату

2.1 Структура і Порядок формування фінансового результату

2.2Учет прибутків і збитків

Укладання


Запровадження

Без належного контролю неможливо організувати раціональне використання матеріальних, трудових і, забезпечити схоронність активів господарюючих суб'єктів всіх форм власності і деяких видів діяльності. Тому правильна постановка контролю є обов'язковою умовою переходу суб'єктів підприємницької діяльності до ринкових відносин. Необхідність вирішення завдань потребує удосконалювання форм і методів контролю, серед найбільш дієвими є ревізія і аудит.

Контроль є широкораспространенним об'єктивним явищем у економічній життя суспільства. Він тісно пов'язані з іншими явищами, тому завжди можна знайти його важлива роль переважають у всіх без винятку процесах управління виробництвом. Для дійсною ролі контролю необхідна якісна відокремлення і самостійний аналіз цієї сфери практики управління.

Сутність і змістом контролю неможливо знайти грунтовно розкрито окремо від сфери управлінської діяльності, що він обслуговує. Контроль – одне з необхідних складових частин управлінського процесу, коли він постає як елемент зворотний зв'язок, оскільки за його даним виробляється коригування раніше виданих прийняття рішень та планів. Ефективно діючий контроль покликаний мати стратегічну спрямованість, орієнтовану на результати, бути своєчасним і простим. Виходячи з цього, контроль є систему спостереження та перевірки процесу функціонування та фактичного стану керованого об'єкта з оцінки й обгрунтованості ефективності прийнятих управлінських рішень та результатів їх виконання, виявлення відхилень від вимог цих рішень, усунення несприятливих явищ і сигналізації про неї за необхідності компетентним органом.

Ревізія ж є найбільш дійову форму наступного контролю, де досліджуються фінансові операції, і господарські процеси суб'єктів підприємницької діяльності, відбиті первинних документах та записах бухгалтерського обліку, контролюючих органів щодо контролю дотримання законів у сфері економічних відносин, достовірності, доцільності і об'єктивного відображення їх здійснення, ведення бухгалтерського обліку відповідно до чинним законодавством, наявності документально зафіксованих коштів і тих матеріальних цінностей.

Ревізія досліджує фінансово-господарську діяльність організацій та підприємств у межах певного кола питань. Так, об'єктом ревізії є перевірка фактичного наявності коштів іматценностей. Задля реалізації це завдання використовують прийом фактичного контролю, такий, як інвентаризація, і зіставляють її результати з цими бухгалтерського обліку.

Об'єктом ревізії є й фінансові операції, господарські процеси та факти господарському житті суб'єкта підприємницької діяльності,отраженние в первинних документах,учетних регістрах, формах бухгалтерської і статистичного звіту, інших джерелах інформації. Використовуючи і тому об'єктивно оцінюючи їх під час перевірки,ревизующие встановлюю дотримання технологічної,сметно-финансовой іплатежно-расчетной дисципліни, і навіть достовірність, законність, доцільність і економічне ефективність фінансово-господарську діяльність контрольованого об'єкта.

Об'єктом ревізії виступає так і безпосередньо сама управлінська діяльність перевіреній організації. І тут вивчається організація роботи з добору і розстановці кадрів, поточного контролю над виконанням наказів і розпоряджень, внутрішньогосподарського контролю над роботою структурних підрозділів, і підвідомчих підприємств.

Аудит, зі своєї сутності, є тим самим бухгалтерським урахуванням, а ніби зі зворотного боку. Аудит призначений для перевірки і функцію контролю правильності ведення обліку, складання операцій, з виявлення помилок обліку, звітності, й розробкою рекомендацій їхнього подальшому уникнення.

У цьому курсової роботі розглядатимуться, переважно, теоретичні основи ревізії та принципи аудиту, і функцію контролю загалом. У практичній частини розглядатимуться приклади реальному підприємстві. Принципи обліку основних фінансові показники роботи підприємства міста і особливості формування головного фінансового результату – прибутку.


1. Сутність і значення ревізії та принципи аудиту

Слово «ревізія» походить від латинськогоrevision, що означає «перегляд». Ревізія – це система заходів для здійсненню документальної та фактичній перевірки виробничою і фінансово-господарською підприємств за певний період із метою встановлення законності, достовірності й економічної доцільності виробничих господарських операцій.

Ревізія – це основний спосіб контролю, який передбачає найбільш глибоке і повний вивчення фінансово-господарську діяльність, де встановлюється законність, достовірність і раціональність скоєних господарських операцій, і навіть ведення бухгалтерського обліку у кількох чи за всіма напрямами діяльності суб'єкта господарювання.

Ревізія дозволяє вивчити всі боку господарсько-фінансової діяльності перевірених підприємств, організацій та установ. Вона має чітку правової статус, визначальний кордон є поширення, терміни проведення, правничий та обов'язки осіб, які проводять ревізію, і посадових осіб, діяльність яких перевіряється, порядок оформлення й розгляду результатів ревізії. Ревізія фінансово-господарську діяльність підприємства проводиться шляхом:

• вивчення діючої системи внутрішньогосподарського обліку, контролю та економічного аналізу упроверяемого суб'єкта;

• перевірки документів мають у цілях встановлення законності і доцільності проведених господарських та фінансових операцій;

• перевірки дійсності укладання угод, отримання чи видачі вказаних у документах коштів і тих матеріальних цінностей, надання послуг, виконання;

• зіставлення даних бухгалтерського обліку з цими звітності, даних обліку та звітності з відповідними плановими даними (кошторисом, балансом та інших.);

• зіставлення записів, документів і майже фактичних даних із одним операцій із записами, документами і фактичними даними по що з ними іншими операціями;

• проведення зустрічних перевірок, тобто. звірення наявних проблемпроверяемого суб'єкта записів, документів і майже фактичних даних із відповідними записами, документами і фактичними даними, які перебувають в тих господарюючих суб'єктів, від котрих отримано чи якими видано кошти, матеріальних цінностей і документи;

• зіставлення у встановленому законодавством порядку наявних проблемпроверяемого

суб'єкта виписок банку зрасчетним, валютним та інших рахунках зі справжніми записами на цих рахунках у банку, і навіть шляхом ознайомлення з документами, який послужив основою виробництва зазначених записів;

• зіставлення в передбачених законодавством випадках і порядок копій платіжних документів, наявних проблемпроверяемого суб'єкта, зплатежними документами, наявними у банку;

• контрольногообмера обсягів виконаних робіт;

• перевірка справжнього стану внутрішньогосподарського контролю;

• інших контрольних дій, що з вивченням питань, певних програмою ревізії.

Основними завданнями,разрешаемими під час проведення ревізії, є: перевірка дотримання суб'єктом господарювання законодавства у сфері економічних відносин; перевірка законності скоєних господарських та фінансових операцій, забезпечення схоронності майна; своєчасне виявлення, припинення і запобігання правопорушень; вживання заходів з відшкодуваннюпричиненного шкоди; виявлення невикористовуваних резервів підвищення ефективності економічної діяльності суб'єкта господарювання.

Теоретично та практиці контрольно-ревізійної діяльності розрізняють декілька тисяч видів ревізій, які сьогодні прийнято класифікувати по певним ознаками.

Залежно від органів, здійснюють ревізію, їх поділяють на позавідомчий, відомчий, внутрішньогосподарський і змішаний.

По організаційному ознакою ревізії поділяються на планові, позапланові і перманентні.

За час проведення ревізії поділяються на попередні, поточні й наступні.

Залежно відзвенностиревизуемих об'єктів ревізії діляться на галузеві, наскрізні іоднозвенние.

Залежно від повноти перевірки господарських операцій ревізії поділяються на суцільні, вибіркові і комбіновані.

Інакше кажучи, сутність ревізії можна описати так, ревізія – це форма контролю над правильністю і законністю оформлення та проведення господарських операцій; фактичним наявністюматценностей; виявлення нестач й розробка заходів для їх запобіганню.

Тепер коротенько розглянемо сутність аудиторську діяльність.

У ринковій економіці є достовірна інформацію про діяльності підприємства, яка, потрібна власнику підприємства визначення стратегію розвитку і підвищення ефективність його роботи діяльності; державним органом контролю над виконанням законодавчих актів про оподаткування; банкам, іншим позикодавцям і страхових компаній з оцінки платоспроможності підприємства міста і ймовірності повернення кредитів, визначення страхового ризику. У достовірну інформацію зацікавлені постачальники, покупці, інвестори та інші підприємства міста і організації, мають ділові стосунки з суб'єктом господарювання.

В усіх країнах з розвиненою ринковою економікою здійснюється незалежний контролю над достовірністю бухгалтерського обліку, і навіть за представленої державних органів і котра публікується у пресі фінансової звітності. Такий контроль прийнято називати аудитом.

Міжнародні нормативи аудиту визначають його як «незалежну перевірку фінансовихотчетов чи що належить до ним фінансової інформації об'єкта, незалежно від цього, приносить прибуток або немає, його розміру й форми організації, коли такий перевірка здійснюється з метою висловлювання подальшого думки».

Аудиторська діяльність – незалежна перевірка аудиторами і аудиторськими організаціями бухгалтерської (фінансової) звітності та інших документів господарюючих суб'єктів з оцінки достовірності й відповідностісовершенних фінансових і місцевих господарських операцій чинного законодавства, спрямовану захист інтересів власника, допомогу суб'єктам господарювання, сприяння їм у правильності розрахунків з бюджетом й у підйомі ефективності їхні діяння.

З сказаного, поняття аудиту значно ширше поняття ревізія, оскільки аудит включає як перевірку достовірності звітності підприємства, а й здійснювані аудиторської організацією іаудитором-предпринимателем, експертизу бухгалтерських балансів, фінансовихотчетов й розробку пропозицій з поліпшенню господарську діяльність.

Метою аудиту є також встановлення правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до діючими нормативними положеннями і способами. Об'єктом аудиту є фінансово-господарську діяльність підприємств і організацій усіх форм власності.

Аудит можна класифікувати як зовнішній – незалежний стосовно контрольованому підприємству і несе перед зовнішніми споживачами інформації. Внутрішній – насамперед ввозяться інтересах власника.

1.1 Необхідність фінансового контролю

Фінансовий контроль – складова частина, чи спеціальна галузь, здійснюваного у сфері контролю. Наявність фінансового контролю об'єктивно обумовлена тим, що фінансів як економічної категорії притаманні як розподільна, а й контрольна функції. Тому використання державою фінансів на вирішення своїх завдань передбачає обов'язкову проведення із їх допомогою контролю над ходом виконання з завдань. Фінансовий контроль ввозяться встановленому правовими нормами порядку всієї системи органів державної влади органів місцевого самоврядування, зокрема спеціальними контрольними органами з участю громадських організацій, трудових колективів і громадян.

Значення фінансового контролю виявляється у тому, що з їх проведення перевіряються, по-перше, дотримання встановленого правопорядку у процесі фінансової складової діяльності державними й суспільними органами, підприємствами, установами, по-друге, економічна обгрунтованість і ефективність здійснюваних дій, відповідність їхньої завданням держави.

Фінансовий контроль – це контролю над законністю дій у природничо-технічній освіті і видів використання коштів держави й суб'єктів місцевого самоврядування цілях ефективного соціально-економічного розвитку і окремих регіонів.

Об'єкт фінансового контролю не обмежується перевіркою лише коштів. У остаточному підсумку воно означає контролю над використанням матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів країни, що у сучасних умовах процес виробництва та розподілу опосередковується грошовими відносинами.

Конкретні форми і нові методи фінансового контролю дозволяють забезпечити інтереси і право як та її установ, і від інших економічних суб'єктів; фінансові порушення тягнуть санкції, і штрафи.

Державний фінансовий контроль призначений для реалізації фінансової політики держави, створення умов фінансову стабілізацію. Це насамперед розробка, затвердження Кабміном і виконання бюджетів всіх рівнів і позабюджетних фондів, і навіть контролю над фінансової діяльністю державних підприємств та шкільних установ, державних банків та корпорацій. Фінансовий контроль з боку держави, недержавної сфери економіки зачіпає лише сферу виконання грошових зобов'язань перед державою, включаючи податків і інші платежі, дотримання законності і доцільності при витраті виділених ними бюджетних субсидій і кредитів, і навіть дотримання встановлених урядом правил організації грошових розрахунків, ведення облік і звітність.

Фінансовий контролю над діяльністю підприємств входять також контроль із боку кредитних установ, акціонерів і внутрішній контроль.

Фінансовий контроль притаманний усімфинансово-правовим інститутам.

Тому крім фінансово-правових норм, регулюючих організацію та влитися порядок проведення фінансового контролю у цілому, є норми, що передбачають його специфіку окремими фінансових правових інститутах.

Основний зміст фінансового контролю у відносинах, регульованих фінансовим правом, залежить від:

а) перевірки виконання фінансових зобов'язань перед державою і органами місцевого самоврядування, організаціями та громадянами;

б) перевірці правильності використання державними і муніципальними підприємствами, установами, організаціями, що у їх господарському віданні чи оперативному управлінні грошових ресурсів (банківських позичок, позабюджетних засобів і інших засобів);

перевірки дотримання правил скоєння фінансових операцій, розрахунків й зберігання коштів підприємствами, організаціями, установами;

р) виявленні внутрішніх резервів виробництва;

буд) усуненні і попередженні порушень фінансової дисципліни.

У випадку їхнього виявлення у порядку приймаються заходи впливу організаціям, посадовим особам та громадянам, забезпечується відшкодування матеріальної збитків державі, організаціям, громадянам.

1.2 Ревізія і аудит прибутків

З теми курсової роботи, ревізія і аудит прибутків і збитків є її невід'ємною частиною, оскільки прибуток – головний фінансовий результат всі роботи будь-якого підприємства.

Мета і завдання аудиту звітних даних прибутки і збитках.

Основною метою аудиту звітних даних про фінансові результати є з'ясування їх достовірності й відповідності прийнятої для підприємстваучетной політики щодо формування інформації прибутки і збитках чинного законодавства. Тобто необхідно перевірити повноту і точність відображення в звітності прибутків (збитків); здійснити контролю над дотриманням тих нормативних документів, регулюючих правила ведення обліку доходів, витрат, результатів роботи і складання звітності, методологію оцінки. Основна мета аудиту може доповнюватися зумовлені угодою з клієнтом заходами для поліпшення фінансового стану підприємства, оптимізації результатів діяльності, процедурами перевірки вмотивованості розподілу прибутків, створення фондів.

Завдання аудиторської перевірки звітних даних прибутки і збитках:

перевірка повноти відображення: у його чи обсязі відбито всі доходи і, тобто показники, основі яких й результат діяльності економічного суб'єкта;

встановлення приналежності: чи справдіотраженние доходи і ставляться до господарським операціям клієнта;

перевірка правильності оцінки: відповідність оцінки прибутків і витратучетной політиці, принципам бухгалтерського обліку; використання оцінки з урахуванням наступності;

встановлення правильності відображення прибутків і витрат в звітності;

перевірка правильності класифікації доходів, витрат, фінансових результатів діяльності;

встановлення законності оформлення господарських операцій діяльності підприємства у первинних документах і звіряння даних,отраженних вучетних регістрах;

підтвердження достовірності й правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій ізучету доходів, витрат та фінансових результатів діяльності;

перевірка правильності формування чистий прибуток звітного періоду, її і розподілу і використання;

перевірка правильності визначення належних бюджету платежів.

Отже, задля досягнення основний мети аудитор має становити судження щодо загальної прийнятності звітних даних (чи відповідають

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація