Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Витрати майбутніх періодів і звіт про рух грошових коштів


Реферат Витрати майбутніх періодів і звіт про рух грошових коштів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

1. Витрати майбутніх періодів

2. Звіт про рух коштів

Список використаних джерел


1. Витрати майбутніх періодів

Витрати, у яких зроблено організацією у звітній періоді, але причетні до майбутнім періодам, характеризуються невідповідністю часу на їхнє звершення і часу включення в собівартість продукції (робіт, послуг). До таких видатках ставляться:

– витрати, пов'язані з підготовчими розробками сезонних галузях промисловості;

– витрати, пов'язані з освоєнням і підготовкою виробництва нова продукція;

– Витрати часом з'являтимуться нові підприємств, виробництв, цехів і агрегатів;

– Витрати рекультивацію земель;

– витрати на масовому набору робітників у разі розширення виробництва;

– витрати на ремонту орендованих основних засобів;

– суми орендної плати, сплаченої за майбутні періоди;

– витрати на ремонтам основних засобів, виробленим нерівномірно;

– суми підписки на спеціальну літературу.

Витрати, які стосуються видатках майбутніх періодів, за складом може бутиодноелементними (наприклад, орендної плати) і комплексними (наприклад, витрати, пов'язані з освоєнням і підготовкою нових видів виробництв та продукції).

Курсові різниці від переоцінки заборгованості валюті, ділова репутація фірми, організаційні витрати досі реєстрації організації, комп'ютерні програми – усе це також належить до витрат майбутніх періодів.

Рахунок 97 «Витрати майбутніх періодів» для відособленого ведення обліку на окремі види витрат за наявності їх різноманіття, по робочому плану рахунків організації, може мати кілька субрахунків. Звісно ж, що й необхідно відбити у своїй облікову політику.

Фактичні суми витрат майбутніх періодів (без податку додану вартість) нинішнього року періоді відбиваються по дебету рахунки (субрахунка). До часу де вони беруть участь у обороті коштів організації, є тимчасовокапитализированними. Їх списання кредитусч. 97 «Витрати майбутніх періодів» в собівартість продукції (робіт, послуг) виробляється в разі настання у той час, до якого ставляться. Причому організація самостійно приймають рішення у тому, яким чином списані ці витрати – рівномірно чи пропорційно виконаним обсягам. Можливо обраний будь-який інший економічно обгрунтований організацією спосіб списання чи оціночний показник [3, з. 57].

При встановленні організацією термінів списання витрат майбутніх періодів на конкретні джерела фінансування необхідно обгрунтовувати можливість віднесення витрат до відповідним звітним періодам. Період, величину і термін списання витрат майбутніх періодів переглядаються у кожному даному випадку індивідуально, з конкретних умов та специфіки діяльності.

Коли наприкінці звітного місяці не списана всю суму витрат, тобто.сч. 97 «Витрати майбутніх періодів» має сальдо по дебету, ця сума підлягає розподілу на наступні періоди.

Розглянемо докладніше склад витрат майбутніх періодів залежно від сфери діяльності організації.

Витрати, пов'язані з підготовчими та інші аналогічні роботи в сезонних галузях промисловості, і навіть Витрати утримання обладнання, машин та правових механізмів з сезонним характером їх використання враховуються (без ПДВ) насубсчете «Витрати, пов'язані з підготовчими розробками сезонних галузях промисловості». До таких видатках ставляться витрати, пов'язані із вмістом об'єктів сезонного характеру: для заготівлі сільськогосподарської продукції міжсезонний період; накладні витрати на промислової переробці сировини; інші витрати підприємства у міжсезонний період [5, з. 289].

Витрати підготовку й освоєння виробництв нових видів продукції і на технологічних процесів у випадках, коли фінансуються з допомогою спеціальних джерел, враховуються відповідно до кошторису по субрахунку «Витрати, пов'язані з освоєнням і підготовкою виробництва нову продукцію» (без ПДВ у складі витрат, встановлених кошторисом). Дані витрати включають: Витрати проектування конструювання нового вироби, проектування інструментальної оснастки, випробування матеріалів, напівфабрикатів і пристосувань. Витрати входять у собівартість виробів частинами, протягом визначеного терміну від моменту початку їхніх серійного чи масового випуску з кошторису витрат і кількість продукції, випущеної у період часу.

Списання витрат освоєння нових видів продукції, нової техніки тощо. пропорційно обсягам випущеної продукції (виконаних робіт чи наданих послуг) із моменту здійснення витрат до виходу проектну потужність чи остаточно звітного року є, на думку фахівців, найбільш економічно доцільним.

Витрати підготовку й освоєння виробництв враховуються насубсчете «Витрати часом з'являтимуться нові підприємств, виробництв, цехів і агрегатів» (без ПДВ у складі витрат, встановлених кошторисом). Дані витрати включають Витрати:

– часом з'являтимуться нові організацій (перевірка їхній готовності ввести в дію в експлуатацію шляхом комплексного випробування всіх машин і немає механізмів з пробним випуском передбаченої проектом продукції, наладкою устаткування), виробництв, цехів і агрегатів (пускові витрати);

– підготовку й освоєння виробництва нових видів продукції і на технологічних процесів;

– підготовчі роботи у видобувної промисловості;

– підготовку й освоєння виробництва, не настановленим серійного чи виробництва.

Вартість даних витрат зменшується на вартість продукції, отриманої при комплексному випробуванні виробництв і устаткування. Списання зазначених витрат у витрати з видам виробництв та продукції виробляється у споживачів протягом терміну освоєння нову продукцію або після виходу виробництва на проектну потужність. Зазвичай, у промисловості списання зазначених витрат проводиться у разі нормам, встановленим на одиницю продукції, виходячи зі спільної суми витрат, терміну їхніх погашення і планового обсягу випуску продукції періоді.

Витрати, пов'язані з підготовкою і освоєнням нового виробництва, враховані у складі витрат майбутніх періодів відповідно до прийнятої облікової політикою організації, можуть одноразово входитимуть у собівартість першої партії випущеної продукції.

Якщо ж виявиться, що вкладення новий напрям діяльності не виправдовують і не виправдають, тобто. витрати не принесуть доходів, то ці витрати зізнаються збитком і списуються у складі позареалізаційних витрат.

Витрати підготовку території до ведення будівельних та інших праць відповідно до вимогами безпеки; охорона земель, надр інших природних ресурсів немає і довкілля, зокрема. пристрій тимчасових під'їзних колій та доріг для вивезення видобутих з корисними копалинами і відходів; підготовка майданчиків на будівництво відповідних споруд; зберігання родючого шару грунту, настановленим наступної рекультивації земель; зберігання з корисними копалинами і відходів, – усе це має відношення до субрахунку «Витрати погорно-подготовительним роботам» і враховується у ньому (без ПДВ). Списання в дебет рахунків з обліку вкладень увнеоборотние активи чи дебет рахунків урахування витрат за видами продукції надається протягом терміну, встановленого розрахунком [6, з. 422].

До складу витрат на рекультивацію земель включаються витрати й досвід роботи (без ПДВ), пов'язані з приведенням в стан, придатне господарського використання земель, грунт яких було порушений гірськими роботами. Списання витрат з субрахунка «Витрати рекультивацію земель» в дебет рахунків урахування витрат за видами виробництв та продукції надається протягом терміну, встановленого розрахунком.

Витрати, пов'язані з організованим набором працівників, відбиваються по дебету субрахунка «Витрати по масовому набору робітників у разі розширення виробництва». Відповідно до розрахунками дані витрати списуються протягом звітного року, зазвичай, в загальногосподарські витрати.

Якщо організації у протягом звітний період виникала необхідність проведення нерівномірних ремонтів основних засобів, а ремонтний фонд як такої не створено, то вироблені у своїй витрати можна віднести на витрати майбутніх періодів. Зазначені витрати збираються під час проведення ремонтів по дебету субрахунка 23/3 «Ремонт основних засобів» і з завершенні робіт у обсязі списуються в дебет субрахунка «Витрати по нерівномірно виробленим ремонтам основних засобів».

Витрати на ремонт орендованих основних засобів (за відсутності відповідного резерву) збираються по дебету субрахунка 23/3 «Ремонт основних засобів» (без ПДВ) за їхніми завершенні списуються в дебет субрахунка «Витрати про ремонт орендованих основних засобів». Далі ці витрати можна або у дебетсч. 96 «Резерви майбутніх витрат», або щомісяця списувати в дебетсч. 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Ці витрати списуються до витрат утримання відновлених об'єктів: на ремонт – вчасно, встановлений розрахунками; за іншими видами робіт з відновлення об'єктів – вчасно, встановлений розрахунками або протягом звітного року. Та майбутніх періодів, пов'язані з нерівномірно виробленими ремонтами основних засобів, здійснені будь-якому місяці звітного року, повинні прагнути бути списані на собівартість продукції (робіт, послуг) до закінчення цього року.

Витрати орендної плати (без ПДВ) користування основні засоби ставляться до субрахунку «Суми орендної плати, сплаченої за майбутні періоди». При наступі у той час, до якої належить відповідну частину орендної плати, вона списується до витрат.

Витрати підписку на періодичних видань враховуються (без ПДВ) по дебету субрахунка «Суми підписки на спеціальну літературу». Їх списання, зазвичай, виробляється у загальногосподарські витрати.

Курсові різниці, виникаючі від переоцінки кредиторську заборгованість у валюті відповідно до Декретом Президента Республіки Білорусь у від 30 червня 2000 р. №15 «Про порядок проведення переоцінки майна України та зобов'язань в іноземній валюті за зміни Національного банку курсів іноземних валют і відображення у бухгалтерському обліку курсових різниць» (далі – Декрет), враховуються у складі витрат майбутніх періодів.Списиваются суми курсових різниць на фінансові результати діяльності організацій відповідно до постанови Міністерства фінансів Республіки Білорусь у від 27 грудня 2007 р. №199, постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь у від 13 грудня 2000 р. №1897 «Про особливості віднесення комерційними організаціями на фінансові результати курсових різниць, врахованих у витратах і доходах майбутніх періодів» в 100% найменшої суми залишку курсових різниць, відображених у складі витрат і доходів майбутніх періодів наприкінці звітного місяці, а решта суми курсових різниць – у вигляді трохи більше 10% від фактичної собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Оскільки конкретний термін списання Декретом не встановлено, суб'єктів господарювання вправі встановлювати його самі, отже, по субрахунку «Курсові різниці від переоцінки кредиторську заборгованість» може мати перехідні залишки наприкінці звітного року.

Для відображення витрат за діловій репутації фірми, організаційних витрат і з придбаним комп'ютерним програмам відкриваються відповідні субрахунка, із яким у найкоротші терміни, встановлені розрахунком, дані витрати списуються в рахунки урахування витрат чи загальногосподарських витрат. Витрати придбання комп'ютерних програм, інформаційних баз, якщо строки їхньої використання їх у договорах не встановлено, списуються відразу після їх придбання. Якщо самий період встановлено, то витрати з договору будуть рівномірно зменшувати оподатковувані доходи - у протягом цього часу [4, з. 623].

Ще одна вид витрат, що можна зарахувати до тривалим, – видатки ліцензування. Існує безліч видів діяльності, де робота без ліцензії неможлива. Наприклад, туризм, перевезення пасажирів, виробництво медичної техніки і лікарських засобів. Ліцензію фірмі видають кілька років. Отже, Витрати нього також треба розтягнути все термін його дії, як і раніше що зроблено ці руки нині. Такі витрати спочатку беруть у склад витрат майбутніх періодів. Ну а потім рівномірно переносять на собівартість протягом термін дії ліцензії.Списивают їх протягом того звітний період, до якого ставляться, тобто. поступово протягом термін дії ліцензії.

2. Звіт про рух коштів

 

Звіт про рух коштів (форма 4) (далі – звіт про рух коштів) відбиває рух коштів. Порядок його заповнення аналогічний тому, який був раніше. На відміну з інших форм звітності, дана форма досить нова для вітчизняних організацій. Певне, цим можна пояснити те що, що її заповнення, на відміну за інші форми звітності, істотно відрізняється за вимогами заповнення поМСФО, хоча інформація формується у ній з урахуванням інформації про потоках коштів (надходження, напрям коштів) з урахуванням залишків коштів початку і поклала край звітного року у розрізі поточної, інвестиційної і легальною фінансовою діяльності. Відповідно до п. 132 Інструкції про порядок упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності, затвердженої Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь у від 14.02.2008 №19:

– поточна діяльність – діяльність організації, пов'язана зі здійсненням вибраних видів економічної діяльності, яка має одержання прибутку як основного цілі яка має одержання прибутку як такої справи відповідно до предметом і метою діяльності;

– інвестиційна діяльність – діяльність організації з вкладенню інвестицій у виробництво продукції (робіт, послуг). До господарських операцій, складових інвестиційного розвитку, включаються операції, пов'язані після придбання (створенням) і продажем довгострокових активів (земельних ділянок, будинків та інший нерухомості, устаткування, нематеріальних активів та іншихвнеоборотних активів), з здійсненням власного будівництва, видатками на науково-дослідні, дослідно-конструкторські іопитно-технологические розробки; вкладеннями коштів у статутні фонди й цінних паперів інші організації терміном більш 12 місяців, внесками в статутні (>складочние) фонди інші організації, наданням інших організацій позик, й інші операції аналогічного характеру;

– фінансову діяльність – діяльність організації, куди входять операції з здійсненню короткострокових фінансових вливань для одержання доходу на вигляді відсотків чи фіксовану суму, операції, пов'язані з випуском облігацій та інших цінних паперів короткострокового характеру, операції із цінними паперами інші організації, набутими терміном до 12 місяців, й інші операції, що призводять до змін у розмірі та професійно-кваліфікаційний склад власного капіталу і позикових коштів організації [6, з. 465].

Відповідно до п. 3 Інструкції по бухгалтерського обліку «Витрати організації», затвердженої Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь у від 26.12.2003 №182, з метою бухгалтерського обліку організація відповідно до законодавством Республіки Білорусь у залежно від характеру, умов здійснення і сучасних напрямів своєї діяльності поділяє понесені Витрати:

а) витрати на видам діяльності;

б) операційні витрати;

в) позареалізаційні, зокрема надзвичайні, витрати.

Витрати за видами діяльності містять у собі витрати, формують:

– собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг;

– Витрати управління, обслуговування може й організацію виробництва (загальновиробничі у частиніусловно-постоянних витрат і (чи) загальногосподарські витрати, якщо відповідно до обраної організацією облікову політику де вони входять у собівартість продукції, робіт, послуг, а обсязі списуються у дебет рахунки 90 «Реалізація»);

– Витрати реалізацію товарів, продукції, робіт, послуг.

До видатках за видами діяльності ставляться також витрати, пов'язані:

– з наданням організацією за плату у

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація