Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Розкриття інформації в бухгалтерському обліку


Реферат Розкриття інформації в бухгалтерському обліку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

>ТОМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (>ТГУ)

Економічний факультет

Кафедра фінансів України й обліку

>Реферат

Розкриття інформацією бухгалтерської звітності

Автор роботи:

студентка 3 курсу, 965 групи

>БабуринаК.А.

Перевірила:

>Гейзер А.А.

Томськ 2009


>ПБУ №1 "Облікова політика організації."

До способам ведення бухгалтерського обліку, прийнятим для формування облікової політики організації та підлягає розкриття у бухгалтерській звітності, ставляться способи амортизації основних засобів, нематеріальних та інших активів, оцінки виробничих запасів, товарів, незавершеного виробництва та готової продукції, визнання прибуток від продажу продукції, товарів, робіт, послуг та інших. Склад і змістом підлягає розкриття у бухгалтерській звітності інформацію про облікову політику організації з конкретним питанням бухгалтерського обліку встановлюються відповідними положеннями по бухгалтерського обліку, наприклад, стосовно бух. балансу і пояснювальної записки.

>ПБУ №3 "Облік активів та зобов'язання, вартість яких виражена в іноземній валюті."

У бух. звітності розкривається:

Розмір курсових різниць, які утворилися за операціями перерахунку що у іноземній валюті вартості активів та зобов'язання, сплати в іноземній валюті-в звіті прибутки і збитках (розшифровка прибутків і збитків).

Розмір курсових різниць, які утворилися за операціями перерахунку що у іноземній валюті вартості активів та зобов'язання, сплати в рублях - в звіті прибутки і збитках (розшифровка прибутків і збитків).

Величина курсових різниць, зарахованих на рахунки бухгалтерського обліку, які від рахунки обліку фінансових результатів організації - в звіті прибутки і збитках (розшифровка прибутків і збитків).

Офіційний курс іноземної валюти до карбованця, встановлений Центральним банком РФ, на звітну дату-звіт про рух коштів.

>ПБУ №5 "Облік матеріально-виробничих запасів."

>Материально-производственние запаси позначаються на бухгалтерської звітності відповідно до їх класифікацією (розподіл за групами (видам)), з способу використання їх у виробництві продукції, виконання, надання послуг або для управлінських потреб організації.

У найгіршому разі звітного рокуматериально-производственние запаси позначаються на бухгалтерському балансі за вартістю, обумовленою з використовуваних способів оцінки запасів.

>Материально-производственние запаси, які морально застаріли, в цілому або частково втратили своє початкове якість, або поточна ринкова вартість, вартість продажу яких знизилася, відбивається у бухгалтерському балансі наприкінці звітного року під вирахуванням резерву під зниження вартості тих матеріальних цінностей. Резерв під зниження вартості тих матеріальних цінностей утворюється рахунок фінансових результатів організації на величину різниці між поточної ринкової вартістю та фактичній собівартістю матеріально-виробничих запасів, якщо остання вище поточної ринкову вартість.

У бухгалтерської звітності підлягає розкриття з урахуванням суттєвості, принаймні, наступна інформація:

про засоби оцінки матеріально-виробничих запасів з їхньої групам (видам) - в пояснювальної записки;

про наслідки змін способів оцінки матеріально-виробничих запасів - в пояснювальної записки;

вартість матеріально-виробничих запасів, переданих заставу - в бухгалтерському балансі;

величину і рух резервів під зниження вартості тих матеріальних цінностей - в бухгалтерському балансі.

>ПБУ №6 "Облік основних засобів."

У бухгалтерської звітності підлягає розкриття з урахуванням суттєвості, принаймні, наступна інформація:

про початкової вартості і сумі нарахованої амортизації по основним групам основних засобів початку і поклала край звітного року - додаток до балансу;

про рух основних засобів протягом звітного року у основним групам (надходження, вибуття тощо.) -додаток до балансу;

про засоби оцінки об'єктів основних засобів, отриманих за договорами, яка передбачає виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами - в пояснювальної записки;

про зміни вартості основних засобів, у якій прийняті до бухгалтерськогоучету (добудова, дообладнання, реконструкція, часткова ліквідація і переоцінка об'єктів) - додаток до балансу;

про прийнятих організацією термінах корисного використання об'єктів основних засобів (по основним групам) - в пояснювальної записки;

про об'єкти основних засобів, вартість яких немає погашається - в бухгалтерському балансі;

про об'єкти основних засобів, наданих і збереження одержаних за договором оренди - в бухгалтерському балансі;

про об'єкти основних засобів, врахованих у складі дохідних капіталовкладень у матеріальних цінностей - додаток до балансу;

про засоби нарахування амортизаційних відрахувань за групами об'єктів основних засобів - додаток до балансу;

про об'єкти нерухомості, які у експлуатацію й фактично використовуваних, що у процесі державної реєстрації речових - додаток до балансу.

>ПБУ № 7 "Події після звітної дати."

Подія після звітної дати, яке свідчить що виникли після звітної дати господарських умовах, у яких організація виводить свій діяльність, розкривається у поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках. Причому у звітному періоді ніякі запис у бухгалтерському (синтетичному і аналітичному) обліку не виробляються.

У такій порядку позначаються на бухгалтерської звітності річні дивіденди, рекомендовані чи оголошені у порядку результатами роботи організації за звітний рік.

Інформація,раскриваемая поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках відповідно до пунктом 10 справжнього Положення, повинна мати стисле опис характеру події після звітної дати й оцінку його наслідки в грошах. Якщо можливість оцінити наслідки події після звітної дати грошах відсутня, то організація повинна зазначити це.

>ПБУ № 8 "Умовні факти господарську діяльність."

За кожним умовному зобов'язанню розкривається наступна інформація:

Короткий опис характеру зобов'язання і очікуваного терміну її виконання - в пояснювальної записки.

Коротка характеристика невизначеностей, що у відношенні терміну виконання й величини зобов'язання - в пояснювальної записки.

До кожного резерву, освіченого у зв'язку з наслідками умовного факту, додатково розкривається наступна інформація:

Сума резерву початку і поклала край звітний період-баланс;

Сума резерву, списана у звітній періоді у зв'язку з визнанням організацією зобов'язання, раніше визнаної умовним - в пояснювальної записки;

>Неиспользованная сума резерву, віднесена у звітній періоді інші доходи організації - додаток до балансу.

Інформації про наявності і величиною виданих організацією гарантій, зобов'язання, що випливають із врахованих (>дисконтированних) організацією векселів, та інших аналогічних зобов'язань, узвичаєних себе організацією, зазвичай, розкривається у пояснювальній записці до бухгалтерської звітності організації за звітний період, незалежно від рівня ймовірності виникнення наслідків таких фактів господарську діяльність.

Інформація про умовних активах розкривається у пояснювальній записці до бухгалтерської звітності організації за звітний період тому випадку, якщо є висока або дуже висока можливість, організація їх отримає. Причому у бухгалтерському балансі за звітний період умовні активи не відбиваються, а синтетичному і аналітичному обліку звітний період не виробляються ніякі облікові записи.

Інформація про умовних активах,раскриваемая в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності організації, має утримувати свідчення про ступінь ймовірності чи величину оцінки умовного активу.

У виняткових випадках, коли розкриття інформації про наслідки умовних фактів обсязі, передбаченому справжнім Положенням, завдає чи може зашкодити організації у ході врегулювання наслідків відповідного умовного факту, то організація може розкривати інформацію повному обсязі. Організація повинна вказати й у пояснювальної записки лише загальний характер умовного факту і причину, через яку докладніша інформація не розкривається.

>ПБУ №9 "Доходи організації."

У складі інформацію проучетной політиці організації у бухгалтерської звітності підлягає розкриття, принаймні, наступна інформація:

про порядок визнання виручки організації - в звіті прибутки і збитках;

спосіб визначення готовності робіт, послуг, продукції, прибуток від виконання, надання, продажу яких визнається принаймні готовності - в пояснювальної записки;

У звіті прибутки і збитках доходи організації заотчетний період відбиваються з підрозділом на виручку й інші доходи.

Виручка, інші доходи (прибуток від продажу продукції (товарів), прибуток від виконання (надання послуг) тощо.), складові п'ять і більше відсотків від суми доходів організації заотчетний період, демонструються за кожним видом окремо - в звіті прибутки і збитках;

Інші доходи можуть показуватися в звіті прибутки і збитках за мінусом витрат, які стосуються цим доходах, коли:

а) відповідні правила бухгалтерського обліку передбачають або забороняють таке відбиток доходів;

б) доходи громадян та пов'язані із нею витрати, що у результаті однієї й тієї самих або аналогічного характером факту господарську діяльність (наприклад, надання у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів), є суттєвими для характеристики фінансового стану організації.

Що стосується виручки, отриманого результаті виконання договорів, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, підлягає розкриття, принаймні, наступна інформація:

а) загальна кількість організацій, із якими здійснюються зазначені договори, із зазначенням організацій, куди доводиться переважна більшість такий виручки - в пояснювальної записки;

б) частка виручки, отриманої за вказаними договорами зі зв'язаними організаціями - звіт прибутки і збитках;

у спосіб визначення вартості продукції (товарів), переданої організацією - в пояснювальної записки.

Інші доходи організації заотчетний період, які у відповідність до правилами бухгалтерського обліку не зараховуються на рахунок прибутків і збитків, підлягають розкриття у бухгалтерській звітності осторонь.

Побудова бухгалтерського обліку має забезпечити можливість розкриття інформації про доходи організації у розрізі поточної, інвестиційної і легальною фінансовою діяльності.

>ПБУ №10 "Витрати організації."

У складі інформацію проучетной політиці організації у бухгалтерської звітності підлягає розкриття порядок визнання комерційних і управлінських витрат - звіт прибутки і збитках.

У звіті прибутки і збитках витрати організації відбиваються з підрозділом на собівартість проданих товарів,продукций, робіт, послуг, комерційні витрати, управлінські витрати й інші витрати.

Що стосується виділення в звіті прибутки і збитках видів доходів, кожен із яких окремо становить 5 й більше відсотків від суми доходів організації заотчетний рік, у ньому показується відповідна кожному виду частину видатків.

Інші витрати можуть показуватися в звіті прибутки і збитках розгорнуто стосовно відповідним доходах, коли:

відповідні правила бухгалтерського обліку передбачають або забороняють таке відбиток витрат;

витрати і з ними доходи, які виникли у результаті однієї й тієї самих або аналогічного характером факту господарську діяльність, є суттєвими для характеристики фінансового стану організації.

У бухгалтерської звітності також підлягає розкриття, принаймні, наступна інформація:

витрати на звичайним видам діяльність у розрізі елементів витрат - в додаток до балансу;

зміна величини витрат, які мають ставлення до підрахунку собівартості проданихпродукций, товарів, робіт, послуг уотчетном року - в пояснювальної записки;

витрати, рівні величині відрахувань до зв'язку з утворенням відповідно до правилами бухгалтерського обліку резервів (майбутніх витрат, оціночних резервів та інших.) - в пояснювальної записки;

Інші витрати організації заотчетний рік, які у відповідність до правилами бухгалтерського обліку не зараховуються доотчетном року на рахунок прибутків і збитків, підлягають розкриття у бухгалтерській звітності осторонь.

>ПБУ №11 "Інформація про афільованих обличчях."

Якщо звітному періоді організація проводила операції з афільованими особами, то бухгалтерської звітності в кожномуаффилированному особі розкривається, принаймні, наступна інформація:

характер відносин із ним саме в відповідно до пункту 6 справжнього Положення;

види операцій із ним;

обсяг операцій кожного виду (за абсолютним чи відносному вираженні); вартісні показники по незавершеним наприкінці звітний період операціям;

використані методи визначення цін за кожним видом операцій із ним.

Якщо організація чи фізична особа контролює іншу організацію, чи організація контролюється (безпосередньо чи через треті організації) у тому ж юридичним чи у тому ж котра фізичною особою (одному й тому ж групою осіб), то характер відносин з-поміж них підлягає опису у бухгалтерській звітності незалежно від цього, чи мали місце у звітному періоді операції з-поміж них.

Інформація про афільованих обличчях, передбачена справжнім Положенням, входить у пояснювальну записку, входить у склад бухгалтерської звітності, як окремого розділу.

>ПБУ № 12 "Інформація по сегментам."

При формуванні бух. звітності розкриття інформації з звітним сегментам здійснюєтьсяпосредствам уявлення певного переліку показників, у своїй виділяється первинна і вторинна інформація по сегментам.

У складі первинної інформації з звітному сегменту в бух. звітності розкриваються такі показники, які стосуються звітному сегменту:

Загальна величина виручки - звіт прибутки і збитках;

Фінансовий результат-звіт прибутки і збитках;

Загальна балансова величина активів - баланс;

Загальна величина зобов'язань - баланс;

Загальна величина капітальних капіталовкладень у ос інма - в пояснювальної записки;

Загальна величина амортизаційних відрахувань по ос інма - додаток до балансу;

Сукупна частка у чистий прибуток (збитку) залежних і дочірніх товариств, спільної прикладної діяльності, і навіть загальний розмір капіталовкладень у ці залежні нашого суспільства та спільну діяльність - додаток до балансу.

Якщо первинної інформацією по сегментам визнається інформація по операційним сегментам, то вторинна інформація в кожному географічному сегменту у бухгалтерській звітності представляється такими показниками:

величина виручки від продажу зовнішнім покупцям розрізі географічних регіонів, виділених на місця розташування ринків збуту, - кожному за географічного сегмента, прибуток від продажу зовнішнім покупцям якого складають щонайменше 10 відсотків загальної виручки організації від продажу зовнішнім покупцям - звіт про прибутків і збитках;

балансова величина активів звітного сегмента на місця розташування активів - кожному за географічного сегмента, величина активів якого складають щонайменше 10 відсотків величини активів всіх географічних сегментів - баланс;

величина капітальних капіталовкладень у кошти і нематеріальні активи на місця розташування активів - кожному за географічного сегмента, величина активів якого складають щонайменше 10 відсотків величини активів всіх географічних сегментів - звіт про зміни капіталу.

Якщо первинної інформацією по сегментам визнається інформація за географічними сегментам, то вторинна інформація в кожному операційного сегменту, прибуток від продажу зовнішнім покупцям якого складають щонайменше 10 відсотків загальної виручки організації або величина активів якого складають щонайменше 10 відсотків величини активів всіх операційних сегментів, розкривається у бухгалтерської звітності такими показниками:

прибуток від продажу зовнішнім покупцям - звіт прибутки і збитках;

балансова величина активів - баланс;

величина капітальних капіталовкладень у кошти і нематеріальні активи - звіт про зміни капіталу.

Якщо первинної інформацією по сегментам визнається інформація за географічними сегментам, виділеним з місця розташування активів, відмінними від місця розташування ринків збуту, то доповнення до показників, в кожному географічному сегменту, наголошеного з місць розташування ринків збуту і прибуток від продажу зовнішнім покупцям якого складають щонайменше 10 відсотків загальної виручки організації від продажу зовнішнім покупцям, розкривається величина виручки від продажу зовнішнім покупцям.

Якщо

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація