Реферат Розпорядчі документи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

запровадження................................................................................................... 3

1. Класифікація розпорядчих документів...................................... 5

2. Етапи підготовки розпорядчих документів................................. 7

2.1 Процедура видання розпорядчих документів мають у умовах колегіального прийняттярешения………………………………………………7

2.2 Процедура видання розпорядчих документів мають у умовах одноосібного прийняттярешений……………………………………………….9

3. Правила оформлення розпорядчих документів............................ 12

Укладання............................................................................................. 18

Список джерел постачання та літератури.............................................. 19

>ПРИЛОЖЕНИЕ


запровадження

Діяльність установи, організації, підприємства відбивається у різних документах, які взаємозв'язані й становлять системи документації, застосовувані у сфері.

Можна дати класифікацію систем документації, співвідношення що у діловодстві різних установ неоднаково:

- організаційні документи;

-распорядительная документація;

- інформаційно-довідкові документи ісправочно-аналитическая документація;

- планова документація;

- звітно-статистична;

- кадрова документація;

- бухгалтерська документація.

Серед великого розмаїття документів підприємств і закупівельних організацій, які входять у перелічені групи,организационно-распорядительная управлінська документація (ОРД) займає центральне місце.

ОРД класифікується втричі групи:

1) організаційні документи (статути, становища, інструкції, штатний розклад та інших.);

2)распорядительная документація (накази, розпорядження, постанови, рішення, вказівки та інших.);

3) інформаційно-довідкова документація (листи, акти, протоколи, довідки та інших.).

У своїй роботі я докладніше розглянула систему розпорядливої документації.

Мета роботи – розглянути етапи підготовки й Правила оформлення розпорядчих документів.

Завдання роботи:

1. дати класифікацію розпорядчих документів;

2. визначити етапи підготовки розпорядчих документів мають у залежність від умов прийняття рішень;

3. розглянути Правила оформлення розпорядчих документів.

Актуальність цієї теми у цьому, що розпорядницькі документи регулюють і координують діяльність, що дозволить орган управління забезпечувати реалізацію поставлених проти нього завдань і завдяки цього отримувати максимальний ефект від участі своєї діяльності, що особливо важливо при ринкової економіки.

Під час вивчення цього питання використовувалися ГОСТ Р 6.30-2003 «>Унифицированние системи документації.Унифицированная система організаційно-розпорядчою документації. Вимоги до оформлення документів» і типова інструкція з діловодства в федеральних органах виконавчої, затверджена наказом Міністерство культури й масові комунікацій Російської Федерації від 8 листопада 2005 р. № 536.

Також щодо етапів підготовки розпорядчих документів використовувався підручник «Діловодство. Організація і технологіїдокументационного забезпечення управління» під ред. проф.Т.В. Кузнєцової.

Під час вивчення правил оформлення розпорядчих документів застосовувався підручник «Правила оформлення документів: Коментар до ГОСТ Р 6.30-2003 «>Унифицированние системи документації.Унифицированная система організаційно-розпорядчоюдокумента-ции. Вимоги до оформлення документів»Чуковенкова О.Ю. іЯнковой В.Ф., і навіть навчально-методичний комплекс «>Документоведение і діловодство»ПанфиловойТ.А. і КондратьєвоїТ.Н.

Велику допомогу в написанні роботи надав підручник під ред. В.А.Кудряева «Організація роботи з документами».


1.КЛАССИФИКАЦИЯРаспорядительниХдокументОВ

>Распорядительние документи – це документи, у яких фіксуються рішення адміністративних і організаційних питань діяльності організації. Ці документи регулюють і координують діяльність, дозволяють орган управління забезпечувати реалізацію поставлених проти нього завдань.

Незалежно від організаційно-правовою форми, характеру та змісту діяльності організації, її компетенції, структури та інших чинників керівництво будь-який організації наділяється правом здійснюватиисполнительно-распорядительную діяльність й, відповідно, видавати розпорядницькі документи.

>Распорядительние документи містять рішення, що йдуть згори донизу у системі управління: від управляючого органу до керованої, від керівника організації до структурних підрозділах і працівникам. Саме це документи реалізують керованість об'єктів за вертикаллю.

У плані розпорядницькі документи ставляться до правових актів: у яких отримують вираз конкретні юридично владні розпорядження суб'єктівуправления[1].Конкретность таких розпоряджень в тому, що з допомогою розпорядчих документів дозволяються що у сфери управління проблеми й запитання; їх адресатом є конкретні установи, структурні підрозділи розміщуються, посадові особи чи працівники; є юридичними фактами, що викликають виникнення конкретних адміністративно-правових відносин.

З урахуванням сфери свого дії розпорядницькі документи діляться на:

1) правові акти федерального рівня – акти, лунаючи Президентом Російської Федерації, Урядом Російської Федерації, органами федеральної виконавчої (міністерствами, комітетами, агентствами, службами та інших.);

2) правові акти, які діють рівні суб'єктів Російської Федерації - республік, країв, областей, міст республіканського значення Москви й Санкт-Петербурга, автономних і округів, в тому числі територіальних утворень;

3) правові акти організацій, установ, підприємств.

Також виділяють такі види розпорядчих документів: наказ, розпорядження, вказівку, рішення, постанову.

Підставою на видання розпорядницького документа то, можливо:

> необхідність виконання прийнятих законодавчих, нормативних правових актів та інших рішень вищих органів прокуратури та раніше виданих варіантів розв'язання організації;

> необхідність здійснення власної виконавчо-розпорядчої діяльності, зумовленої функціями і завданнямиорганизации[2].

З погляду порядку дозволу питань (прийняття рішень) все розпорядницькі документи діляться на дві групи: документи, лунаючи за умов колегіальності і документи, лунаючи за умов одноосібного прийняттярешений[3]. У наступному розділі я розгляну етапи підготовки розпорядчих документів мають у залежність від даних умов прийняття рішень.


2.         Етапи підготовки розпорядчих документів

 

2.1 Процедура видання розпорядчих документів мають у умовах колегіального прийняття рішень

Підготовка розпорядчих документів при колегіальному прийняття рішень входять такі стадії:

1) Підготовка матеріалів до засідання колегіального органу.

2) Внесення матеріалів в руки колегіального органу.

3) Питання долі (підготовлених матеріалів) на засіданні колегіального органу.

4) Прийняття рішення з розглянутим матеріалам.

5) Оформлення протоколу засідання.

6) Видання розпорядницького документа.

7) Доведення рішення доисполнителей[4].

Перша стадія передбачає збір інформації з питанню оцінки і її аналіз політики та завершується оформленням аналітичної довідки. Цю роботу проводять у відповідність до планом роботи колегіального органу фахівець, чи група фахівців відповідного структурного підрозділи. Необхідна інформація можезапрашиваться з деяких інших підрозділів, підвідомчих та інших організацій. Довідка повинна містити вичерпну і всебічну інформації і конкретні пропозиції щодо розв'язання проблеми. Вона має бути узгоджена усіма задіяними в що готується рішенні фахівцями та підписано керівником підрозділи, які представляють питання в руки. Поруч із довідкою готується проект рішення колегіального органу. Довідка у справі і проекту не рішення оформляються на стандартних аркушах паперу. У проекті рішення містить обгрунтування рішення іраспорядительную частина – доручення.

У другий стадії підготовлені матеріали – довідка і проекту не рішення – передаються секретарю колегіального органу – зазвичай, за 10-15 днів до засідання. Це час необхідне розмноження представлених матеріалів та його розсилки членам колегіального органу для попереднього вивчення. Члени колегіального органу до засідання повинен мати можливість вивчити матеріали, щоб уявити питання, яке розглядатиметься на засіданні.

На третьої та четвертої стадіях голова колегіального органу знайомиться з представленими матеріалами, проводяться організаційні заходи щодо підготовки засідання (членам колегіального органу розсилаються запрошення, порядок денний, матеріали до засідання), на засіданні обговорюються представлені матеріали, висловлюються думки у проекті рішення і щодо його зміни і доповнення. Через війну дискусії можна дійти поправки нині проектом, які зізнаються прийнятими, якщо на них проголосують члени колегіального органу. У результаті обговорення більшістю голосів чи кваліфікованим більшістю (2/3 голосів) приймають рішення.

П'ята стадія відбиває специфіку діяльності колегіальних органів: це фіксація ходу засідання на протоколі. Під час засідання ведуться чорнові рукописні записи ходу засідання,стенографическая запис чи звукозапис на магнітофонну стрічку. У вищих органах влади й управління звукозапис супроводжується стенографічної записом. Після засідання з урахуванням записів оформляється протокол засідання. Якщо протокол складається з урахуванням рукописних записів, бажано узгодити з котрі виступали запис їх виступів. І тут яка була візує протокол лівому полі навпаки запису виступу. Після узгодження протокол підписують голова колегіального органу і то відповідальний секретар.

Шоста стадія – видання розпорядницького документа у вирішенні колегіального органу. Рішення колегіальних органів оформляються постановами чи рішеннями. Постанови видаються вищими органами державної влади управління (наприклад, Урядом Російської Федерації), представницькими і колегіальними виконавчими органами влади суб'єктів Російської Федерації (наприклад, Московської міської Думою, Урядом Москви й т.п.).Коллегиальние органи установ, організацій, підприємств (наприклад, загальні збори засновників (учасників), акціонерів, рада директорів відкритого акціонерного товариства) видають рішення. Рішення інформаційного характеру, зазвичай, не оформляються як розпорядницького документи й фіксуються лише у протоколі. У практиці управління таке рішення називають протокольними, доведення їх до виконавця здійснюється виписками з протоколу засідання.

Сьома стадія – це тиражування документа, його розсилання (в можливо стислі терміни) або передачі виконавцям.

2.2 Процедура видання розпорядчих документів мають у умовах одноосібного прийняття рішень

Процедура видання розпорядчих документів мають у умовах одноосібного прийняття рішень – наказів, вказівок, розпоряджень – входять такі стадії:

1) Ініціювання рішення (обгрунтування необхідності видання розпорядницького документа).

2) Збір і аналізують інформацію у справі.

3) Підготовка проекту розпорядницького документа.

4) Узгодження проекту документа.

5)Доработка проекту розпорядницького документа з зауважень.

6) Прийняття рішення (підписання документа).

7) Доведення розпорядницького документа доисполнителей[5].

Процедура документування є організуючим початком підготовкою і виданні розпорядницького документи й покликана забезпечити відповідності чинного законодавства.

Проекти розпорядчих документів готуються на планової основі (відповідно до раніше розробленим планом чи програмою), за дорученням керівництва організації, з ініціативи керівників структурних підрозділів чи підвідомчих організацій, і навіть окремих фахівців. Обгрунтування необхідності видання розпорядницького документа може викладатися у доповідній записці, довідці аналітичного чи інформаційного змісту, пропозиції, укладанні, акті, службовому листі. Ці документи виступають ініціюючих рішення.

Проекти розпорядчих документів готуються фахівцями структурних підрозділів. Якщо проект документа зачіпає інтереси різноманітних підрозділів, у вирішенні керівництва організації створюється тимчасова комісія чи призначається групу працівників на підготовку проекту розпорядницького документа.

Збір і аналізують інформацію розробки управлінського рішення передбачає збір об'єктивної, достатньої і своєчасної інформації. І тому необхідно, передусім, визначити джерела такий інформації – що можуть бути законодавчі акти і нормативна документація; поточна документація організації; документи, які з вищих і підвідомчих організацій; архівних документів; публікації у періодичної преси; наукові матеріали та інших. Результатом збирання й аналізу інформації з питання є вироблення управлінського рішення, причому, зазвичай, у процесі аналізу інформації проробляються різні варіанти прийняття рішень та після всебічної їх оцінки вибирається одне, найбільш прийнятне.

Підготовка проекту розпорядницького документа: оформлення виробленого рішення на вигляді проекту розпорядницького документа здійснюється не так на бланку, але в стандартному аркуші паперу форматом А4 за тими самими правилам, як і остаточний документ. На верхньому полі справа проставляється слово "Проект". Текст документа оформляється як і, коли б це була остаточною варіант документа.

Узгодження проекту документа передбачає візування (для видання документа досить внутрішнього узгодження) і зовнішня узгодження (якщо потрібно провести експертизу рішення на інших організаціях).

Забезпечення якісної підготовки проектів документів та їхні узгодження із зацікавленими сторонами доручається керівників підрозділів, які виносять проект.

Проекти і мережні додатки до них візуються виконавцем і керівником підрозділи, внесла проект, керівниками підрозділів, що у проекті передбачаються завдання й доручення, і навіть керівником служби ДОП і з юридичної служби (візує проекти тих нормативних правових актів).

Візи проставляються на зворотному боці другого аркуша першого примірника (першотвору) проекту документа у нижній його частину.

У процесі узгодження можуть бути висловлені й зауваження і доповнення нині проектом документа. Вони можуть бути у представлений проект документа чи оформлені на на окремому листі як особливу думку чи зауваження. У разі при візуванні на проекті документа крім підписивизирующего обличчя і дати проставляється позначка: "Особливе думка додається" чи "Зауваження додаються". Особливе думка, оформлене на на окремому листі, прикладається нині проектом документи й повертається розробникам проекту для доопрацювання документа. При передачі остаточно оформленого документа керівнику на підписання все особливі погляди і зауваження мають надійти разом із документом в руки керівника.

Проте, тоді як процесі узгодження до проекту вносять зміни принципового характеру, він підлягає передруку і повторному узгодженню. У цьому пам'ятаймо, що повторне узгодження непотрібен, якщо доопрацюванні до проекту документа внесено лише уточнення редакційного характеру, не змінили її змісту.

>Доработка проекту розпорядницького документа з зауважень передбачає внесення зауважень до проекту документа за результатами узгодження, остаточне оформлення узгодженого проекту документа на бланку організації та уявлення його керівнику на підписання.

Контроль за правильністю оформлення проектів документів здійснює службадокументационного забезпечення управління (ДОП).

Якщо проект розпорядницького документа готувався за дорученням вищестоящої організації, проект документа оформляється не так на бланку організації, але в стандартних аркушах паперу і летить у вищу організацію з супровідним листом і пояснювальній запискою.

Прийняття рішення, тобто. підписання розпорядницького документа керівником, – вирішальна стадія підготовки розпорядницького документа. Підпис керівника перетворює проект документа на повноцінне документ, у якого юридичну чинність.

Проекти документів друкуються на стандартних бланках встановленої форми і доповідаються для підписи за необхідності зі довідкою, яка мала стисле вищенаведене викладення суті проекту, обгрунтування його необхідності, і навіть дані про те, виходячи з чого підготовлений проект і з ким узгоджений.

Доведення розпорядницького документа до виконавців – це тиражування документа, його розсилання (в можливо стислі терміни) або передачі виконавцям.


3.         оформлення розпорядчих документів

Наказ – правої акт, друкований керівником організації (його структурного підрозділи), чинним виходячи з єдиноначальності з метою дозволу основних та оперативних завдань, завдань, які даним органом. У окремих випадках може стосуватися кола громадських організацій і посадових осіб, незалежно від підпорядкованості.

Накази по основний діяльності видаються при реорганізації, ліквідації установи, її затвердженні та зміні структури та штатів, з метою затвердження, ідучи (чи) набрання чинності документів (положень, інструкцій, правил, регламентів та інших.), за необхідності регулювання питань фінансування, матеріально-технічного забезпечення, науково-технічної політики, інформаційного ідокументационного забезпечення, соціальної політики та ін. Приклад оформлення наказу по основний діяльності див. Додаток 1.

Накази з особового складу (кадрові накази) регулюють прийом, переміщення, звільнення працівників, надання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація