Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Розробка фінансового плану організації


Реферат Розробка фінансового плану організації

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Інститут заочного навчання

 

Кафедра «Управління організацією»

>КОНТРОЛЬНОЕ ЗАВДАННЯ

По дисципліни: >Внутрифирменное планування

Варіант № 14

Розробка фінансового плану організації

Виконала студентка

заочній форми навчання

спеціальності: Фінансовий менеджмент

спеціалізації: Менеджмент організації

IIIкурсу групи >МСЭИФМ 2008/02

>ШутоваЕ.А._____________________________

№ студентського квитка (підпис) (ініціали, прізвище)

Перевірив викладач:

М.А. Федотова ___________(підпис) (ініціали, прізвище)

Москва - 2009


1. Завдання

По вихідним даним розробити фінансовий план організації, зокрема:

- План за фінансовими результатами (прибуток або збиток);

- План руху коштів;

- Плановий баланс (агреговане).

Вихідні дані:

1.         План виробництва

 

Вироби

Ціна за одиницю

Обсяг виробництва, прим.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Усього 1 рік

2 рік

1

А

200

400

450

500

650

2000

3000

2

Б

400

1000

1000

1000

1000

4000

4000

 

2.         Змінні видатки одиницю продукції, крб.

 

Найменування витрат

Виріб А

Виріб Б

1 Матеріали 50 120
2 Заробітну плату працівників з відрахуваннями насоц. потреби 30 40
3 >РСиЭО 40 70
4 Інші перемінні витрати - -
РАЗОМ перемінні витрати 120 230

 

3.         Річніусловно-постоянние витрати*, тис. крб.

 

Найменування витрат

1 рік

2 рік

1 Зарплата управляючого персоналу з відрахуваннями 100 100
2 Оренда приміщення 80 80
3 Амортизація приміщення - -
4 Амортизація устаткування 40 40
5 Реклама 80 80
6 Іншіусловно-постоянние витрати 60 60
РАЗОМ 360 360

*Примітка:

 - річні витрати розподіляються рівномірно по кварталами;

- орендної плати сплачується вперед за квартал;

- вартість устаткування 400 тис. крб., амортизація 10% на рік.

4.         Додаткові вихідні дані

 

Умови роботи

 

1 Облікова політика (порядок обліку реалізації продукції) По моменту відвантаження
2 Порядок оплати продукції 100 % передоплата
3 Норматив залишків готової своєї продукції складі наприкінці кварталу 50 % місячного випуску
4 Норматив виробничих запасів початку кварталу Місячна потреба
5 Порядок оплати матеріалів 50% передоплата, інше в позику 30 днів
6 Політика фінансування Повністю рахунок власних коштів

2. Рішення

 

Визначення обсягу реалізованої продукції

Продукція реалізується по моменту відвантаження, отже, реалізована продукція розраховується за такої формули:

 

РП= ВП=Огп(н) +ТП +>Огп(к), ТП= Ці*Доі,

 

де ВП – відвантажена продукція,

>Огп(н),Огп(к) - залишки готової своєї продукції складі початку і кінець періоду,

ТП –товарна продукція (сума творів ціни товаруЦi кількостіКi).


Таблиця 1. Розрахунок планового обсягу реалізації, тис. крб.

Період

ТП

>Огп(к)=Онерп

>ОП=РП

>Ооно(к)=ДЗк

Надходження запрод.

1 2 3 4 5 6
I квартал 480 80 400 0 400
II квартал 490 81,7 488,3 0 488,3
III квартал 500 83,3 498,4 0 498,4
IV квартал 530 88,3 525 0 525
1-ї рік 2000 88,3 1911,7 0 1911,7
2-ї рік 2200 91,7 2196,6 0 2196,6

Приклад розрахунку:

>Графа 2: ТП =Цi *Кi

Виріб А: 1 квартал = 400 * 200 = 80000 крб. = 80 тис. крб

Виріб Б: 1 квартал = 1000 * 400 = 400000 крб. = 400 тис. крб.

Усього: 80 + 400 = 480 тис. крб.

>Графа 3:Огп(к) =ТП/3 * 0,5 (норматив залишківгп)

1 квартал: 480/3 * 0,5 = 80 тис. крб.

>Графа 4: РП =Огп(н) +ТП +>Огп(к)

1 квартал: 480 – 80 = 400 тис. крб.

2 квартал: 80 + 490 – 81,7 = 488,3 тис. крб.

>Графа 5:

Дебіторська заборгованість нічого очікувати формуватися,т.к. по вихідним даним порядок оплати продукції - 100 % -ная передоплата. Усі показники дорівнюватимуть 0.

>Графа 6:

Сума надходжень за продукцію дорівнюватиме сумі реалізованої продукції,т.к. оплата вступає у вигляді 100 %-іншої передоплати.


Таблиця 2. Розрахунок планової собівартості реалізованої продукції, тис. крб.

Показники

1-ї рік, зокрема

1-ї рік (всього)

2-ї рік

I

II

III

IV

1

ТП (в оптових цінах)

480

490

500

530

2000

2200

2

Змінні видатки ТП

278

284

290

308

1160

1280

3

>Условно-постоянние витрати

90

90

90

90

360

360

4

Собівартість ТП

368

374

380

398

1520

1640

5

Витрати на 1 крб. ТП, крб.

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,75

6

Собівартість залишків нереалізованої своєї продукції кінець періоду

64

65,4

66,6

70,6

70,6

68,8

7

Собівартість реалізованої продукції

304

372,6

378,8

394

1449,4

1641,8

Приклад розрахунку:

>Строка 1:

Дані даної рядку беруть із Таблиці 1 графа 2

>Строка 2: Обсяг виробництва * Загальне у змінних витрат

Виріб А: 1 квартал = 400 * 120 = 48 000 крб. = 48 тис. крб.

Виріб Б: 1 квартал = 1000 * 230 = 230000 крб. = 230 тис. крб.

Усього: 48 + 230 = 278 тис. крб.

>Строка 3:

Поквартально : Загальна кількість річнихусловно-постоянних витрат / 4 кварталу.

360/4 = 90 тис. крб.

>Строка 4: рядок 2 + рядок 3

1 квартал = 278 + 90 = 368 тис. крб.

>Строка 5: рядок 4 / рядок 1

1 квартал = 368 / 480 = 0,8

>Строка 6: рядок 5 * графа 2 (таблиця 1)

1 квартал = 0,8 * 80 = 64 тис. крб.

>Строка 7:Срп=Сонерп(н) +>Стп –>Сонерп(к)

1 квартал = 368 – 64 = 304 тис. крб.

2 квартал = 64 + 374 – 65,4 = 372,6 тис. крб.

Таблиця 3. Планові фінансові результати (прибуток або збиток), тис. крб.

Показники

1-ї рік, зокрема

1-ї рік (всього)

2-ї рік

I

II

III

IV

1

Обсяг РП

400

488,3

498,4

525

1911,7

2196,6

2

Собівартість РП

304

372,6

378,8

394

1449,4

1641,8

3

Прибуток чи збиток за плановий період

96

115,7

119,6

131

462,3

554,8

4

Податок з прибутку (24%)

23

27,8

28,7

31,4

110,9

133,2

5

Прибуток з відрахуванням податку

73

87,9

90,9

99,6

351,4

421,6

6

Прибуток наростаючим результатом

73

160,9

251,8

351,4

351,4

773

Приклад розрахунку:

>Строка 1:

Дані даної рядку беруть із Таблиці 1 графа 4

>Строка 2:

Дані даної рядку беруть із Таблиці 2 рядок 7

>Строка 3: рядок 1 – рядок 2

1 квартал = 400 – 304 = 96

>Строка 4: рядок 3 * 24 % (Ставка прибуток)

1 квартал = 96 * 0,24 = 23 тис. крб.

>Строка 5: рядок 3 - рядок 4

1 квартал = 96 – 23 = 73 тис. крб.

>Строка 6:

1 квартал = 73 тис. крб.

2 квартал = 73 + 87,9 = 160,9 тис. крб.

Таблиця 4. Розрахунок коштів на оплату матеріалів, тис. крб.

Показники

1-ї рік, зокрема

1-ї рік (всього)

2-ї рік

I

II

III

IV

1 Вартість матеріалів на випускати продукцію 140 142,5 145 152,5 580 630
2 Запас матеріалів початку періоду 46,7 47,5 48,3 50,9 46,7 52,6
3 Збільшення запасів у протягом періоду 0,8 0,8 2,6 1,8 5,9 0
4 Закупівля 140,8 143,3 147,6 154,3 585,9 630
5 >КЗ початку періоду 46,7 46,6 23,88 24,6 46,7 25,71
6 >КЗ наприкінці періоду 46,6 23,88 24,6 25,71 25,71 1,07
7 Оплата у період 140,8 166,02 146,8 153,19 606,89 654,64

Запас матеріалів початку 1 кварталу забезпечується рахунок власних коштів (статутний капітал).

Приклад розрахунку:

>Строка 1: Обсяг виробництва * Кількість матеріалів на од. продукції

Виріб А: 1 квартал = 400 * 50 = 20 000 крб. = 20 тис. крб.

Виріб Б: 1 квартал = 1000 * 120 = 120 000 крб. = 120 тис. крб.

Усього: 20 +120 = 140 тис. крб.

>Строка 2: рядок 1 / у місяців даному періоді (>т.к. норматив виробничих запасів початку кварталу - місячна потреба)

1 квартал: 140 / 3 = 46,7 тис. крб.

>Строка 3:

>1квартал = 2 квартал (рядок 2) – 1 квартал (рядок 2)

1 квартал = 47,5 - 46,7 = 0,8 тис. крб.

>Строка 4: рядок 1 + рядок 3

1 квартал = 140 + 0,8 = 140,8 тис. крб.

>Строка 7: рядок 4 + рядок 5 – рядок 6

1 квартал = 140,8 тис. крб.

Таблиця 5. План руху коштів, тис. крб.

Показники

1-ї рік, зокрема

1-ї рік (всього)

2-ї рік

I

II

III

IV

1 Кошти початку періоду 0 18,2 113,9 211 0 314,9
2 Надходження коштів (за продукцію) 400 488,3 498,4 525 1911,7 2196,6
3 Платежі: 381,8 415,32 400,58 420,09 1617,79 1757,84
3.1 Оплата матеріалів 140,8 166,02 146,88 153,19 606,89 654,64
3.2 >З/пл і відрахування на соціальні потреби 52 53,5 55 59,5 220 250
3.3 РС іЭО 86 88 90 96 360 400
3.4 Інші перемінні витрати - - - - - -
3.5 >Условно-постоянние витрати з відрахуванням амортизації 80 80 80 80 320 320
3.6 Податок з прибутку 23 27,8 28,7 31,4 110,9 133,2
4 Чистий потік коштів 18,2 72,98 97,82 104,91 293,8 438,76
5 Кошти наприкінці періоду 18,2 91,18 211,72 315,9 293,91 753,66

- Витрати зарплатню й інші перемінні витрати розраховуються з витрат за одиницю продукції і на плану виробництва;

- виплати заробітної плати відрахування на соціальні потреби виробляються у тому планованому періоді, що її нарахування;

- податку з прибутку сплачується у тому кварталі, як і нараховується.

Приклад розрахунку:

>Строка 2:

Дані даної рядку беруть із Таблиці 1 графа 6

>Строка 3: сума рядків 3.1 – 3.6

>1квартал = 140,8 + 52 + 86 + 80 + 23 = 381,8 тис. крб.

>Строка 3.1:

Дані даної рядку беруть із Таблиці 4 рядок 7

>Строка 3.2: Обсяг виробництва * перемінні витрати з зарплатню працівників з відрахуваннями насоц. потреби)

Виріб А: 1 квартал = 400 * 30 = 12 000 крб. = 12 тис. крб.

Виріб Б: 1 квартал = 1000 * 40 = 40 000 крб. = 40 тис. крб.

Усього: 12 + 40 = 52 тис. крб.

>Строка 3.3: Обсяг виробництва * перемінні витрати з РС іЭО)

Виріб А: 1 квартал = 400 * 40 = 16 000 крб. = 16 тис. крб.

Виріб Б: 1 квартал = 1000 * 70 = 70 000 крб. = 70

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація