Реферат Витрати організації ПБО 10/99

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

>ГОУЕкатеринбургскийЭкономоко-технологический коледж


Становище по бухгалтерського обліку

«ВИДАТКИ ОРГАНІЗАЦІЇ»

>ПБУ 10/99


Виконала студентка

III курсу групиУ-54

>Качемай Ж. У.

 

Перевірив викладач

економічних дисциплін

>Гадельшина Про. І.


Єкатеринбург 2007


Загальні засади

1. Справжнє Становище встановлює правила формування у бухгалтерському обліку ін формації про витрати комерційних організацій (крім кредитних і страхових організацій),являющихся юридичних осіб за законодавством Російської Федерації.

Що стосується справжньому Положення некомерційні організації (крім бюджетних установ) визнають витрати на підприємницької й інший діяльності.

2.Расходами організації визнається зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів (коштів, іншого майна) і (чи) виникнення зобов'язань, що веде до зменшенню капіталу цієї організації, крім зменшення вкладів у вирішенні учасників (власників майна).

3. Для цілей справжнього Положення зізнається видатками організації вибуття активів:

у зв'язку з придбанням (створенням)внеоборотних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів тощо.);

вклади в статутні (>складочние) капітали інші організації, придбання акційакционерних товариств та інших цінних паперів ні з метою перепродажу (продажу);

за договорами комісії,агентским й іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала тощо.;

гаразд попередньої оплати матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;

як авансів, задатку має значення оплата матеріально- виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;

для погашення кредиту, позики, отриманих організацією.

Для цілей справжнього Положення вибуття активів іменується оплатою.

4. Витрати організації у залежність від їх характеру, умов здійснення і сучасних напрямів діяльності організації поділяються на:

витрати на звичайним видам діяльності;

операційні витрати;

позареалізаційні витрати.

Для цілей справжнього Положення витрати, які від витрат за звичайним видам діяльности, вважаються іншими видатками. До іншим видатках теж належать надзвичайні витрати.

Витрати зі звичайних видам діяльності

5.Расходами зі звичайних видам діяльності є витрати, пов'язані зизготовлени їм продукції і на продажем продукції, придбанням і продажем товарів. Такими видатками як і вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з виконанням робіт, наданням послуг.

У організаціях, предметом діяльності якого є надання за плату увременное користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів за договором оренди, рас ходами зі звичайних видам діяльності вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з цим діяльністю.

У організаціях, предметом діяльності якого є надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальной власності, видатками зі звичайних видам діяльності вважаються витрати,осуществление яких пов'язане з цим діяльністю.

У організаціях, предметом діяльності якого є що у статутних капіталах інші організації, видатками зі звичайних видам діяльності вважаються витрати,осуществление яких пов'язане з цим діяльністю.

Витрати, здійснення яких пов'язане з наданням за плату у тимчасовепользование (тимчасове володіння і користування) своїх активів, прав, що виникають з патентів наизобретения, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і зажадав від участі у статутних капіталах інші організації, коли не є предметом діяльностіорганизации, ставляться операційних видатках.

>Расходами зі звичайних видам діяльності вважається також відшкодування вартості основних коштів, нематеріальних активів та іншихамортизируемих активів, здійснюваних як амортизаційних відрахувань.

6. Витрати зі звичайних видам діяльності приймаються до бухгалтерського обліку у сумі,исчисленной в грошах, рівної величині оплати в грошової й інший формі абовеличи не кредиторську заборгованість (з урахуванням положень пункту 3 справжнього Положення).

Якщо оплату покриває лише деякі з визнаних витрат, то витрати, прийняті до бухгалтерскому обліку, визначаються як сума оплати й кредиторську заборгованість (у частині, не покритою оплатою).

6.1 Величина оплати й (чи) кредиторську заборгованість визначається виходячи з ціни і умов, встановлених договором між організацією і постачальником (підрядчиком) або іншим суб'єктам кінтрагентом. Якщо ціну не передбачена у договорі не може бути встановлено з умов договору, то тут для визначення величини оплати чи кредиторську заборгованість приймається ціна, відповідно до якої порівнянних обставин зазвичай організація визначає витрати на відношенніана логічних матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг абопредоставления у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) аналогічних активів.

6.2 При оплаті придбаних матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг за умов комерційного кредиту, наданого як відстрочки і розстрочкиплатежа, витрати приймаються до бухгалтерського обліку у повній сумі кредиторську заборгованість.

6.3 Розмір оплати й (чи) кредиторську заборгованість за договорами, яка передбачає виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається вартістю товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість товарів (цінностей), пере даних чи які підлягають передачі організацією, встановлюють виходячи з ціни, відповідно до якої порівняймих обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарів (цінностей).

При неможливості встановити вартість товарів (цінностей), переданих чи підлягаючищих передачі організацією, величина оплати й (чи) кредиторську заборгованість за договорами, яка передбачає виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається вартістю продукції (товарів), отриманої організацією. Вартість продукції (товарів), отриманої організацією, встановлюється виходячи з ціни, відповідно до якої порівняннихобстоятельствах купується аналогічна продукція (товари).

6.4 Що стосується зміни зобов'язання в договору початкова величина оплати й (чи) кредиторську заборгованість коригується з вартості активу, що підлягаєвибитию. Вартість активу, що підлягаєвибитию, встановлюють виходячи з ціни, відповідно до якої порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів.

6.5 Розмір оплати й (чи) кредиторську заборгованість визначатиметься з урахуванням всіхпре доставлених організації згідно з договором знижок (накидок).

6.6 Величина оплати визначається (зменшується чи збільшується) з урахуваннямсуммових раз ниць, що виникають у випадках, коли оплату виконують в рублях у сумі, еквівалентній суми на іноземній валюті (умовних грошових одиницях). Підсуммовой різницею розуміється відмінність між рубльової оцінкою фактично проведеної оплати, що у іноземній валюті (вусловних грошових одиницях),исчисленной по офіційному чи іншому узгодженим курсу на дату прийняття до бухгалтерського обліку відповідної кредиторську заборгованість, і рубльової оцінкою цієї кредиторську заборгованість,исчисленной по офіційному чи іншому узгодженим курсу на дату визнання витрати у бухгалтерському обліку.

7. Витрати зі звичайних видам діяльності формують:

витрати, пов'язані після придбання сировини, матеріалів, товарів хороших і іншихматериально-производственних запасів;

витрати, виникаючі у процесі переробки (доопрацювання) матеріально-виробничих запасів з метою виробництва, виконання робіт і надання послуг та його продажу, і навіть продажу (перепродажу) товарів (утримання і експлуатації основних засобів та іншихвнеоборотних активів, і навіть з підтримки в справному перебуваючинии, комерційні витрати, управлінські витрати та інших.).

8. При формуванні витрат за звичайним видам діяльності мусить бутиобеспечена їх угруповання за такими елементам:

матеріальні витрати;

видатки оплату праці;    

відрахування на соціальні потреби;

амортизація;

інші витрати.

Для цілей управління у бухгалтерський облік організується облік витрат за статтям витрат. Перелік статей витрат встановлюється організацією самостійно.

9. Для цілей формування організацією фінансового результату діяльності відобичних видів діяльності визначається собівартість проданих товарів, продукції, робіт, вус луг, що формується з урахуванням витрат за звичайним видам діяльності, визнаних як і звітному року, і у попередні звітні періоди, і перехідних витрат, маютьотношение для отримання доходів у наступні звітні періоди, з урахуванням коригувань, залежачищих від особливостей виробництва, виконання робіт і надання послуг та його продажу, і навіть продажу (перепродажу) товарів.

У цьому комерційні фірми та управлінські витрати можуть визнаватися в собівартості про даних продукції, товарів, робіт, послуг цілком у звітному року їх визнання у ролі витрат за звичайним видам діяльності.

10. Правила урахування витрат виробництва продукції, продаж товарів, виконання робіт і надання послуг у розрізі елементів і статей, обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються окремими нормативними актами іМетодическими вказівками по бухгалтерскому обліку.

Інші витрати

11.Операционними видатками є:

витрати, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасовевладение і користування) активів організації (з урахуванням положень пункту 5 справжнього Положення);

витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів наизобретения, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності (з урахуваннямположений пункту 5 справжнього Положення);

витрати, пов'язані з через участь у статутних капіталах інші організації (з урахуваннямположений пункту 5 справжнього Положення);

витрати, пов'язані з продажем,вибитием та інших списанням основних засобів та іншихактивов, відмінних коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції;

відсотки, сплачувані організацією іншого за надання їй у користування коштів (кредитів, позик);

витрати, пов'язані з послуг, які надають кредитними організаціями;

відрахування на оціночні резерви, створювані відповідно до правилами бухгалтерського обліку (резерви по сумнівним боргах, під знецінення капіталовкладень у цінні папери ін.), і навіть резерви, створювані у зв'язку з визнанням умовних фактів господарську діяльність;

інші операційні витрати.

12.Внереализационними видатками є:

- штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів;

- відшкодування заподіяних організацією збитків;

- збитки минулих років, визнані у звітній року;

- суми дебіторську заборгованість, через яку минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;

- курсові різниці;

- сума уцінки активів;

- перерахування коштів (внесків, виплат тощо.), що з благодійноїдеятельностью, Витрати здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів лантухтурно-просветительского характеру та інших аналогічних заходів;

- інші позареалізаційні витрати.

13. У складі надзвичайних витрат відбиваються, витрати, виникаючі як наслідки надзвичайних обставин господарську діяльність (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації майна тощо.).

14. Для цілей бухгалтерського обліку величина інших витрат визначається наступному порядку.

14.1. Розмір витрат, що з продажем,вибитием та інших списанням основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти) , товарів, продукції, ні з через участь у статутних капіталах інші організації, з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальной власності (коли не є предметом діяльності організації), відсотків, сплачуваних організацією іншого за надання їй у користування коштів, і навіть рас ходи, пов'язані з послуг, які надають кредитними організаціями, визначаються по рядку, аналогічному передбаченому пунктом 6 справжнього Положення.

14.2 Штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів, і навіть відшкодування причиненних організацією збитків приймаються до бухгалтерського обліку в сумах, присуджених су будинок або визнаних організацією.

14.3 Дебіторська заборгованість, через яку строк позовної давності минув, інші борги, нереальні для стягнення, входять у витрати організації у сумі, у якій заборгованість було відбито у бухгалтерському обліку організації.

14.4 Суми уцінки активів визначаються відповідність до правилами, встановленими щодо переоцінки активів.

15. Інші витрати підлягають зарахуванню з цього приводу прибутків і збитків організації, крім випадків, коли законодавством чи правилами бухгалтерського обліку встановлений інший порядок.


Визнання витрат

16. Витрати зізнаються у бухгалтерський облік за наявності наступних умов:

витрата виробляється у відповідність до конкретним договором, вимогою законодавецьних і нормативних актів, звичаями ділового обороту;

сума витрати може бути оцінена;

є у тому, у результаті конкретної операції станеться зменшення економічних вигод організації. Впевненість у цьому, у результаті конкретної операції произойдет зменшення економічних вигод організації, є у разі, коли організаціяпередала актив, або немає невизначеність передачі активу.

Якщо у плані будь-яких витрат, здійснених організацією, не виконано хоча одне з таких умов, то бухгалтерський облік організації визнається дебіторська заборгованість.

Амортизація визнається як витрати з величини амортизаційнихотчислений, обумовленою з урахуванням вартостіамортизируемих активів, терміну корисного використання коштів і прийнятих організацією способів нарахування амортизації.

17. Витрати підлягають визнанню у бухгалтерському обліку незалежно від думки отримативиручку, операційні чи інші доходи громадян та від форми здійснення витрати (грошової, натуральної й інший).

18. Витрати зізнаються у тому звітному періоді, де вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів й інший форми здійснення (припущеннявременной визначеності фактів господарську діяльність).

Якщо організацією прийнятий у дозволених випадках порядок визнання виручки від продажу продукції і на товарів за мері передачі прав володіння, користування і розпорядження на постав ленну продукцію, відпущений товар, виконану роботу, надані послуги, а післяпоступления коштів й інший форми оплати, те й витрати зізнаються після здійсненняпогашения заборгованості.

19. Витрати зізнаються у звіті прибутки і збитках:

з урахуванням зв'язок між зробленими витратами та надходженнями (відповідність прибутків і витрат);

шляхом їх обгрунтованого розподілу між звітними періодами, колиобуславливают отримання доходів у протягом кількох звітних періодів і коли зв'язок між статками і видатками може бути визначено чітко чи визначається непрямим шляхом;

за витратами, визнаним у звітній періоді, коли з ним стає певним неполучение економічних вигод (доходів) чи надходження активів;

незалежно від цього, як їх беруть з метою розрахунку оподатковуваної бази;

коли виникають зобов'язання, не зумовлені визнанням відповідних активів.

Розкриття інформацією бухгалтерської звітності

 

20. У складі інформацію про облікову політику організації у бухгалтерської звітності під лежить розкриття порядок визнання комерційних і управлінських витрат.

21. У звіті прибутки і збитках витрати організації відбиваються з підрозділом насебестоимость проданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні витрати, управлінські витрати,операционние витрати і позареалізаційні витрати, а 8 разі - надзвичайні витрати.

21.1 Що стосується виділення в звіті прибутки і збитках видів доходів, кожен із яких окремо становить 5 й більше відсотків від суми доходів організації за звітний рік, у ньому показується відповідна кожному виду частку витрат.

21.2 Операційні й позареалізаційні витрати можуть показуватися в звіті проприби лях і збитках розгорнуто стосовно відповідним доходах, коли:

відповідні правила бухгалтерського обліку передбачають або забороняють таке відбиток витрат;

витрати і з ними доходи, які виникли у результаті однієї й тієї самих або аналогічного характером факту господарську діяльність, є суттєвими для характеристики фінансового становища організації.

22. У бухгалтерської звітності також підлягає розкриття, принаймні, наступна ін формація:

витрати на звичайним видам діяльність у розрізі елементів витрат;

зміна величини витрат, які мають ставлення до підрахунку собівартості про

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація