Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Розгляд питань внутрішнього контролю


Реферат Розгляд питань внутрішнього контролю

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Республіки казахстан

Карагандинський економічний Університет

>Казпотребсоюза
Кафедра бухгалтерського обліку, і аудиту

Курсова робота

з дисципліни: «Аудит»

на задану тему: «Розгляд питань внутрішнього контролю»

Виконала:

>ст-ка грн.УА-33сМустаева Індіра

Перевірив:к.е.н, доцент

Березюк В.І.

Караганді – 2008


Зміст

Запровадження

1. Система внутрішнього контролю

2. Мета і об'єкти внутрішнього контролю

3. Порівняльна характеристика внутрішнього і зовнішнього аудиту

4. Організація системи внутрішнього контролю у різні сфери

4.1 Система внутрішнього контролю підприємства руху коштів

4.2 Організація внутрішнього контролю у комерційних банках Казахстану Укладання

Список використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2


Запровадження

У межах вступу Казахстану до ВОТ і число 50 найбільш конкурентоспроможних країн світу впровадження практики корпоративного управління стає об'єктивної необхідністю для казахстанських компаній.

У багатьох країнах низький рівень практики корпоративного управління надає негативний вплив на ефективність інвестицій, і навіть сприяє формуванню більших проблем системного характеру на національному й регіональному рівнях. Необхідність впровадження норм корпоративного управління і забезпечення більшої прозорості знаходить усе ширше визнання на ринках.

Якісна корпоративне управління припускає наявність системи контролю над діяльністю організації у цілях підвищення її вартості. Тож у ефективний контроль мають бути і акціонери, і менеджмент різного рівня, і працівники. Отже, організації мусимо усвідомити необхідність формування ефективну систему внутрішнього контролю.

Поняття внутрішнього контролю зовсім на нове. З'явившись на лексиконі ще на початку XVIII століття, воно еволюціонувало згодом. Як контроль діяльності підприємства це поняття сформувалося до початку ХХ століття як сукупності трьох елементів: поділ повноважень, ротація персоналу, користування та аналіз дисконтних записів. Пізніше функції внутрішнього контролю значним чином розширилися, перетворившись на організацію та влитися координування дій, вкладених у забезпечення схоронності активів, перевірку надійності облікової інформації, підвищення ефективності операцій, проходження продиктованої політики і процедурам компанії. Отже, нові функції вивели поняття внутрішнього контролю над рамки кола питань, які стосуються звичайному бухгалтерського обліку.Эволюционируя і розширюючи сферу свого докладання, внутрішній контроль до кінця ХХ століття перетворився на інструмент контролю над ризиками, де його функції тісно переплітаються з функцією управління ризиками -риск-менеджментом.

Внутрішній контроль є процес, направлений замінити досягнення цілей компанії, і є результатом дій посібники з планування, організації, моніторингу діяльності компанії, у цілому і окремих підрозділів.

Внутрішній контроль не можна провадити лише як організацію документообігу в бухгалтерії чи виконання інструкцій уповноваженого органу. У передовий у світовій практиці під внутрішнім контролем розуміється безперервний, системний процес, охоплюючий всі сфери діяльності компанії. Це означає, що систему внутрішнього контролю допомагає запобігти, виявити і скоригувати суттєві помилки у здійснених операцій компанії. З іншого боку, внутрішній контроль зберігає і захищає активи компанії, забезпечує акуратність і надійність фінансових операцій та звітів. Цим визначається актуальність теми курсової роботи.

Мета курсової роботи залежить від розгляді питань внутрішнього контролю.

Відповідно до метою було сформульовано завдання курсової роботи:

- вивчити суть і стала необхідність організації системи внутрішнього контролю для підприємства;

- виділити цілі й об'єкти внутрішнього контролю;

- провести порівняльну характеристику внутрішнього і зовнішнього аудиту;

- розглянути можливості організації системи внутрішнього контролю у різноманітних галузях функціонування.

Теоретичною й методологічною основою Закони Республіки Казахстан, постанови уряду Республіки Казахстан, монографічні праці вітчизняних і зарубіжних провідних вчених, які спеціалізуються у сфері обліку, і аудиту.


1. Система внутрішнього контролю

Контроль притаманний будь-якій управлінської діяльності. І оскільки фінансову діяльність держави, певною мірою, належить до сфери управління фінансами, то виділяють такий специфічний вид контролю, як фінансовий контроль. Інакше кажучи фінансовий контроль, будучи складовою контролю взагалі, має певної специфікою.

Фінансовий контроль – складова частина, чи спеціальна галузь, здійснюваного у державі контролю. Наявність фінансового контролю об'єктивно обумовлена тим, що фінансів як економічної категорії притаманні як розподільна, а й контрольна функції. Тому використання державою фінансів на вирішення своїх завдань передбачає обов'язкову проведення їх допомогою контролю над ходом виконання з завдань. Фінансовий контроль ввозяться встановленому правовими нормами порядку всієї системи органів державної влади органів місцевого самоврядування, зокрема спеціальними контрольними органами з участю громадських організацій, трудових колективів і громадян.

Фінансовий контроль покладено дві основні завдання:

- забезпечувати виконання законності сфера фінансів.

- забезпечити раціональне ефективне використання фінансових ресурсів [8,с.48].

Наявність другий завдання фінансовий контроль відрізняється від нагляду сфера фінансів, якого треба лише завдання забезпечення законності сфера фінансів. Фінансовий контроль вправі здійснювати тільки власник у межах своєї власності. Тож у зоні фінансового контролю перебувають:

проте дії та проведення операції, здійснювані у процесі формування, і розподілу і використання фінансових ресурсів держави;

б) операції, здійснювані у процесі формування, і розподілу і організації використання фінансових ресурсів приватних осіб.

Фінансовий контроль поділяють залежно:

1) від співвідношення суб'єкта і об'єкта – зовнішній і внутрішній.

Зовнішній – фінансовий контроль, здійснюваний суб'єктом контролю у відношенні організаційнонеподчиненного об'єкта.

Внутрішній – фінансовий контроль, здійснюваний у межах однієї організаційної системи. Наприклад, міністерство перевіряє фінансові операції підлеглого йому підприємства.

Відповідно до статті 24-ої Закону Республіки Казахстан «Про бухгалтерський облік і фінансової звітності» від 28 лютого 2007 року, організації задля забезпечення дотримання законодавства Республіки Казахстан про бухгалтерський облік та фінансову звітність, облікової політики, ефективного проведення операцій, включаючи заходи для схоронності активів, запобігання та виявлення випадків розкрадання і прямих помилок під час бухгалтерського обліку, і складанні фінансової звітності, вправі організовувати внутрішній контроль [2].

Отже, з метою забезпечення законодавства Республіки Казахстан про бухгалтерський облік та фінансову звітність, облікової політики, ефективного проведення операцій, включаючи заходи для схоронності активів, запобігання та виявлення випадків розкрадання і прямих помилок, під час бухгалтерського обліку, і складанні фінансової звітності, суб'єкт проти неї організовувати внутрішній контроль.

У фундаменті економічної літератури і аудиторських стандартах даються різноманітні визначення внутрішнього контролю.

Скала М., одну з провідних авторів по бухгалтерського обліку і аудиту Республіка Казахстан нині визначає так поняття внутрішнього контролю: «Внутрішній контроль — це контролю над упорядкуванням і веденням бухгалтерського обліку, і фінансової звітності, здійснюваний постійно силами спеціалізованого відділу, створюваного у структурі організації» [17,с.75].

Казахстанський учений, автором декількох праць із фінансовому правуСейткасимов Г.С. дає таке визначення внутрішньому контролю: «Внутрішній контроль - діяльність із проведенню незалежної, об'єктивної оцінки й надання консультацій, завданням якого є підвищення ефективності й надійності операцій організації. З її допомогою організація сягає своєї мети з урахуванням систематичного й послідовнішого методу оцінки й підвищення ефективності управління ризиком» [16,c.127].

Деякими авторами поняття «внутрішній контроль» і поняття «внутрішній аудит» з'являються синонімами.

Інститут внутрішніх аудиторів визначає внутрішній аудит (>internalaudit) як «діяльність із надання незалежних ЗМІ і об'єктивних гарантій і консультування, вкладених у вдосконалення діяльності організації. Внутрішній аудит допомагає організації досягти поставленої мети, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінювання і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління» [12].

Чим внутрішній контроль відрізняється контролю взагалі? Внутрішній контроль – це контроль зсередини компанії, на противагу зовнішнім видам контролю, таких як законодавче регулювання, контроль із боку зовнішніх контролюючих організацій корисною і т.п. у цьому контексті поняття внутрішнього контролюсинонимично поняттям управлінського контролю, операційного контролю.

Необхідно також відзначити цю важливу деталь, що й внутрішній контроль корисний в тому разі, якщо спрямовано досягнення конкретних цілей і перш ніж оцінювати результати контролю, необхідно визначити це ще.

Далі розглянемо поняття «система внутрішнього контролю».

За визначенням одних авторів - система внутрішнього контролю є «все процедури та грошово-кредитну політику компанії, створені задля запобігання, виявлення і виправляти істотних помилок, і спотворень інформації, які можуть виникнути у бухгалтерській інформації» [>20,c.56]. У аудиторських стандартах Інституту професійних бухгалтерів і аудиторів Америки дано таке визначення системі внутрішнього контролю - «Система внутрішнього контролю - це цілісна контроль як фінансового, і іншого, встановленого менеджментом компанії задля забезпечення діяльності підприємства у упорядкованим й ефективної формі, дотримання політики керівництва, схоронності активів і максимальною ступеня повноти і точності облікової інформації» [12].

Визначення системи внутрішнього контролю з погляду її бухгалтерського розуміння звучить так: система внутрішнього контролю є структура, політика, правила, процедури щодо забезпечення схоронності активів організації та надійності бухгалтерських записів.

Система внутрішнього контролю — це надзвичайно складний тонку організм, невід'ємними частинами якого є цілком усі підрозділи підприємства, всі сфери роботи і діяльність кожногоработника-предприятия. Система внутрішнього контролю — це організація всередині організації (підприємства).

Відповідно до міжнародним стандартом аудиту «Оцінка ризику і внутрішній контроль» системи внутрішнього контролю, прийняті індивідуальними підприємцями, й керівництвом організації з метою правильного й ефективного бізнесу містять у собі:

а) «контрольну середу», що означає дії, заходи й процедури, відбивають загальне ставлення вищого керівництва, директорів, і власників організації контролю й важливості контролю з цією організації. До чинників контрольної середовища ставляться: діяльність органів управління (Ради директорів) та управлінь; політика та методи управління; організаційну структуру індивідуальних підприємців та організацій корисною і методи розподілу управління та фінансової відповідальності; управлінські методи контролю, зокрема кадрову політику і практика, і навіть поділ обов'язків;

б) особливі процедури контролю, які включають: періодичне зіставлення, аналіз стану тавиверку рахунків; перевірку арифметичній точності записів; контролю над прикладними процедурами контролю у комп'ютерної середовищі у цілому за інформаційними системами комп'ютерної середовища через встановлення процедур контролю над змінами комп'ютерних програм, тож доступом до файлу даних; запровадження і перевірку контрольних рахунку також пробних балансів; затвердження Кабміном і контролювання документів; порівняння внутрішніх даних із зовнішніми джерелами інформації; порівняння підсумковій суми готівки, вартості цінних паперів і результатів підрахунку товарно-матеріальних запасів з дисконтними записами; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів; порівняння і аналіз фінансових результатів з витратами, передбаченими кошторисом [12].

Стандарт аудиту "Оцінки ризиків і внутрішній контроль" жадає від аудитора отримання й документального оформлення оцінки системи бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю визначення аудиторського підходу.

Під час перевірки внутрішнього контролю аудитор перевіряє таке:

1)Соблюдались чи специфічні процедури контролю під час створення системи внутрішнього контролю у вигляді бухгалтерської служби підприємства.

2) Насамперед, встановлено чи система видання дозволів керівництвом тих чи інші господарські операції, і види діяльності. У цих цілях визначено чи підпорядкованість посадових на осіб із правом підписи фінансових документів з сутності операції, розміру грошових сум. Закріплено такий право працівника в посадових інструкціях чи наказі про зарахування працювати.

3) Розроблено у бухгалтерії схема документообігу із зазначенням послідовності виписки документів, санкціонування операції підписами посадові осіб, завершуючи процедурами передачі їх у комп'ютерний архів.

4) Чи визначено бухгалтерією форми бланків документів або обрані з наявних нині зразків. У цьому необхідно перевірити протестовані чи бухгалтерської службою реквізити документів, наскільки розкривають істоти описуваної у яких операції, враховані при цьому вимоги бухгалтерського, статистичного та оперативної (податкового) видів обліку.

5)Надежна чи система реєстрацію ЗМІ й наскрізну нумерацію документів. Чи цей захід ломоту реєстрації всіх операції підприємства міста і схоронність інформації на паперовому носії.

6) Яка система забезпечення схоронності електронної версії бухгалтерії, своєчасна оформляються документи і регістри обліку на паперовому носії і закріплені вони у палітурка.

7) Виробляються чи звіряння дисконтних даних із фактичними, хто, і як часто змінюються виконавці цих робіт, немає чи місце "чинник зрощення".

8)Распределени чи обов'язки між працівниками бухгалтерії в такий спосіб, що навмисні й випадкові помилки, допущені одним, виявляються іншим бухгалтером. Передбачено чи умови, виключають можливість й необхідність змови між посадовими особами. Зокрема, чи виконано поділ обов'язків між особами:

-санкционирующими і здійснюють операції;

- забезпечують фізичне збереження і контролю над використанням;

- що відбивають операції в обліку.

9) Дотримуються чи своєчасність надання трудового відпустки бухгалтерам та інших посадових осіб.

10)Оформлени чи угоди про матеріальну відповідальність з особами, мають доступом до активам підприємства. Не чи мають працівники будь-які юридичні обмеження роботи з цими цінностями.

11) Дотримуються чи послідовність обробки інформацією бухгалтерський облік: від первинних документів до фінансової звітності.

За підсумками професійного судження аудитор оцінює загальний стан контрольної середовища. Контрольна середовище складається з таких чинників:

- філософія управління і стиль роботи керівництва та бухгалтерської служби;

- організаційну структуру підприємства;

- склад парламенту й діяльність відділу внутрішнього аудиту;

- методи розподілу повноважень і відповідальності гілок;

- методи контролю, використовувані управлінським ланкою;

- кадрову політику;

- вплив зовнішнього середовища.

Також ступінь складності внутрішнього контролю має відповідати організаційну структуру підприємства, кількості персоналу, розгалуженості мережі філій і підрозділів, ступеня централізації бухгалтерського обліку, і іншим характеристикам підприємства у цілому.

Отже, система внутрішнього контролю у діяльності будь-який організації є фундаментальним елементом процесу управління, оскільки планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати цілком у відриві не від системи. Усі є невід'ємними частинами загальної системи контролю у цієї організації. Поруч із однією з найважливіших причин необхідності здійснення контролю і те обставина, що у діяльності будь-який організації присутні ризики та помилки, тому вона повинна переважно мати здатністю вчасно фіксувати, мінімізувати і виправляти їх доти, як вони почнуть перешкоджати досягнення цілей організації.


2. Мета і об'єкти внутрішнього контролю

Для встановлення сутності внутрішнього контролю слід також визначити її цілі й завдання.

Здійснення внутрішнього контролю переслідує такі основні мети:

1) Виробнича і фінансова ефективність діяльності (>производственно-финансовие мети).

2) Надійність, повнота і своєчасність фінансової та управлінської інформації (інформаційні мети).

3) Дотримання чинних законодавчих і нормативних актів (>комплаенс-цели) [5,c.37].

До найважливіших завдань, які мають вирішуватися внутрішнім контролем, насамперед, ставляться:

- вдосконалення системи внутрішніх тих нормативних документів, визначальних повноваження, правила, процедура

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація